BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6 oraz Sówki 49 lok. 2 i lok. 3 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-05-16

umowę podpisano z firmą BRATEX Arkadiusz Plotke

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-05-10

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą: 83-020 Cedry Wielkie, Leszkowy 45 z ceną 131 227,38 zł, terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy i doświadczeniem kierownika budowy: 33 roboty remontowe.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/ termin wykonania zamówienia/

doświadczenie kierownika budowy/
 

1
BRATEX

Arkadiusz Plotke

83-020 Cedry Wielkie,

Leszkowy 45
 

Cena oferty: 131 227,38 zł.

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 33 roboty remontowe.

 

 
2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” Sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

80-309 Gdańsk,

ul. Bażyńskiego 32
 

Cena oferty: 179 932,80 zł.

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: > 12 robót remontowych.

 

 

 
3
Dziemiński Krzysztof

„KOMPLEKS”

83-209 Gołębiewko,

Gołębiewko 18
 

Cena oferty: 279 531,00 zł.

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót remontowych.

 

 
4
 

EL TIME Sp. z o.o.

80-392 Gdańsk,

ul. Słupska 66

 
 

Cena oferty: 254 410,56 zł.

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 11 robót remontowych.

 

 

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
 

Razem
1
60,00
25
15
100,00
2
43,76
25
15
83,76
3
28,17
25
15
68,17
4
30,95
25
15
70,95
 

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu do 60 dni Zamawiający przyznał Wykonawcom po 25 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia 12 i więcej robót remontowych Zamawiający przyznał Wykonawcom po 15 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 15.05.2019 r.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6 oraz Sówki 49 lok. 2 i lok. 3  w Gdańsku.

 

Numer referencyjny: 21/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6 oraz Sówki 49 lok. 2 i lok. 3  w Gdańsku.
Zakres robót obejmuje między innymi:
roboty ogólnobudowlane tj.
roboty rozbiórkowe,
roboty tynkarskie,
roboty posadzkarskie,
wykonanie ścianek działowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg,
wykonanie posadzek,
roboty malarskie,
montaż stolarki okiennej,
montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
roboty sanitarne tj.
wymianę/ remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń,
wykonanie/ remont instalacji gazowej wraz z montażem kuchni gazowej,
roboty elektryczne tj.
remont instalacji elektrycznej,
wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla każdego wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac,
wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla każdego wyremontowanego mieszkania.
ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.

 

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w projekcie budowlanym (dotyczy lokalu 6 przy ul. ks. Góreckiego 5), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

Uwaga

Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załączniki nr 2 (dotyczy ul. ks. Góreckiego 5 lok. 6) oraz nr 10 (dotyczy ul. Sówki 49 lok. 2 i 3) do SIWZ.

Stolarka drzwiowa z PCV winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

3.1.  ul. Ks. Góreckiego 5 lok. 6

Projekt budowlany - projekt przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej - lokal mieszkalny nr 6; budynek mieszkalny wielorodzinny, 80-554 Gdańsk, ul. ks. Mariana Góreckiego 5 dz. nr 221, obręb 0060, jednostka ewidencyjna 226101_1, M. Gdańsk – załącznik nr 1 do siwz.
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do siwz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe- załącznik nr 3 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne c.o. - załącznik nr 4 do siwz.
Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna - załącznik nr 5 do siwz.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 6 do siwz.
Przedmiar robót – roboty budowlane; ks. Góreckiego 5 m 6 - załącznik nr 7 do siwz.
Przedmiar robót budowlanych - roboty sanitarne; Góreckiego 5 m 6 - załącznik nr 8 do siwz.
Przedmiar robót - roboty elektryczne; Góreckiego 5 m 6 - załącznik nr 9 do siwz.

 

 

3.2. ul. Sówki 49 lok. 2 i 3 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10 do siwz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne c.o. - załącznik nr 11 do siwz.
Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna - załącznik nr 12 do siwz.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 13 do siwz.
Przedmiar robót budowlanych; Gdańsk, Sówki 49 m 2 - załącznik nr 14 do siwz.
Przedmiar – remont mieszkania – instalacja sanitarna; Gdańsk, ul. Sówki 49/2 - załącznik nr 15 do siwz.
Przedmiar; remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 2; Gdańsk ul. Sówki 49 m 2  - załącznik nr 16 do siwz.
Przedmiar robót budowlanych; Gdańsk, Sówki 49 m 3 - załącznik nr 17 do siwz.
Przedmiar – remont mieszkania – instalacja sanitarna; Gdańsk, ul. Sówki 49/2  - załącznik nr 18 do siwz.
Przedmiar; wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 3; Gdańsk ul. Sówki 49 m 3  - załącznik nr 19 do siwz.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45262321-7, 45310000-3, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0, 45400000-1, 45421132-8, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45450000-6, 45410000-4, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8.

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

90 dni od dnia podpisania umowy

 

 

 

 

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków, każda z nich obejmująca roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda.
skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:
1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.),
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).

Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.
 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

Informacje dodatkowe :

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno być tylko i wyłącznie związane z faktycznie realizowanym zakresem zadania, tzn., że posiada on doświadczenie tylko i wyłącznie wynikające ze zrealizowanych robót budowlanych.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP : Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 3 lat – jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji.
Podać w złożonej ofercie doświadczenie kierownika budowy, którego Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania powyżej 90 dni jego oferta zostanie odrzucona.
Złożyć formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 22 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 400,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : Ne dotyczy

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena                                                                                waga  0,60
termin wykonania zamówienia                              waga  0,25  
doświadczenie kierownika budowy                       waga  0,15     
 
 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 

 
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,
konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na wymianę stolarki okiennej,
konieczności złożenia zgłoszenia na wymianę stolarki okiennej i związanego z tym czasu oczekiwania jego przyjęcia,
konieczności uzyskania nowych warunków technicznych na dostawę mediów do lokali,
konieczności podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową z uwagi na ingerencję w części nieruchomości wspólnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót.
Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba na stanowisku kierownika budowy będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż wskazana w ofercie.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
26.04.2019 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 25.05.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

 

KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt
     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%

 

KRYTERIUM -  termin wykonania zamówienia - waga 25% (0,25) - odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt
60 dni i mniej od dnia podpisania umowy                       -  25 pkt.
od 61 do 67 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  18 pkt.    
od 68 do 74 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  12 pkt.    
od 75 do 81 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    7 pkt.    
od 82 do 89 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    3 pkt.    
90 dni od dnia podpisania umowy                                    -    0 pkt.     

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 90 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.

 

 
KRYTERIUM  - Doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) waga 15% (0,15) - odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt
Przez doświadczenie kierownika budowy rozumie się kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

do 2 robót remontowych                  0 pkt
od 3 do 5 robót remontowych          1 pkt 
od 6 do 7 robót remontowych          3 pkt  
od 8 do 9 robót remontowych          6 pkt  
od 10 do 11robót remontowych    10 pkt  
12 i więcej robót remontowych      15 pkt  

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 26.04.2019 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 19. przedmiar rob. elektr. Sówki 49 lok. 3.pdf 123,49 KB 2019-04-15 10:45 pobierz
2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 633,24 KB 2019-04-10 14:29 pobierz
3 wzór umowy .pdf 275,48 KB 2019-04-10 14:28 pobierz
4 1. projekt Góreckiego 5 lok. 6.pdf 963,37 KB 2019-04-10 14:28 pobierz
5 2. ST ogólnobudowl. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 441,45 KB 2019-04-10 14:28 pobierz
6 3. ST inst. gaz Góreckiego 5 lok. 6.pdf 110,78 KB 2019-04-10 14:27 pobierz
7 4. ST inst. c.o. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 286,47 KB 2019-04-10 14:27 pobierz
8 5. ST inst. wod-kan Góreckiego 5 lok. 6.pdf 113,65 KB 2019-04-10 14:27 pobierz
9 6. ST inst. elektr. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 156,06 KB 2019-04-10 14:27 pobierz
10 7. przedmiar rob. budowl. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 294,79 KB 2019-04-10 14:26 pobierz
11 8. przedmiar rob. sanit. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 774,35 KB 2019-04-10 14:26 pobierz
12 9. przedmiar rob. elektr. Góreckiego 5 lok. 6.pdf 117,72 KB 2019-04-10 14:26 pobierz
13 10. ST ogólnobudowl. Sówki 49 lok. 2 i 3.pdf 441,43 KB 2019-04-10 14:24 pobierz
14 11. ST inst. c.o. Sówki 49 lok. 2 i 3.pdf 286,38 KB 2019-04-10 14:24 pobierz
15 12. ST inst. wod-kan Sówki 49 lok. 2 i 3.pdf 113,64 KB 2019-04-10 14:23 pobierz
16 13. ST inst. elektr. Sówki 49 lok. 2 i 3.pdf 155,93 KB 2019-04-10 14:22 pobierz
17 14. przedmiar rob. budowl. Sówki 49 lok. 2.pdf 26,71 KB 2019-04-10 14:22 pobierz
18 15. przedmiar rob. sanitarne Sówki 49 lok. 2.pdf 55,93 KB 2019-04-10 14:22 pobierz
19 16. przedmiar rob. elektr. Sówki 49 lok 2.pdf 92,13 KB 2019-04-10 14:21 pobierz
20 17. przedmiar rob. budowl. Sówki 49 lok. 3.pdf 23,03 KB 2019-04-10 14:21 pobierz
21 18. przedmiar rob. sanitarne Sówki 49 lok. 3.pdf 43,68 KB 2019-04-10 14:21 pobierz
22 20. oswiadczenie wykluczenia.pdf 266,18 KB 2019-04-10 14:20 pobierz
23 21. oswiadczenie warunki udzialu.pdf 258,33 KB 2019-04-10 14:20 pobierz
24 22 oswiadczenie grupa kapitałowa.pdf 173,01 KB 2019-04-10 14:20 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2019-04-10
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2019-04-10 14:18
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-26 12:54