BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację w 2019 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-01-25

umowy podpisano 25.01.2019 r.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-01-23

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:
-        na zadaniu 1 ofertę nr 1 firmy „ComplexBiuro” G. Turowski, G. Kowalski, K. Sosnowski  Sp. j.z siedzibą w Gdańsku przy ul.  Heweliusza 23/25 z sumą cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy – 5 620,00 zł, sumą cen jednostkowych netto napraw – 9 238,00 zł, sumą cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację – 1 820,00 zł, ceną roboczogodziny naprzwy usterki nieprzewidzianej – 40,00 zł, średnią ilością miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów – 134 miesiące oraz czasem przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od złoszenia – 2 godziny. 
UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta oraz spełniająca wymogi określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca wykluczeniu.
 

-        na zadaniu 2 ofertę nr 2 firmy BIMIT-MITA Jerzy Bielonko.z siedzibą w Gdańsku przy ul.  Wały Jagiellońskie  24 z sumą cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy – 7 760,00 zł, sumą cen jednostkowych netto napraw – 52 650,00 zł, sumą cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację – 1 570,00 zł, ceną roboczogodziny naprzwy usterki nieprzewidzianej – 50,00 zł, średnią ilością miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów – 288 miesięcy oraz czasem przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od złoszenia – do 1 godziny. 
UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta oraz spełniająca wymogi określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca wykluczeniu.
 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

1.      Nr oferty
2.      Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena, czas przyjazdu, średnia ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku serwisanta

3.       
1
4.      „ComplexBiuro” G. Turowski, G. Kowalski, K. Sosnowski  Sp. j.

5.      ul. Heweliusza 23/25

6.      80-890 Gdańsk
 

7.      Zadanie 1

1) suma cen jednostkowych  netto tonerów, taśm, tuszy - 5 620,00 zł  

8.      2) suma cen jednostkowych netto napraw – 9 238,00 zł

9.      3) suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację – 1 820,00 zł

10.    4) cena roboczogodziny naprawy usterki nieprzewidzianej - 40,00 zł

11.    5) średnia ilość miesięcy  pracy osób na stanowisku serwisantów – 134 miesiące

12.    6) Czas przyjazdu wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia: 2 godziny.
2
13.    „BIMIT – MITA”

14.    Jerzy Bielonko

15.    ul. Wały Jagiellońskie 24

16.    80-853 Gdańsk

 
 

Zadanie 2

1) suma cen jednostkowych  netto tonerów, taśm, tuszy – 7 760,00 zł  

17.    2) suma cen jednostkowych netto napraw –52 650,00 zł

18.    3) suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację – 1 570,00 zł

19.    4) cena roboczogodziny naprawy usterki nieprzewidzianej - 50,00 zł

20.    5) średnia ilość miesięcy  pracy osób na stanowisku serwisantów – 288 miesięcy

21.    6) Czas przyjazdu wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia: do 1 godziny.
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny oferty zawierające punktację przyznaną ofercie  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Kryterium
Oferta nr 1

[zadanie 1]
Oferta nr 2

[zadanie 2]
Liczba pkt w kryterium cena (suma cen jednostko wyje netto dostawy tonerów, taśm i tuszy)

                    30%
30
30
Liczba pkt w kryterium cena (suma cen jednostkowych netto napraw)   

                                                                   20%
20
20
Liczba pkt w kryterium cena (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację)   

                                                                   5%
5
5
Liczba pkt w kryterium cena naprawy usterki nieprzewidzianej

                                                                     5%
5
5
Liczba pkt w kryterium średnia ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów

                                                                    35%
35
35
Liczba pkt w kryterium czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia 

                                                                     5%
3
5
Razem
98
100
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena (suma cen jednostkowych netto dostawy tonerów taśm, i tuszy) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium cena (suma cen jednostkowych netto napraw) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium cena (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium cena  roboczogodziny naprawy usterki nieorzewidzianej zostały przyznane według zasady okreś

 

 

 
Punkty w kryterium średnia ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla średniego doświadczenia  134 miesiące [zadanie 1] i 288 miesięcy [zadanie 2Zamawiający przyznał po 35 punktów.

 
Punkty w kryterium czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla czasu przyjazdu 2 godziny  Zamawiający przyznał Wykonawcy 3 punkty [zadanie 1], dla czasu przyjazdu do 1 godziny Zamawiający przyznał Wykonawcy 5 punktów.

                                                                                            
Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 23.01.2019 r.

 

 

Treść postępowania:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

na dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację w 2019 r.

 

Numer referencyjny: 98/18/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

 

I. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych łącznie z dostawą tonerów  i taśm do drukarek i kserokopiarek oraz świadczenie usług konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek na potrzeby Gdańskich Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
 

 

Konserwacje i naprawy obejmują w szczególności:

 przeglądy okresowe,
regulacje, naprawy podzespołów wchodzących w skład drukarek i kserokopiarek.

 

Całkowita ilość drukarek do konserwacji            -       221 szt.

Całkowita ilość kserokopiarek do konserwacji    -        46 szt.

Planowana ilość  tonerów do drukarek                 -   2 453 szt.

Planowana ilość  tonerów do kserokopiarek        -       610 szt.

Całkowita ilość  taśm  do drukarek                      -         20 szt.

Całkowita ilość  tuszy  do drukarek                      -        12 szt.

 

W przypadku konieczności naprawy drukarek i kserokopiarek objętych gwarancją usługa naprawy będzie zlecana Gwarantowi.

W/w drukarki i kserokopiarki będą podlegały obsłudze technicznej, tj. naprawom i konserwacji z chwilą upływu terminu gwarancji.

 
ZAKRES DOSTAWY I USŁUGI OBEJMUJE:
 
 
 
 
Konserwacja i przegląd kserokopiarek realizowane zawsze na zlecenie Zamawiającego będzie się odbywać co najmniej raz na kwartał obejmuje następujące czynności:
demontaż i montaż  obudów zewnętrznych i wewnętrznych,
czyszczenie wnętrza (usuniecie pyłów papieru, tonera oraz kurzu),
czyszczenie  zespołu czyszczącego bębna,
czyszczenie zespołu optyki,
czyszczenie kaset papieru,
czyszczenie filtrów,
czyszczenie drogi transportu papieru,
czyszczenie napędu głównego,
czyszczenie sekcji grzejnej,
czyszczenie sekcji pobierania  papieru,
demontaż i montaż  poszczególnych sekcji, zespołów w/w,
regulacja jakości kopii,
dokonanie przeglądu sprawności działania urządzenia oraz poświadczenie wykonanej usługi protokołem

przeglądu.
  Konserwacja drukarek igłowych realizowana zawsze na zlecenie Zamawiającego obejmuje:
Demontaż i montaż  obudowy  zewnętrznej,
Czyszczenie wnętrza (usuniecie pyłów papieru, oraz kurzu),
Mycie, czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów gumowych (rolki, paski, wałek, itp.),
Czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów metalowych  (wałki, krzywki, kółka zębate, łożyska,    

           itp.),
Smarowanie,
Regulacja  luzów,
Sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu papieru,
Sprawdzenie i regulacja mechanizmu przesuwu taśmy barwiącej,
Czyszczenie, sprawdzenie i regulacja sprzęgła silnika krokowego,
Kalibracja czujnika obecności papieru, kalibracja czujnika położenia głowicy,
Regulacja docisku głowicy do wałka,
Smarowanie wałka prowadzącego głowicę,
Przemycie igieł, dyszy głowicy, kalibracja głowicy,
Sprawdzenie i testowanie drukarki.
  Konserwacja drukarek laserowych realizowana zawsze na zlecenie Zamawiającego obejmuje:
Demontaż i montaż  obudowy zewnętrznej
Czyszczenie wnętrza (usuniecie pyłów papieru, tonera oraz kurzu),
Czyszczenie zespołu optyki,
Czyszczenie kaset papieru,
Czyszczenie drogi transportu papieru,
Czyszczenie sekcji grzejnej,
Czyszczenie sekcji pobierania  papieru.
Demontaż i montaż  poszczególnych sekcji, zespołów w/w.
Sprawdzenie działania drukarki.
 Naprawa drukarek obejmuje następujące czynności:
Naprawę usterek technicznych drukarek wynikających z działania części określonych w ppkt. 2.6.
Wymianę uszkodzonych części urządzenia określonych w ppkt. 2.6.
Sprawdzenie poprawności działania sprzętu po naprawie.
Ekspertyzę opłacalności naprawy sprzętu.
  Naprawa kserokopiarek obejmuje następujące czynności:
Naprawę usterek technicznych drukarek wynikających z działania części określonych w ppkt. 2.6.
Wymianę uszkodzonych części urządzenia określonych w ppkt. 2.6.
Sprawdzenie poprawności działania sprzętu po naprawie.
Ekspertyzę opłacalności naprawy sprzętu.
 Dostawa części zamiennych do drukarek i kserokopiarek wraz z ich wymianą obejmuje:

Zadanie 1
Rolki poboru papieru,
Fuser,
Separator papieru,
Moduł lasera,
Bęben lub zespół bębna,
Wałek dociskowy,
Tuleję wałka dociskowego,
Lampę skanera,
Developer,
Głowicę [dotyczy drukarek igłowych],
Mechanizm prowadzenia papieru [dotyczy drukarek igłowych],

Zadanie 2
Zespół bębna,
Zespół wywołujący,
Sekcja utrwalania,
Zespoły przeglądowe, 
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z ich wymianą do drukarek obejmuje:
Tonery,
Taśmy (zadanie 1),
Tusze (zadanie 1).
Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z ich wymianą do kserokopiarek obejmuje tonery.
Materiały eksploatacyjne (tonery, taśmy i tusze) do drukarek i kserokopiarek muszą spełniać następujące wymagania:
być fabrycznie nowe w opakowaniach oryginalnych producenta i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania oraz posiadać 12 miesięczną gwarancję licząc od daty dostawy materiału, a także być wyprodukowane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dostawą,
posiadać oznaczenia jak: nazwa, producenta, nr produktu, oraz termin ważności,
posiadać na opakowaniu indywidualny kod materiału eksploatacyjnego oraz nazwę sprzętu, do którego jest przeznaczony,
posiadać na produkcie indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta,
spełniać parametry takie jak: pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku, co najmniej jak materiały oryginalne tzn. pochodzące od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony,

-  jakość - praca materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu drukującym musi być bezawaryjna i bezproblemowa oraz nie może powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach  technicznych producenta sprzętu,

- wydajność - zdolność materiału do wydrukowania odpowiedniej ilości stron wydruku o odpowiednim pokryciu procentowym nadruku na kartce A-4, z odpowiednią przyczepnością barwnika i równomiernością pokrycia,
nie mogą być regenerowane tzn. takie materiały eksploatacyjne, w których w ich procesie wytwarzania zostały wykorzystane gotowe elementy pochodzące z już zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak np. dysze, obudowy itp,
nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełniania,
nie mogą powodować utraty gwarancji producenta sprzętu,
nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane.
Naprawa i usługa standardowa obejmuje czynności wyszczególnione w SIWZ  w pkt 1 opis przedmiotu zamówienia ppkt 2.4 - dotyczące drukarek, a w ppkt. 2.5 - dotyczące kserokopiarek.
W przypadku wystąpienia naprawy i usługi nieprzewidzianej w w/w ppkt 2.4, 2.5 (usterka niestandardowa) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy urządzenia. Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą wg kosztu 1 rbg oraz materiałów wg cen zakupu (koszt 1 rbg obejmuje również koszty dojazdu).
Instalacja drukarki lub kserokopiarki obejmuje przeniesienie z pokoju do pokoju lub z jednostki organizacyjnej do innej jednostki organizacyjnej oraz ponowne podłączenie drukarki lub kserokopiarki do komputera lub do sieci.
Drukarki i kserokopiarki zainstalowane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gdańskich  Nieruchomości znajdujących się na terenie Gdańska:

Zarząd                                                                       ul. Partyzantów 74,

Dział Umów i Rozliczeń                                         ul. Partyzantów 74,

Dział Eksploatacji  Zasobu                                   ul. Partyzantów 74,

Dział Windykacji                                                     ul. Partyzantów 74,

Dział Techniczny                                                     ul. Cygańska Góra 1,

Dział Nieruchomości                                                ul. Dyrekcyjna 6,

BOM   nr  1                                                                ul. Sienna 6,

BOM   nr  2                                                                ul. Dyrekcyjna 7,

BOM   nr  4                                                                ul. Gościnna 17,

BOM   nr  7                                                           ul. Mściwoja II 44,

BOM   nr  8                                                                ul. Śniadeckich 12,

BOM   nr  9                                                                ul. Na Zaspę 31.

Dział Utrzymania Porządku i Czystości               ul. Wronki 7

Dział Utrzymania Technicznego i Remontów      ul. Floriańska 2
 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 30124000-4,              

Dodatkowe kody: 30125100-2, 30125110-5, 301213000-6, 50310000-1, 50323000-5..

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zakończenie: 31.12.2019 r.

 

 

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:  nie dotyczy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
minimum 2 dostawy polegające na dostawie tonerów do drukarek i/lub kserokopiarek o wartości co najmniej 30 000,00 zł  brutto w ciągu 12 miesięcy każda dostawa.
minimum 2 usługi polegające na konserwacji lub naprawie drukarek i/lub kserokopiarek o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto w ciągu 12 miesięcy każda usługa.
skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

w przypadku składania oferty na zadanie 1:
3 osoby na stanowisku serwisanta z co najmniej trzyletnim doświadczeniem,

w przypadku składania oferty na zadanie 2:
3 osoby na stanowisku serwisanta z co najmniej trzyletnim doświadczeniem, które zostały przeszkolone w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przez producenta lub przedstawiciela producenta w zakresie napraw drukarek Kyocera M 6026, Kyocera FSC 8020 mfp,   Kyocera  TA 2551 ci, Kyocera  TA 2552 ci , napraw kserokopiarek Kyocera  TA 3050 ci, Kyocera  TA 3051 ci (wszystkie 3 osoby winny być przeszkolone w zakresie napraw każdej z wymienionych drukarek i kserokopiarek Kyocera).
 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

     Informacje dodatkowe :

   ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu oddzielnie w zakresie dostaw oraz oddzielnie w zakresie usług. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum oraz realizacją wymaganych dostaw winien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie po 1 usłudze oraz oddzielnie po 1 dostawie.

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

W przypadku składania oferty na zadanie 1 oraz zadanie 2 Wykonawca musi wykazać 6 serwisantów, po 3 na każde zadanie, posiadających wymagane uprawnienia.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 

 

 

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.       Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

2.       Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a)   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

b)   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

c)   (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy

 

IX. WYKAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: nie dotyczy

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia. Maksymalny czas przyjazdu winien wynosić 4 godziny. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty
Podać w wykazie zdolność zawodowa – wykaz osób ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, natomiast na dostarczone części zamienne - gwarancji wynikającej z ogólnie obowiązujących warunków gwarancyjnych na poszczególne części.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15  ppkt. 2-5 SIWZ
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

ZADANIE 1  –    1 000,00  zł

ZADANIE 2  –    2 700,00  zł

 

W przypadku składania oferty na dwa zadania oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na dwa zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1) cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)                                                                waga 0,30

2) cena (suma cen jednostkowych netto napraw)                                                                                       waga 0,20                         

3) cena (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację                                                           waga 0,05                         

4) cena roboczogodziny naprawy usterki niestandardowej                                                                        waga 0,05                        

5)  średnia ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów                                                              waga 0,35                        

6) czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia                                          waga 0,05                                          
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak
 
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

1. Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie,
Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2,
Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmianie może ulec  ilości urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku  likwidacji eksploatowanego sprzętu.
zmianie może ulec przewidywana ilość dostawy poszczególnych rodzajów tonerów, taśm, pojemników z tuszem w przypadku wyłączenia sprzętu z eksploatacji lub wprowadzenia do eksploatacji nowego rodzaju sprzętu, w którym są stosowane te same rodzaje tonerów,
Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
09.01.2019 r. o godz. 10:30.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

Termin związania ofertą: do 07.02.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium: cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)       

  
                 cena
 
cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)  minimalna
 
=
------------------------------------------------------------------
100 pkt  x 30 %  (0,30)
 
cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)  minimalna
 
 

                2) Kryterium: cena (suma cen jednostkowych netto napraw)                      

                 cena
 
 

cena (suma cen jednostkowych netto napraw) minimalna                       
 
=
---------------------------------------------------------------------
100 pkt  x 20 % (0,20)
 
cena (suma cen jednostkowych netto napraw) badanej oferty                   
 
 

 

                3) Kryterium: cena  (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację )             

                cena
 
 

cena  (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację)  minimalna
 
=
---------------------------------------------------------------------
100 pkt  x 5% (0,05)
 
cena  (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację)  badanej oferty
 
 

                4) Kryterium: cena  roboczogodziny naprawy usterki niestandardowej

                cena
 
 

cena roboczogodziny naprawy usterki niestandardowej minimalna                        
 
=
---------------------------------------------------------------------
100 pkt  x 5 % (0,05)
 
cena  roboczogodziny naprawy usterki niestyandardowej badanej oferty                   
 
               

           5) Kryterium: ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku serwisanta          

      Wykonawca określi: w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie osób na stanowisku  serwisanta (w pełnych miesiącach).

.

Średnie doświadczenie osób na stanowisku serwisanta należy obliczyć według wzoru:

 

              Dp =  [D1+D2+D3]/3   

gdzie:

 Di   -  doświadczenie serwisanta nr „i” , gdzie i = 1, 2, 3. 

 

Zamawiający do oceny doświadczenia serwisantów będzie brał tylko i wyłącznie tą ilość serwisantów, która musi zostać wykazana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na danych zadaniach.

 

W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości serwisantów na poszczególne zadania, niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będą brani serwisanci według następujących zasad:

w pierwszej kolejności zatrudnieni na umowie o pracę,

w drugiej kolejności serwisanci z mniejszym doświadczeniem zawodowym.

 

Punkty za obliczone Dp  zostaną przyznane na zasadach:

0 do 36 m-cy -                               0 pkt
powyżej 36 m-cy do 48 m-cy        1 pkt.
powyżej 48 m-cy do 60 m-cy        3 pkt.
powyżej 60 m-cy do 72 m-cy        6 pkt.
powyżej 72 m-cy do 84 m-cy      10 pkt.
powyżej 84 m-cy do 96 m-cy      16 pkt.
powyżej 96 m-cy do 108 m-cy    24 pkt.
powyżej 108 m-cy                       35 pkt.

 

6)  Kryterium - czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia   
do 1  godziny                                    -    5 pkt
powyżej 1 godziny do 2 godzin     -    3 pkt
powyżej 2 godzin  do 3 godzin      -    1 pkt
powyżej 3 godzin  do 4 godzin      -    0 pkt

Powyżej 4 godzin – Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie odrzucona.

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

 

DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 09.02.2019 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe  ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1

nazwa:  dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek Hewlett Packard, Samsung, OKI, Lexmark i kserokopiarek Sharp, Epson, Konica Minolta, Canon oraz ich naprawa i konserwacja w 2019 r.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

ilość  drukarek różnych typów             - 75 sztuk.

planowana ilość tonerów                     - 826 sztuk. 

planowana ilość taśm                          -  20 sztuk.

planowana ilość pojemników z tuszem -  12 sztuk.

 

ilość  kserokopiarek różnych typów     -   12 sztuk.

planowana ilość tonerów                     -  154 sztuki

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 30124000-4,              

Dodatkowe kody: 30125100-2, 30125110-5, 301213000-6, 50310000-1, 50323000-5..

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Zakończenie: 31.12.2019 r.

 

Kryteria oceny ofert
1)    cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)                                                          waga 0,30

2)    cena (suma cen jednostkowych netto napraw)                                                                                waga 0,20

3)    cena (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację)                                                  waga 0,05

4)    cena roboczogodziny naprawy usterki niestandardowej                                                                  waga 0,05

5)    średnia ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów                                                        waga 0,35
czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia                                    waga 0, 05

 

 

Część nr 2

nazwa:  dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek Kyocera i kserokopiarek Kyocera, Kyocera - Mita oraz ich naprawa i konserwacja w 2019 r.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

ilość  drukarek Kyocera                       - 146 sztuk.

planowana ilość tonerów                     - 1 659 sztuki kolorowe.

 

ilość  kserokopiarek Kyocera               -   21 sztuk.

ilość  kserokopiarek Kyocera-Mita        -   13 sztuk.

planowana ilość tonerów                     -  456 sztuki.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 30124000-4,              

Dodatkowe kody: 30125100-2, 30125110-5, 301213000-6, 50310000-1, 50323000-5..

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Zakończenie: 31.12.2019 r.

 

Kryteria oceny ofert
1)                    cena (suma cen jednostkowych netto tonerów, taśm i tuszy)                                                          waga 0,30

2)    cena (suma cen jednostkowych netto napraw)                                                                                waga 0,20

3)    cena (suma cen jednostkowych netto za przegląd i konserwację)                                                  waga 0,05

4)    cena roboczogodziny naprawy usterki niestandardowej                                                                  waga 0,05

5)    średnia ilość miesięcy pracy osób na stanowisku serwisantów                                                        waga 0,35
6)    czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia                                    waga 0, 05

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 119,82 KB 2019-01-07 15:02 pobierz
2 odpowiedź na pytanie 07 01 19.pdf 20,07 KB 2019-01-07 15:02 pobierz
3 modyfikacja siwz+zmodyfik. formularz cenowy+zmodyfikowana oferta.pdf 301,88 KB 2019-01-07 15:02 pobierz
4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 786,06 KB 2018-12-31 13:59 pobierz
5 wzór umowy.pdf 432,74 KB 2018-12-31 13:59 pobierz
6 Formularze cenowe.xlsx 27,09 KB 2018-12-31 13:59 pobierz
7 1a. formularz cenowy zadanie 1.pdf 207,17 KB 2018-12-31 13:59 pobierz
8 1b. formularz cenowy zadanie 2.pdf 146,61 KB 2018-12-31 13:58 pobierz
9 2.oświadczenie podst. wykluczenia.pdf 331,16 KB 2018-12-31 13:58 pobierz
10 3.oswiadczenie warunki udzialu.pdf 426,83 KB 2018-12-31 13:58 pobierz
11 4. oswiadczenie grupa kapitałowa.pdf 235,58 KB 2018-12-31 13:58 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-12-31
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-12-31 13:57
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-10 16:16