BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-04-15

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena Wykonawcy netto razem pozycji:

a)       komplety kominów docieplonych tj. 21 484,04 przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 18 757,25.

b)      komplety wsadów tj. 6 056,33 przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 5 148,48.

c)       elementy dodatkowe i roboty budowlane tj. 19 084,78 przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 15 530,38.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

na wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

 

Numer referencyjny : 14/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z    opinii kominiarskich z rocznego przeglądu przewodów kominowych dla poszczególnych budynków gminnych na  terenie Biur Obsługi Mieszkańców  nr 1, 2, 4, 7, 8, 9.

2.   Przewidywany zakres zamówienia:

Szacunkowa ilość do wykonania  robót remontowych na przewodach kominowych to około 63 zestawów dla wsadów lub kominów izolowanych (kwasoodpornych, żaroodpornych,  wentylacyjnych).

3.   Zakres robót wynikający z opinii kominiarskich:

a)   montaż wsadów kominowych kwasoodpornych blacha gat. 1.4404 gr. 0,5 mm do istniejących przewodów kominowych murowanych w celu uszczelnienia przewodu spalinowego,

b)   montaż wsadów kominowych żaroodpornych ze stali gat. 1.4828  gr. 1,00 mm do istniejących kominów murowanych,

c)    montaż wsadów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, do przewodów wentylacyjnych w istniejących przewodach murowanych celem ich  uszczelnienia,

d)   dobudowa  przewodów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,

e)    dobudowa przewodów spalinowych kwasoodpornych z blachy gat. 1.4404 gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,

f)    dobudowa przewodów dymowych żaroodpornych stal gat. 1.4828 gr. 1,0 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku,

g)   inne prace wynikające z zaleceń zawartych w opiniach kominiarskich (przyłączenia kanałów   wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, założenia daszków, nasad kominowych wspomagających ciąg, itp.)

h)    roboty budowlane towarzyszące robotom kominowym, tj.:

-          przemurowanie kominów z naprawą główek kominowych,

-          wykucia z zamurowaniem bruzd w ścianach,

-          naprawa  stropów, stropodachów, dachów, ścian po przejściach przewodami kominowymi,

-          obsadzanie drzwiczek wyczystnych i kratek wentylacyjnych,

-          inne niezbędne, roboty budowlane towarzyszące konieczne do realizacji zadania.

4.      Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej, która ma zawierać schemat przewodów kominowych istniejących w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robót potwierdzających drożność, szczelność i właściwy ciąg w przewodach kominowych.

5.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a)     specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne – wykonanie wsadów kominowych i wentylacji w budynkach mieszkalnych - załącznik nr 1A do SIWZ,

b)     szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wsadów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych – załącznik nr 1B do SIWZ,

c)      szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji grawitacyjnej – załącznik nr 1C do SIWZ,

d)     szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  – roboty murowe – kominy - załącznik nr 1D do SIWZ.

6.       W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

7.       Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych takich jak: tynkarskie, murarskie, instalatorskie w zakresie instalacji wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV :  45453000 – 7, 45331210–1, 45410000–4, 45261420–4, 45262522-6 

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość nie będzie przekraczała kwoty 185 185,19 zł bez podatku od towarów i usług.

Przewidywany zakres  robót podobnych to wykonanie około 50 zestawów dla wsadów lub kominów izolowanych (kwasoodpornych, żaroodpornych, wentylacyjnych).

Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:

              1.                                                                Po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.

              2.                                                                W przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od dnia podpsiania umowy do  28.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

a)       Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże posiadanie odpowiedniego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 250 000,00 zł;

 

Informację dodatkowe:

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)     wykaże,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 3 roboty polegające na montażu wkładów kominowych, remoncie lub budowie kominów o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda.

 

b)             skieruje do realizacji zamówienia minimum:

-         1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

-    1 osobę posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Ad.a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją trzech wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał jedną wymaganą robotę budowlaną, a dwie drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  3 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad.b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane i usługi niezbędne do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Ad.a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a)    wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b)    wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-      referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,

-      inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

-  Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.    Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

2.    Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.

3.    Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.

4.    Podać w złożonej ofercie ilość miesięcy posiadania przez kominiarza kwalifikacji mistrza kominiarskiego, którego Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.  

5.    Podać w złożonej ofercie:

·       okres gwarancji na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

Minimalny okres gwarancji winien wynosić co najmniej 36 miesięcy na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami.

Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty,

·       stawkę roboczogodziny (z narzutami bez podatku VAT) dla robót budowlanych niewykazanych w Formularzu cenowym.

·       rodzaj rury osłonowej dla przewodu kominowego.

6.    Udzielić gwarancji za wady na pozostałe prace na okres minimum 12 miesięcy.

7.    Złożyć Formularz cenowy który należy sporządzić wg wzoru druku  Zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

8.    Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

9.    Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.

10.   Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,00 zł

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie dotyczy

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Cena (suma cen netto kompletów kominów docieplonych)                                            -  waga               0,25

Cena (suma cen netto kompletów wsadów)                                                                       -  waga  0,15

Cena (suma cen netto elementów dodatkowych i robót budowlanych)              -  waga      0,10

Okres posiadania przez kominiarza kwalifikacji mistrza kominiarskiego                               -  waga      0,15

Rodzaj rury osłonowej dla przewodu kominowego                                                           -  waga    0,15 

Stawka roboczogodziny (z narzutami  bez podatku VAT)                                          -  waga      0,10

Okres  gwarancji na dobudowane przewody, przemurowane kominy

oraz uszczelnienie przewodów wsadami                                                                             -  waga   0,10                                                                                                                                                          
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak

 
 
 Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

 Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie :

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)    łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)      Zmianie może ulec osoba Kierownika robót i/lub osoba posiadająca tytuł mistrza kominiarskiego, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-      zmiana osoby Kierownika robót i/lub osoby posiadającej tytuł mistrza kominiarskiego nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem robót i/lub z osobą posiadającą tytuł  mistrza kominiarskiego, itp.

-         Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika robót i/lub osobę posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie.

g)    Ilość przewodów kominowych do wykonania robót remontowych może ulec zwiększeniu, jeżeli nie zostaną wykorzystane wszystkie środki finansowe przeznaczone na realizację danej umowy. 

h)    Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

-      proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

i)      Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-      w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

 

 

 

 

 

 

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)    zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)    nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
04.04.2019 r. o godz. 10:45,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : polski

 

Termin związania ofertą: do 03.05.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

1.    KRYTERIUM – Cena (suma cen kompletów kominów docieplonych) –waga 25% (0,25) odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt

Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena = Cena (suma cen netto kompletów kominów docieplonych) minimalna/ Cena (suma cen netto kompletów kominów docieplonych) badanej oferty netto x 100 pkt  x 25 %

          

2.    KRYTERIUM – Cena (średnia suma cen netto kompletów wsadów) -15% (0,15) odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt

Cena = Cena (suma cen netto kompletów wsadów) minimalna/ Cena (suma cen netto kompletów wsadów) badanej oferty x 100 pkt  x 15 %           

3.    KRYTERIUM –  Cena (suma cen netto elementów dodatkowych i robót budowlanych) -10% (0,10) odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt

Cena = Cena (suma cen netto elementów dodatkowych i robót budowlanych) minimalna/ Cena (suma cen netto elementów dodatkowych i robót budowlanych) badanej oferty x 100 pkt  x 10 %

         

4.    KRYTERIUM – Okres posiadania przez kominiarza kwalifikacji mistrza kominiarskiego (skierowanego do realizacji zamówienia)  - 15% (0,15) odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.

Minimalny okres posiadania  przez kominiarza mistrzowskich papierów  winien wynosić co najmniej 3 lata. Jeżeli Wykonawca określi okres poniżej trzech lat, Zamawiający oceni je na 0 pkt.

Okres posiadania kwalifikacji mistrza będzie oceniany według parametrów określonych poniżej.

-           poniżej 3 lat                         –      0 pkt

-           od 3 lat do 5 lat                    –      3 pkt

-           powyżej 5 lat do 8 lat          –      8 pkt

-           powyżej 8 lat                       –    15 pkt

 

5.    KRYTERIUM - Rodzaj rury osłonowej dla przewodu kominowego- 15 % (0,15) odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt.                                                     

Określony w druku Oferta rodzaj rury będzie oceniany według parametrów określonych poniżej:

Rura ocynkowana                                     –  0 pkt.

Rura kwasoodporna  mat 1.4404 gr.0,5            – 10 pkt.

Rura żaroodporna     mat 1.4828 gr.0,5             – 15 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie określi rodzaju rury osłonowej dla przewodów kominowych to Zamawiający uzna, że Wykonawca zastosuje rurę ocynkowaną  i oceni ją na 0 pkt.

 

6.    KRYTERIUM Stawka roboczogodziny (z narzutami  bez podatku VAT) - 10 % (0,10) odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

Stawka rbg =   Stawka roboczogodziny (z narzutami  bez podatku VAT)  minimalna/ Stawka roboczogodziny (z narzutami  bez podatku VAT) badanej oferty x 100 pkt x 10  %

                     

7.    KRYTERIUM  Okres  gwarancji na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami - 10 % (0,10) odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

Okres  gwarancji na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami będzie oceniany według parametrów określonych poniżej:

-            3 lata – spełnienie warunku  -     0 pkt.

-            powyżej 3 lat do 4 lat           -     2 pkt.

-            powyżej 4 lat do 5 lat           -     5 pkt.

-            powyżej 5 lat                        -   10 pkt.

Jeżeli Wykonawca określi termin gwarancji poniżej 3 lat, to wówczas Wykonawca nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie odrzucona.

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 04.04.2019 r. godzina 11:15,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 14 955,86 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
2 Wzór umowy 426,6 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
3 zał 1A-specyfikacje techniczne wymagania ogólne 121,76 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
4 zał 1B-Specyfikacje techniczne 109,87 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
5 zał 1C-Specyfikacje techniczne 114,61 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
6 zał 1D-Specyfikacje techniczne 54,26 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
7 zał 2-Formularz cenowy 43,5 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
8 zał 3 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 429,26 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
9 zał 4 - oswiadczenie warunki udzialu w postepowaniu 604,77 KB 2019-03-20 14:33 pobierz
10 zał 5 -oswiadczenie grupa kapitałowa 272,75 KB 2019-03-20 14:33 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2019-03-20
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Joanna Rybicka
Data publikacji: 2019-03-20 14:42
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-15 14:39