BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-28

umowa nr 116/2018/NZ zawarta z Zakładem Remontowo - Budowlanym BROMIX Sp.j. kaszuba Mirosłąw, kaszuba Sławomir

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-17

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 164 849,83 zł brutto oraz wykazanym doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 300 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym

 
1
 

Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp.j.

Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn, ul Spokojna 33        

 
 

Cena 164 849,83 zł

 

Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym: 300 miesięcy.

 
2
Przedsiębiorstwo Usługowe

„CLEAN-BUD” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
 

Cena 295 368,98 zł

 

Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym: ponad 48 miesięcy.

 
3
  „FIONER” Monika Bużan

Łebno, ul. Kulingi 4E

84-217 Szemud
 

Cena 198 553,96 zł

 

Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym: 132 miesiące.

 
 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium       

cena

waga 60%
Liczba pkt w kryterium

w krytzerium ocena stanu technicznego pojazdów

waga 30 %
Liczba pkt w kryterium

doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym

waga 10 %
RAZEM

Pkt.
1
60,00
30
10
100,00
2
33,49
30
10
73,49
3
49,82
22
10
81,82
 

 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zgodnie z określonymi warunkami  – dla oferty nr 1 i 2 – do 3 lat  -  Zamawiający przyznał Wykonawcom po 30 punktów, dla oferty nr  3 – 4,5 roku - Zamawiający przyznał Wykonawcy 22 punkty.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z określonymi warunkami  – ponad 48 m-cy - Zamawiający przyznał Wykonawcom po 10 punktów.
 

       

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 24.12.2018 r.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 

Numer referencyjny: 84/18/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa  administrowanych przez Zamawiającego obejmującej:

-       powierzchnię wewnętrzną do sprzątania –  3 981,00 m2 .

-       powierzchnię zewnętrzną do sprzątania – 16 517,00 m2 .

2.   Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki mieszkalne Skarbu Państwa  stanowi  załącznik  nr 1a do siwz.

3.   Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki użytkowe Skarbu Państwa  stanowi  załącznik  nr 1b do siwz.

4.   Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony  w załączniku nr 2 do siwz.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

5.   Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych czynności zatrudniać na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 90610000-6.

Dodatkowe kody: 90620000-9, 90911200-8, 90911300-9, 90513200-8.

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże posiadanie odpowiedniego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 zł.

 

Informacje dodatkowe :

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.   Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej:

-    1 pojazdem kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

-    1 pługo – piaskarką.

 

2.   Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli:

a)    wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum:

I.    2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 1 000 m2  każda,

II.   2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2 każda.

 

 

 

b)   skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

-    1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-    2 osoby na stanowisku kierowcy 

 

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania  określone w art. 39 a ustawy z dnia 6  września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst  jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

Informacje dodatkowe:

ad 1 i 2b.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

ad 1  i 2a i 2b.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

ad 2a.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 1 000 m2  i/lub w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2. Realizacją wymaganych usług w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 1 000 m2  i/lub w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2 winien wykazać się co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie  wykażą zrealizowanie dwóch usług, o których  mowa w punkcie 2a I. i dwóch usług, o których mowa punkcie 2a II., ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 usłudze wymienionej w punkcie 2a I. i po 1 usłudze wymienionej w punkcie 2a II., warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia Wykonawca polega, będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług polegających na zapewnienia czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 1 000 m2  i/lub na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2.

 

ad 2a i 2b.

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

             Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1)      Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP : Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.      Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

2.      Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3.      Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.      Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 SIWZ ppkt. 2-5 SIWZ.

5.      Złożyć Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

6.      Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

7.      Podać w druku „zdolność techniczna” daty pierwszych rejestracji wykazanych pojazdów zgodnie z pkt. 19 ppkt. 2 SIWZ.

8.      Podać w druku oferty doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym.

9.      Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Cena                                                                                           - waga 0,60 - odpowiada maks. wartości 60 pkt

Ocena stanu technicznego pojazdów                                         - waga 0,30  - odpowiada maks. wartości 30 pkt

Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym                 - waga 0,10 - odpowiada maks. wartości 10 pkt    
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

1.   Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)     zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)     łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

f)     wystąpi konieczność zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego  względami organizacyjnymi lub finansowymi.

Zamawiający przewiduje, że minimalna powierzchnia do sprzątania w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż: 

-    wewnętrzna  około   2 000,00 m2,

-    zewnętrzna  około  10 000,00 m2.[GB1] 

g)    zmianie może ulec osoba na stanowisku kierowniczym, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby na stanowisku kierowniczym nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z osobą na stanowisku kierowniczym,

- Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby na stanowisku kierowniczym, gdy doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie.

h)     zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

i)      realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

- w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)         Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)         Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-   zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-   zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-   zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-   polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
03.12.2018 r godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 01.01.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

I.    Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a)   Kryterium – Cena - waga 60% (0,60)- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

    Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %

 

b)   Kryterium – Ocena stanu technicznego pojazdów - waga 30% (0,30) - odpowiada maksymalnej wartości 30 pkt.

Średni wiek pojazdów liczony od pierwszej rejestracji:

-         do 3 lat                                30 pkt.

-         powyżej 3 lat do 6 lat          22 pkt.

-         powyżej 6 lat do 9 lat          15 pkt.

-         powyżej 9 lat do 12 lat          9 pkt.

-         powyżej 12 lat do 15 lat        4 pkt.

-         powyżej 15 lat                       0 pkt.

Średni wiek pojazdów liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem:

 

 Wśr = [(2018-n1)  + (2018-n2)] / 2                                                       

 

gdzie:

Wśr  - średni wiek pojazdów,

 ni  -  daty pierwszych rejestracji poszczególnych pojazdów (wykazany w druku zdolność techniczna).

  

Zamawiający do oceny średniego wieku pojazdów będzie brał tylko i wyłącznie tą ilość pojazdów, która musi zostać wykazana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

 

W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości pojazdów niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będą brane pojazdy według następujących zasad:

1.   w pierwszej kolejności będące własnością wykonawcy,

2.   w drugiej kolejności pojazdy najstarsze.

 

c)   Kryterium - doświadczenie osob na stanowisku kierowniczym - waga 10 % (0,10) - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.   

Okres doświadczenia:

-         0 do 12 m-cy -                      0 pkt 

-         ponad 12 do 24 m-cy -         1 pkt 

-         ponad 24 do 36 m-cy -         3 pkt 

-         ponad 36 do 48 m-cy -         6 pkt 

-         ponad 48 do 60 m-cy -       10 pkt 

 

W przypadku wykazania doświadczenia ponad 60 m-cy przyznane zostanie 10 pkt.

 

Wykonawca ma obowiązek określić doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym z dokładnością do pełnego miesiąca.

 

W przypadku określenia doświadczenia w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego miesiąca zgodnie z zasadami matematycznymi i do obliczeń zostanie przyjęta wartość po zaokrągleniu.

 

II. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

03.12.2018 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjaliosta ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 


 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi na pytania 03 12 18.pdf 556,89 KB 2018-12-03 13:18 pobierz
2 modyfikacja opisu warunków zamówienia 03 12 18.docx 74,41 KB 2018-12-03 10:28 pobierz
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 34,75 KB 2018-12-03 10:27 pobierz
4 spcyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 764,35 KB 2018-11-22 15:15 pobierz
5 wzór umowy.pdf 271,48 KB 2018-11-22 15:15 pobierz
6 oswiadczenie podst. wykluczenia zał. 3.pdf 331,79 KB 2018-11-22 15:14 pobierz
7 oswiadczenie warunki udzialu zał. 4.pdf 321,79 KB 2018-11-22 15:14 pobierz
8 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5.pdf 236,67 KB 2018-11-22 15:14 pobierz
9 załącznik 1a - wykaz powierzchni - budynki mieszkalne.pdf 23,78 KB 2018-11-22 15:14 pobierz
10 załącznik 1b - wykaz powierzchni - budynki użytkowe.pdf 29,94 KB 2018-11-22 15:13 pobierz
11 załącznik 2 - szczegłowy zakres czynności.pdf 188,79 KB 2018-11-22 15:13 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-11-22
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-11-22 15:12
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-06 15:28