BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-05-14

W dniu 14.05.2019 podpisano umowy:

- na Zadaniu 1 z firmą DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 141 542,64 zł z VAT, wiekiem samochodu 4 lata oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1,83 lat.

-na Zadaniu 2 z konsorcjum firm KOM-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kochanowskiego 130E oraz „Olmar Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wichrowe Wzgórze 51 z ceną 265 373,70 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok. 

- na Zadaniu 3 z Przedsiębiorstwem Usługowym CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 158 943,87 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok.

- na Zadaniu 4 z Przedsiębiorstwem Usługowym CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 7 899,60 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-05-07

ZP/17/19/A                                                                                   Gdańsk, dnia 7.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

na Zadaniu 1, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 141 542,64 zł z VAT, wiekiem samochodu 4 lata oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1,83 lat.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 
na Zadaniu 2, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, najkorzystniejszą ofertę nr 3 konsorcjum firm KOM-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kochanowskiego 130E oraz „Olmar Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wichrowe Wzgórze 51 z ceną 265 373,70 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 
na Zadaniu 3, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, najkorzystniejszą ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Usługowego CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 158 943,87 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 
na Zadaniu 4 ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Usługowego CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 7 899,60 zł z VAT, wiekiem samochodu 1 rok oraz ze średnim wiekiem kosiarek 1 rok.

UZASADNIENIE WYBORU:

     Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

wiek samochodu/

średni wiek kosiarek                
1
DENDROLAB Sp. z o.o.

ul. M. Reja 3

80-404 Gdańsk
 

Zadanie 1 – 141 542,64 zł

wiek samochodu 4 lata

średni wiek kosiarek 1,83 lat

              

Zadanie 2 – 216 631,59 zł

wiek samochodu 13 lat

średni wiek kosiarek 1,5 roku   

       

Zadanie 3 – 141 283,44 zł

wiek samochodu 16 lat

średni wiek kosiarek 2,67 lat  

 

Zadanie 4 – 14 362,92zł

wiek samochodu -----------

średni wiek kosiarek -------------                         
2
Przedsiębiorstwo Usługowe

 „CLEAN-BUD” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81-506 Gdynia
Zadanie 3 – 158 943,87 zł

wiek samochodu 1 rok

średni wiek kosiarek 1 rok                

 

Zadanie 4 – 7 899,60 zł

wiek samochodu 1 rok

średni wiek kosiarek 1 rok            
3
Konsorcjum:

KOM-BIS Sp. z o.o- lider

ul. Uczniowska 50

80-530 Gdańsk

„OLMAR" Sp. z o.o.- partner konsorcjum

ul. Wichrowe Wzgórze 51

80-293 Gdańsk

 
Zadanie 2 – 265 373,70 zł

wiek samochodu 1 rok

średni wiek kosiarek 1 rok                

 

 
4
„FIONER” Monika Bużan

Łebno ul. Kulingi 4e

84-217 Szemud       
Zadanie 1 – 162 774,03 zł

wiek samochodu 10 lat

średni wiek kosiarek 1,17 lat               
Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

wiek samochodu 

20 %
Liczba pkt w kryterium

średni wiek kosiarek

20 %
Razem
1
60,00
14,00
13,00
87,00
4
52,17
5,00
13,00
70,17
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

 
Punkty w kryterium wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do wieku samochodu liczony od daty pierwszej rejestracji:
do 3 lat                                  20 pkt.
powyżej 3 lat do 6 lat          14 pkt.
powyżej 6 lat do 9 lat            9 pkt.
powyżej 9 lat do 12 lat          5 pkt.
powyżej 12 lat do 15 lat        2 pkt.
powyżej 15 lat                        0 pkt.

 
Punkty w kryterium średni wiek kosiarek zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: Wśr= (2019 - n1) + (2019- n2) + …. + (2019 - ni)/i, gdzie:
Wśr - średni wiek kosiarek, ni - rok produkcji kosiarki (wykazany w druku potencjał techniczny)

i -  ilość kosiarek.

Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do średniego wieku kosiarek:

≤  1 lat                                  - 20 pkt

>  1 lat ≤  3 lat                     - 13 pkt

>  3 lat ≤  5 lat                     -  7 pkt

>  5 lat ≤  7 lat                     -  3 pkt

>  7 lat                                   -  0 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 13.05.2019 r.

 

Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

wiek samochodu  20 %
Liczba pkt w kryterium

średni wiek kosiarek

20 %
Razem
1
60,00
2,00
13,00
75,00
3
48,98
20,00
20,00
88,98
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

 
Punkty w kryterium wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do wieku samochodu liczony od daty pierwszej rejestracji:
do 3 lat                                  20 pkt.
powyżej 3 lat do 6 lat          14 pkt.
powyżej 6 lat do 9 lat            9 pkt.
powyżej 9 lat do 12 lat          5 pkt.
powyżej 12 lat do 15 lat        2 pkt.
powyżej 15 lat                        0 pkt.

 
Punkty w kryterium średni wiek kosiarek zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: Wśr= (2019 - n1) + (2019- n2) + …. + (2019 - ni)/i, gdzie:
Wśr - średni wiek kosiarek, ni - rok produkcji kosiarki (wykazany w druku potencjał techniczny)

i -  ilość kosiarek.

Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do średniego wieku kosiarek:

≤  1 lat                                  - 20 pkt

>  1 lat ≤  3 lat                     - 13 pkt

>  3 lat ≤  5 lat                     -  7 pkt

>  5 lat ≤  7 lat                     -  3 pkt

>  7 lat                                   -  0 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 13.05.2019 r.

 

Zadanie 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

wiek samochodu  20 %
Liczba pkt w kryterium

średni wiek kosiarek

20 %
Razem
1
53,33
20,00
20,00
93,33
2
60,00
0,00
13,00
73,00
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

 
Punkty w kryterium wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do wieku samochodu liczony od daty pierwszej rejestracji:
do 3 lat                                  20 pkt.
powyżej 3 lat do 6 lat          14 pkt.
powyżej 6 lat do 9 lat            9 pkt.
powyżej 9 lat do 12 lat          5 pkt.
powyżej 12 lat do 15 lat        2 pkt.
powyżej 15 lat                        0 pkt.

 
Punkty w kryterium średni wiek kosiarek zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: Wśr= (2019 - n1) + (2019- n2) + …. + (2019 - ni)/i, gdzie:
Wśr - średni wiek kosiarek, ni - rok produkcji kosiarki (wykazany w druku potencjał techniczny)

i -  ilość kosiarek.

Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do średniego wieku kosiarek:

≤  1 lat                                  - 20 pkt

>  1 lat ≤  3 lat                     - 13 pkt

>  3 lat ≤  5 lat                     -  7 pkt

>  5 lat ≤  7 lat                     -  3 pkt

>  7 lat                                   -  0 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 13.05.2019 r.

 

Zadanie 4

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

wiek samochodu  20 %
Liczba pkt w kryterium

średni wiek kosiarek

20 %
Razem
2
60,00
20,00
20,00
100,00
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

 
Punkty w kryterium wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do wieku samochodu liczony od daty pierwszej rejestracji:
do 3 lat                                  20 pkt.
powyżej 3 lat do 6 lat          14 pkt.
powyżej 6 lat do 9 lat            9 pkt.
powyżej 9 lat do 12 lat          5 pkt.
powyżej 12 lat do 15 lat        2 pkt.
powyżej 15 lat                        0 pkt.

 
Punkty w kryterium średni wiek kosiarek zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: Wśr= (2019 - n1) + (2019- n2) + …. + (2019 - ni)/i, gdzie:
Wśr - średni wiek kosiarek, ni - rok produkcji kosiarki (wykazany w druku potencjał techniczny)

i -  ilość kosiarek.

Zamawiający przyznał Wykonawcom punkty odpowiednio do średniego wieku kosiarek:

≤  1 lat                                  - 20 pkt

>  1 lat ≤  3 lat                     - 13 pkt

>  3 lat ≤  5 lat                     -  7 pkt

>  5 lat ≤  7 lat                     -  3 pkt

>  7 lat                                   -  0 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 13.05.2019 r.

 

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:        zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

 

Numer referencyjny: 17/19/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać do wszystkich części.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest:

a)     koszenie traw na terenie administrowanym przez Zamawiającego,

b)     bieżący wywóz zgrabek ze skoszonych terenów,

c)     utylizacja skoszonej trawy.

2.   Ogólna powierzchnia dla każdego koszenia na zadaniach 1, 2, 3 i 4 wynosi 389 817,00 m2.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 77314100-5

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zakończenie : 30.09.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.     Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże dysponowanie:

a)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3

§  w przypadku składania oferty na jedno zadanie wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      6 kosiarkami,

-      1 samochodem do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków, mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającej 3,5 tony,

§  w przypadku składania oferty na dwa zadania wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      12 kosiarkami,

-      2 samochodami do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

§  w przypadku składania oferty na trzy zadania wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      18 kosiarkami,

-      3 samochodami do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

b)    w przypadku składania oferty na zadanie 4 wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      1 kosiarką,  

-      1 samochodem do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

c)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 oraz na zadanie 4

§  w przypadku składania oferty na jedno zadanie z zadań 1, 2 i 3 oraz zadanie 4 wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      6 kosiarkami,

-      1 samochodem do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

§  w przypadku składania oferty na dwa zadania z zadań 1, 2 i 3 oraz zadanie 4 wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      12 kosiarkami,

-      2 samochodami do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

§  w przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 i zadanie 3 i zadanie 4 wymagane jest dysponowanie co najmniej:

-      18 kosiarkami,

-      3 samochodami do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

 

UWAGA!

W przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 oraz zadanie 4 Wykonawca może wykazać na Zadanie 4 ten sam sprzęt, który został wykazany w jednym z zadań 1 i/lub 2 i/lub 3.

 

UWAGA!

Przez kosiarki Zamawiający rozumie: kosiarki wysięgnikowe doczepione do ciągnika, kosiarki spalinowe, żyłkowe, bijakowe, kosy spalinowe, wykaszarki, podkaszarki itp., tj. kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do koszenia dużych powierzchni lub wykaszania traw porastających skarpy, pobocza chodników, dróg. 

 

2.     Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

A)    wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum:

1)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3:

§  w przypadku składania na jedno zadanie:

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 50.000 m2,

§  w przypadku składania na dwa zadania:

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 100.000 m2.,  

§  w przypadku składania na trzy zadania:

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 150.000 m2,

2)    w przypadku składania oferty na zadanie 4:

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 1.500 m2,

3)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 oraz na zadanie 4:

§  zadanie 1 lub zadanie 2 lub zadanie 3 oraz zadanie 4

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 50.000 m2,

§  dwa zadania z zadań 1, 2 i 3 oraz zadanie 4

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 100.000 m2,

§  zadanie 1 i zadanie 2 i zadanie 3 i zadanie 4

-      2 usługi polegające na jednorazowym koszeniu trawy w okresie maksymalnym 30 dni, na powierzchni co najmniej 150.000 m2.

B)    skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

1)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3:

a)     w przypadku składania oferty na jedno zadanie:

-       1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-       6 osób do obsługi kosiarek,

-    1 osobę do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

b)    w przypadku składania oferty na dwa zadania:

-        1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-       12 osób do obsługi kosiarek,

-     2 osoby do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

c)     w przypadku składania oferty na trzy zadania:

-     2 osoby na stanowisku kierowniczym,

-      18 osób do obsługi kosiarek,

-       3 osoby do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

2)    w przypadku składania oferty na zadanie 4:

-    1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-    1 osobę do obsługi kosiarki,

-      1 osobę do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

3)    w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 oraz zadanie 4:

a)         w przypadku składania oferty na jedno zadanie z zadań 1, 2 i 3 oraz zadanie 4:

-    1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-    6 osób do obsługi kosiarek,

-   1 osobę do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

b)         w przypadku składania oferty na dwa zadania z zadań 1, 2 i 3 oraz zadanie 4:

-    1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-    12 osób do obsługi kosiarek,

-     2 osoby do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

c)     w przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 i zadanie 3 i zadanie 4:

-     2 osoby na stanowisku kierowniczym,

-     18 osób do obsługi kosiarek,

-     3 osoby do obsługi samochodu do wywożenia zgrabek kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

 

UWAGA !

W przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3 oraz zadanie 4 Wykonawca może wykazać na Zadanie 4 te same osoby na stanowisku kierowniczym i do obsługi samochodu, które zostały wskazane w jednym z zadań 1 i/lub 2 i/lub 3.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe:

ad 1  i 2a i 2b.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

ad 1 i 2b.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

ad 2a i 2b.

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób i doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad 2a.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się wykonawca składający ofertę albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum. Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch w/w usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki faktycznie i konkretnie zakres zadań zrealizował i o jakiej wartości w ramach danego konsorcjum.

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega, będzie musiał
wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

 

 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

            

  „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1)    Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych (w zakresie dysponowania wyposażeniem i urządzeniem technicznym) lub zdolnościach zawodowych (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)    Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 2-4.

 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP : Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1)         Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.

2)         Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3)         Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4)        Złożyć Formularz cenowy na zadanie, na które jest składana oferta, który należy sporządzić wg wzoru druku
Zamawiającego.

5)         Podać w wykazie „Zdolność techniczna” rok pierwszej rejestracji samochodu dla każdego zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z pkt. 21 ppkt. 2 SIWZ.

6)         Podać w wykazie „Zdolność techniczna” rok produkcji dla każdej kosiarki i dla każdego zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z pkt. 21 ppkt. 3 SIWZ.

7)         Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

8)         Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.

9)         Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie 1 –  3 300,00 zł

zadanie 2 –  5 000,00 zł

zadanie 3 –  3 300,00 zł

zadanie 4 –     150,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
-      cena                                                      waga 0,60 
-      wiek samochodu                                     waga 0,20 
-      średni wiek kosiarek                               waga 0,20
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)       zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-           zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-           zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

-           wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)      zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-           konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-           wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)       wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

-           w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-           w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)      zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)       łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

f)        dotyczą terminu zakończenia prac, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-           klęski żywiołowe,

-           wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, suszy itp.) przez okres, co najmniej 3 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie prac objętych zamówieniem,

g)       zmianie mogą ulec powierzchnie terenów przeznaczonych do koszenia w 2019 r w przypadku:

-           przekazania terenów innemu zarządcy,

-           konieczności zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego  względami organizacyjnymi lub finansowymi,

-           Zamawiający przewiduje, że minimalna powierzchnia terenów do koszenia w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż 60% powierzchni terenów do koszenia podanych w załącznik nr 1 zadanie nr 1, 2, 3 i 4.

-           przejęcia w zarząd nowych terenów z zastrzeżeniem, że nie mogą ulec zwiększeniu maksymalne powierzchnie do koszenia dla danej części.

h)      zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-           proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

i)         realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

-           w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)         Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)        Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-           zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-           zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-           zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-           polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
15.04.2019 r godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 14.05.2019 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

I.      Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a)    Kryterium – Cena - waga 60% (0,60)- odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

    Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %

b)    Kryterium – wiek samochodu  - waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

      Wiek samochodu będzie liczony od daty pierwszej rejestracji.

-         do 3 lat                                  20 pkt.

-         powyżej 3 lat do 6 lat          14 pkt.

-         powyżej 6 lat do 9 lat            9 pkt.

-         powyżej 9 lat do 12 lat          5 pkt.

-         powyżej 12 lat do 15 lat        2 pkt.

-         powyżej 15 lat                        0 pkt.

Zamawiający do oceny wieku samochodu będzie brał tylko i wyłącznie ten samochód, który musi zostać wykazany w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj 1 samochód.

 

W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości pojazdów, niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będzie brany pojazd najstarszy.

 

c)     Kryterium - średni wiek kosiarek - waga 20 % (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.   

  Średni wiek kosiarek będzie określony według parametrów określonych poniżej:

         Średni wiek kosiarek liczony od roku produkcji.

≤  1 lat                                 - 20 pkt

>  1 lat ≤  3 lat                     - 13 pkt

>  3 lat ≤  5 lat                     -  7 pkt

>  5 lat ≤  7 lat                     -  3 pkt

>  7 lat                                   -  0 pkt

 

Średni wiek kosiarek liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem:

 

                         (2019 - n1) + (2019- n2) + …. + (2019 - ni)

           Wśr =  -----------------------------------------------------------

                                                                i

gdzie:

Wśr - średni wiek kosiarek,

  ni - rok produkcji kosiarki (wykazany w druku potencjał techniczny)

  i   -  ilość kosiarek

 

Zamawiający do oceny wieku kosiarek będzie brał tylko i wyłącznie te kosiarki, które muszą zostać wykazane w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

 

W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości kosiarek niż ilość wymagana w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oceny będzie brana kosiarka według następujących zasad:

1.     w pierwszej kolejności będąca własnością wykonawcy,

2.     w drugiej kolejności kosiarka najstarsza.

 

II. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

15.04.2019 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe starszy inspektor ds. zamówień publicznych,

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1

Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie BOM 2 administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zadanie 1 – obejmujące BOM 2 o łącznej powierzchni 109.215,00 m2 dla trzech koszeń - Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  77314100-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

Kryteria oceny ofert:

-      cena                                                      waga 0,60 
-      wiek samochodu                                     waga 0,20 
-      średni wiek kosiarek                               waga 0,20
 
Część nr 2

Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie BOM 7 administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zadanie 2 - obejmujące BOM 7 o łącznej powierzchni 167 154,00 m2 dla trzech koszeń - Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 2.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  77314100-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

Kryteria oceny ofert:

-      cena                                                      waga 0,60 
-      wiek samochodu                                     waga 0,20 
-      średni wiek kosiarek                               waga 0,20

Część nr 3

Nazwa : Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie BOM8  administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zadanie 3 - obejmujące BOM 8 o łącznej powierzchni 109 015,00m2 dla trzech koszeń - Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 3.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  77314100-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

Kryteria oceny ofert:

-      cena                                                      waga 0,60 
-      wiek samochodu                                     waga 0,20 
-      średni wiek kosiarek                               waga 0,20
 

 

 

 

Część nr 4

Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie Skarbu Państwa (BOM Nr 1, 2, 7 i 8) administrowanym przez Zamawiającego w 2019 roku.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Zadanie 4 - obejmujące tereny Skarbu Państwa (BOM Nr 1, 2, 7 i 8) o łącznej powierzchni koszenia 4 433,00 m2 dla trzech koszeń - Wykaz terenów Skarbu Państwa do I, II i III koszenia w 2019 roku stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 4.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  77314100-5

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

 

Kryteria oceny ofert:

-      cena                                                      waga 0,60 
-      wiek samochodu                                     waga 0,20 
-      średni wiek kosiarek                               waga 0,20
 

 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 801,39 KB 2019-04-01 14:55 pobierz
2 Wzór umowy 384,66 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
3 Zał. nr 1 zad. 1Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku 416,63 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
4 Zał. nr 1 zad. 2 Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku 485,24 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
5 Zał. nr 1 zad. 3 Wykaz terenów Gminy Gdańsk do I, II i III koszenia w 2019 roku 309,71 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
6 Zał. nr 1 zad. 4 Wykaz terenów Skarbu Państwa do I, II i III koszenia w 2019 roku 294,75 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
7 zał. nr 2 Wzór oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 265,91 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
8 zał. nr 3 Wzór oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 294,91 KB 2019-04-01 13:52 pobierz
9 zał. nr 4 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 172,92 KB 2019-04-01 13:52 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2019-04-01
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-04-01 15:17
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-14 13:28