BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-08-12

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś z siedzibą w Kowalach przy ul. Kominkowej 5 z ceną 850 225,59 zł, z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 11 robót oraz terminem wykonania zamówienia 80 dni od dnia podpisania umowy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że niżej wymienieni Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy/

Termin wykonania zamówienia
 

1
Firma „Bolek i Lolek”

Janusz Bogdan

83-250 Skarszewy,

ul. Górna 2
Cena oferty:   875 955,03 zł

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia: ----------------

Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy
2
Zakład Budowlano - Dekarski

Marek Plechowski

80-765 Gdańsk,

ul. Angielska Grobla 14

 
Cena oferty:  998 557,34 zł

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia: ------------------

Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy
3
Biuro Obsługi Budownictwa

Paweł Biełuś

80-180 Kowale

ul. Kominkowa 5
Cena oferty:   850 225,59 zł

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia: 11 robót

Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy

 
4
Firma Handlowo – Usługowa SARDAW Marcin Plichta

83-250 Skarszewy

ul. Starogardzka 17
Cena oferty:  1 048 489,01 zł

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia: ---------------

Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy
5
Dziemiński Krzysztof

„KOMPLEKS”

83-209 Gołebiewko,

Gołębiewko 18
Cena oferty:   1 067 663,20 zł

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia: 14 robót

Termin wykonania zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 55%
Liczba pkt w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia

Waga 20
Razem
3
55,00
25
20
100,00
5
43,80
25
20
88,80
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
          (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu wykonania 80 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom po 25 punktów.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia

zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla wykazanych 11 (oferta nr 3) i 14 (oferta nr 5) robót remontowych w budynkach objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych Zamawiający przyznał Wykonawcom po 20 punktów.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 19.08.2019 r.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

 

na wykonanie remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54

 

 

Numer referencyjny: 27/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej 54.
Charakterystyka budynku:

Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Szczęśliwej 54 na wyodrębnionej działce nr 390/6 obręb 036. Obiekt składa się z budynku głównego (dawna stacja kolejowa) oraz wybudowanych w ostatnich latach przybudówek od strony północno – zachodniej, północno - wschodniej i południowo – zachodniej. Budynek pełni funkcje mieszkalne, w budynku znajduje się pięć lokali gminnych. Budynek dawnego dworca składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter, piętro – dolna mansarda) oraz nieużytkowego strychu – górna mansarda. Budynek jest częściowo podpiwniczony.

Lokale mieszkalne zlokalizowane na parterze posiadają niezależne, indywidualne, zewnętrzne wejścia do mieszkań, natomiast dojście do mieszkań na piętrze oraz na strych odbywa się klatką schodową.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany piwnic, zewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnych oraz wewnętrzne nośne murowane z cegły pełnej.

Stropy drewniane belkowe ze ślepym pułapem, wypełnione polepą glinianą. Nad piwnicą stropy ceramiczne na belkach stalowych.

Posadzka piwnicy – cementowa.

Więźba dachowa drewniana mansardowa. Pokrycie – dachówka ceramiczna karpiówka podwójna, ułożona „w karpią łuskę”. Kominy murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa drewniana dwubiegowa na belkach policzkowych. Schody do piwnicy płytowe zabiegowe w konstrukcji żelbetowej.

Przybudówki wykonane sposobem gospodarczym z gazobetonu i pustaków. Stropodach dwuspadowy i jednospadowy, płaski, krokwiowy, kryty papą na deskowaniu.

Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Charakterystyczne parametry techniczne:
 wymiary budynku w rzucie: 14,50 m x 12,44 m,
 wymiary przybudówek: 10,05 m x 11,07, 1,26 x 8,60 m, 2,17 m x 4,48 m.
Zakres robót obejmuje między innymi:
roboty rozbiórkowe,
roboty remontowe w poziomie piwnic obejmujące między innymi:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, poziomej oraz termicznej ścian zewnętrznych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej posadzki,
remont studzienek okien piwnicznych wraz z wymianą okien piwnicznych,
wykonanie opaski budynku,
remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z  odgrzybianiem porażonych elementów,
docieplenie przegród zewnętrznych oraz remont elewacji budynku głównego wraz z kolorystyką,
wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra w budynku głównym,
remont klatki schodowej,
remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz inne roboty remontowe na poziomie strychu,
wymiana pokrycia dachowego na nową  dachówkę w nawiązaniu do istniejącej,
remont pokrycia dachowego z papy w obrębie parterowych przybudówek,
wymiana rynien  i innych obróbek blacharskich na nowe z blachy  tytanowo – cynkowej wraz z wykonaniem betonowych koryt odwadniających na wylotach rur spustowych,
remont/wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stropu nad piętrem oraz więźby dachowej,
remont istniejącej stolarki okiennej zlokalizowanej na poziomie strychu,
wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych w obrębie więźby dachowej,
remont i uporządkowanie przewodów kominowych,
wykonanie nowej instalacji odgromowej,
wykonanie  świadectwa charakterystyki  energetycznej po wykonaniu  robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Ekspertyza budowlano – konstrukcyjna budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, gminny; Gdańsk, ul. Szczęśliwa 54 – dz. nr 390/6, obręb 036 Kiełpino Górne - załącznik nr 1 do siwz.

 
Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku w zakresie: izolacji pionowej i poziomej ścian w poziomie piwnic, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki, robotami w obrębie klatki schodowej i piwnicy, remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów. Branża Architektoniczno-konstrukcyjna – załącznik nr 2 do siwz.
Zalecenia konserwatorskie dla budynku przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku – 2.1 do siwz.
Protokół nr 1304/2016 z okresowej kontroli przewodów kominowych – załącznik 2.2 do siwz.
Rysunek nr 1. Plan sytuacyjny – załącznik nr 2.3 do siwz.
Rysunek nr I/2. Rzut piwnic – załącznik nr 2.4 do siwz.
Rysunek nr I/3. Rzut parteru- załącznik nr 2.5 do siwz.
Rysunek nr I/4. Rzut piętra– załącznik nr 2.6 do siwz.
Rysunek nr I/5. Rzut strychu– załącznik nr 2.7 do siwz.
Rysunek nr I/6. Rzut więźby dachowej – załącznik nr 2.8 do siwz.
Rysunek nr I/7. Rzut dachu– załącznik nr 2.9 do siwz.
Rysunek nr I/8. Przekrój A-A– załącznik nr 2.10 do siwz.
Rysunek nr I/9. Elewacja południowo-zachodnia – załącznik nr 2.11 do siwz.
Rysunek nr I/10. Elewacja południowo-wschodnia – załącznik 2.12 do siwz.
Rysunek nr I/11. Elewacja północno-wschodnia – załącznik 2.13 do siwz.
Rysunek nr I/12. Elewacja północno-zachodnia – załącznik 2.14 do siwz.
Rysunek nr I/13. Okno A  -szczegóły– załącznik 2.15 do siwz.
Rysunek nr I/14. Okno B - szczegóły – załącznik 2.16 do siwz.
Rysunek nr I/15. Okna -szczegóły a, b, c – załącznik 2.17 do siwz.
Rysunek nr A/16. Rzut piwnic – załącznik 2.18 do siwz.
Rysunek nr A/17. Rzut parteru – załącznik 2.19 do siwz.
Rysunek nr A/18. Rzut piętra – załącznik 2.20 do siwz.
Rysunek nr A/19. Rzut strychu – załącznik 2.21 do siwz.
Rysunek nr A/20. Rzut dachu – załącznik 2.22 do siwz.
Rysunek nr A/21. Przekrój I-I – załącznik 2.23 do siwz.
Rysunek nr A/22. Przekrój II-II– załącznik 2.24 do siwz.
Rysunek nr A/23. Elewacja południowo-zachodnia– załącznik 2.25 do siwz.
Rysunek nr A/24. Elewacja południowo-wschodnia– załącznik 2.26 do siwz.
Rysunek nr A/25. Elewacja północno-wschodnia – załącznik 2.27 do siwz.
Rysunek nr A/26. Elewacja północno-zachodnia – załącznik 2.28 do siwz.
Rysunek nr A/27. Zestawienie stolarki okiennej cz. 1– załącznik 2.29 do siwz.
Rysunek nr A/28. Zestawienie stolarki okiennej cz. 2– załącznik 2.30 do siwz.
Rysunek nr A/29. Okno O14-szczegóły– załącznik 2.31 do siwz.
Rysunek nr A/30. Okna O7-O13, O15 - szczegóły – załącznik 2.32 do siwz.
Rysunek nr A/31. Okna - szczegóły a, b, c, d – załącznik 2.33 do siwz.
Rysunek nr A/32. Zestawienie drzwi- załącznik 2.34 do siwz.
Rysunek nr A/33. Komin nr 1– załącznik 2.35 do siwz.
Rysunek nr K/1. Remont dachu. Zestawienie drewna do wymiany – załącznik 2.36 do siwz.
Projekt remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów w budynku gminnym, mieszkalnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku - projekt budowlany instalacji odgromowej.  – załącznik nr 3 do siwz. 
Projekt wykonawczy remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku w zakresie: izolacji pionowej i poziomej ścian w poziomie piwnic, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki, robotami w obrębie klatki schodowej i piwnicy, remontu więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów. Branża Architektoniczno-konstrukcyjna– załącznik nr 4 do siwz.
Zalecenia konserwatorskie dla budynku przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku – 4.1 do siwz.
Protokół nr 1304/2016 z okresowej kontroli przewodów kominowych – załącznik 4.2 do siwz.
Rysunek nr 1. Plan sytuacyjny – załącznik nr 4.3 do siwz.
Rysunek nr I/2. Rzut piwnic – załącznik nr 4.4 do siwz.
Rysunek nr I/3. Rzut parteru- załącznik nr 4.5 do siwz.
Rysunek nr I/4. Rzut piętra– załącznik nr 4.6 do siwz.
Rysunek nr I/5. Rzut strychu– załącznik nr 4.7 do siwz.
Rysunek nr I/6. Rzut więźby dachowej – załącznik nr 4.8 do siwz.
Rysunek nr I/7. Rzut dachu– załącznik nr 4.9 do siwz.
Rysunek nr I/8. Przekrój A-A– załącznik nr 4.10 do siwz.
Rysunek nr I/9. Elewacja południowo-zachodnia – załącznik nr 4.11 do siwz.
Rysunek nr I/10. Elewacja południowo-wschodnia – załącznik 4.12 do siwz.
Rysunek nr I/11. Elewacja północno-wschodnia – załącznik 4.13 do siwz.
Rysunek nr I/12. Elewacja północno-zachodnia – załącznik 4.14 do siwz.
Rysunek nr I/13. Okno A - szczegóły– załącznik 4.15 do siwz.
Rysunek nr I/14. Okno B - szczegóły – załącznik 4.16 do siwz.
Rysunek nr I/15. Okna -szczegóły a, b, c – załącznik 4.17 do siwz.
Rysunek nr A/16. Rzut piwnic – załącznik 4.18 do siwz.
Rysunek nr A/17. Rzut parteru – załącznik 4.19 do siwz.
Rysunek nr A/18. Rzut piętra – załącznik 4.20 do siwz.
Rysunek nr A/19. Rzut strychu – załącznik 4.21 do siwz.
Rysunek nr A/20. Rzut dachu – załącznik 4.22 do siwz.
Rysunek nr A/21. Przekrój I-I – załącznik 4.23 do siwz.
Rysunek nr A/22. Przekrój II-II– załącznik 4.24 do siwz.
Rysunek nr A/23. Elewacja południowo-zachodnia– załącznik 4.25 do siwz.
Rysunek nr A/24. Elewacja południowo-wschodnia– załącznik 4.26 do siwz.
Rysunek nr A/25. Elewacja północno-zachodnia – załącznik 4.27 do siwz.
Rysunek nr A/26. Elewacja północno-wschodnia – załącznik 4.28 do siwz.
Rysunek nr A/27. Zestawienie stolarki okiennej cz. 1– załącznik 4.29 do siwz.
Rysunek nr A/28. Zestawienie stolarki okiennej cz. 2– załącznik 4.30 do siwz.
Rysunek nr A/29. Okno O14-szczegóły– załącznik 4.31 do siwz.
Rysunek nr A/30. Okna O7-O13, O15 - szczegóły – załącznik 4.32 do siwz.
Rysunek nr A/31. Okna-szczegóły a, b, c, d – załącznik 2.33 do siwz.
Rysunek nr A/32. Zestawienie drzwi- załącznik 4.34 do siwz.
Rysunek nr A/33. Komin nr 1– załącznik 4.35 do siwz.
Rysunek nr K/1. Remont dachu. Zestawienie drewna do wymiany – załącznik 4.36 do siwz.
Projekt remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów w budynku gminnym, mieszkalnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku - projekt wykonawczy instalacji odgromowej – załącznik nr 5 do siwz. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych. Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku w zakresie: izolacji pionowej i poziomej ścian w poziomie piwnic, docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki, robotami w obrębie klatki schodowej i piwnicy – załącznik nr 6 do siwz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – remont więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gminnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku – załącznik nr 7 do siwz.
Specyfikacja techniczna. Projekt remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów w budynku gminnym, mieszkalnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku – projekt instalacji odgromowej – załącznik nr 8 do siwz.
Przedmiar - remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku. - załącznik nr 9 do siwz.
Przedmiar robót-remont więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, gminnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku– załącznik nr 10 do siwz.
Przedmiar - projekt instalacji odgromowej dla remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów w budynku gminnym, mieszkalnym przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku. Branża elektryczna. – załącznik nr 11 do siwz.

Szczegółowy zakres robót określony jest w projektach budowlanych, wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

 

Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca są projekty budowlane i projekty wykonawcze, a nie przedmiar robót budowlanych  lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj, robót budowlanych, takich jak: dociepleniowe, izolacyjne, dekarskie, murarskie, tynkarsko – malarskie, montażu stolarki, instalatorskie w zakresie instalacji elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45261000-4, 45422000-1, 45262500-6, 45320000-6, 45442120-4, 45261214-7, 45312310-3, 45111300-1, 45111200-0, 45320000-6, 44220000-8, 45324000-4, 45442100-8, 45233222-1, 45233200-1.

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

120 dni od dnia podpisania umowy

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum  2 roboty budowlane polegające na remoncie obiektów budowlanych objętych ochroną Konserwatora Zabytków, tj. znajdujących się co najmniej w Gminnej Ewidencji Zabytków każda z nich obejmująca roboty w zakresie: robót elewacyjnych z dociepleniem, izolacyjnych oraz dekarskich o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każda.
skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:
1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział  w robotach budowlanych  prowadzonych przy zabytkach  nieruchomych  wpisanych do rejestru lub inwentarza  muzeum będącego  instytucją  kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2017. poz. 2187 z późn.zm.),
1 osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, tj.:
osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2017. poz. 2187 z późn.zm.),

lub
osobę w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która posiada:
świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i  dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie,

lub
dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie oraz, która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/w ustawy,
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).
     Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe :

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno być tylko i wyłącznie związane z faktycznie realizowanym zakresem zadania, tzn., że posiada on doświadczenie tylko i wyłącznie wynikające ze zrealizowanych robót budowlanych.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie robót budowlanych potwierdzić, jaki zakres prac i o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji;
wykaz osób, (dotyczy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru - zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób cz. 2) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.
 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia:

wykaz osób, (dotyczy kierownika budowy- zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób cz. 1) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.
Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić co najmniej 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Jeżeli Wykonawca określi okres rękojmi i  gwarancji poniżej 3 lat – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób cz. I” doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) - ilość robót budowlanych w budynkach objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych, którego Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Złożyć Kosztorysy ofertowe (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 120 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli wykonawca określi termin wykonania powyżej 120 dni jego oferta zostanie odrzucona.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 14 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

 

 

 

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : Ne dotyczy

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena                                                                                                                                                    waga  0,55
termin wykonania zamówienia                                                                                                  waga  0,25  
doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia               waga  0,20
     
 
 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

 
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
klęski żywiołowe,
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub w skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,
konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,
wystąpienie zmian w przepisach prawa,
wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy prawo budowlane,
wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, 
w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub osoba do prowadzenia prac konserwatorskich, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy lub osoby do prowadzenia prac konserwatorskich nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub osobą do prowadzenia prac konserwatorskich,
Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub osoby do prowadzenia prac konserwatorskich, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba na stanowisku Kierownika budowy będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż wskazana w ofercie.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

                     wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
10.06.2019 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 09.07.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

 

KRYTERIUM  - Cena- waga 55% (0,55) - odpowiada maksymalnej wartości 55 pkt.
     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 55%.

 

 

 

 

KRYTERIUM -  termin wykonania zamówienia - waga 25% (0,25) - odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt.
80 dni i mniej od dnia podpisania umowy                         -  25 pkt.
od 81 do 89 dni włącznie od dnia podpisania umowy       -  18 pkt.    
od 90 do 99 dni włącznie od dnia podpisania umowy       -  12 pkt.    
od 100 do 109 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    7 pkt.    
od 110 do 119 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    3 pkt.    
120 dni od dnia podpisania umowy                                   -    0 pkt.     

 
Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 120 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.

 

Wykonawca ma obowiązek określić termin wykonania z dokładnością wartości do pełnego dnia.

W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia z zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin wykonania robót.

 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 120 dni od dnia podpisania umowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

KRYTERIUM  - Doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
Przez doświadczenie kierownika budowy rozumie się kierowanie robotami ogólnobudowlanymi w budynkach objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych.

0 do 2 robót remontowych           0 pkt.
3 roboty remontowe                     1 pkt. 
4 roboty remontowe                     2 pkt.  
5 robót remontowych                   4 pkt.  
6 robót remontowych                   7 pkt.  
7 robót remontowych                 10 pkt.  
8 robót remontowych                 15 pkt.
9 i więcej  robót remontowych   20 pkt. 

 
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób cz. I” doświadczenie kierownika budowy (ilość robót budowlanych w budynkach objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych), Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 10.06.2019 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc 452 KB 2019-06-07 11:26 pobierz
2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 907,49 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
3 wzór umowy 276,02 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
4 zał nr 1. Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna 24,43 MB 2019-05-24 12:08 pobierz
5 zał nr 2.1. Wytyczne projektowe MKZ 469,75 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
6 zał nr 2.2. Opinia kominiarska 891,01 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
7 zał nr 2.3. Rys. nr 1. plan sytuacyjny - stan istniejący 100,26 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
8 zał nr 2.4. Rys. nr I2. rzut piwnic - inwentar. 178,3 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
9 zał nr 2.5. Rys. nr I3. rzut parteru - inwentar. 76,75 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
10 zał nr 2.6. Rys. nr I4. rzut piętra - inwentar. 61,59 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
11 zał nr 2.7 . Rys. nr I5. rzut strychu - inwentar. 53,61 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
12 zał nr 2.8. Rys. nr I6. rzut więźby dachowej - inwentar. 58,07 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
13 zał nr 2.9. Rys. nr I7. rzut dachu - inwentar. 36,99 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
14 zał nr 2.10. Rys. nr I8. przekrój A - A - inwentar. 51 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
15 zał nr 2.11. Rys. nr I9. elewacja płd. - zach. - inwentar. 87,87 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
16 zał nr 2.12. Rys. nr I10. elewacja płd. - wsch. - inwentar. 53,94 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
17 zał nr 2.13. Rys. nr I11. elewacja płn. - wsch. - inwentar. 62,57 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
18 zał nr 2.14. Rys. nr I12. elewacja płn. - zach. - inwentar. 88,9 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
19 zał nr 2.15 . Rys. nr I13. okno A szczegóły - inwentar. 47,3 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
20 zał nr 2.16 . Rys. nr I14. okno B szczegóły - inwentar. 48,31 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
21 zał nr 2.17. Rys. nr I15. okna - szczegóły - inwentar. 54,62 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
22 zał nr 2.18. Rys. nr A16. rzut piwnic - projekt 400,71 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
23 zał nr 2.19. Rys. nr A17. rzut parteru - projekt 230,78 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
24 zał nr 2.20. Rys. nr A18. rzut piętra - projekt 141,17 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
25 zał nr 2.21. Rys. nr A19. rzut strychu - projekt 62,17 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
26 zał nr 2.22. Rys. nr A20. rzut dachu - projekt 61,19 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
27 zał nr 2.23 . Rys. nr A21. przekrój I - I - projekt 119,2 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
28 zał nr 2.24. Rys. nr A22. przekrój II - II - projekt 170,35 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
29 zał nr 2.25. Rys. nr A23 - elewacja p│d.-zach. ( kolorystyka elew. ) 630,59 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
30 zał nr 2.26. Rys. nr A24 - elewacja p│d.-wsch. ( kolorystyka elew. ) 415,96 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
31 zał nr 2.27 . Rys. nr A25 - elewacja p│n.-wsch. ( kolorystyka elew. ) 523,6 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
32 zał nr 2.28. Rys. nr A26 - elewacja p│n.-zach. ( kolorystyka elew. ) 447,58 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
33 zał nr 2.29. Rys. nr A27. zestawienie okien cz. 1 - projekt 44,16 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
34 zał nr 2.30. Rys. nr A28. zestawienie okien cz. 2 - projekt 43,78 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
35 zał nr 2.31. Rys. nr A29. okno O14 - szczegóły - projekt 42,83 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
36 zał nr 2.32. Rys. nr A30. okno O7-O13, O15 - szczegóły - projekt 32,96 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
37 zał nr 2.33. Rys. nr A31. okna - szczegóły - projekt 52,46 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
38 zał nr 2.34. Rys. nr A32. zestawienie drzwi - projekt 32,82 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
39 zał nr 2.35. Rys. nr A33. szczegół - komin nr 1 - projekt 38,18 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
40 zał nr 2.36. Rys. nr K1 - konstrukcja 316,51 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
41 zał nr 2. Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 11,66 MB 2019-05-24 12:08 pobierz
42 zał nr 3. Projekt budowlany instalacji odgromowej 487,1 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
43 zał nr 4.1. Wytyczne projektowe BMKZ 469,75 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
44 zał nr 4.2. Opinia kominiarska 891,01 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
45 zał nr 4.3. Rys. nr 1. plan sytuacyjny - stan istniejący 100,26 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
46 zał nr 4.4. Rys. nr I2. rzut piwnic - inwentar. 178,3 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
47 zał nr 4.5. Rys. nr I3. rzut parteru - inwentar. 76,75 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
48 zał nr 4.6. Rys. nr I4. rzut piętra - inwentar. 61,59 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
49 zał nr 4.7. Rys. nr I5. rzut strychu - inwentar. 53,61 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
50 zał nr 4.8. Rys. nr I6. rzut więźby dachowej - inwentar. 58,07 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
51 zał nr 4.9. Rys. nr I7. rzut dachu - inwentar. 36,99 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
52 zał nr 4.10. Rys. nr I8. przekrój A - A - inwentar. 51 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
53 zał nr 4.11. Rys. nr I9. elewacja płd. - zach. - inwentar. 87,87 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
54 zał nr 4.12. Rys. nr I10. elewacja płd. - wsch. - inwentar. 53,94 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
55 zał nr 4.13. Rys. nr I11. elewacja płn. - wsch. - inwentar. 62,57 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
56 zał nr 4.14. Rys. nr I12. elewacja płn. - zach. - inwentar. 88,9 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
57 zał nr 4.15. Rys. nr I13. okno A szczegóły - inwentar. 47,3 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
58 zał nr 4.16. Rys. nr I14. okno B szczegóły - inwentar. 48,31 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
59 zał nr 4.17. Rys. nr I15. okna - szczegóły - inwentar. 54,62 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
60 zał nr 4.18. Rys. nr A16. rzut piwnic - projekt 400,71 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
61 zał nr 4.19. Rys. nr A17. rzut parteru - projekt 230,78 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
62 zał nr 4.20. Rys. nr A18. rzut piętra - projekt 141,17 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
63 zał nr 4.21. Rys. nr A19. rzut strychu - projekt 62,17 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
64 zał nr 4.22. Rys. nr A20. rzut dachu - projekt 61,19 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
65 zał nr 4.23. Rys. nr A21. przekrój I - I - projekt 119,2 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
66 zał nr 4.24. Rys. nr A22. przekrój II - II - projekt 170,35 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
67 zał nr 4.25. Rys. nr A23 - elewacja p│d.-zach. ( kolorystyka elew. ) 630,59 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
68 zał nr 4.26. Rys. nr A24 - elewacja p│d.-wsch. ( kolorystyka elew. ) 415,96 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
69 zał nr 4.27. Rys. nr A25 - elewacja p│n.-zach. ( kolorystyka elew. ) 447,58 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
70 zał nr 4.28. Rys. nr A26 - elewacja p│n.-wsch. ( kolorystyka elew. ) 523,6 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
71 zał nr 4.29. Rys. nr A27. zestawienie okien cz. 1 - projekt 44,16 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
72 zał nr 4.30. Rys. nr A28. zestawienie okien cz. 2 - projekt 43,78 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
73 zał nr 4.31. Rys. nr A29. okno O14 - szczegóły - projekt 42,83 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
74 zał nr 4.32. Rys. nr A30. okno O7-O13, O15 - szczegóły - projekt 32,96 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
75 zał nr 4.33. Rys. nr A31. okna - szczegóły - projekt 52,46 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
76 zał nr 4.34. Rys. nr A32. zestawienie drzwi - projekt 32,82 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
77 zał nr 4.35. Rys. nr A33. szczegół - komin nr 1 - projekt 38,18 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
78 zał nr 4.36. Rys. nr K1 - konstrukcja 316,51 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
79 zał nr 4. Projekt wykonawczy remont budynku 11,66 MB 2019-05-24 12:08 pobierz
80 zał nr 5. Projekt wykonawczy instalacji odgromowej 499,31 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
81 zał nr 6. specyfikacja Tech.wyk. i odb.robót budowlanych 607,22 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
82 zał nr 7. Specyfikacja Tech.wyk. i odb.robót remont więźby dachowej, pokrycia dachowego i kominów 647,08 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
83 zał nr 8. Specyfikacja Tech. projekt remontu więźby dachowej, pokrycia dachu oraz kominów 80,87 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
84 zał nr 9. Przedmiar robót - roboty budowlane 614,28 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
85 zał nr 10. Przedmiar robót - więźba dachowa 142,27 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
86 zał nr 11. Przedmiar robót - instalacja odgromowa 66,86 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
87 zał nr 12. - oswiadczenie wykluczenia 265,32 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
88 zał nr 13. - oswiadczenie warunki udzialu postepowanie 271,71 KB 2019-05-24 12:08 pobierz
89 zał nr 14. - oswiadczenie grupa kapitałowa 171,6 KB 2019-05-24 12:08 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2019-05-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2019-05-24 13:44
Ostatnia aktualizacja:
2019-08-12 13:43