BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Przetoczna 27 lok. 3, Wolności 17B lok. 4, oraz Hallera 145 lok. 11 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-08-16

Zamawiający w dniu 16.08.2018 r. umowę z firmą F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 249 536,36 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 70 dni od dnia podpisania umowy i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 240 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-08-09

                                                                                         

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                                                                                             

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Przetoczna 27 lok. 3, Wolności 17B lok. 4 oraz Hallera 145 lok. 11 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa, ofertę firmy F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 249 536,36 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 70 dni od dnia podpisania umowy i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 240 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy
 

1
 

BRATEX Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie

 
 

Cena oferty:  280 765,42 zł

Termin wykonania zamówienia: 

70 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 190 m-cy

 
 

2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. J.

Tysler Leszek, Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk,

 
 

Cena oferty:  297 870,15 zł

Termin wykonania zamówienia: 

70 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 360 m-cy
3
 

F.H.U. BUD-ROB

Szpek Paweł

ul. Wolfganga Mozarta, nr 32

80-171 Gdańsk

 

 
 

Cena oferty: 249 536,36 zł

Termin wykonania zamówienia: 

70 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 240 m-cy

 
4
 

Firma „BOLEK i LOLEK”

Janusz Bogdan

ul. Górna 2

83-250 Skarszewy

 
 

Cena oferty:  397 715,25 zł

Termin wykonania zamówienia: 

70 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 120 m-cy

 
 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
2
53,33
25,00
15,00
93,33
3
50,26
25,00
15,00
90,26
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.   Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.   Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu 70 i mniej dni kalendarzowych Zamawiający przyznał Wykonawcom 25 pkt.

3.   Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 108 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 14.08.2018 r.

 

 

Treść postępowania:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@estategda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.estategda.pl

Adres profilu nabywcy: www.estategda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.estategda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.estategda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Przetoczna 27 lok. 3,  Wolności 17B lok. 4, oraz Hallera 145 lok. 11 w Gdańsku.

Numer referencyjny: 38/18/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Przetoczna 27 lok. 3,  Wolności 17B lok. 4, oraz Hallera 145 lok. 11 w Gdańsku. 

2.      Zakres robót obejmuje między innymi:

a)   roboty ogólnobudowlane tj.

­      roboty rozbiórkowe,

­      wykonanie ścianek działowych,

­      wykonanie okładzin z płyt kartonowo - gipsowych,

­      wykonanie gładzi gipsowych,

­      roboty tynkarskie,

­      roboty malarskie,

­      wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów,

­      wymiana stolarki drzwiowej,

­      wykonanie posadzek wraz z pracami odgrzybieniowymi,

­      wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

b)   roboty sanitarne tj.

­      wykonanie/remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń,

­      wykonanie/ remont instalacji gazowej oraz ogrzewania lokalowego

c)   roboty elektryczne tj.

­      wymiana/remont instalacji elektrycznej wraz z montażem urządzeń,

d)   wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla każdego wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac.

 

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

Uwaga

Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej z drewna i PCV określone są w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna  - załącznik nr 18 do SIWZ.

Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach.

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

3.1 .Przetoczna 27 m 3

1)     Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 27, Gdańsk ul. Przetoczna – załącznik nr 1 do siwz.

-      Rysunek nr 01. Sytuacja – załącznik nr 1.1 do siwz.

-      Rysunek nr 02. Rzut  mieszkania – Inwentaryzacja -  załącznik nr 1.2 do siwz.

-      Rysunek nr 03. Rzut  mieszkania – Instalacja Gazu - załącznik nr 1.3 do siwz.

-      Rysunek nr 04. Aksonometria Gazu- załącznik nr 1.4 do siwz.

2)   Projekt wykonawczy. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i CO w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 27, Gdańsk ul. Przetoczna –  załącznik nr 2 do siwz.

-      Rysunek nr 01. Sytuacja – załącznik nr 2.1 do siwz.

-      Rysunek nr 02. Rzut  mieszkania – Inwentaryzacja -  załącznik nr 2.2 do siwz.

-      Rysunek nr 03. Rzut  mieszkania – Instalacja Gazu - załącznik nr 2.3 do siwz.

-      Rysunek nr 04. Aksonometria Gazu- załącznik nr 2.4 do siwz.

-      Rysunek nr 05. Rzut mieszkania instalacji C.O.- załącznik nr 2.5 do siwz.

3)     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i CO w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 27, Gdańsk ul. Przetoczna – załącznik nr 3 do siwz.

4)     Przedmiar – Remont lokalu, ul. Przetoczna  27/3– załącznik nr 4 do siwz.

5)     Przedmiar robót. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i CO w lokalu mieszkalnym nr 3 zlokalizowanym na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 27, Gdańsk ul. Przetoczna załącznik nr 5 do siwz.

6)     Przedmiar - Sanitarne instalacje w lokalu, ul. Przetoczna  27/3 – załącznik nr 6 do siwz.

7)     Przedmiar - Wymiana instalacji elektrycznej  w lokalu nr 3, Gdańsk ul. Przetoczna  27 – załącznik nr 7 do siwz.

3.2 .Wolności 17B m 4

1)     Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej i ogrzewania lokalowego, Gdańsk ul. Wolności 17B m 4– załącznik nr 8 do siwz.

-       Rysunek nr 1. Plan sytuacyjny– załącznik nr 8.1 do siwz.

-       Rysunek nr 2. Rzut III piętra (fragment) lokal nr 4, instalacja gazowa– załącznik nr 8.2 do siwz.

-       Rysunek nr 3. Schemat instalacji gazowej – załącznik nr 8.3 do siwz.

-       Rysunek nr 4. Rzut III piętra (fragment) lokal nr 4, instalacja grzewcza– załącznik nr 8.4 do siwz.

2)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w Gdańsku przy ul. Wolności 17B. Roboty instalacyjne– załącznik nr 9 do siwz.

3)     Przedmiar - remont lokalu, ul. Wolności 17B/4– załącznik nr 10 do siwz.

4)     Przedmiar robót –budowa instalacji gazowej oraz ogrzewania lokalowego Gdańsk ul. Wolności 17B m 4 – załącznik nr 11 do siwz.

5)     Przedmiar –remont mieszkania–instalacja sanitarna, Gdańsk ul. Wolności 17B m 4- załącznik nr 12 do siwz.

6)     Przedmiar - remont lokalu-wymiana instalacji elektrycznej, ul. Wolności 17B/4– załącznik nr 13 do siwz.

3.3 .Hallera 145 m 11

1)   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe, Gdańsk ul. Hallera 145/11 – załącznik nr 14 do siwz.

2)   Przedmiar- remont lokalu mieszkalnego, ul. Hallera 145/11 – załącznik nr 15 do siwz.

3)   Przedmiar - sanitarne instalacje w lokalu, ul. Hallera 145/11 - załącznik nr 16 do siwz.

4)   Przedmiar - wymiana instalacji elektrycznej, ul. Hallera 145/11 – załącznik nr 17 do siwz.

3.4 .Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 18 do siwz.

3.5 .Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna- załącznik nr 19 do siwz.

3.6 .Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej- załącznik nr 20 do siwz.

4.      Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

5.      Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych co najmniej 5 osób do wykonywania w/w czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

     Dodatkowe kody:

45110000-1,  45111100-9,45111220-6,45210000-2,45421152-4,45262321-7,45400000-1,45421132-8,

45421131-1,45421146-9,45430000-0,45450000-6,45410000-4,45431000-7,45431100-8,45431200-9, 45442100-8,

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

110 dni

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)   wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.

b)   skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 11 osób, w tym:

-1 osobę (kierownika budowy), posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

-1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.),

-1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

-1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).

Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV,

-5 osób do wykonywania robót takich jak: tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych

 

  Informacje dodatkowe :

Ad. a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

Ad. b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad. a i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a)   wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-           referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,

-           inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji;

b)   wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

-          Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-          Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.         Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

2.         Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.

3.         Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.         Udzielić gwarancji za wady na okres minimum 3 lat.

           Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

5.         Podać w złożonej ofercie doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy.

6.         Złożyć Kosztorysy ofertowe (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.

7.         Złożyć Zestawienie kosztorysów, które należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

8.         Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 110 dni. Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 110 dni jego oferta zostanie odrzucona.

9.         Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.

10.       Zamawiający oczekuje kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

11.      Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 23 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                              

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00  zł

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

 

 

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
-   cena                                                                                         znaczenie  60 %
-    termin wykonania zamówienia                                              znaczenie  25 %

-    doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy    znaczenie  15 %        

 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.   Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)   zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)   zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)   Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)   zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)   łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)    dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-              wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

-              innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

-              konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,

 

 

-              konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na wymianę stolarki okiennej,

-              konieczności złożenia zgłoszenia na wymianę stolarki okiennej i związanego z tym czasu oczekiwania jego przyjęcia,

-              konieczności uzyskania nowych warunków technicznych na dostawę mediów do lokali,

-              konieczności podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową z uwagi na ingerencję w części nieruchomości wspólnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

g)   w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h)   zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-      zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót.

-      Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

i)    zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-      proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)    realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-      w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

     wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.   Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)   zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)   nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 
 
XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
12.07.2018 r godzina: 10:30,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 10.08.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.07.2018 r. godzina 11:00,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Grażyna Pietrowska stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 02 20

Adres poczty elektronicznej: nz@estategda.pl.

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 38 965,87 KB 2018-06-27 13:45 pobierz
2 Umowa - wzór 344,52 KB 2018-06-25 13:37 pobierz
3 ZAŁ 1 - Projekt architektoniczno budowlany 8,38 MB 2018-06-25 13:37 pobierz
4 ZAŁ 1.1 - Rysunek 01 135,23 KB 2018-06-25 13:37 pobierz
5 ZAŁ 1.2 - Rysunek 02 110,17 KB 2018-06-25 13:36 pobierz
6 ZAŁ 1.3 - Rysunek 03 131,55 KB 2018-06-25 13:36 pobierz
7 ZAŁ 1.4 - Rysunek 04 1,04 MB 2018-06-25 13:36 pobierz
8 ZAŁ 2 - Projekt wykonawczy 8,38 MB 2018-06-25 13:36 pobierz
9 ZAŁ 2.1 - Rysunek 01 135,07 KB 2018-06-25 13:36 pobierz
10 ZAŁ 2.2 - Rysunek 02 109,97 KB 2018-06-25 13:35 pobierz
11 ZAŁ 2.3 - Rysunek 03 131,35 KB 2018-06-25 13:35 pobierz
12 ZAŁ 2.4 - Rysunek 04 1,04 MB 2018-06-25 13:35 pobierz
13 ZAŁ 2.5 - Rysunek 05 2,07 MB 2018-06-25 13:35 pobierz
14 ZAŁ 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 391,93 KB 2018-06-25 13:35 pobierz
15 ZAŁ 4 - Przedmiar remont 143,08 KB 2018-06-25 13:35 pobierz
16 ZAŁ 5 - Przedmiar przebudowa wew. instalacja gazu i CO 53,97 KB 2018-06-25 13:34 pobierz
17 ZAŁ 6 - Przedmiar sanitarne instalacje 112,2 KB 2018-06-25 13:34 pobierz
18 ZAŁ 7 - Przedmiar wymiana instalacji elektrycznej 106,83 KB 2018-06-25 13:34 pobierz
19 ZAŁ 8 - projekt budowlany 818,62 KB 2018-06-25 13:34 pobierz
20 ZAŁ 8.1 - Rysunek 1 1,44 MB 2018-06-25 13:33 pobierz
21 ZAŁ 8.2 - Rysunek 2 582,8 KB 2018-06-25 13:33 pobierz
22 ZAŁ 8.3 - Rysunek 3 523,93 KB 2018-06-25 13:33 pobierz
23 ZAŁ 8.4 - Rysunek 4 609,79 KB 2018-06-25 13:33 pobierz
24 ZAŁ 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 603,57 KB 2018-06-25 13:33 pobierz
25 ZAŁ 10 - Przedmiar remont lokalu 153,77 KB 2018-06-25 13:32 pobierz
26 ZAŁ 11 - Przedmiar budowa inst. i gazowej oraz ogrzewania lokal. 213,31 KB 2018-06-25 13:32 pobierz
27 ZAŁ 12 - Przedmiar remont mieszkania instalacja sanitarna 74,39 KB 2018-06-25 13:32 pobierz
28 ZAŁ 13 - Przedmiar remont lokalu, wymiana instalacji elektrycznej 90,97 KB 2018-06-25 13:32 pobierz
29 ZAŁ 14 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 551,14 KB 2018-06-25 13:32 pobierz
30 ZAŁ 15 - Przedmiar remont lokalu 119,86 KB 2018-06-25 13:31 pobierz
31 ZAŁ 16 - Przedmiar sanitarne instalacje 138,27 KB 2018-06-25 13:31 pobierz
32 ZAŁ 17 - Przedmiar wymiana instalacji elektrycznej 105,35 KB 2018-06-25 13:30 pobierz
33 ZAŁ 18 - Ogólna Specyfikacja 3,1 MB 2018-06-25 13:30 pobierz
34 ZAŁ 19 - Szczegółowa spec. wodociągowa i kanali. 663,88 KB 2018-06-25 13:30 pobierz
35 ZAŁ 20 - Szczegółowa spec. elektryczna 1002,69 KB 2018-06-25 13:30 pobierz
36 ZAŁ 21 oswiadczenie podst. wykluczenia 532,68 KB 2018-06-25 13:29 pobierz
37 ZAŁ 22 oswiadczenie warunki udzialu 520,4 KB 2018-06-25 13:29 pobierz
38 ZAŁ 23 oswiadczenie grupa kapitałowa 373,79 KB 2018-06-25 13:29 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2018-06-25
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-06-27 13:46
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 07:22