BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-01-17

Dnia 17.01.2019 r podpisano umowę z konsorcjum firm: „JANTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71  i „JANTAR 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną 442 381,43 zł z VAT, z 3 osobami niepełnosprawnymi, 2 osobami bezrobotnymi oraz 3 osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia oraz czasem przyjazdu od zgłoszenia ≤  30 minut.                    

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-01-11

 

                              OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA                                                                                                                          

Dotyczy: na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę

nr 1, przy zastosowaniu art. 24aa, konsorcjum firm: „JANTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71  i „JANTAR 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną 442 381,43 zł z VAT, z 3 osobami niepełnosprawnymi, 2 osobami bezrobotnymi oraz 3 osobami do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia oraz czasem przyjazdu od zgłoszenia ≤  30 minut.                   

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Ilość osób niepełnosprawnych /

Ilość osób bezrobotnych/

Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia/

Czas przyjazdu od zgłoszenia
1
Konsorcjum:

1)  „JANTAR” Sp. z o.o.  –   lider

    ul. Zygmunta Augusta 71

    76-200 Słupsk

 

2)  „JANTAR 2”  Sp. z o.o.

    ul. Zygmunta Augusta 71

    76-200 Słupsk

 
  Cena oferty: 442 381,43 zł

 

Ilość osób niepełnosprawnych: 3
  
Ilość osób bezrobotnych:  2         
 
Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia: 3
       
Czas przyjazdu od zgłoszenia: ≤  30 minut                   
2
 

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

ul. Solec 4

80-564 Gdańsk
 

  Cena oferty: 606 198,01 zł

 

Ilość osób niepełnosprawnych: 3
     
Ilość osób bezrobotnych:  4         
 
Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia: 4
       
Czas przyjazdu od zgłoszenia: ≤ 30 minut                   
 
 
 
 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonej oferty zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

KRYTERIA
OFERTA NR 1
OFERTA NR 2
Cena 40%
60,00
43,79
Ilość osób niepełnosprawnych
10,00
10,00
Ilość osób bezrobotnych
5,00
10,00
Ilość osób ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia
7,50
10,00
Czas przyjazdu od zgłoszenia
10,00
10,00
RAZEM
92,50
83,79
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium – cena - zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
     (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %

Punkty w kryterium – ilość osób niepełnosprawnych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
     (Ilość osób niepełnosprawnych/ Ilość osób niepełnosprawnych badanej oferty) x 100 pkt x 10%

Punkty w kryterium – ilość osób bezrobotnych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
     (Ilość osób bezrobotnych/ Ilość osób bezrobotnych badanej oferty) x 100 pkt x 10%

Punkty w kryterium – ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
(Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia / Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia badanej oferty) x 100 pkt x 10%

Punkty w kryterium – czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. dla czas przyjazdu ≤ 30 minut -10 pkt.
 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 16.01.2019 r.

 

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj Zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki (w %)
70%

Postępowanie przeprowadza centralny Zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez Zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z Zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r

 

Numer referencyjny: 100/18/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w 11 obiektach, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku.

Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 7 444,39 m2.

 

Wykonywanie usług sprzątania odbywać się będzie:

-       w obiektach dozorowanych fizycznie przez pracownika ochrony - w godzinach pracy lub w innych godzinach po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Kadr i Administracji,

-       w obiektach, w których funkcjonuje elektroniczny monitoring zabezpieczający - w godzinach pracy.

Świadczenie usługi w innych godzinach wymaga uzgodnienia z kierownikiem danej jednostki.

2.   Szczegółowy zakres usługi sprzątania

    Czynności codziennego sprzątania.

1)   w pomieszczeniach biurowych (także w archiwum) i salach konferencyjnych:

-      wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z mebli biurowych (także z szaf na górze) i sprzętu biurowego, właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi,

-      konserwacja mebli biurowych przy użyciu środka pielęgnacyjnego (antystatycznego),

-      wycieranie sprzętu komputerowego, AGD i RTV środkami pielęgnacyjnymi przeznaczonymi dla sprzętu RTV (antystatyczne) i AGD,

-      mycie na mokro drzwi, ościeżnic wraz z klamkami,

-      mycie luster środkami przeznaczonymi do mycia luster,

-      odkurzanie na sucho wykładziny dywanowej i podłogowej oraz tapicerki meblowej oraz usuwanie na bieżąco z ich powierzchni plam,

-      wycieranie na mokro parapetów, listew odbojowych, przypodłogowych i instalacyjnych,

-      opróżnianie i mycie koszy na śmieci i wymiana worków na śmieci uwzględniając ich przystosowanie do rodzaju segregowanych odpadów (suche, mokre, papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne) zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego zasadami segregacji odpadów na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 3863) - worki zapewnia Wykonawca,

-      odkurzanie lub zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (terakota, gres, tarket itp.), (wybór w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki),

2)   w toaletach:

-      mycie terakoty, glazury, umywalek, baterii umywalkowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji,

-      czyszczenie sedesów i desek sedesowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia muszli toaletowych,

-      czyszczenie pisuarów środkami przeznaczonymi do czyszczenia sanitariatów,

-      mycie luster, półek i kloszy oświetleniowych,

-      bieżące uzupełnianie preparatów dezynfekująco – zapachowych w pomieszczeniach WC oraz w muszlach klozetowych (środki zapewnia Wykonawca),

-      bieżące uzupełnianie w toaletach papieru toaletowego, mydła i ręczników jednorazowych (materiał zapewnia Zamawiający),

-      opróżnianie i mycie pojemników na środki higieny osobistej, koszy na odpadki oraz wymiana worków na śmieci uwzględniając ich przystosowanie do rodzaju segregowanych odpadów (suche, mokre, papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne) zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego zasadami segregacji odpadów na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska - odkurzanie uchwała Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 3863) - worki zapewnia Wykonawca,

-      wycieranie na mokro i sucho drzwi, parapetów, rur środkami właściwymi dla rodzaju sprzątanej powierzchni,

-      odkurzanie, zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (wybór metody w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki),

-      utrzymanie na bieżąco czystości w godzinach pracy Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego),

3)   w pomieszczeniach ogólnych (klatki schodowe, korytarze, wejścia do budynków, zejścia do piwnic, palarnie):

-      wycieranie na mokro i na sucho oraz usuwanie plam z mebli biurowych (także z szaf na górze) i sprzętu biurowego, właściwymi do rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi,

-      wycieranie na mokro gaśnic, parapetów, tabliczek informacji wizualnej, listew odbojowych, przypodłogowych i instalacyjnych,

-      odkurzanie i zamiatanie podłóg,

-      mycie lamperii i drewnianej obudowy,

-      mycie powierzchni podłogowych twardych,

-      mycie środkami pielęgnacyjnymi do mycia szyb powierzchni szklanych znajdujących się wewnątrz budynku,

-      czyszczenie zieleni naturalnej i sztucznej,

-      zmywanie na mokro schodów, podestów i barierek odpowiednimi środkami pielęgnacyjnymi,

-      opróżnianie popielniczek znajdujących się w miejscach wyznaczonych do palenia,

-      mycie drzwi wejściowych (drewnianych i PCW – przeszklonych),

-      opróżnianie ziemi, piasku, ewentualnie śniegu spod wycieraczek metalowych znajdujących się przy wejściach do obiektów,

-      zamiatanie i mycie wejść od budynków, schodów zewnętrznych (w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) – codziennie w godzinach pracy Zamawiającego (wg potrzeb),

-      odkurzanie, zamiatanie i mycie powierzchni podłogowych (wybór metody w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki),

-      utrzymanie na bieżąco czystości w godzinach pracy Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego),

          Czynności okresowego sprzątania.

-      mycie kaloryferów – 1 raz w miesiącu (w pierwszym tygodniu miesiąca),

-      sprzątanie, mycie na mokro daszków nad wejściami do budynków i wind przy wejściach do budynków – jeden raz w miesiącu,

-      mycie poręczy przy wejściach do budynków 1 raz w tygodniu (w drugim tygodniu miesiąca),

-      odkurzanie ścian (farba emulsyjna) pomieszczeń serwerowni w obiektach – 1 raz w miesiącu w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki (w pierwszym tygodniu miesiąca),

-      czyszczenie mechaniczne i froterowanie 2 razy w miesiącu (w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki)

-      woskowanie podłóg kamiennych i schodów w celu uzyskania wymaganego połysku – kwiecień i październik,

-      odkurzanie na mokro wykładzin dywanowych i podłogowych oraz tapicerki meblowej – 1 raz w tygodniu,

-      odmrażanie i mycie lodówek – marzec i grudzień,

-      mycie wszystkich okien (ramy oraz szyby) w budynkach, luksferów okien trudno dostępnych (klatki schodowe) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kratami okiennymi technologią zaproponowaną przez Wykonawcę – 2 razy: w miesiącach kwiecień i październik (wykaz ilości okien stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), w sekretariacie Zarządu 4 razy w roku: w miesiącach marzec, czerwiec, sierpień, październik),

-      mycie nawiewów okiennych (archiwum) dwa razy (kwiecień i październik),

-      odkurzanie i mycie kratek wentylacyjnych 2 razy (marzec i wrzesień),

-      w okresie zimowym odśnieżanie schodów, daszków nad wejściami do budynków na bieżąco wg potrzeb,

-      sprzątanie generalne z odsuwaniem mebli 1 raz –– czerwiec,

-      usuniecie powstałych zabrudzeń ze ścian na bieżąco wg potrzeb,

-      inne prace  porządkowe w budynku i wokół budynku.

4)   Pomieszczenia archiwum, magazynowe

-      sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – raz w tygodniu (środa* część Gdańskich Nieruchomości),

-      sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – trzy razy w tygodniu (poniedziałek*, środa*, piątek* część Urzędu Miejskiego),

-      mycie regałów -1 raz w miesiącu, w Urzędzie Miejskim 2 razy w miesiącu,

-      sprzątanie bezkurzowo i mycie posadzek – raz w tygodniu pomieszczenia techniczne (środa*).

5)   Pomieszczenia pomocnicze (magazynowe) sprzątanie raz w tygodniu.

Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych nie jest uwzględniona w powierzchni ogółem do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do SIWZ.

6)   Sprzątanie będzie realizowane również podczas wykonywania robót konserwacyjnych i robót remontowych wg zakresu określonego w czynnościach codziennego i okresowego sprzątania.

 

UWAGA !

*Jeżeli dzień sprzątania przypada w dzień świąteczny lub jest ustawowo dniem wolnym od pracy, Wykonawca zrealizuje usługę sprzątania w kolejnym dniu roboczym.

 

3.   Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

 

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia oraz być niekaralne, fizycznie pełnosprawne i mogące wykonywać prace na wysokości.

  

4.   Wymagania dotyczące aspektów społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4

1)   Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których:

a)   co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b)   co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 1265 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c)   co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych

stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

2)   Zamawiający zastrzega, że liczba osób przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić, co najmniej:

a)   1 osobę niepełnosprawną, zgodnie z pkt 1a),

b)   1 osobę bezrobotną, zgodnie z pkt 1b),

c)   2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia, zgodnie z pkt 1c).

 

5.   Opis przedmiotu zamówienia stanowią

-      Wykaz obiektów i rodzaje powierzchni do sprzątania – załącznik nr 1 do SIWZ,

-      Wykaz ilości okien w poszczególnych jednostkach Zamawiającego – załącznik nr 2 do SIWZ.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 90910000-9.

Dodatkowe kody: 90919200-4

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Data zakończenia 31.12.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa : Nie dotyczy

Określenie warunków:

1.   Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)   wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej, itp. o łącznej powierzchni sprzątania minimum 4 000 m2 każda. Konkretna wykazana usługa ma być wykonana dla jednego Zamawiającego i w tym samym okresie czasu.

b)   skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

- 1 osobę na stanowisku kierowniczym

- 1 osobę niepełnosprawną, tj. osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- 1 osobę bezrobotną, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- 2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

Ad. a)

  W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

  Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch ww. usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

Ad. b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad. a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP : Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.   Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

2.   Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3.   Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.   Podać w ofercie ilość osób niepełnosprawnych skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób niepełnosprawnych wynosi 1.

     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

5.   Podać w ofercie ilość osób bezrobotnych skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób bezrobotnych wynosi 1.

     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

6.   Podać w ofercie ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalna ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia wynosi 2.

     Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

7.   Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia.

8.   Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

9.   Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ.

10. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

11. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena                                                                                                                   - waga 0,60

Ilość osób niepełnosprawnych                                                                        - waga 0,10

Ilość osób bezrobotnych                                                                                  - waga 0,10                                

Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku, posiadające

status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia                                      - waga 0,10  

Czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym

i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia                                           - waga 0,10        

                          

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

1.   Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)   zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)   zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)   Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)   zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)   łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)    zmianie może ulec ilość obiektów i powierzchni do sprzątania:

-      w przypadku przekazania obiektów innemu zarządcy, likwidacji placówek lub w związku z przemieszczeniami oraz okresowo wyłączanymi pomieszczeniami z użytkowania np.: podczas remontów,

-      w każdym miesiącu kalendarzowym zmniejszeniu może ulec ilość obiektów do 50% lub powierzchni do sprzątania do 50%,

g)   zmianie może ulec termin wykonania czynności określonych w pkt 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt. 2, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-      wstrzymania realizacji czynności, ich przesunięcia przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych czynności powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

h)   w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt g) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu o ilość dni wynikających z działań określonych w pkt g).

i)    zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-      proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)    realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-      w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.   Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)   zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)   nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

3.   Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt 1 i 2 jest nieważna.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
4.01.2019 r godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 2.02.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

I.    Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których:

a)   co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne,

b)   co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne,

c)   co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych

stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

3)   Zamawiający zastrzega, że liczba osób przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić, co najmniej:

a)   1 osobę niepełnosprawną,

b)   1 osobę bezrobotną,

c)   2 osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

 

II.   Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a)   Kryterium – Cena - waga 60% (0,60)- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

       Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

       (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %

 

b)   Kryterium – ilość osób niepełnosprawnych- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

        Ilość osób niepełnosprawnych zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

(Ilość osób niepełnosprawnych/ Ilość osób niepełnosprawnych badanej oferty) x 100 pkt x 10%

 

c)   Kryterium – ilość osób bezrobotnych- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

        Ilość osób bezrobotnych zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

        (Ilość osób bezrobotnych/ Ilość osób bezrobotnych badanej oferty) x 100 pkt x 10%

 

d)   Kryterium – ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia- waga 10% (0,10)- odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez    zatrudnienia zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

(Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia / Ilość osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia badanej oferty) x 100 pkt x 10%

 

e)   KRYTERIUM – czas przyjazdu, na miejsce wykonania usługi w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia awarii, od zgłoszenia.

≤ 30 minut                           - 10 pkt 

> 30 minut do ≤ 45 minut     -   6 pkt 

> 45 minut do ≤ 60 minut     -   2 pkt 

> 60 minut                            -   0 pkt

 

III. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

4.01.2019 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba Zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka-Fabisiak  stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 666,41 KB 2018-12-27 14:33 pobierz
2 Wzór umowy 271,87 KB 2018-12-27 14:27 pobierz
3 zał. 1 Wykaz obiektów i rodzaj powierzchni do sprzątania 175,04 KB 2018-12-27 14:28 pobierz
4 zał. 2 Wykaz ilości okien w poszczególnych jednostkach Zamawiającego 127,91 KB 2018-12-27 14:28 pobierz
5 zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 342,86 KB 2018-12-27 14:27 pobierz
6 zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 72 KB 2018-12-27 14:27 pobierz
7 zał. 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 63,5 KB 2018-12-27 14:26 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-12-27
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-12-27 15:31
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-17 12:33