BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby remontów lokali komunalnych oraz konserwacji w 2018 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-03-06

Na zadanie 2 umowa została podpisana w dn. 6.03.2018 r z firmą MISAN.

Na zadanie 1 umowa została podpisana w dn. 8.03.2018 r z firmą el12.

 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-02-28

Gdańsk, dnia 28.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby remontów lokali komunalnych oraz konserwacji w 2018 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1:

na zadaniu 1 ofertę firmy: „PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” Sp. z o. o z siedzibą w Opolu, przy ulicy Św. Anny 5 z ceną 161 021,43 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 17 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 14 km.,

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 
na zadaniu 2 ofertę firmy MISAN HPK SIERGIEJ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Kościuszki 27 z ceną 832 077,12 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 15 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 2 km.    

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/

Czas realizacji dostawy materiałów/

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego

 
 

1
Przedsiębiorstwo Handlowe „BYSEWO” Sp. z o.o.

ul. Trakt św. Wojciecha 57

80-043 Gdańsk
 

Zadanie 1

Cena oferty:   215 952,98 zł

Czas realizacji dostawy materiałów

od terminu złożenia zamówienia:  do 50 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: do 15 km

 

Zadanie 2

Cena oferty:  738 879,86 zł       

Czas realizacji dostawy materiałów

od terminu złożenia zamówienia: do 50 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: do 15 km

 

 

 
2
„PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” Sp. z o.o.

ul. Św. Anny 5

45-117 Opole
Zadanie 1

Cena oferty:  161 021,43 zł       

Czas realizacji dostawy materiałów

od terminu złożenia zamówienia: 17 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 14 km

                                                
3
MISAN HPK Siergiej Sp.J.

ul. Tadeusza Kościuszki 27

80-445 Gdańsk
Zadanie 2

Cena oferty:   832 077,12 zł      

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia: 15 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 2 km

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  50%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
37,28
8,00
20,00
65,28
2
50,00
30,00
20,00
100,00
Zadanie2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  50%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
50,00
8,00
20,00
78,00
2
44,40
30,00
20,00
94,40
 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 5.03.2018 r.

 

 

 

Treść postępowania:

 
 
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

krajowy numer indentyfikacyjny 19281776900000

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/58 320-02-20, 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:          zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.gznk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

Dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych na potrzeby remontów lokali komunalnych oraz konserwacji w 2018 r.

 

Numer referencyjny : 6/18/A

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części..

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych do miejsc, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Gdańska w 2018 r.
Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzach cenowych.
Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ tj.:

     -  Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych - załącznik nr 1 do SIWZ;

     -  Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych - załącznik nr 2 do SIWZ.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 31200000-8

Dodatkowe kody : 31210000-1, 3130000-9, 31500000-1, 44160000-9, 44410000-7, 44411000-4,  44620000-2 

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Data zakończenia: 31.12.2018r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę:
w przypadku składania oferty na:

zadanie 1  -   100 000,00 zł;
zadanie 2  -   200 000,00 zł;

 
Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę o wartości będącej sumą posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poszczególnych zadaniach.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże posiadanie odpowiedniego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
w przypadku składania oferty na:
zadanie 1 – 100 000,00 zł;
zadanie 2 – 200 000,00 zł;
 

 Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na kwotę o wartości będącej sumą wartości ubezpieczenia na poszczególnych zadaniach.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej:

w przypadku składania oferty na zadanie 1:
2 dostawy materiałów elektrycznych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda,
  w przypadku składania oferty na zadanie 2:
2 dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda,

 
   W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w/w warunek  powinien być spełniony łącznie.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych dostaw winien wykazać się Wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie  wykażą zrealizowanie dwóch w/w dostaw, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 dostawie warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  2 dostaw w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1)    dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę:
w przypadku składania oferty na:

      - zadanie 1 - 100 000,00 zł;

      - zadanie 2 - 200 000,00 zł;

 
Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę o wartości będącej sumą posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poszczególnych zadaniach.

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej :
w przypadku składania oferty na:

- zadanie 1 - 100 000,00 zł;

- zadanie 2 - 200 000,00 zł;

 
W Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na kwotę o wartości będącej sumą wartości ubezpieczenia na poszczególnych zadaniach.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej i /lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
2)    dotyczących spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  w zakresie zdolności zawodowej, tj.  wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub
inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych (w zakresie wykazu dostaw) innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk  OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie  czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia.

      Maksymalny czas realizacji dostawy winien wynosić 72 godziny. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
Podać w złożonej ofercie  lokalizację punktu do odbioru materiałów przez Zamawiającego oraz jego odległość od siedziby Zamawiającego. Siedziba Zamawiającego: Gdańsk ul. Partyzantów 74.
Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzu cenowym nazw Producentów oferowanych materiałów.
Złożyć Formularz cenowy, odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium    wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 13 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz  Wykonawcy.
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 000,00 zł w tym:

Zadanie 1 –    3 500,00 zł

Zadanie 2–   13 500,00 zł

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna 

 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.     cena                                                                                                                          znaczenie   50,00

2.     czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia                    znaczenie   30,00

3.     odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego  od jego siedziby    znaczenie   20,00
 
      (siedziba Zamawiającego: Gdańsk ul. Partyzantów 74)
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

 

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

      zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie.
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2.
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
zmianie może ulec producent oferowanych materiałów w przypadku, gdy materiały zamienne będą miały nie gorsze parametry użytkowe, natomiast ceny jednostkowe nie będą wyższe niż określone w ofercie.
zmniejszeniu  może ulec ilość zamawianych materiałów jednak nie mniej niż 50% całości asortymentu określonego w formularzach cenowych.
zmniejszeniu lub zwiększeniu może ulec ilość zamawianych materiałów w każdej z pozycji asortymentu określonego w formularzach cenowych z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się wartość umowy.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została
            wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
12.02.2018r., godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

Termin związania ofertą: do 13.03.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.02.2018 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka-Fabisiak, inspektor ds. zamówień publicznych

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: daria.paprocka@gznk.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Część nr 1

Nazwa: Dostawa materiałów elektrycznych.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

1.              Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 r. materiałów elektrycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska.

2.              Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.

3.              Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 

Dodatkowe kody: 31200000-8, 31210000-1, 31300000-9, 31500000-1

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 31.12.2018 r.

 

Kryteria oceny ofert:

1.  cena                                                                                                                          znaczenie 50,00

2.  czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia                     znaczenie 30,00

3.  odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego od jego siedziby      znaczenie 20,00
     (siedziba Zamawiającego: Gdańsk ul. Partyzantów 74)

 

Część nr 2

Nazwa: Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2018 r. materiałów hydraulicznych i sanitarnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska.
Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.
Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 

Dodatkowe kody: 44160000-9, 44410000-7, 44411000-4, 44621000-9

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 31.12.2018 r.

 

Kryteria oceny ofert:

1.  cena                                                                                                                         znaczenie 50,00

2.  czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia zamówienia                    znaczenie 30,00

3.  odległość punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego  od jego siedziby    znaczenie 20,00
     (siedziba Zamawiającego: Gdańsk ul. Partyzantów 74)

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 pytania i odpowiedzi z dn. 6.02.2018 466,78 KB 2018-02-06 14:23 pobierz
2 MODYFIKACJA SIWZ z dn. 6.02.2018 1,36 MB 2018-02-06 14:22 pobierz
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 6.02.2018 1,18 MB 2018-02-06 14:22 pobierz
4 ZMODYFIKOWANY Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych 19,8 KB 2018-02-06 14:22 pobierz
5 ZMODYFIKOWANY Druk oferty 75,5 KB 2018-02-06 14:21 pobierz
6 SIWZ 700,4 KB 2018-02-01 12:47 pobierz
7 Umowa- wzór 276,89 KB 2018-02-01 12:46 pobierz
8 zał. 1 Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych 19,66 KB 2018-02-01 12:48 pobierz
9 zał. 2 Formularz cenowy na dostawe materiałów sanitarnych i hydraulicznych 100,5 KB 2018-02-01 12:45 pobierz
10 zał. 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 377,16 KB 2018-02-01 12:45 pobierz
11 zał. 4 oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 328,23 KB 2018-02-01 12:45 pobierz
12 zał. 5 oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 328,49 KB 2018-02-01 12:44 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-02-01
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-02-01 14:12
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-12 09:10

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij