BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. PCK 10 w Gdańsku

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2018-08-20

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość środków, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nierfuchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

 

na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. PCK 10 w Gdańsku.

 

 

Numer referencyjny: 49/18/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynku ul. PCK 10 w Gdańsku; (działka nr 379/20, obręb 34).

 

 
Zakres robót obejmuje między innymi:
roboty rozbiórkowe i ziemne,
wymiana nawierzchni na betonową wodoprzepuszczalną,
wykonanie nawierzchni z grysu kamiennego,
pielęgnacja istniejącej zieleni – karczowanie pni, cięcia sanitarne istniejących drzew,
nawiezienie ziemi pod nasadzenia,
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, donice betonowe,
demontaż i montaż trzepaka,
uporządkowanie terenu.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk – Brzeźno – załącznik nr 1 do siwz,
Rysunek – projekt zagospodarowania terenu - zagospodarowanie podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk – Brzeźno – załącznik nr 1.1 do siwz,
Rysunek  - dobór gatunkowy; wymagania dotyczące sadzonek – załącznik nr 1.2 do siwz,
Rysunek  - przykładowa donica betonowa – załącznik nr 1.3 do siwz,
Rysunek  - przykładowy stojak na rowery – załącznik nr 1.4 do siwz,
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zagospodarowanie podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk – Brzeźno - załącznik nr 2 do siwz,
Przedmiar robót- zagospodarowanie podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 10, Gdańsk – Brzeźno – załącznik nr 3 do siwz,

 
Dla materiałów opisanych w dokumentacji za pomocą klasy lub typu wraz z nazwą (np. beton Artevia) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, spełniających wymogi jakościowe określone dla danej klasy lub danego typu materiału.

 
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, drogowe w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić, na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych, co najmniej 3 osoby do wykonywania w/w czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

     Główny kod: 45000000-7

     Dodatkowe kody:  45111000-8, 45112710-5, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1, 77310000-6.

.
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

60 dni

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : nie dotyczy

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub wykonaniu nawierzchni chodników, placów, podwórek o wartości, co najmniej 30 000,00 zł brutto każda.
skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
1 osobę, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3 osoby do wykonywania robót budowlanych, takich jak: brukarskie, drogowe.

 

Informacje dodatkowe :

Ad. a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Ad. b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad. a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

     Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

     Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy.

     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

      Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni.

      Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 60 dni jego oferta zostanie odrzucona.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ.
Zamawiający oczekuje kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 

 

 

 

 

                                                              

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
-       cena                                                                                     waga  0,60

-        termin wykonania zamówienia                                  waga  0,25        

-       okres gwarancji na wykonane roboty budowlane    waga  0,15

 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)     łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)     dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-klęski żywiołowe,

-wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,

-wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

-innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

-konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.

g)     w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h)    zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-        zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy,

-        Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

i)      zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-        proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)      realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-        w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

                     wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)    zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)    nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 
 
XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
10.08.2018 r godzina: 10:30

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 08.09.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 10.08.2018 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra  stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomosci.pl.

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 629,06 KB 2018-07-26 14:16 pobierz
2 wzór umowy 265,87 KB 2018-07-26 14:15 pobierz
3 1 projekt PCK 345,29 KB 2018-07-26 14:14 pobierz
4 1.1 rysunek - projekt zagospodarowania terenu PCK 887,55 KB 2018-07-26 14:14 pobierz
5 1.2 rysunek - dobór gatunkowy PCK 824,99 KB 2018-07-26 14:14 pobierz
6 1.3 rysunek - donica betonowa PCK 352,46 KB 2018-07-26 14:12 pobierz
7 1.4 rysunek - stojak na rowery PCK 319,27 KB 2018-07-26 14:12 pobierz
8 2 specyfikacja techniczna PCK 502,51 KB 2018-07-26 14:11 pobierz
9 3 przedmiar PCK 58,82 KB 2018-07-26 14:11 pobierz
10 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 4 273,29 KB 2018-07-26 14:11 pobierz
11 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 5 266,29 KB 2018-07-26 14:10 pobierz
12 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 6 174,06 KB 2018-07-26 14:10 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-07-26
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-07-26 13:58
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-20 10:48