BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu elewacji i instalacji wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-09-18

Informuję, że w dniu 18.09.2018 r Zamawiający podpisał umowę z Firmą „BOLEK i LOLEK” Janusz Bogdan z siedzibą w Skarszewy, przy ulicy Górna 2 z ceną 1 812 406,58  zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 13.11.2018r.,z doświadczeniem kierownika budowy: 6 robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-09-10

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 Firmy „BOLEK i LOLEK” Janusz Bogdan z siedzibą w Skarszewy, przy ulicy Górna 2 z ceną 1 812 406,58  zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 13.11.2018r.,z doświadczeniem kierownika budowy: 6 robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
                                                   Cena/

Termin wykonania zamówienia /

      Doświadczenie kierownika budowy: ilość robót przy pracach elewacyjnych    –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych
1
 

BUD M.A.T Agnieszka Jasińska

83-050 Bielkówko

Ul. Kościelna 11
 

Cena oferty:  1 898 347,65 zł.

Termin wykonania zamówienia: 14.11.2018r.

Doświadczenie kierownika budowy: 6 robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych.

 
2
 

Firma Handlowo – Usługowa

SARDAW Marcin Plichta

83-250 Skarszewy,

 ul. Starogardzka 17
 

Cena oferty:  2 478 185,58 zł

Termin wykonania zamówienia: 14.11.2018r.

Doświadczenie kierownika budowy: 6 robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych.

 
3
 

Firma „BOLEK i LOLEK”

Janusz Bogdan

ul. Górna 2

83-250 Skarszewy

 
 

Cena oferty:  1 812 406,58 zł

Termin wykonania zamówienia: 13.11.2018r.

Doświadczenie kierownika budowy: 6 robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych.

 
 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 55%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierownika budowy: ilość robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych

Waga 20%
Razem
2
40,22
25,00
20,00
85,22
3
55,00
25,00
20,00
100,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.   Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.   Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla terminu 14.11.2018r. i krótszy Zamawiający przyznał Wykonawcy 25 pkt

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: ilość robót przy pracach elewacyjnych –wykonanie elewacji z płyt fasadowych kompozytowych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 5 robót Zamawiający przyznał Wykonawcy 20 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 17.09.2018 r.

Treść postępowania:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

 

wykonanie remontu elewacji i instalacji wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku.

 

 

 

Numer referencyjny: 48/18/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i instalacji wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku.  Budynek znajduje się na działce 10/93 obręb 257. Budynek dwukondygnacyjny (parter i I piętro), w części podpiwniczony (pomieszczenie węzła cieplnego).

Technologia wykonania: tradycyjna, murowana, strop i stropodach żelbetowe, ciągi komunikacyjne na zewnątrz: żelbetowe ustroje płyt, wsporników i słupów. Ściany zewnętrzne murowane o grubości 42 cm, ściany wewnętrzne nośne (międzylokalowe) murowane o grubość 32 cm, ściany działowe murowane o grubości 9-12 cm. Stropy żelbetowe międzykondygnacyjne o grubości ok. 31cm. Stropodach żelbetowy z połacią jednospadową o grubość ok. 40 cm. Fundamenty stanowią prawdopodobnie wylewane ławy żelbetowe. Komunikacja w budynku odbywa się przez zewnętrzne ciągi komunikacyjne: podesty z płyty żelbetowej opartej na wspornikach wychodzących z ścian nośnych, schody żelbetowe podparte słupami żelbetowymi. Nad podestem oraz schodami znajduje się zadaszenie w konstrukcji żelbetowej. Dach pokryty papą. W lokalach usługowych podłoga pokryta płytkami ceramicznymi natomiast schody i podesty wykonane są jako posadzka lastrico. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, oraz centralnego ogrzewania.

Charakterystyczne parametry techniczne:

budynek o powierzchni zabudowy 448,95 m2.,  

wysokość budynku: 7,92m,

długość budynku: 36,5m,

szerokość budynku: 12,3m,

Powierzchnia użytkowa: 808,11 m2,

-parter 396,35 m2,

-piętro 411,76 m2,

Kubatura 3555,6m3 ,

2.      Zakres robót obejmuje między innymi:

- docieplenie ścian bocznych i tylnej,

- docieplenie stropodachu,

- remont elewacji frontowej,

- remont schodów zewnętrznych i tarasu komunikacyjnego na I piętrze,

- demontaż istniejącej i montaż nowej balustrady płyty tarasowej i schodów,

- obudowę filarów na I piętrze i parterze,

- wykonanie izolacji pionowej i  poziomej - przeciwwilgociowych,

- demontaż istniejących wyeksploatowanych instalacji,

- budowa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- rozbudowa węzła cieplnego o moduł ciepłej wody użytkowej,

- montaż instalacji nowego oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji gniazdek wtyczkowych ogólnych,

- wykonanie instalacji uziemień ochronnych i bezpieczeństwa,

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

- remont chodnika,

- roboty porządkowe,

 

Szczegółowy zakres robót określony jest w koncepcji architektonicznej, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

 

3.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a)     Koncepcja architektoniczna – remont i termomodernizacja elewacji. Zespół pawilonów usługowo – handlowych, Gdańsk ul. Stryjewskiego 23 wraz z załącznikami  od 2.1 do 2.10- załącznik nr 1 do siwz.

b)    Projekt wykonawczy. Remont budynku usługowo-handlowego. Gdańsk ul. Stryjewskiego 23. Projekt instalacji elektrycznych, wody zimnej; C.W.; C.C.W. i CO – załącznik nr 2 do siwz.

-Plan sytuacyjny –załącznik – 2.1 do siwz.

-Rysunek nr 1. Rzut parteru – przewody prowadzone pod stropem – załącznik 2.2 do siwz.

-Rysunek nr 2. Rzut I piętra – przewody prowadzone pod stropem – załącznik nr 2.3 do siwz.

-Rysunek nr 3. Rzut parteru – przewody prowadzone od szafek – załącznik nr 2.4 do siwz.

-Rysunek nr 4. Rzut I piętra – przewody prowadzone od szafek- załącznik nr 2.5 do siwz.

-Rysunek nr 5. Rozwiniecie aksonometryczne instalacji wodociągowej – załącznik nr 2.6 do siwz.

-Rysunek nr 6. Rozwinięcie instalacji C.O. – załącznik nr 2.7 do siwz.

-Rysunek nr 7. Rzut węzła - istn – załącznik nr 2.8 do siwz.

-Rysunek nr 8. Rzut węzła – po dostawie modułu c.w.u. – załącznik nr 2.9 do siwz.

-Rysunek nr 9. Schemat węzła istniejącego – załącznik nr 2.10 do siwz.

-Rysunek nr 10. Schemat węzła po dostawie modułu c.w.u. – załącznik nr 2.11 do siwz.

-Rysunek nr E-01. Schemat sieci rozdzielczej ze złączy kablowych – załącznik 2.12 do siwz.

-Rysunek nr E-02. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG2 – załącznik 2.13 do siwz.

-Rysunek nr E-02. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG2 – załącznik 2.14 do siwz.

-Rysunek nr E-03. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG4 – załącznik 2.15 do siwz.

-Rysunek nr E-03. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG4 – załącznik 2.16 do siwz.

-Rysunek nr E-04. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG5 – załącznik 2.17 do siwz.

-Rysunek nr E-04. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG5 – załącznik 2.18 do siwz.

-Rysunek nr E-05. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG6 – załącznik 2.19 do siwz.

-Rysunek nr E-05. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG6 – załącznik 2.20 do siwz.

-Rysunek nr E-06. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG7 – załącznik 2.21 do siwz.

-Rysunek nr E-06. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG7 – załącznik 2.22 do siwz.

-Rysunek nr E-07. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG8 – załącznik 2.23 do siwz.

-Rysunek nr E-07. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG8 – załącznik 2.24 do siwz.

-Rysunek nr E-08. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG9 – załącznik 2.25 do siwz.

-Rysunek nr E-08. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG9 – załącznik 2.26 do siwz.

-Rysunek nr E-09. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG10 – załącznik 2.27 do siwz.

-Rysunek nr E-09. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG10 – załącznik 2.28 do siwz.

-Rysunek nr E-10. Strona 1 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG11 – załącznik 2.29 do siwz.

-Rysunek nr E-10. Strona 2 z 2.  Schemat główny tablic licznikowych TG11 – załącznik 2.30 do siwz.

-Rysunek nr E-11. Widok rozdzielnicy sieci rozdzielczej RG – załącznik 2.31 do siwz.

-Rysunek nr E-12. Widok tablicy licznikowej TG2, TG4-TG11 – załącznik 2.32 do siwz.

-Rysunek nr E-13. Plan instalacji oświetlenia - parter – załącznik 2.33 do siwz.

-Rysunek nr E-14. Plan instalacji oświetlenia – piętro- załącznik 2.34 do siwz.

-Rysunek nr E-15. Plan instalacji elektrycznych - parter– załącznik 2.35 do siwz.

-Rysunek nr E-16. Plan instalacji elektrycznych - piętro – załącznik 2.36 do siwz.

-Rysunek nr E-17. Schemat strukturalny sieci komputerowej – załącznik 2.37 do siwz.

-Rysunek nr E-18. Schemat instalacji SAP– załącznik 2.38 do siwz.

-Rysunek nr E-19. Schemat instalacji kamer– załącznik 2.39 do siwz.

-Rysunek nr E-20. Plan instalacji PEL, SAP i kamer-parter– załącznik 2.40 do siwz.

-Rysunek nr E-21. Plan instalacji PEL, SAP i kamer-piętro– załącznik 2.41 do siwz.

-Rysunek nr E-22. Plan instalacji odgromowej– załącznik 2.42 do siwz.

c)     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków – załącznik nr 3 do siwz. 

d)    Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Roboty izolacyjne – załącznik nr 4 do siwz.

e)     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji – załącznik nr 5 do siwz.

f)     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Wykonanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą – załącznik nr 6 do siwz.

g)    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont budynku usługowo – handlowego zlokalizowanego w Gdańsku ul. Stryjewskiego 23. Roboty instalacyjne. Instalacje sanitarne – załącznik nr 7 do siwz.

h)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont budynku usługowo – handlowego położonego w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 23 –instalacje elektryczne. Roboty instalacji elektrycznych – załącznik nr 8 do siwz.

i)      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Chodnik przy budynku Stryjewskiego 23 - załącznik nr 9 do siwz.

j)      Przedmiar - remont budynku użytkowego, ul. Stryjewskiego 23 – załącznik nr 10 do siwz.

k)     Przedmiar robót- remont budynku handlowo – usługowego, Gdańsk ul. Stryjewskiego 23. Instalacje sanitarne-Instalacja c.o. – załącznik nr 11 do siwz.

l)      Przedmiar robót - remont budynku handlowo – usługowego, Gdańsk ul. Stryjewskiego 23. Instalacje sanitarne-Instalacja wod.-kan. – załącznik nr 12 do siwz.

m)   Przedmiar robót - remont budynku handlowo – usługowego, Gdańsk ul. Stryjewskiego 23. Branża elektryczna i teletechniczna. – załącznik nr 13 do siwz.

 

4.   Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

5.   Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) co najmniej 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: dekarskie, dociepleniowe, izolacyjne, elewacyjne, co najmniej 2 osób wykonujących czynności instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, oraz co najmniej 2 osób wykonujących czynności instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pełnym wymiarze etatu.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45232460-4, 45233222-1, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45331100-7, 45332300-6, 45450000-6,

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Do dnia  14.12.2018 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

Informację dodatkowe:

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.   Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli:

a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum:

- 2 roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda,
  - 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót dekarsko – blacharskich o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.
- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków o  wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne

b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 13 osób, w tym:

-      1 osobę (kierownika budowy), posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

-        1 osobę (kierownika robót),  posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        1 osobę (kierownika robót), posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-          1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

-          1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).

Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV,

-      co najmniej 4 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: dekarskie, dociepleniowe, izolacyjne, elewacyjne, co najmniej 2 osób wykonujących czynności instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, oraz co najmniej 2 osób wykonujących czynności instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pełnym wymiarze etatu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Informacje dodatkowe:

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych w każdym z w/w rodzajów robót, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót danego rodzaju powinien wykazać się albo wykonawca składający ofertę, albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 robotę budowlaną danego rodzaju (np. wykonanie docieplenia ścian) a drugą - drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony. Warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót w każdym z rodzajów robót budowlanych, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie dla danego rodzaju. Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawca polega, będzie musiał wykazać zrealizowane 2 robót w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz tj. minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynku lub minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne lub minimum 2 roboty dekarsko - blacharskie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

ad b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.   Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty  budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-      referencje że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub

-      inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie  uzyskać dokumentów określonych powyżej

 

2.    Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt. 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.     Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

2.     Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.

3.     Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.     Podać w ofercie nazwę systemu docieplenia.

5.     Podać w ofercie nazwę systemu płyt fasadowych kompozytowych aluminiowych

6.     Udzielić gwarancji za wady na okres minimum 3 lat.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

7.     Podać w złożonej ofercie doświadczenie osoby na stanowisku kierownika.

8.     Złożyć Kosztorysy ofertowe (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.

9.     Złożyć Zestawienie kosztorysów, które należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

10.  Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż do 14.12.2018r. Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 14.12.2018r. jego oferta zostanie odrzucona.

11.   Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.

12.  Zamawiający oczekuje kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

13.  Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 16 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Cena                                                                                                                           znaczenie  0,55

Termin wykonania zamówienia                                                                                  znaczenie  0,25

Doświadczenie kierownika budowy                                                                            znaczenie  0,20
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.    Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)   zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-   zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-   zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-   wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b)   zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-   konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-   wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)   wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-   w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-   w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)   zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2,

e)   łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)    dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-   klęski żywiołowe,

-   wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,

-   wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

-   innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

-   konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,

g)   w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h)   zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-   zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót,

-   Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

i)    zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

-   proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)    realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

-   w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)   zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)   nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-   zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-   zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-   zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-   polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
16.08.2018 r. o godz. 10:45,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 14.09.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 16.08.2018 r. o godz. 11:00

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. nr 14 oswiadczenie podst. wykluczenia 531,78 KB 2018-08-13 08:33 pobierz
2 zał. nr 15 oswiadczenie warunki udzialu 534,78 KB 2018-08-13 08:33 pobierz
3 zał. nr 16 oswiadczenie grupa kapitałowa 372,48 KB 2018-08-13 08:33 pobierz
4 SIWZ 48 986,15 KB 2018-07-31 14:51 pobierz
5 Umowa - wzór 48 343,13 KB 2018-07-31 14:12 pobierz
6 zał. 1 Koncepcja architektoniczna 4,68 MB 2018-07-31 13:09 pobierz
7 zał. 2 Projekt wykonawczy. Remont budynku usługowo-handlowego. Projekt instalacji elektrycznych, wody zimnej; C.W.; C.C.W. i CO 783,8 KB 2018-07-31 13:09 pobierz
8 zał. 2.1 Plan sytuacyjny 1,64 MB 2018-07-31 13:01 pobierz
9 zał. 2.2. Rysunek nr 1. Rzut parteru – przewody prowadzone pod stropem 891,55 KB 2018-07-31 13:01 pobierz
10 zał. 2.3. Rysunek nr 2. Rzut I piętra – przewody prowadzone pod stropem 1,02 MB 2018-07-31 13:00 pobierz
11 zał. 2.4. Rysunek nr 3. Rzut parteru – przewody prowadzone od szafek 952,28 KB 2018-07-31 13:00 pobierz
12 zał. 2.5. Rysunek nr 4. Rzut I piętra – przewody prowadzone od szafek 1,09 MB 2018-07-31 13:00 pobierz
13 zał. 2.6. Rysunek nr 5. Rozwiniecie aksonometryczne instalacji wodociągowe 593 KB 2018-07-31 13:00 pobierz
14 zał. 2.7. Rysunek nr 6. Rozwinięcie instalacji C.O. 379,73 KB 2018-07-31 13:00 pobierz
15 zał. 2.8. Rysunek nr 7. Rzut węzła - istn 494,2 KB 2018-07-31 12:59 pobierz
16 zał. 2.9. Rysunek nr 8. Rzut węzła – po dostawie modułu c.w.u. 536,27 KB 2018-07-31 12:59 pobierz
17 zał. 2.10. Rysunek nr 9. Schemat węzła istniejącego 474,6 KB 2018-07-31 12:59 pobierz
18 zał. 2.11.Rysunek nr 10. Schemat węzła po dostawie modułu c.w.u. 512,01 KB 2018-07-31 12:59 pobierz
19 zał. 2.12. Rysunek nr E-01. Schemat sieci rozdzielczej ze złączy kablowych 95,09 KB 2018-07-31 12:59 pobierz
20 zał. 2.13. Rysunek nr E-02. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG2 94,6 KB 2018-07-31 12:58 pobierz
21 zał. 2.14. Rysunek nr E-02. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG2 48,39 KB 2018-07-31 12:58 pobierz
22 zał. 2.15. Rysunek nr E-03. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG4 173,64 KB 2018-07-31 12:58 pobierz
23 zał. 2.16. Rysunek nr E-03. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG4 57,5 KB 2018-07-31 12:58 pobierz
24 zał. 2.17. Rysunek nr E-04. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG5 92,58 KB 2018-07-31 12:58 pobierz
25 zał. 2.18.Rysunek nr E-04. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG5 48,15 KB 2018-07-31 12:57 pobierz
26 zał. 2.19. Rysunek nr E-05. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG6 93,65 KB 2018-07-31 12:57 pobierz
27 zał. 2.20. Rysunek nr E-05. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG6 48,37 KB 2018-07-31 12:57 pobierz
28 zał. 2.21. Rysunek nr E-06. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG7 98,28 KB 2018-07-31 12:57 pobierz
29 zał. 2.22. Rysunek nr E-06. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG7 48,3 KB 2018-07-31 12:56 pobierz
30 zał. 2.23. Rysunek nr E-07. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG8 95,11 KB 2018-07-31 12:56 pobierz
31 zał. 2.24. Rysunek nr E-07. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG8 48,25 KB 2018-07-31 12:56 pobierz
32 zał. 2.25. Rysunek nr E-08. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG9 169,49 KB 2018-07-31 12:56 pobierz
33 zał. 2.26. Rysunek nr E-08. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG9 57,77 KB 2018-07-31 12:55 pobierz
34 zał. 2.27. Rysunek nr E-09. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG10 171,2 KB 2018-07-31 12:55 pobierz
35 zał. 2.28 Rysunek nr E-09. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG10 57,74 KB 2018-07-31 12:55 pobierz
36 zał. 2.29. Rysunek nr E-10. Strona 1 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG11 172,08 KB 2018-07-31 12:55 pobierz
37 zał. 2.30. Rysunek nr E-10. Strona 2 z 2. Schemat główny tablic licznikowych TG11 57,34 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
38 zał. 2.31. Rysunek nr E-11. Widok rozdzielnicy sieci rozdzielczej RG 66,72 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
39 zał. 2.32. Rysunek nr E-12. Widok tablicy licznikowej TG2, TG4-TG11 75,64 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
40 zał. 2.33. Rysunek nr E-13. Plan instalacji oświetlenia - parter 172,98 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
41 zał. 2.34. Rysunek nr E-14. Plan instalacji oświetlenia – piętro 193,46 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
42 zał. 2.35. Rysunek nr E-15. Plan instalacji elektrycznych - parter 165,16 KB 2018-07-31 12:54 pobierz
43 zał. 2.36. Rysunek nr E-16. Plan instalacji elektrycznych - piętro 187,16 KB 2018-07-31 12:53 pobierz
44 zał. 2.37. Rysunek nr E-17. Schemat strukturalny sieci komputerowej 55,57 KB 2018-07-31 12:53 pobierz
45 zał. 2.38. Rysunek nr E-18. Schemat instalacji SAP 71,94 KB 2018-07-31 12:53 pobierz
46 zał. 2.39. Rysunek nr E-19. Schemat instalacji kamer 67,89 KB 2018-07-31 12:53 pobierz
47 zał. 2.40. Rysunek nr E-20. Plan instalacji PEL, SAP i kamer-parter 161,55 KB 2018-07-31 12:52 pobierz
48 zał. 2.41. Rysunek nr E-21. Plan instalacji PEL, SAP i kamer-piętro 186,66 KB 2018-07-31 12:52 pobierz
49 zał. 2.42. Rysunek nr E-22. Plan instalacji odgromowej 83,66 KB 2018-07-31 12:52 pobierz
50 zał. nr 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków. 155,38 KB 2018-07-31 12:52 pobierz
51 zał. nr 4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Roboty izolacyjne. 68,49 KB 2018-07-31 12:51 pobierz
52 zał. nr 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonane metodą iniekcji. 132,56 KB 2018-07-31 12:51 pobierz
53 zał. nr 6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Wykonanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą. 106,21 KB 2018-07-31 12:51 pobierz
54 zał. nr 7 Specyfikacja - Instalacje sanitarne 551,17 KB 2018-07-31 12:50 pobierz
55 zał. nr 8 Specyfikacja-elektryk 661,39 KB 2018-07-31 12:50 pobierz
56 zał. nr 9 Specyfikacje techniczne - chodnik 356,55 KB 2018-07-31 12:50 pobierz
57 zał. nr 10 Przedmiar - remont budynku użytkowego 63,94 KB 2018-07-31 12:50 pobierz
58 zał. nr 11 PRZEDMIAR sanitarne c.o. 281,95 KB 2018-07-31 12:49 pobierz
59 zał. nr 12 PRZEDMIAR sanitarne wod-kan 282,48 KB 2018-07-31 12:49 pobierz
60 zał. nr 13 Przedmiar elektryka, teletechnika 81,6 KB 2018-07-31 12:49 pobierz
61 modyfikacja siwz 14.08.2018 420,88 KB 2018-08-14 14:45 pobierz
62 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.08.2018 442,38 KB 2018-08-14 14:45 pobierz
63 zmodyfikowane zestawienie kosztorysów 199,38 KB 2018-08-14 14:45 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2018-07-31
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Joanna Rybicka
Data publikacji: 2018-07-31 14:56
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-21 09:28