BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-04-13

Wdniu 13.04.2018 r została podpisana umowa na zadanie 1 z firmą p. Pawła Jabłonowskiego PRECYZJA z siedzibą w Warszawie.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-04-06

Gdańsk, 06.04.2018r.
ZP/15/18/A                                                                                                  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo -  kosztorysowej  na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na Zadaniu 1 , przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, ofertę  firmy: Paweł Jabłonowski PRECYZJA z Warszawy przy

ul. Rembielińskiej 20 lok. 166 z ceną brutto 244 524,00 zł, terminem realizacji zamówienia 50 dni oraz udzielił dwu letniej rękojmi za dzieło.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna, ze złożonych ofert, oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca wykluczeniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin realizacji zamówienia

1
Paweł Jabłonowski PRECYZJA

ul. Rembielińska 20 lok. 166

03-352 Warszawa

Cena: 244 524,00 zł

Termin realizacji zamówienia 50 dni 


2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch

ul. Adama Mickiewicza 1/13

83-000 Pruszcz Gdański
Cena: 204 753,38 zł

Termin realizacji zamówienia 89 dni 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania prac projektowych                

Waga 20%

 
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie projektantów                                                              Waga 20%
Razem
1
60,00
20,00
12,00
92,00
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania prac projektowych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla 50 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 20 punktów.
Punkty w kryterium doświadczenie projektantów zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
      Wykonawca Paweł Jabłonowski PRECYZJA w załączonym do oferty druku „zdolność zawodowa” wykazał 3 projektantów z ilością projektów: 4,13 i 13, co dało średnią 10 projektów na projektanta- Zamawiający przyznał Wykonawcy 12 punktów.

       

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 6.04.2018 r.

 

 

 

Gdańsk, 29.03.2018 r.
ZP/15/18/A                                                                                                  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo -  kosztorysowej  na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że na Zadaniach 2, 3, 4, 5 i 6 w/w postępowanie zostało unieważnione.

Zadanie 2-5

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4.

 

Zadanie 6

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1.

 

 

 

 

Treść postępowania:

Opracowanie dokumentacji projektowo -  kosztorysowej  na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i 26 budynków do sieci gazowej a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Numer referencyjny : 15/18/A

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie 50 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej obejmujących instalacje c.o. i c.w.u oraz węzeł cieplny,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie 26 budynków do sieci gazowej obejmujących gazowe instalacje wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych oraz kotłami (kotłowniami gazowymi), a także instalacje c.o. i c.w.u.
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i        zgodnie z zawartą umową.
Charakterystyka obiektów.

Budynki mieszkalne wykonane w konstrukcji murowanej.

Budynki wyposażone w instalacje:
wodno-kanalizacyjną,
elektryczną,
ogrzewanie- indywidualne etażowe oraz węglowe-piece kaflowe,
budynki ujęte w poz. od 1 do 50 – w instalację gazową,

Budynek przy ul. Turystycznej 3 – posiada lokalną kotłownię węglową i wyposażony jest w instalacje wewnętrzną c.o. systemu tradycyjnego.
Przedmiot zamówienia  obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączenia 50 budynków (określonych w pkt 12) do miejskiej sieci ciepłowniczej, dla każdego budynku osobno, w następującym zakresie:
Inwentaryzacja umożliwiająca zaprojektowanie instalacji c.o. i c.w.u. i węzła cieplnego (z wyłączeniem budynków przy ul. Biskupiej 11, 17, 27 i Salwator 7 – zał. nr 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6 do SIWZ).
Projekt budowlany:
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie przygotowania pomieszczenia do instalacji węzła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.),
branża elektryczna w zakresie podłączenia węzła do instalacji elektrycznej,
Projekt  wykonawczy:
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie przygotowania pomieszczenia do instalacji węzła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.),
branża elektryczna w zakresie podłączenia węzła do instalacji elektrycznej,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. oraz z  rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych i z GPEC Sp. z o.o.
Przygotowania wniosku zgłoszenia budowy do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.
Wykaz budynków.
l.p.
adres
nr działki;

obręb
powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń [m2]
liczba lokali
1
Aldony 7
464; 42
464,06
11
2
Al. Grunwaldzka 580
81; 0
421,44
11
3
Biała 11
489/2; 42
890,33
11
4
Biała 12
483; 42
519,87
6
5
Biała 13
481; 42
513,20
6
6
Biała 14
481; 42
492,13
8
7
Biskupia 11
97; 0080
259,00
8
8
Biskupia 17
80/144; 0
360,00
5
9
Biskupia 27
80/153; 0
410,84
6
10
Długie Ogrody 25
D100/64/6; 0
635,00
7
11
Do Studzienki 24
361; 55
936,32
10
12
Gdańska 8
285/5; 34
499,00
11
13
Gościnna 12
10; 109
163,00
4
14
Gościnna 16
4; 109
237,00
7
15
Gościnna 18
3; 109
138,00
5
16
Kasztanowa 5
12/6; 60
1445,30
24
    17
Rogaczewskiego 45
18; 0080
365,00
10
18
Łąkowa 15
235; 0100
93,00
3
19
Łąkowa 35/38
271/1; 100
663,00
14
20
Raduńska 16
690/6; 0303
288,00
8
21
Raduńska 18
691/10; 0303
59,00
12
22
Raduńska 30
717/39, 717/22; 0303
350,00
8
23
Raduńska 37
719/41; 0303
67,00
2
24
Rejtana 18
69/2; 0098
441,00
12
25
Rejtana 20
69/1; 0098
402,00
9
26
Rzeźnicka 43
126/5; 0
625,00
16
27
Rzeźnicka 44
126/5; 0099
201,00
4
28
Rzeźnicka 45
126/5; 0099
229,00
9
29
Rzeźnicka 46
126/4; 0099
525,00
8
30
Rzeźnicka 47b
126/3; 0099
400,00
6
31
Salwator 7
148/2; 0
105,00
2
32
Słowackiego 34
114/4; 39
720,10
10
33
Smętna 5
52; 0110
129,00
2
34
Smętna 8
55; 0110
67,00
1
35
Smętna 12/13
59/2; 0110
217,00
5
36
Trakt Św.  Wojciecha 25
19/1; 98
407,00
8
37
Trakt Św.  Wojciecha 27
19/1; 98
507,07
8
38
Trakt Św.  Wojciecha 81
69/2; 98
619,68
8
39
Trakt Św.  Wojciecha 83
69/2; 98
196,79
6
40
Trakt Św.  Wojciecha 85
69/2; 98
646,00
12
41
Trakt Św.  Wojciecha 101
88/3; 98
308,37
10
42
Trakt Św.  Wojciecha 103
88/4; 98
597,91
17
43
Trakt Św. Wojciecha 109
90; 0098
277,00
5
44
Trakt Św. Wojciecha 111
91/3; 0098
371,00
5
45
Traugutta 23
657/1, 657/2; 55
209,63
6
46
Wajdeloty 4
469; 42
695,79
14
47
Wajdeloty 14
482; 42
639,99
10
48
Wajdeloty 15b
489/2; 42
611,42
8
49
Waryńskiego 9
590/4; 0042
602,00
11
50
Władysława IV 20
65; 60
558,21
8
 

3.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia 26 budynków (określonych w pkt 19) do sieci gazowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja umożliwiająca zaprojektowanie instalacji gazowych, c.o. i c.w.u., indywidualnych kotłów gazowych oraz dwufunkcyjnego kotła gazowego w budynku przy ul. Turystycznej 3.
Projekt budowlany dla 25 budynków (z wyłączeniem budynku przy ul. Turystycznej 3):
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie podłączenia indywidualnych kotłów gazowych do wentylacji oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje gazowe wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych, a także instalacje c.o. i c.w.u. wraz z kotłami gazowymi,
branża elektryczna w zakresie podłączenia indywidualnych kotłów gazowych do instalacji elektrycznej,
Projekt  wykonawczy (z wyłączeniem budynku przy ul. Turystycznej 3):
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie podłączenia indywidualnych kotłów gazowych do wentylacji oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje gazowe wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych, a także instalacje c.o. i c.w.u. wraz z kotłami gazowymi,
branża elektryczna w zakresie podłączenia indywidualnych kotłów gazowych do instalacji elektrycznej,
Projekt budowlany dla budynku przy ul. Turystycznej 3:
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie przygotowania pomieszczenia do instalacji dwufunkcyjnej kotłowni gazowej, podłączenia jej oraz indywidualnego kotła gazowego do wentylacji oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje gazowe wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych, a także instalacje c.o. i c.w.u. wraz z kotłem gazowym w jednym z lokali mieszkalnych,
projekt dwufunkcyjnej kotłowni gazowej (c.o. i c.w.u.),
branża elektryczna w zakresie podłączenia dwufunkcyjnej kotłowni gazowej oraz indywidualnego kotła gazowego do instalacji elektrycznej,
Projekt  wykonawczy dla budynku przy ul. Turystycznej 3:
branża architektoniczno – konstrukcyjna w zakresie przygotowania pomieszczenia do instalacji dwufunkcyjnej kotłowni gazowej, podłączenia jej oraz indywidualnego kotła gazowego do wentylacji oraz demontażu koniecznych instalacji, urządzeń i innych elementów,
branża sanitarna – instalacje gazowe wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych, a także instalacje c.o. i c.w.u. wraz z kotłem gazowym w jednym z lokali mieszkalnych,
projekt dwufunkcyjnej kotłowni gazowej (c.o. i c.w.u.),
branża elektryczna w zakresie podłączenia dwufunkcyjnej kotłowni gazowej oraz indywidualnego kotła gazowego do instalacji elektrycznej,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzgodnienia dokumentacji projektowej z  rzeczoznawcą  ds. sanitarno – higienicznych.
Zaktualizowania map sytuacyjno-wysokościowych dla 6 budynków określonych w załączniku nr 8.3  do SIWZ a dla pozostałych 20 budynków wykonanie nowych.
Uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu instalacji gazowej dla budynku przy ul. Turystycznej 160.
Uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków do projektów dla 25 budynków (instalacji gazowej, instalacji c.o., c.w.u.).
Uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. i państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym- dotyczy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Turystycznej 3.
W przypadku kolizji odcinków zewnętrznych instalacji gazu z istniejącym uzbrojeniem- uzyskanie wymaganych uzgodnień od gestorów kolidującego uzbrojenia podziemnego (m.in. Saur-Neptun, ENERGA itp.) oraz uzgodnienia z ZUD własnym staraniem i na własny koszt.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.
Wykaz budynków.
l.p.
adres
nr działki; obręb
powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń [m2]
liczba lokali
1
Boguckiego 25
17/8; 0141
61.00
2
2
Boguckiego 76
138/1, 138/2; 0142
170,33
2
3
Boguckiego 103
107; 0142
101,12
1
4
Boguckiego 117
164/3; 0142
133,72
3
5
Boguckiego 133
243/2; 0142
340,72
5
6
Czajki 1
05; 0139
113,18
2
7
Czajki 4
82; 0139
88,31
1
8
Czajki 6
81; 0139
77,64
2
9
Nadwiślańska 4
186; 0140
48,32
1
10
Nadwiślańska 98
36; 0139
72,40
2
11
Nadwiślańska 117
97; 0139
114,89
3
12
Nadwiślańska 122
27; 0139
63,93
1
13
Ornitologów 14
132,133; 0139
221,48
4
14
Ornitologów 28A
56/1; 0139
134,60
2
15
Promienista 1
165; 0140
219,78
4
16
Przegalińska 119
44; 0143
87,11
2
17
Przegalińska 131
72/2; 0143
70,59
1
18
Świbnieńska 142
536; 0142
216,04
4
19
Trałowa 4
26; 0142
30,75
1
20
Turystyczna 3
174/4; 0140
453,27
7
21
Turystyczna 4
198/13; 0140
157,61
2
22
Turystyczna 15
225/2, 226/1, 226,2; 0140
76,56
1
23
Turystyczna 160
116/3; 142
159,31
2
24
Urwista 1
181; 0143
148,18
4
25
Uzdrowiskowa 4
89/1, 89/2; 0143
189,22
4
26
Wiosłowa 50
171; 0142
34,42
1
 

Dokumenty przekazane przez zamawiającego w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:
wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączanych do miejskich sieci ciepłowniczej– załącznik nr 1do SIWZ,
wytyczne do projektów węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych – załącznik nr 1.1 do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o .– ZADANIE 1– załącznik nr 2 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna – ZADANIE 1 – załącznik nr 2.1 do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o.– ZADANIE 2 – załącznik nr 3 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna – ZADANIE 2 – załącznik nr 3.1 do SIWZ,
inwentaryzacja wielobranżowa budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku przy  ul. Biskupiej 11– załącznik nr 3.2 do SIWZ,
rysunek nr 1– inwentaryzacja budowlana – sytuacja – załącznik nr 3.2a do SIWZ,
rysunek nr 2– inwentaryzacja budowlana – rzut piwnic – załącznik nr 3.2b do SIWZ,
rysunek nr 3– inwentaryzacja budowlana – rzut parteru – załącznik nr 3.2c do SIWZ,
rysunek nr 4– inwentaryzacja budowlana – rzut piętra I – załącznik nr 3.2d do SIWZ,
rysunek nr 5– inwentaryzacja budowlana – rzut piętra II – załącznik nr 3.2e do SIWZ,
rysunek nr 6– inwentaryzacja budowlana – rzut poddasza – załącznik nr 3.2f do SIWZ,
rysunek nr 7– inwentaryzacja budowlana – rzut dachu – załącznik nr 3.2g do SIWZ,
rysunek nr 8– inwentaryzacja budowlana – przekrój A-A – załącznik nr 3.2h do SIWZ,
rysunek nr 9– inwentaryzacja budowlana – elewacja wschodnia – załącznik nr 3.2i do SIWZ,
rysunek nr 10– inwentaryzacja budowlana – elewacja zachodnia – załącznik nr 3.2j do SIWZ,
rysunek nr 11– inwentaryzacja budowlana – elewacja północna – załącznik nr 13.2k do SIWZ,
rysunek nr 12– inwentaryzacja budowlana – elewacja południowa – załącznik nr 3.2l do SIWZ,
rysunek nr 13– inwentaryzacja elektryczna – schemat ideowy zasilania – załącznik nr 3.2m do SIWZ,
rysunek nr 14– inwentaryzacja instalacji gazu – rozwinięcie instalacji – załącznik nr 3.2n do SIWZ,
rysunek nr 15– inwentaryzacja instalacji wody – rozwinięcie wody – załącznik nr 3.2o do SIWZ,
rysunek nr 16– inwentaryzacja instalacji kanalizacji – rozwinięcie instalacji kanalizacji – załącznik nr 3.2p do SIWZ,
rysunek nr 17– inwentaryzacja budowlana – detal elewacji - gzymsy – załącznik nr 3.2q do SIWZ,
rysunek nr 18– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi zewnętrznych – załącznik nr 3.2r do SIWZ,
rysunek nr 19– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi wewnętrznych – załącznik nr 3.2s do SIWZ ,
rysunek nr 20– inwentaryzacja budowlana – detale słupka i tralek– załącznik nr 3.2t do SIWZ,
inwentaryzacja wielobranżowa budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku przy  ul. Biskupiej 17– załącznik nr 3.3 do SIWZ,
rysunek nr 1– inwentaryzacja budowlana – sytuacja – załącznik nr 3.3a do SIWZ,
rysunek nr 2– inwentaryzacja budowlana – rzut parteru – załącznik nr 3.3b do SIWZ,
rysunek nr 3 – inwentaryzacja budowlana – rzut piętra I – załącznik nr 3.3c do SIWZ,
rysunek nr 3– inwentaryzacja budowlana – rzut piętra II – załącznik nr 3.3d do SIWZ,
rysunek nr 5 – inwentaryzacja budowlana – rzut piętra III – załącznik nr 3.3e do SIWZ,
rysunek nr 6 – inwentaryzacja budowlana – poddasza – załącznik nr 3.3f do SIWZ,
rysunek nr 7 – inwentaryzacja budowlana – rzut dachu – załącznik nr 3.3g do SIWZ,
rysunek nr 8 – inwentaryzacja budowlana – przekrój A-A – załącznik nr 3.3h do SIWZ,
rysunek nr 9 –  inwentaryzacja budowlana – elewacja zachodnia – załącznik nr 3.3i do SIWZ,
rysunek nr 10– inwentaryzacja budowlana – elewacja wschodnia – załącznik nr 3.3j do SIWZ,
rysunek nr 11– inwentaryzacja budowlana – elewacja południowa – załącznik nr 3.3k do SIWZ,
rysunek nr 12– inwentaryzacja elektryczna – schemat ideowy zasilania – załącznik nr 3.3l do SIWZ,
rysunek nr 13– inwentaryzacja instalacji gazu – rozwinięcie instalacji – załącznik nr 3.3m do SIWZ,
rysunek nr 14– inwentaryzacja instalacji wody – rozwinięcie wody – załącznik nr 3.3n do SIWZ,
rysunek nr 15– inwentaryzacja instalacji kanalizacji – rozwinięcie instalacji kanalizacji – załącznik nr 3.3o do SIWZ,
rysunek nr 16– inwentaryzacja budowlana – widok stolarki – załącznik nr 3.3p do SIWZ,
rysunek nr 17– inwentaryzacja budowlana – detale okna – załącznik nr 3.3q do SIWZ,
rysunek nr 18– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi zewnętrznych – załącznik nr 3.3r do SIWZ,
rysunek nr 19– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi wewnętrznych – załącznik nr 3.3s do SIWZ,
rysunek nr 20– inwentaryzacja budowlana – detale balustrady – załącznik nr 3.3t do SIWZ,
rysunek nr 21– inwentaryzacja budowlana – detal elewacji-portale okienne – załącznik nr 3.3u do SIWZ,
rysunek nr 22– inwentaryzacja budowlana – detale pieca kaflowego – załącznik nr 3.3w do SIWZ,
inwentaryzacja wielobranżowa budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku przy  ul. Biskupiej 27– załącznik nr 3.4 do SIWZ,
rysunek nr 1– inwentaryzacja budowlana – sytuacja – załącznik nr 3.4a do SIWZ,
rysunek nr 2– inwentaryzacja budowlana – rzut piwnic (-2) – załącznik nr 3.4b do SIWZ,
rysunek nr 3– inwentaryzacja budowlana – rzut piwnic (-1) – załącznik nr 3.4c do SIWZ,
rysunek nr 4– inwentaryzacja budowlana – rzut parteru – załącznik nr 3.4d do SIWZ,
rysunek nr 5– inwentaryzacja budowlana – rzut piętra I – załącznik nr 3.4e do SIWZ,
rysunek nr 6– inwentaryzacja budowlana – rzut piętra II – załącznik nr 3.4f do SIWZ,
rysunek nr 7– inwentaryzacja budowlana – rzut poddasza – załącznik nr 3.4g do SIWZ,
rysunek nr 8– inwentaryzacja budowlana – rzut dachu – załącznik nr 3.4h do SIWZ,
rysunek nr 9– inwentaryzacja budowlana – przekrój A-A – załącznik nr 3.4i do SIWZ,
rysunek nr 10– inwentaryzacja budowlana – elewacja wschodnia – załącznik nr 3.4j do SIWZ,
rysunek nr 11– inwentaryzacja budowlana – elewacja zachodnia – załącznik nr 3.4k do SIWZ,
rysunek nr 12– inwentaryzacja elektryczna – schemat ideowy zasilania – załącznik nr 3.4l do SIWZ,
rysunek nr 13– inwentaryzacja instalacji gazu – rozwinięcie instalacji – załącznik nr 3.4m do SIWZ,
rysunek nr 14– inwentaryzacja instalacji wody – rozwinięcie wody – załącznik nr 3.4n do SIWZ,
rysunek nr 15– inwentaryzacja instalacji kanalizacji – rozwinięcie instalacji kanalizacji – załącznik nr 3.4o do SIWZ,
rysunek nr 16– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi zewnętrznych – załącznik nr 3.4p do SIWZ,
rysunek nr 17– inwentaryzacja budowlana – detal okna – załącznik nr 3.4q do SIWZ,
rysunek nr 18– inwentaryzacja budowlana – detale balustrady – załącznik nr 3.4r do SIWZ,
inwentaryzacja wielobranżowa budynku mieszkalnego położonego w Gdańsku przy  ul. Salwator 7 – załącznik nr 3.5 do SIWZ,
rysunek nr 1– inwentaryzacja budowlana – plan sytuacyjny – załącznik nr 3.5a do SIWZ,
rysunek nr 2– inwentaryzacja budowlana – rzut piwnic – załącznik nr 3.5b do SIWZ,
rysunek nr 3– inwentaryzacja budowlana – rzut parteru – załącznik nr3.5c do SIWZ,
rysunek nr 4– inwentaryzacja budowlana – rzut I piętra– załącznik nr 3.5d do SIWZ,
rysunek nr 5– inwentaryzacja budowlana – rzut poddasza – załącznik nr 3.5e do SIWZ,
rysunek nr 6– inwentaryzacja budowlana – rzut dachu – załącznik nr 3.5f do SIWZ,
rysunek nr 7– inwentaryzacja budowlana – przekrój A-A – załącznik nr 3.5g do SIWZ,
rysunek nr 8– inwentaryzacja budowlana – elewacja zachodnia – załącznik nr 3.5h do SIWZ,
rysunek nr 9– inwentaryzacja budowlana – elewacja wschodnia – załącznik nr 3.5i do SIWZ,
rysunek nr 10– inwentaryzacja budowlana – elewacja południowa– załącznik nr 3.5j do SIWZ,
rysunek nr 11– inwentaryzacja budowlana – elewacja północna – załącznik nr 3.5k do SIWZ,
rysunek nr 11a– inwentaryzacja budowlana – detale – załącznik nr 3.5l do SIWZ,
rysunek nr 11b– inwentaryzacja budowlana – detal drzwi klatki schodowej – załącznik nr 3.5m do SIWZ,
rysunek nr 11c– inwentaryzacja budowlana – detal okna klatki schodowej – załącznik nr 3.5n do SIWZ,
rysunek nr 12– inwentaryzacja budowlana – rozwinięcie instalacji kanalizacji – załącznik nr 3.5o do SIWZ,
rysunek nr 13– inwentaryzacja budowlana – rozwinięcie instalacji wod-kan – załącznik nr 3.5p do SIWZ,
rysunek nr 14– inwentaryzacja budowlana – rozwinięcie instalacji gazowej – załącznik nr 3.5q do SIWZ,
rysunek nr 15– inwentaryzacja elektryczna – schemat ideowy zasilania – załącznik nr 3.5r do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o.– ZADANIE 3 – załącznik nr 4 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna – ZADANIE 3 – załącznik nr 4.1 do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o.– ZADANIE 4 – załącznik nr 5 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna – ZADANIE 4 – załącznik nr 5.1 do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o.– ZADANIE 5 – załącznik nr 6 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna – ZADANIE 5 – załącznik nr 6.1 do SIWZ,
wytyczne do projektów instalacji wewnętrznych gazu niskiego ciśnienia na cele bytowe i ogrzewania w budynkach mieszkalnych – załącznik nr 7 do SIWZ,
wytyczne do projektów inst. c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączanych do sieci gazowej – załącznik nr 7.1 do SIWZ,
warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci gazowej 26 budynków –ZADANIE 6 –  załącznik nr 8 do SIWZ,
opinie kominiarskie dla 26 budynków–ZADANIE 6 – załącznik nr 8.1 do SIWZ,
dokumentacja fotograficzna –ZADANIE 6– załącznik nr 8.2 do SIWZ,
mapy do celów projektowych budynków przy ul. Nadwiślańskiej, Ornitologów 28A, Promienistej 1, Turystycznej 3 oraz 15 Wiosłowej 50 – załącznik nr 8.3 do SIWZ,
założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego – załącznik nr 9 do SIWZ.
 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody : 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

90 dni

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : Nie dotyczy

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej:
w przypadku składania oferty na zadania od 1 do 5:
3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej obejmujących instalacje c.o. i c.w.u. oraz węzeł cieplny o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda.
w przypadku składania oferty na zadanie 6:
3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynku do sieci gazowej obejmujących instalacje gazowe z kotłami oraz instalacje c.o. i c.w.u.  o wartości minimum 5 000,00 zł brutto każda.

                 W przypadku składania oferty na zadania od 1 do 5 i zadanie 6 w/w warunek powinien być spełniony     łącznie.

                 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług w każdym z wyżej wymienionych rodzajów, co oznacza, że realizację trzech wymaganych usług danego rodzaju powinien wykazać się albo wykonawca  składający ofertę, albo co najmniej  jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 2 usługi polegające np.: na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej obejmujących instalacje c.o. i c.w.u. oraz węzeł cieplny o wartości minimum 10 000,00 brutto a drugi 1 usługę, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega, będzie musiał wykazać zrealizowanie 3 usług dla zadań od 1 do 5 lub zadania 6 w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
skieruje do realizacji zamówienia:
w przypadku składania oferty  na jedno zadanie
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
w przypadku składania oferty  na dwa zadania
 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
4 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
w przypadku składania oferty  na trzy zadania
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
6 osób posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
w przypadku składania oferty  na cztery zadania
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
8 osób posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
w przypadku składania oferty  na pięć zadań
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
10 osób posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 
w przypadku składania oferty  na sześć zadań
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów na obiektach zabytkowych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub do Rejestru Zabytków, pełniąca funkcję Kierownika prac projektowych.
12 osób posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

                   Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz  załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 
   Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, że usługi te zostały wykonane lub są w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane należycie wykonane lub
inne dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
          Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych (w zakresie zrealizowanych robót budowlanych) innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić rękojmi za dzieło na okres minimum 24 miesięcy. 
Podać w złożonej ofercie termin wykonania prac projektowych.

     Maksymalny termin wykonania  prac projektowych nie może być dłuższy niż 90 dni.

     Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania  prac projektowych powyżej 90 dni - jego oferta zostanie  

     odrzucona.
Podać w druku „Zdolność zawodowa -Wykaz osób” dla Kierownika prac projektowych adresy budynków lub obiektów zabytkowych dla których były wykonywane projekty w zakresie branży sanitarnej.
Podać w druku „Zdolność zawodowa -Wykaz osób” dla każdego z wykazanych projektantów ilość projektów polegających na opracowaniu dokumentacji:
w przypadku zadań od 1 do 5 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
w przypadku zadania 6 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzorów druku  Zamawiającego.
 Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 13 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz wykonawcy.
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie 1 –    3 800,00  zł,
zadanie 2 –    3 000,00  zł,
zadanie 3 –    3 200,00  zł,
zadanie 4 –    2 500,00  zł,
zadanie 5–     3 000,00  zł,
zadanie 6 –    2 500,00  zł,

odpowiednio na wybrane przez siebie zadanie
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60
 
2. Termin wykonania prac projektowych                                                              znaczenie  0,20                                                      
 
3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych  zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie.
Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3,
Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:
nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę  opóźnienie,
działania organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
gdy uzgodnienia z Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z gestorami sieci będą trwały ponad  trzy tygodnie,
inne zmiany spowodowane warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji nadzorów autorskich w przypadku zmiany terminów realizacji robót budowlanych objętych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamówienia.
Zmianie może ulec osoba Kierownika prac projektowych lub pozostałych osób wykonujących prace projektowe jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku  gdy:
zmiana osoby Kierownika prac projektowych lub osób wykonujących prace projektowe nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem prac projektowych lub osób wykonujących prace projektowe,
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika prac projektowych lub osób wykonujących prace projektowe, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określone przez Wykonawcę w ofercie.
Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

                        wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt f) i g) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.
 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
22.03.2018r., godzina: 10:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 20.04.2018 r.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 22.03.2018 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka-Fabisiak, inspektor ds. zamówień publicznych

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@gznk.pl

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Część nr 1

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o i c.w.u. 8 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u. 8 budynków położonych przy ul. Aldony 7, Al. Grunwaldzkiej 580, ul. Do Studzienki 24, ul. Gdańskiej 8, ul. Kasztanowej 5, ul. Słowackiego 34, ul. Wajdeloty 4, ul. Władysława IV 20, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                              znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

                                 
Część nr 2

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o i c.w.u. 14 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.  14 budynków położonych przy ul. Biskupiej 11, 17, 27, ul. Raduńskiej 16, 18, 30, 37,  ul. Rejtana 18, 20, ul. Ks. Rogaczewskiego 45, ul. Salwator 7, ul Smętnej 5, 8, 12/13, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                               znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

 

Część nr 3

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o i c.w.u. 11 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u. 11 budynków położonych przy ul. Długie Ogrody 25, ul. Gościnnej 12, 16, 18, ul. Łąkowej 15, 35/38, ul. Rzeźnickiej 43, 44, 45, 46, 47b, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                               znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

 

Część nr 4

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o i c.w.u. 8 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u. 8 budynków położonych przy ul. Białej 11, 12, 13, 14, ul. Traugutta 23, ul. Wajdeloty 14, 15b, ul. Waryńskiego 9, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                          znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

 

 

Część nr 5

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o i c.w.u. 9 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie węzła cieplnego i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u. 9 budynków położonych przy Trakcie św. Wojciecha 25, 27, 81, 83, 85, 101, 103, 109, 111, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                               znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

 

Część nr 6

Nazwa : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do sieci gazowej obejmujących gazowe instalacje wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych oraz kotłowni gazowej, a także instalacje c.o. i c.w.u. 26 budynków.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie do sieci gazowej obejmujących gazowe instalacje wewnętrzne z odcinkami instalacji zewnętrznych oraz kotłowni gazowej, a także instalacje c.o. i c.w.u. 26 budynków położonych przy ul. Boguckiego 25, 76, 103, 117, 133, ul. Czajki 1, 4, 6, ul. Nadwiślańskiej 4, 98, 117, 122, ul. Ornitologów 14, 28A, ul. Promienistej 1, ul. Przegalińskiej 119, 141, ul. Świbnieńskiej 142, Tarłowej 4, ul. Turystycznej 3, 4, 15, 160, ul. Urwistej 1, ul. Uzdrowiskowej 4, ul. Wiosłowej 50, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71321200-6

Dodatkowe kody: 71247000-1, 71248000-8, 71320000-7

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena                                                                                                                         znaczenie  0,60

2. Termin wykonania prac projektowych                                                              znaczenie  0,20                                                      

3. Doświadczenie projektantów                                                                                   znaczenie  0,20

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 879,57 KB 2018-03-12 14:45 pobierz
2 Wzór umowy 446,43 KB 2018-03-12 14:45 pobierz
3 zał.1 wytyczne do projektów instalacji c.o., c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczej 1,56 MB 2018-03-12 09:03 pobierz
4 zał. 1.1 - wytyczne do projektów węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych 7,83 MB 2018-03-08 10:21 pobierz
5 zał. 2 - 2.1 - zadane 1 49,78 MB 2018-03-08 10:05 pobierz
6 zał. 3 - 3.1 - zadanie 2 91,19 MB 2018-03-08 10:12 pobierz
7 zał. 3.3 - 3.3w - inwentaryzacja techniczna, Biskupia 17 3,44 MB 2018-03-08 10:25 pobierz
8 zał. 3.4 - 3.4r - inwentaryzacja techniczna, Biskupia 27 2,86 MB 2018-03-08 10:25 pobierz
9 zał. 3.2 - 3.2t - inwentaryzacja techniczna, Biskupia 11 2,98 MB 2018-03-08 10:25 pobierz
10 zał. 3.5 - 3.5r - inwentaryzacja techniczna, Salwator 7 4,83 MB 2018-03-08 10:25 pobierz
11 zał. 4 - 4.1 - zadanie 3 70,86 MB 2018-03-08 10:12 pobierz
12 zał. 5 -5.1 - zadanie 4 49,78 MB 2018-03-08 10:17 pobierz
13 zał. 6 - 6.1 - zadanie 5 57,09 MB 2018-03-08 10:17 pobierz
14 zał.7 wytyczne do projektów instalacji wewnętrznych gazu niskiego ciśnienia na cele bytowe i ogrzewania w budynkach mieszkalnych 1,1 MB 2018-03-12 09:05 pobierz
15 zał.7.1 wytyczne do projektów inst. c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych podłączonych do sieci gazowej 872,56 KB 2018-03-12 09:05 pobierz
16 zał. 8 - zadanie 6 - warunki przyłączenia do sieci gazowej 40,31 MB 2018-03-08 10:21 pobierz
17 zał. 8.1 - zadanie 6 - opinie kominiarskie 14,08 MB 2018-03-08 10:21 pobierz
18 zał. 8.2 - zadanie 6 - dokumentacja fotograficzna, mapki 64,88 MB 2018-03-08 10:21 pobierz
19 zał. 8.3 - zadanie 6 - mapy sytuacyjno-wysokościowe 10,7 MB 2018-03-08 10:21 pobierz
20 zał.9 wytyczne do kosztorysu 160,76 KB 2018-03-12 09:03 pobierz
21 zał.10 oświadczenie podst. wykluczenia 268,6 KB 2018-03-12 14:09 pobierz
22 zał.11 oświadczenie warunki udzialu 382,7 KB 2018-03-12 14:09 pobierz
23 zał.12 oświadczenie grupa kapitałowa 174,17 KB 2018-03-12 14:08 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-03-05
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-03-12 14:56
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 09:01

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij