BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby GZNK SZB.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-03-14

 Informuję, że w  dniu 14.03.2018 r została podpisana przez zamawiającego umowa z firmą WOKA-BUD Wojciech Sepko z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jastrzębia 12 na kwotę  86 167,44 zł.  i  terminem realizacji zamówienia 19 dni od dnia podpisania umowy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-03-06

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1 Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy WOKA-BUD Wojciech Sepko z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Jastrzębia 12 z ceną 86 167,44 zł.  i  terminem realizacji zamówienia 19 dni od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych   warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena /Termin/Gwarancja

 
1
 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

01-237 Warszawa

 ul. Ordona 2A

 
Cena  - 148 053,87 zł.

Termin realizacji zamówienia - 40 dni od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące

 

 

 

Okres udzielonej

 
2
 

ARCHICRAM Maria Boruszak

62-090 Rokietnica,

Kiekrz,  ul. Starzyńska  3
Cena  - 89 569,83 zł.

Termin realizacji zamówienia - do 19 od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 

 
 

3
 

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.

75-252 KOSZALIN

ul. Niepodległości 44-48
Cena  - 130 749,00 zł.

Termin realizacji zamówienia - 30 od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  36 miesięcy

 

 

 
4
 

Przybyś Dorota Meble Marzeń

31-056 Kraków

ul. Józefa 11/32
Cena  - 102 886,54 zł.

Termin realizacji zamówienia - 27  dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
 

5
 

MEBLOSAN Łukasz Jawor

33-300 Nowy Sącz

 ul. Śniadeckich 12
Cena  - 105 804,60 zł.

Termin realizacji zamówienia - 39  dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  25 miesięcy

 
6
 

WOKA-BUD Wojciech Sepko

16-020 Czarna Białostocka

ul. Jastrzębia 12
Cena  - 86 167,44 zł.

Termin realizacji zamówienia - 19  dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
7
 

LOBBY meble Sp. z o.o.

80-381 Gdańsk

ul. Droszyńskiego 15

 
Cena  - 97 658,31 zł.

Termin realizacji zamówienia -  do 27 dni od  dnia podpisania umowy.

 Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
8
 

dobra forma Sp. z o.o.

46-100 Namysłów

ul. Piłsudskiego 18
Cena  - 84 242,70 zł.

 

Termin realizacji zamówienia -  40 od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  36 miesięcy

 
9
 

KREO Styl Linda Mazur

35-103 Rzeszów

ul. Hanasiewicza 22
Cena  - 89 800,86 zł.

Termin realizacji zamówienia -  19 dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
10
 

DAVO MEBLE Dariusz Galiński

80-176  Gdańsk

ul. Szczęśliwa 46
Cena  - 91 333,72 zł.

Termin realizacji zamówienia -  23 dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
11
 

ZPH  LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

85-374 Bydgoszcz

ul. Wierzbowa 3

 
Cena  - 100 866,15 zł.

Termin realizacji zamówienia -  19 dni od  dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji:  48 miesięcy

 
Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

Termin dostawy

20 %
Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji 

15 %
Razem
1
34,14
0
0
34,14
2
56,43
20
20
96,43
3
38,66
6
4
48,66
4
49,13
10
20
79,13
5
47,77
1
1
49,77
6
58,66
20
20
98,86
7
51,76
10
20
81,76
8
60,00
0
4
64,00
9
56,29
20
20
96,29
10
55,34
15
20
90,34
11
50,11
20
20
90,11
 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 12.03.2018 r.

 

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@gznk.pl

Adres strony internetowej (URL): www.gznk.pl

Adres profilu nabywcy: www.gznk.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.gznk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                       

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

na dostawę i montaż mebli biurowych  na potrzeby GZNK SZB.

 

Numer referencyjny: 2/18/A

Rodzaj zamówienia: dostawy

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz montaż i ustawienie mebli do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń.

     Ilości poszczególnych rodzajów mebli do ustawienia i montażu wykazana jest w Zestawieniu mebli załącznik nr 2 do siwz oraz  w Formularzu cenowym. 

 
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
szczegółowy opis parametrów technicznych wyposażenia meblowego - załącznik nr 1 do siwz,
zestawienie mebli - załącznik nr 2 do siwz, 

 

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 Główny kod: 39130000-2

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

40 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : Nie dotyczy

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w powyższym zakresie jeżeli:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert wykonał  co najmniej 2 dostawy mebli biurowych  o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych dostaw winien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie  wykażą zrealizowanie dwóch dostaw, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 dostawie warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  2 dostaw w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz.

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 

 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów tj. w zakresie doświadczenia, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5.
 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
c.      Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
d.      Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.
Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 40 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca określi termin późniejszy - jego oferta zostanie odrzucona.
e.      Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na meble zgodnie z zapisami wzoru karty gwarancyjnej (załącznik nr 4 do wzoru umowy).
Minimalny okres gwarancji na meble biurowe winien wynosić 24 miesiące.Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
f.       Złożyć Formularz cenowy,  który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
g.      Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 13 SIWZ.
h.      Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500,00 zł

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie dotyczy

 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  
Cena                                                                                                            waga  60 %
Termin dostawy                                                                                           waga  20 %
Okres gwarancji                                                                                      waga  20%       
                                                                                                      
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymania realizacji  prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu  tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt f) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu  o ilość dni występowania  okoliczności, określonych  w pkt f).
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
12.02.2018 r godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

Termin związania ofertą: do 13.03.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.02.2018 r. godzina 10:15,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Grazyna Pietrowska  stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 02 20

Adres poczty elektronicznej: nz@gznk.pl.

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert.pdf 1,18 MB 2018-02-13 14:47 pobierz
2 MEBLE POZ 23 I 24.pdf 117,03 KB 2018-02-09 15:08 pobierz
3 MEBLE POZ 23 I 24.pdf 117,03 KB 2018-02-09 15:08 pobierz
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.02.2018.pdf 234,23 KB 2018-02-09 15:03 pobierz
5 modyfikacja siwz 09.02.2018.pdf 220,86 KB 2018-02-09 15:00 pobierz
6 odpowiedzi na pytania 09.02.2018.pdf 221,28 KB 2018-02-09 15:00 pobierz
7 siwz 2. 561,22 KB 2018-01-31 13:09 pobierz
8 Formularz cenowy 323,27 KB 2018-01-31 13:04 pobierz
9 wzór karty gwarancyjnej 102,08 KB 2018-01-31 13:04 pobierz
10 Wzór umowy 289,81 KB 2018-01-31 12:57 pobierz
11 Szczególowy opis zał. 1 711,1 KB 2018-01-31 12:57 pobierz
12 Zestawienie mebli. 345,28 KB 2018-01-31 12:56 pobierz
13 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał.3 300,65 KB 2018-01-31 12:53 pobierz
14 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4 252,09 KB 2018-01-31 12:53 pobierz
15 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5. 174,31 KB 2018-01-31 12:53 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2018-01-31
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2018-01-31 14:32
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-13 14:49

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij