BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu oraz ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dickensa 2, Aldony 7, Wajdeloty 4, Spacerowej 16, Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2018-08-24

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu oraz ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dickensa 2, Aldony 7, Wajdeloty 4, Spacerowej 16, Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Numer referencyjny: 34/18/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak

 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

I.  Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej.
Opracowanie musi składać się z części opisowej, graficznej, dokumentacji fotograficznej oraz zawierać szczegółowe rysunki wszystkich rzutów obiektu, a także elewacje, przekroje i szczegóły, które niezbędne będą do opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na wykonaniu inwentaryzacji obiektu z natury.

Inwentaryzacja musi określić rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne występujące w obiekcie.

Wykonane rysunki muszą zawierać wymiary, rzędne i opisy.

Opracowanie graficzne powinno zawierać:

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50 (na rzutach winna być zaznaczona lokalizacja elementów oryginalnego wyposażenia (np. stolarka okienna, drzwiowa, sztukaterie, posadzki, itp.)

-  przekroje  charakterystycznych miejsc budynku w skali 1:50 ,

-  widoki elewacji w skali 1:50 ,

-  rysunki detali występujących na elewacji w skali odpowiedniej dla przedstawianego elementu,

- odrębne rysunki dla elementów oryginalnego wyposażenia w skali odpowiedniej dla przedstawionego elementu np.: stolarka okienna, drzwiowa itp.

Wykonanie inwentaryzacji instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej – dla budynku przy ul. Dickensa 2 wraz z oceną stanu technicznego.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia) budynków.
Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie niezbędnych prac remontowych.

Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian i stropów, obliczenia statyczno – wytrzymałościowe istniejących elementów konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego budynku i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.

          Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych:

fundamenty,
posadzka na gruncie,
stropy kondygnacji,
ściany zewnętrzne,
ściany wewnętrzne,
stropodachy.
Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian budynku oraz 3 miejsca dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach i przedstawić na fotografiach z datownikiem.

Wybór lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich ścianach i stropach.

Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz zakres innych robót niezbędnych do wykonania, celem dalszego bezpiecznego użytkowania budynku.

 

UWAGA!

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej i ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia) dotyczy budynków mieszczących się przy ulicach:

Dickensa 2 - działka nr 123/2; obręb: 92,
Aldony 7 - działka nr 464/2; obręb: 42,
Wajdeloty 4 - działka nr 469/3; obręb: 42,
Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B - działki nr 126/3, 126/4, 126/5; obręb 099.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu budynków gminnych mieszkalnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami budynków mieszczących się przy ulicach:
Dickensa 2 - działka nr 123/2; obręb: 92,
Aldony 7 - działka nr 464/2; obręb: 42,
Wajdeloty 4 - działka nr 469/3; obręb: 42,
Spacerowej 16 - działka nr 26; obręb 005,
Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B - działki nr 126/3, 126/4, 126/5; obręb 099,
Program prac konserwatorskich.
Projekty budowlane i wykonawcze- szczegółowy zakres opisany jest w ofertach częściowych.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka w mieście Gdańsku; nr 1301; numer terenu 022; powierzchnia 1,32 ha – dotyczy ul. Dickensa 2 - załącznik nr 1 do SIWZ,
Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcza Dolnego rejonu ulic Lelewela, Wyspiańskiego, Waryńskiego w mieście Gdańsku; NR 0703; karta terenu numer 014; powierzchnia 0,73 ha – dotyczy ul. Aldony 7 i Wajdeloty 4 - załącznik nr 2 do SIWZ,
Karta terenu oznaczonego symbolem 002-M/U31 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Karwieńskiej i Spacerowej w mieście Gdańsku; o numerze ewidencyjnym 0251; numer terenu 002; powierzchnia terenu 1,20 ha – dotyczy ul. Spacerowej 16 - załącznik nr 3 do SIWZ,
Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE-
WYSPA SPICHRZÓW POŁUDNIE- STARE PRZEDMIEŚCIE; Nr 11 14; numer terenu 009; powierzchnia 1,60 ha– dotyczy ul. Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B - załącznik nr 4 do SIWZ,
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Spacerowa 16:
 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana budynku wraz z ekspertyzą budowlano-konstrukcyjną dotyczącą stanu technicznego obiektu; Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Spacerowa 16, 80-330 Gdańsk dz. nr 26 obr. 005- załącznik nr 5 do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 01 –  sytuacja – załącznik nr 5a do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 02 – rzut piwnicy – załącznik nr 5b do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 03 – rzut parteru – załącznik nr 5c do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 04 – rzut 01. piętra – załącznik nr 5d do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 05 – rzut 02. piętra – załącznik nr 5e do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 06 – rzut poddasza – załącznik nr 5f do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 07 – rzut dachu – załącznik nr 5g do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 08 – przekrój – załącznik nr 5h do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 09 – elewacja północna – załącznik nr 5i do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 010 – elewacja zachodnia – załącznik nr 5j do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 011 – elewacja południowa – załącznik nr 5k do SIWZ,
rysunek nr SPC INW 010 – elewacja wschodnia – załącznik nr 5l do SIWZ,
Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego- załącznik nr 6 do SIWZ,
Mapki poglądowe - załącznik nr 7 do SIWZ.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

II.  Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5.

 
III.  Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

IV.  Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

90 dni od dnia podpisania umowy.

 

IV.1 Informacje dodatkowe:

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie.

1) wykonanie dokumentacji:

 - dla Zadania 1, 2, 3, 4 maksymalny termin 60 dni od dnia podpisania umowy,

 - dla Zadania 5 maksymalny termin 90 dni od dnia podpisania umowy,

2)  nadzory autorskie:

usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019– 2021 [dotyczy Zadania 1-5]. 

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branże architektoniczną i konstrukcyjną remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych o wartości minimum 20 000 zł brutto każda.

 
W przypadku składania oferty na Zadanie 1 i/lub na Zadanie 2 i/lub na Zadanie 3 i/lub na Zadanie 4 i/lub na Zadanie 5 w/w warunek nie ulega zmianie.

 

skieruje do realizacji zamówienia minimum:
w przypadku składania oferty na Zadanie 1 lub Zadanie 2 lub Zadanie 3 lub Zadanie 4 lub Zadanie 5:
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
ponadto:

 w przypadku składania oferty na Zadanie 1
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia   odpowiednią ilość osób będących sumą osób przypadających na każde z tych zadań, np.:

w przypadku składania oferty na Zadanie 1 i na Zadanie 2 i na Zadanie 3 Wykonawca skieruje do realizacji 3 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 3 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
w przypadku składania oferty na Zadanie 2 i na Zadanie 3 Wykonawca skieruje do realizacji 2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 2 osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, itd.
 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK

 

  Informacje dodatkowe :

ad. a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych, co najmniej 3 usług winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie trzech usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez jednego uczestnika konsorcjum jednej usługi, a przez drugiego dwóch usług, warunek nie zostanie spełniony.

 

 Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 3 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad. b)

     Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65).

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI.  INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielic rękojmi za dzieło na okres 24 miesięcy.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania prac projektowych.

Maksymalny termin wykonania prac projektowych dla Zadania 1, 2, 3, 4 nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca określi czas wykonania prac projektowych powyżej 60 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.

Maksymalny termin wykonania prac projektowych dla Zadania 5 nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca określi czas wykonania prac projektowych powyżej 90 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w druku „Zdolność zawodowa -Wykaz osób” dla każdego z wykazanych projektantów ilość projektów polegających na opracowaniu dokumentacji:

w przypadku Zadania 1
w specjalności architektonicznej remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków,
w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych remontów obiektów,

w przypadku Zadania 2, 3, 4, 5
w specjalności architektonicznej remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych.
Złożyć Formularz cenowy na Zadanie 5, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego,
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 13 ppkt. 2-5 SIWZ.
Zamawiający oczekuje kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                                              

XII.  PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 –     850,00 zł
Zadanie 2 –  1 200,00 zł
Zadanie 3 –  1 200,00 zł
Zadanie 4 –  1 200,00 zł
Zadanie 5 –  3 000,00 zł

 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII.  KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
 
 
Cena                                                           waga 50%

Termin wykonania prac projektowych        waga 30%

 Doświadczenie projektantów                      waga 20%

 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

 

XIV.  ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.   Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)   Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nie objętych  zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-        zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-        zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-        wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie,

b)   Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-        konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-        wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)   Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-        w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-        w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)   Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)   Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

f)    Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji prac projektowych w przypadku:

-        nieprzewidzianych w SIWZ warunków, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

-        działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

·       przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

·       odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

·       gdy uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków oraz z gestorami sieci będą trwały ponad trzy tygodnie,

-        innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

-        wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

g)   Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w zakresie realizacji nadzorów autorskich w przypadku zmiany terminów realizacji robót budowlanych objętych projektami wykonanymi na podstawie niniejszego zamówienia.

h)   W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt f) i g) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

i)    Zmianie mogą ulec osoby wykonujące prace projektowe, jako przedstawiciele Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-        zmiana osób wykonujących prace projektowe nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umów z osobami wykonującymi prace projektowe,

-        Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wykonujących prace projektowe, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

j)    Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-        proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

k)   Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-        w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.   Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)   zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)   nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-        zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-        zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-        zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-        polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 
 

 
 
 
 
 
XV.  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:                                                                                                                                    

24.08.2018 r godzina: 10:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 22.09.2018 r.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 24.08.2018 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka-Fabisiak  stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 5, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1

nazwa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Dickensa 2 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następującym zakresie:

1)   Inwentaryzacja budowlana architektoniczno- konstrukcyjna.

2)   Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna.

3)   Program prac konserwatorskich.

4)   Projekt budowlany:

a)   branża architektoniczno– konstrukcyjna, z podziałem na części, w zakresie:

   I część

-        naprawy ścian zewnętrznych wraz uzupełnieniem ubytków,

-        prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku na drewniane wzmocnione,

-        docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),

-        robót remontowych dachu papowego z przebudową kominów i obróbkami blacharskim,

  II część

-        wykonania posadzki w piwnicy wraz z izolacją,

-        wymiany drewnianych stropów nad piwnicami w rejonie kuchni i łazienek mieszkań,

-        kapitalnego remontu klatki schodowej wraz z naprawą lub wymianą schodów drewnianych,

b)   branża sanitarna – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c)   zagospodarowanie terenu- utwardzenie wjazdu na posesję oraz podwórka (dojście do komórek lokatorskich).

5)   Projekt wykonawczy obejmujący:

a)   branża architektoniczno– konstrukcyjna, z podziałem na części, w zakresie:

   I część

-        naprawy ścian zewnętrznych wraz uzupełnieniem ubytków,

-        prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku na drewniane wzmocnione,

-        docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),

-        robót remontowych dachu papowego z przebudową kominów i obróbkami blacharskim,

  II część

-        wykonania posadzki w piwnicy wraz z izolacją,

-        wymiany drewnianych stropów nad piwnicami w rejonie kuchni i łazienek mieszkań,

-        kapitalnego remontu klatki schodowej wraz z naprawą lub wymianą schodów drewnianych,

b)   branża sanitarna – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c)   zagospodarowanie terenu- utwardzenie wjazdu na posesję oraz podwórka (dojście do komórek lokatorskich).

6)   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

7)   Przedmiary robót.

8)   Kosztorysy inwestorskie.

9)   Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10) Charakterystyka energetyczna budynku.

11)    Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

12) Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.

13)    Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

14) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

60 dni od podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

1.   Cena                                                                  waga 50%

2.   Termin wykonania prac projektowych                waga 30%

3.   Doświadczenie projektantów                               waga 20%

                           

 
Część nr 2

nazwa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Aldony 7 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja budowlana architektoniczno- konstrukcyjna.
Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna.
Program prac konserwatorskich.
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

       I część
wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicy od strony podwórka,
wykonania izolacji poziomej i pionowej ściany piwnic od wewnątrz od strony potoku Strzyża,
      II część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
     III część

remontu dachu.
Projekt wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

       I część
wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych piwnicy od strony podwórka,
wykonania izolacji poziomej i pionowej j ściany piwnic od wewnątrz od strony potoku Strzyża,
       II część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
      III część

remontu dachu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji.
 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

60 dni od podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                  waga 50%
Termin wykonania prac projektowych                waga 30%
Doświadczenie projektantów                               waga 20%

 

 

Część nr 3

nazwa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Wajdeloty 4 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następującym zakresie:

Inwentaryzacja budowlana architektoniczno- konstrukcyjna.
Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna.
Program prac konserwatorskich.
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

        I część
wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicy od strony podwórka,
        II część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
         III część

remontu dachu.
Projekt wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicy od strony podwórka,
        II część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
        III część

remontu dachu.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury    Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 
 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

60 dni od podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                  waga 50%
Termin wykonania prac projektowych                waga 30%
Doświadczenie projektantów                               waga 20%

 

 

Część nr 4

nazwa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Spacerowej 16 w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następującym zakresie:

Program prac konserwatorskich.
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

        I część
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicy.
Projekt wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków),
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian piwnicy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury    Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

60 dni od podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                  waga 50%
Termin wykonania prac projektowych                waga 30%
Doświadczenie projektantów                               waga 20%

 

 

Część nr 5

nazwa
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu 5 budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego obiektu osobno w następującym zakresie:

Inwentaryzacja budowlana architektoniczno- konstrukcyjna.
Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna.
Program prac konserwatorskich.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Przedmiary robót.
Kosztorysy inwestorskie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

A także projekty budowlane i wykonawcze w następującym zakresie:

ul. Rzeźnicka 44
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
         II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
ul. Rzeźnicka 45

Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
         II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
ul. Rzeźnicka 46

Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
         II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
ul. Rzeźnicka 47A

Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
         II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

         I część
remontu dachu,
        II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
        III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
ul. Rzeźnicka 47B

Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

             I część
remontu dachu,
            II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
wzmocnienie fundamentów,
            III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną z podziałem na części, w zakresie:

             I część
remontu dachu,
            II część

wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian,
wzmocnienie fundamentów,
            III część

prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej i drzwiowej do budynku,
docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków).

 
Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 71220000-6

Dodatkowe kody: 71221000-3, 71247000-1, 71248000-8, 71314300-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni od podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                  waga 50%
Termin wykonania prac projektowych                waga 30%
Doświadczenie projektantów                               waga 20%

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmodyfikowany załacznik nr 7 1,49 MB 2018-08-20 08:42 pobierz
2 pytanie i odpowiedź z dn. 20.08.2018 r. 474,13 KB 2018-08-20 08:42 pobierz
3 SIWZ 947,79 KB 2018-08-14 14:29 pobierz
4 Wzór umowy 409,51 KB 2018-08-14 14:29 pobierz
5 zał. 1 KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZERÓBKA 178,77 KB 2018-08-13 11:48 pobierz
6 zał. 2 KARTA TERENU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZA DOLNEGO 220,55 KB 2018-08-13 11:48 pobierz
7 zał. 3 KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA 200,44 KB 2018-08-13 11:48 pobierz
8 zał. 4 KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE 220,98 KB 2018-08-13 11:48 pobierz
9 zał. 5 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana budynku wraz z ekspertyzą budowlano-konstrukcyjną SPACEROWA 16 14,82 MB 2018-08-13 11:48 pobierz
10 zał. 5a rysunek nr SPC INW 01 – sytuacja 2,36 MB 2018-08-13 11:47 pobierz
11 zał. 5b rysunek nr SPC INW 02 – rzut piwnicy 308,74 KB 2018-08-13 11:47 pobierz
12 zał. 5c rysunek nr SPC INW 03 – rzut parteru 342,03 KB 2018-08-13 11:47 pobierz
13 zał. 5d rysunek nr SPC INW 04 – rzut 01. piętra 266,78 KB 2018-08-13 11:47 pobierz
14 zał. 5e rysunek nr SPC INW 05 – rzut 02. piętra 209,52 KB 2018-08-13 11:47 pobierz
15 zał. 5f rysunek nr SPC INW 06 – rzut poddasza 116,33 KB 2018-08-13 11:47 pobierz
16 zał. 5g rysunek nr SPC INW 07 – rzut dachu 105,5 KB 2018-08-13 11:46 pobierz
17 zał. 5h rysunek nr SPC INW 08 – przekrój 131,43 KB 2018-08-13 11:46 pobierz
18 zał. 5i rysunek nr SPC INW 09 – elewacja północna 108,74 KB 2018-08-13 11:46 pobierz
19 zał. 5j rysunek nr SPC INW 010 – elewacja zachodnia 113,13 KB 2018-08-13 11:46 pobierz
20 zał. 5k rysunek nr SPC INW 011 – elewacja południowa 101,73 KB 2018-08-13 11:45 pobierz
21 zał. 5l rysunek nr SPC INW 010 – elewacja wschodnia 106,89 KB 2018-08-13 11:45 pobierz
22 zał. 6 założenia do kosztorysu inwestorskiego 207,16 KB 2018-08-13 11:45 pobierz
23 zał. 7 mapki poglądowe 2,3 MB 2018-08-13 11:45 pobierz
24 zał. 8 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 268,64 KB 2018-08-13 11:44 pobierz
25 zał. 9 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 269,77 KB 2018-08-13 11:44 pobierz
26 zał. 10 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 174,78 KB 2018-08-13 11:44 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-08-13
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-08-14 14:34
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-24 12:24