BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-27

Dnia 27.12.2018 r podpisano umoweę z SODEXO BENEFIS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25 z ceną 226 430,00 zł, z ilością 3 punktów handlowych, z bezpłatnym kosztem wypłaty gotówki z bankomatu oraz wydania duplikatu karty, okresem ważności karty 42 m-ce i terminem dostawy kart 24 godziny.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-17

 

                              OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                                                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy SODEXO BENEFIS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25 z ceną 226 430,00 zł, z ilością 3 punktów handlowych, z bezpłatnym kosztem wypłaty gotówki z bankomatu oraz wydania duplikatu karty, okresem ważności karty 42 m-ce i terminem dostawy kart 24 godziny.                           

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

ilość punktów handlowych/

koszt wypłaty gotówki z bankomatu/

koszt wydania duplikatu karty/

okres ważności karty/

termin dostawy kart
1
 

EDENRED POLSKA Sp. z o.o.

ul. Rozbrat 44A

00-419 Warszawa

 
Cena: 226 430,00 zł.

- ilość punktów handlowych 3                  

- koszt wypłaty gotówki z bankomatu 0%

- koszt wydania duplikatu karty 0,00 zł       

- okres ważności karty 36 m-cy

- termin dostawy kart do 24 godzin                           
2
 

SODEXO BENEFIS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

 
Cena: 226 430,00 zł.

- ilość punktów handlowych   6               

- koszt wypłaty gotówki z bankomatu 0%

- koszt wydania duplikatu karty 0,00 zł                       

- okres ważności karty 42 m-ce

- termin dostawy kart 24 godziny                           
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonej oferty zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

KRYTERIA
OFERTA NR 1
OFERTA NR 2
Liczba pkt w kryterium

ilość punktów handlowych

40%
12
24
Liczba pkt w kryterium

koszt wypłaty gotówki z bankomatu

15%
15
15
Liczba pkt w kryterium

koszt wydania duplikatu karty

15%
15
15
Liczba pkt w kryterium

cena

10%
10
10
Liczba pkt w kryterium

okres ważności karty

10%
10
10
Liczba pkt w kryterium

termin dostawy kart

10%
10
10
RAZEM
72,00
84,00
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium ilość punktów handlowych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za 6 punktów handlowych 24 pkt, za 3 punkty handlowe 12 pkt

2.    Punkty w kryterium koszt wypłaty gotówki z bankomatu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- bezpłatnie 15 pkt.

3.    Punkty w kryterium koszt wydania duplikatu karty zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bezpłatnie 15 pkt.

4.    Punkty w kryterium koszt cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

(cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 10%

5.    Punkty w kryterium okres ważności karty zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 36 miesięcy i więcej 10 pkt.

6.    Punkty w kryterium termin dostawy kart zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do 24 godzin włącznie 10 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 24.12.2018 r.

 

 

 
               

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj Zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny Zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z Zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

 

na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości

 

Numer referencyjny: 88/18/A

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych w ilościach i wartościach podanych poniżej:
301 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 500 zł,
103 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 450 zł,
25 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 300 zł,
4 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 250 zł,
120 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 150 zł,
22 szt. bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych o nominale 140 zł,
Bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych muszą spełniać następujące wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza żadnej opłaty transakcyjnej za dokonaną zapłatę przy użyciu bonu w formie elektronicznej karty płatniczej, która by powodowała obniżenie indywidualnego limitu karty,
aktywacja bonu będzie bezpłatna,
bony muszą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich punktach na terenie całego kraju wyposażonych w czytniki kart,
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów wytworzenia ani kwotowego zasilenia bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych,
Wykonawca zapewni możliwość wykonywania dowolnej ilości transakcji za pomocą karty do wysokości dostępnych na niej środków,
bony nie będą obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonanych przy ich użyciu,
każdy bon musi posiadać indywidualny i niepowtarzalny kod służący do autoryzacji wykonywanych transakcji, tzw. kod PIN,
bony muszą posiadać możliwość nieodpłatnego sprawdzenia salda dostępnych środków, historii transakcji poprzez infolinię lub stronę internetową Wykonawcy oraz możliwość bezpłatnego zastrzeżenia na wpadek zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, a użytkownik będzie miał możliwość otrzymania duplikatu,
Zarówno Zamawiający, jak i użytkownicy bonów nie będą obciążeni opłatą za użytkowanie bonów, przez cały okres ich ważności.
oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 
Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 30163000-9

Dodatkowe kody: 30237131-6
 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
3 dni

   Informacje dodatkowe:

Maksymalnie 3 dni robocze (72 godziny robocze) od wysłania zlecenia.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : nie dotyczy

 

V.1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa : nie dotyczy

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.     Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.     Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: nie

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.      Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

2.      Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3.      Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.

4.      Podać w ofercie:

a)   ilość punktów handlowych na terenie Trójmiasta, w których można uzyskać, co najmniej 10% rabatu płacąc kartą, 

b)   koszt wypłaty gotówki z bankomatów,

c)   koszt wydania duplikatu karty,

d)   okres ważności karty;

e)   termin dostawy karty; maksymalny termin dostawy – 3 dni robocze (72 godziny robocze) od wysłania zlecenia; określenie terminu dostawy powyżej 72 godzin roboczych od wysłania zlecenia spowoduje odrzucenie oferty.

5.      Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie dotyczy

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.   ilość punktów handlowych                                znaczenie  0,40

2.   koszt wypłaty gotówki z bankomatu                  znaczenie  0,15

3.   koszt wydania duplikaty karty                           znaczenie  0,15

4.   cena                                                                  znaczenie  0,10                                                         

5.   okres ważności kart                                          znaczenie  0,10                                                    

6.   termin dostawy kart                                          znaczenie  0,10
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp; tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie mogą nastąpić zgodnie z art. 144 ustawy PZP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości bonów o 2% wartości zamówienia w przypadku zmniejszenia stanu osobowego pracowników Gdańskich Nieruchomości.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
14.12.2018, godzina: 10:00

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 12.01.2019 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

I Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM – ilość punktów handlowych – maksymalna ilośc punktów 40-odpowiada wrtości 0,4
Auchan                                         4 pkt.
Real                                              4 pkt.
Tesco                                            4 pkt.
E.Leclerc                                      4 pkt.
Carrefour                                      4 pkt.
Biedronka                                     4 pkt.
Lidl                                               4 pkt.
Leroy Merlin                                 4 pkt.
Intersport                                      4 pkt.
Castorama                                    4 pkt.
KRYTERIUM – koszt wypłaty gotówki z bankomatu - maksymalna ilośc punktów 15-odpowiada wrtości 0,15
bezpłatnie                           15 pkt 
powyżej 0,00% do 0,50%     7 pkt 
powyżej 0,50% do 1,00%     3 pkt 
powyżej 1,00% do 2,00%     1 pkt 
powyżej 2%                          0 pkt.

 
KRYTERIUM – koszt wydania duplikatu karty- maksymalna ilośc punktów 15-odpowiada wrtości 0,15
bezpłatnie                            15 pkt 
powyżej 0,00 zł do 3,00 zł     7 pkt 
powyżej 3,00 zł do 6,00 zł     3 pkt 
powyżej 6,00 zł do 10,00 zł   1 pkt 
powyżej 10,00 zł                    0 pkt.

 
KRYTERIUM – cena  - waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt

Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

(Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 10 %
               

KRYTERIUM – okres ważności karty- maksymalna ilośc punktów 10 -odpowiada wrtości 0,10
36 miesięcy i więcej           10 pkt 
od 28 do 35 miesięcy           6 pkt 
od 20 do 27 miesięcy           3 pkt 
od 12 do 19 miesięcy           1 pkt 
11 miesięcy i mniej              0 pkt
 

KRYTERIUM – termin dostawy karty- maksymalna ilośc punktów 10 -odpowiada wrtości 0,10
Ilość godzin roboczych od wysłania zlecenia:

do 24 godzin                          10 pkt 
powyżej 24 do 35 godzin           6 pkt 
powyżej 35 do 47 godzin           3 pkt 
powyżej 47 do 71 godzin           1 pkt
72 godziny                                  0 pkt
 


II. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

14.12.2018 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba Zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka-Fabisiak  stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zał. 1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 84,5 KB 2018-12-11 10:16 pobierz
2 zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 62,5 KB 2018-12-11 10:16 pobierz
3 SIWZ 566,28 KB 2018-12-06 15:02 pobierz
4 Wzór umowy 285,43 KB 2018-12-06 14:38 pobierz
5 zał. 1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 262,48 KB 2018-12-06 14:37 pobierz
6 zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 173,04 KB 2018-12-06 14:37 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-12-06
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-12-06 15:06
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-28 10:15