BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-18

umowy z w/w firmami podpisano 18.12.2018

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-11

Gdańsk, 11.12.2018 r.
ZP/77/18/A                                                                                                    

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa, zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

na zadaniu 1 firmie MEMLING Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzka 309,
na zadaniu 2 Agencji Ochrony «WENA» Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1.
 

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia : usługi.

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Numer referencyjny : 77/18/A

                                  

 

 

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa

 

 

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie    ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
całodobowy dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym,  którego opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku – załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b do „Opisu warunków zamówienia”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności pracownika ochrony i operatora systemu monitoringu (zadanie 2) w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych czynności zatrudniać na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 – usługi patrolowe.
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 28.12.2018 r.

Zakończenie: 27.12.2019 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2213 z późn. zm.).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 
zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznek,  jeżeli dysponuje co najmniej:

w przypadku składania oferty na ZADANIE 2:
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 
zdolności zawodowej,

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.), nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,
21 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.),
 

 

 

w przypadku składania oferty na ZADANIE 2

2 osoby zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.
 

W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

  

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU       W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 11 ppkt. 2-5 „Opisu warunków zamówienia”.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
w przypadku składania oferty na zadanie  1 -  10 000,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  2 -  50,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  1 i zadanie 2 – 10 050,00 zł,
 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

Cena - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 19.11.2018 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 – kancelaria.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 19.11.2018 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 – pokój nr 204 – sala konferencyjna.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZADANIE  nr 1                                   

 nazwa:  Dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do « Opisu warunków zamówienia » oraz w « Opisie funkcjonalnym oraz procedurach eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku » stanowiącym załącznik nr 1 do « Opisu przedmiotu zamówienia ».

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

 

 

 

 

 

ZADANIE  nr 2                                   

nazwa:  dozór 2 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego.

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do « Opisu warunków zamówienia ».

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia.pdf 646,19 KB 2018-11-20 14:12 pobierz
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenoa 15 11 18.pdf 51,57 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
3 odpowiedzi na pytania 15 11 18.pdf 42,34 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
4 modyfikacja opisu warunków zamówienia 15 11 18.pdf 78,74 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
5 zmodyfikowany wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne.pdf 276,71 KB 2018-11-15 11:47 pobierz
6 Opis Warunków Zamówienia.pdf 734,58 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
7 wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP usługi społeczne.pdf 276,2 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
8 wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne.pdf 276,22 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
9 Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w Delegaturze NIK w Gdańsku- załącznik nr 1.pdf 208,14 KB 2018-11-08 13:02 pobierz
10 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3.pdf 273,75 KB 2018-11-08 13:02 pobierz
11 oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 4.pdf 270 KB 2018-11-08 13:01 pobierz
12 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5.pdf 175,62 KB 2018-11-08 13:01 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-11-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-11-08 13:00
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-20 14:14

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij