BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-04-24

umowę nr 30/2019/NZ podpisano dnia 24.04.2019 r. z firmą ZWAR-BUD Sp. z o.o.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-04-16

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 4 firmy „ZWAR-BUD” Sp.  o.o.   z  siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 4 z ceną 141 450,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy i  doświadczeniem kierownika budowy 12 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy
1
P.T.H.U. JAGAN

Jacek Kalinowski

ul. Kilińskiego 58

84-230 Rumia
Cena oferty: 176 319,27 zł.

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 11 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 

 

 
2
Stoicis Christos FIRMA HANDLOWA "ITOS" WYBURZANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Psary ul. Parkowa 36

51-180 Wrocław
Cena oferty: 216 480,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 11 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 
3
W i W Plus Sp. z o.o.

ul. Ryska 8

66-400 Gorzów Wielkopolski
Cena oferty: 216 480,02 zł.

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 25 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 
4
„ZWAR-BUD” Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 4

80-180 Gdańsk
Cena oferty: 141 450,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 12 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 
5
FB –JELCZ Sp. z o.o.

ul. Polna 45

80-209 Chwaszczyno

 
Cena oferty: 182 035,08 zł.

Termin wykonania zamówienia: 

60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 10 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
2
39,20
25
15
79,20
3
39,20
25
15
79,20
4
60,00
25
15
100,00
5
46,62
25
10
81,62
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla terminu wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom po 25 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
dla doświadczenia kierownika budowy 10 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3 przyznał Wykonawcy (oferta nr 5) 10 pkt.,
dla doświadczenia kierownika budowy ponad 10 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3 Zamawiający przyznał Wykonawcom (oferty nr 2, 3 i 4) po 15 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.04.2019 r.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

na wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku

 

Numer referencyjny: 13/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Skrajnej 7 w Gdańsku, działka nr 116/4, obręb 704.
opis ogólny budynku.

Obiekt zlokalizowany u zbiegu ulic Skrajnej i Ogińskiego posadowiony jest u podnóża skarpy o niewielkim spadku w kierunku ulicy Kartuskiej. Jest to budynek wolnostojący, jednoklatkowy z parterową przybudówką usytuowaną wzdłuż ulicy Ogińskiego; w podwórzu równolegle do ulicy Skrajnej zlokalizowana jest druga parterowa przybudówka.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 cm, w miejscach kominów poszerzone do 38 cm. Ściany zewnętrzne parteru z cegły pełnej o grubości 38 cm, na I piętrze – 25 cm, na poddaszu – 12 cm. Ściany piwnic – grubość 38 cm pełnią jednocześnie rolę ścian fundamentowych.  W części parterowej ściany od podwórza – kamienne.

Strop nad piwnicą i stropy międzykondygnacyjne – drewniane belkowe ze ślepym pułapem.

Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa płatwiowo – krokwiowa na słupach z zastrzałami, pokryta papą na deskowaniu. Dach nad częścią parterową i przybudówką od podwórza – jednospadowy, krokwiowy, pokryty papą na deskowaniu.

Klatka schodowa drewniana, jednobiegowa, z drewnianymi podestami na kondygnacjach. Schody zewnętrzne – betonowe.

Kominy wentylacyjne i dymowe – murowane z cegły pełnej, otynkowane.

Układ konstrukcyjny budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem – podłużny, dwutraktowy. Przybudówka parterowa podpiwniczona w układzie poprzecznym.

Przybudówka od strony podwórza stanowi jednocześnie konstrukcję oporową dla przejścia i podwórza przy budynku zlokalizowanym przy ul. Ogińskiego 12/13.
zakres robót:
prace przygotowawcze
rozbiórka budynku mieszkalnego,
wykonanie zabezpieczenia docelowego w postaci murów  oporowych, odtworzenie schodów terenowych,
uporządkowanie, ukształtowanie, i zagospodarowanie terenu działki po rozbiórce,
parametry budynku: 
powierzchnia zabudowy – 271,60 m2,
powierzchnia użytkowa – 492,50 m2,
kubatura - 2 465 m3,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Projekt wykonawczy; budynek mieszkalny wielorodzinny, gminny; Gdańsk, ul. Skrajna 7 – działka nr 116/4, obręb 704  - załącznik nr 1 do siwz,
Specyfikacje techniczne – rozbiórka budynku mieszkalnego gminnego; Gdańsk, ul. Skrajna 7 - załącznik nr 2 do siwz,
Przedmiar robót – rozbiórka budynku mieszkalnego gminnego, Gdańsk, ul. Skrajna 7 – załącznik nr 3 do siwz (przedmiar o charakterze informacyjnym).

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV : 45111000-8; 45111220-6; 45111213-4

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

90 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności technicznej, jeżeli dysponują co najmniej :
1 pojazdem samowyładowczym kategorii N2 - pojazdy do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą  przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,
1 maszyną robocza służącą do mechanicznego wyburzania i rozbiórek obiektów oraz załadunku zgromadzonych odpadów po rozbiórce.
 

 

 

Uwaga:

Przez maszynę roboczą zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcją dostosowane do mechanicznego wyburzania i rozbiórek obiektów oraz załadunku zgromadzonych odpadów po rozbiórce, tj. koparki, koparko- ładowarki, ładowarki, itp.

 

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych o kubaturze co najmniej 2 000 m3 każda.
skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:
1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę na stanowisku kierowcy,
1 osobę na stanowisku operatora maszyny roboczej.
 

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

                                            

Operatorzy maszyn roboczych muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

     Informacje dodatkowe:

ad 1), 2a) i 2b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

ad 2a) i 2b)

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia i osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad 1) i 2b)

     Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

ad 2a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się Wykonawca albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w robót, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 robocie budowlanej, polegającej na wykonaniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych o kubaturze co najmniej 2 000 m3, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

     Dowodami, o których mowa powyżej są:
referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 2-4.
 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

 

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić co najmniej 2 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane (wykonanie muru oporowego, schodów betonowych).

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 2 lat – jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji.
Podać w ofercie termin wykonania zamówienia.

          Termin realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

 Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Podać w druku oferta doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy – ilość wykonanych rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Cena                                                                                                             -  waga 0,60       

Termin wykonania zamówienia                                                                     - waga 0,25                                                                             

doświadczenie kierownika budowy                                                               - waga 0,15
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
klęski żywiołowe,
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót.
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy,
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba Kierownika budowy będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż wskazana w ofercie.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
28.03.2019 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 26.04.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.                        
     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%

 

 

 

 

KRYTERIUM -  termin wykonania zamówienia - waga 25% (0,25).
60 dni i mniej od dnia podpisania umowy                     -  25 pkt.
od 61 do 67 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  18 pkt.    
od 68 do 74 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  12 pkt.    
od 75 do 81 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    7 pkt.    
od 82 do 89 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    3 pkt.    
90 dni  od dnia podpisania umowy                                -    0 pkt.    
KRYTERIUM -  doświadczenie kierownika budowy - waga 15% (0,15).
do 2 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3                 -   0 pkt.
3 – 4 rozbiórki budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3                 -   1 pkt. 
5 – 6 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3                -   3 pkt. 
7 – 8 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3                -   6 pkt. 
9 - 10 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3               - 10 pkt. 
ponad 10 rozbiórek budynków o kubaturze co najmniej 2 000 m3          - 15 pkt. 

 

Punkty z w/w kryteriów oddzielnie zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 28.03.2019 r. godzina 10:45

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra  stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 611,33 KB 2019-03-14 10:53 pobierz
2 wzór umowy .pdf 261,82 KB 2019-03-13 15:38 pobierz
3 oświadczenie podstawy wykluczenia - załącznik nr 4.pdf 265,54 KB 2019-03-13 15:38 pobierz
4 oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 5.pdf 267,75 KB 2019-03-13 15:38 pobierz
5 oświadczenie grupa kapitałowa - załacznik nr 6.pdf 172,38 KB 2019-03-13 15:38 pobierz
6 1. projekt wykonawczy.pdf 6,59 MB 2019-03-13 15:37 pobierz
7 2. specyfikacje techniczne.pdf 81,53 KB 2019-03-13 15:37 pobierz
8 3. przedmiar robót.pdf 58,39 KB 2019-03-13 15:37 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2019-03-13
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-03-13 15:36
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-28 14:16