BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 8 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-10-29

Dnia 29.10.2018 r podpisano umowy z firmą GPEC SERWIS Sp. z o.o. z Gdańska przy ulicy Połęże/Miałki Szlak 44 na:

Zadaniu 1 z ceną 1 488 749,34 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem osoby na stanowisku kierownika budowy w ilości 4 robót.  
Zadaniu 2 z ceną 1 546 451,29 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem osoby na stanowisku kierownika budowy w ilości 4 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-10-25

WYNIK POSTĘPOWANIA                                                

Dotyczy: postępowania przetargowego wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 8 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy GPEC SERWIS Sp. z o.o. z Gdańska przy ulicy Połęże/Miałki Szlak 44 na:

Zadaniu 1 z ceną 1 488 749,34 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem osoby na stanowisku kierownika budowy w ilości 4 robót.

     UZASADNIENIE WYBORU:

     Jedyna złożona oferta oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.
Zadaniu 2 z ceną 1 546 451,29 zł z VAT z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem osoby na stanowisku kierownika budowy w ilości 4 robót.

      UZASADNIENIE WYBORU:

      Jedyna złożona oferta oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji
1
GPEC SERWIS Sp. z o.o

ul. Połęże/Miałki Szlak 44

80-720 Gdańsk
Zadanie 1

Cena oferty: 1 488 749,34 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy

 

Zadanie 2

Cena oferty: 1 546 451,29 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni

Okres gwarancji: 36 m-cy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania I etapu zamówienia

Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

okres udzielonej gwarancji za wady

         Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy Waga 10%
Razem
1
60,00
00,00
00,00
3,00
63,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla 20 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom 0 pkt,
Punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 0 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia 4 robót Zamawiający przyznał Wykonawcy 3 pkt.

 
Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania I etapu zamówienia

Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

okres udzielonej gwarancji za wady

         Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy Waga 10%
Razem
1
60,00
00,00
00,00
3,00
63,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla 20 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom 0 pkt,
Punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 0 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia 4 robót Zamawiający przyznał Wykonawcy 3 pkt.

 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 25.10.2018 r.

 

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:          zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

 

na wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 8 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska

 

Numer referencyjny: 72/18/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

 

 

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym oraz przygotowanie do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 8 budynków gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.
Zakres robót obejmuje:
demontaż kolidujących elementów i niezbędne prace ogólnobudowlane np. tynkowanie, malowanie itp.,
przygotowanie pomieszczeń do instalacji węzła cieplnego,
budowę instalacji centralnego ogrzewania,
budowę instalacji ciepłej wody użytkowej,
wykonanie i instalację węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.),
budowę instalacji elektrycznej zasilania węzła cieplnego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla pomieszczenia węzła cieplnego,
wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

ZADANIE 1
 
 
 

Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 11; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 1 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 11; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 1.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym.  Gdańsk, ul. Biała 11; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 1.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 12; dz. nr: 483, obręb 0042 – załącznik nr 2 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 12; dz. nr: 483, obręb 0042– załącznik nr 2.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Biała 12; dz. nr: 483, obręb 0042 – załącznik nr 2.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 13; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik nr 3 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 13; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik nr 3.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Biała 13; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik 3.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 14; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik nr 4 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Biała 14; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik nr 4.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Biała 14; dz. nr: 481, obręb 0042 – załącznik nr 4.2 do SIWZ.

 

     ZADANIE 2
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Traugutta 23; dz. nr: 657/1, 657/2, obręb 0055 – załącznik nr 5 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Traugutta 23; dz. nr: 657/1, 657/2, obręb 0055 – załącznik nr 5.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Traugutta 23; dz. nr: 657/1, 657/2, obręb 0055 – załącznik nr 5.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Wajdeloty 14; dz. nr: 482, obręb 0042 – załącznik nr 6 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Wajdeloty 14; dz. nr: 482, obręb 0042 – załącznik nr 6.1 do SIWZ,
   Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Wajdeloty 14; dz. nr: 482, obręb 0042 – załącznik nr 6.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Wajdeloty 15B; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 7 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Wajdeloty 15B; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 7.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Wajdeloty 15B; dz. nr: 489/2, obręb 0042 – załącznik nr 7.2 do SIWZ.
Projekt budowlany – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Waryńskiego 9; dz. nr: 590/4, obręb 0042 – załącznik nr 8 do SIWZ,
Projekt wykonawczy – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym; Gdańsk, ul. Waryńskiego 9; dz. nr: 590/4, obręb 0042 – załącznik nr 8.1 do SIWZ,
Przedmiar robót – Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym. Gdańsk, ul. Waryńskiego 9; dz. nr: 590/4, obręb 0042 – załącznik nr 8.2 do SIWZ.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym – dla Zadania 1 i 2 – załącznik nr 9 do SIWZ.
 

UWAGA!

Wszystkie przedmiary są o charakterze informacyjnym.

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

 

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45232141-2, 45232460-4, 45300000-0, 45310000-3, 45450000-6

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

50 dni od dnia podpisania umowy

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : Nie dotyczy 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o., c.w.u. o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.
skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę (kierownika budowy), posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe :

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał jedną wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie okres udzielonej gwarancji za wady.

     Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

     Jeżeli Wykonawca określi okres rękojmi poniżej 3 lat – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

     Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 50 dni od dnia podpisania umowy.

     Jeżeli Wykonawca określi czas wykonania zamówienia powyżej 50 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w wykazie „zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy.
Złożyć Formularz cenowy (dla każdego zadania oddzielnie), który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ.
Zamawiający oczekuje kopii dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                                                              

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie 1 –                  11 300,00 zł,
zadanie 2 –                  11 800,00 zł,

odpowiednio na wybrane przez siebie zadanie.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

cena                                                             waga 60%- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
termin wykonania zamówienia                        waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
okres udzielonej gwarancji za wady                 waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
doświadczenie kierownika budowy                   waga 10%- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
opóźnieniem rozpoczęcia robót wynikających z braku przyjęcia zgłoszenia na wykonywanie robót budowlanych,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy.

 

 
Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została                    wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
24.10.2018 r godzina: 10:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 22.11.2018 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

 

Informacje dodatkowe:
DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:24.10.2018 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr 1

nazwa

Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym oraz przygotowanie do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 budynków gminnych mieszczących się przy ulicy Białej 11, 12, 13, 14 w Gdańsku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

-      demontaż kolidujących elementów i niezbędne prace ogólnobudowlane np. tynkowanie, malowanie itp.,

-      przygotowanie pomieszczeń do instalacji węzła cieplnego,

-      budowę instalacji centralnego ogrzewania,

-      budowę instalacji ciepłej wody użytkowej,

-      wykonanie i instalację węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.),

-      budowę instalacji elektrycznej zasilania węzła cieplnego,

-      wykonanie dokumentacji powykonawczej,

-      wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla pomieszczenia węzła cieplnego,

-      wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45232141-2, 45232460-4, 45300000-0, 45310000-3, 45450000-6

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

50 dni od dnia podpisania umowy

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                 waga 60%- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
Termin wykonania zamówienia                            waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Okres udzielonej gwarancji za wady                     waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Doświadczenie kierownika budowy                       waga 10%- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt
           

 
Część nr 2

nazwa

Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z węzłem cieplnym oraz przygotowanie do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 4 budynków gminnych mieszczących się przy ulicy Traugutta 23, ul. Wajdeloty 14, 15B, ul. Waryńskiego 9 w Gdańsku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

-      demontaż kolidujących elementów i niezbędne prace ogólnobudowlane np. tynkowanie, malowanie itp.,

-      przygotowanie pomieszczeń do instalacji węzła cieplnego,

-      budowę instalacji centralnego ogrzewania,

-      budowę instalacji ciepłej wody użytkowej,

-      wykonanie i instalację węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.),

-      budowę instalacji elektrycznej zasilania węzła cieplnego,

-      wykonanie dokumentacji powykonawczej,

-      wykonania ekspertyzy kominiarskiej dla pomieszczenia węzła cieplnego,

-      wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45232141-2, 45232460-4, 45300000-0, 45310000-3, 45450000-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

50 dni od dnia podpisania umowy

 

Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                  waga 60%- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
Termin wykonania zamówienia                             waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Okres udzielonej gwarancji za wady                      waga 15%- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Doświadczenie kierownika budowy                        waga 10%- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt
                                 
 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.10 6,43 MB 2018-10-23 15:31 pobierz
2 Zmiana SIWZ 23.10 5,11 MB 2018-10-23 15:31 pobierz
3 Zmodyfikowany Wzór Umowy 281,7 KB 2018-10-23 15:30 pobierz
4 SIWZ 601,09 KB 2018-10-09 13:56 pobierz
5 Wzór umowy 271,31 KB 2018-10-09 13:56 pobierz
6 ZADANIE 1 96,57 MB 2018-10-09 11:48 pobierz
7 ZADANIE 2 96,69 MB 2018-10-09 11:49 pobierz
8 zał. 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekt instalacji c.o., c.w.u. oraz węzła cieplnego w budynku mieszkalnym -Zadanie 1 i 2 197,58 KB 2018-10-09 13:57 pobierz
9 zał. 10 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 267,72 KB 2018-10-09 13:57 pobierz
10 zał. 11 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 253,4 KB 2018-10-09 13:58 pobierz
11 zał. 12 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 172,49 KB 2018-10-09 13:57 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-10-09
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-10-09 15:05
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-31 11:23