BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-06-11

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

 

Numer referencyjny: 33/19/A

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.     Przedmiotem zamówienia jest usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej na terenie Gdańska w 2019 r. wraz z ich naprawami oraz wymianą elementów nienadających się do dalszej eksploatacji.

2.     Zakres robót obejmuje między innymi:

a)    wykonanie wcinek do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub jej wymiany,

b)    usuwanie zatorów sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:

-           monitoring TV kanalizacji sanitarnej,

-           czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,

-           przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,

-           naprawę lub wymianę studni kanalizacyjnych,

-           usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej,

-           usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej,

-           wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej,

-           zaślepienie kanału,

-           naprawę lub wymianę instalacji wodociągowej na posesjach,

-           wymianę pionów i poziomów instalacji wodociągowej, 

-           wymianę lub naprawę studzienek wodomierzowych.

3.     Warunki realizacji zamówienia.

a)    Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.

b)    Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

c)     Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

d)    Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) i Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadów na żądanie Zamawiającego.

4.     Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.     Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót instalatorskich w zakresie instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

     Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45232460-4

Dodatkowe kody: 45232100-3, 45232410-9, 45255600-5, 45330000-9.

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od dnia podpisania umowy do  31.12.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie do wykonywania działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Miasta Gdańska wydane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) aktualne na dzień składania oferty.

 

Informacje dodatkowe :

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.     Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykażą, że dysponują co najmniej:

-           1 samochodem specjalnym do czyszczenia kanalizacji, spełniającymi warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617),

        W przypadku nie posiadania samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji dopuszcza się posiadanie jednego samochodu do mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych i jednego samochodu do odsysania zanieczyszczeń i osadów

-           1 koparką o szerokości łyżki minimum 50 cm.

 

2.     Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)       wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na usuwaniu zatorów kanalizacji sanitarnej oraz awarii instalacji wodociągowej  wraz z ich naprawami oraz wymianą elementów nienadających się do dalszej eksploatacji.

b)      skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:

-           1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-           1 osobę na stanowisku kierowcy.

Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony musi spełniać wymagania określone w art. 39 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

 

 

Informacje dodatkowe :

ad 1)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

ad 2a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych usług powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą usługę, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał usługi w ramach konsorcjum, powinno być tylko i wyłącznie związane z faktycznie realizowanym zakresem zadania, tzn., że posiada on doświadczenie tylko i wyłącznie wynikające ze zrealizowanych usług.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki zakres prac faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

ad 2b)

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad 1), 2 a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-      referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

-      oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.     Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób, (dotyczy kierownika budowy) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

     Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

-         Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-         Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

2.     Podać w wykazie „zdolność zawodowa – wykaz osób” dla wykazanej osoby ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierownika budowy, skierowanego do realizacji zamówienia (w pełnych miesiącach).

3.     Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.

4.     Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5.     Udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane usługi.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji.

     Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 12 miesięcy – jego oferta zostanie odrzucona.

6.     Podać w złożonej ofercie ceny netto za:

·       Udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb,                                                     

·       Udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji,

·       Naprawę odcinka kanalizacji 1 mb,

·       Wymianę odcinka kanalizacji 1 mb,

·       Monitoring TV do 20 mb,

·       Naprawę odcinka wodociągu 1 mb,

·       Wymianę odcinka wodociągu 1 mb                                    

7.     Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia.

      Maksymalny czas przyjazdu winien wynosić 5 godziny. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

8.     Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

9.     Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ.

10.      Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

 

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : Nie dotyczy

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb                                                -waga 10% (0,10)

Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji                                        -waga   5% (0,05)

Cena netto za naprawę odcinka kanalizacji 1 mb                                                             -waga 10% (0,10)

Cena netto za wymianę odcinka kanalizacji 1 mb                                                             -waga 10% (0,10)

Cena netto za monitoring TV do 20 mb                                                                              -waga 10% (0,10)

Cena netto za naprawę odcinka wodociągu 1 mb                                                            -waga   5% (0,05)

Cena netto za wymianę odcinka wodociągu 1 mb                                                            -waga 10% (0,10)

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia              -waga 20% (0,20)

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia                                         -waga 20% (0,20)

 
 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak    
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)    łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)      zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-      zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy.

-      Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie,

g)    zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:

-      proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

h)    realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-         w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)    zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)    nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
10.06.2019 r. godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 9.07.2019 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

1.         KRYTERIUM – Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb (minimalna)/Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 % - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 

2.         KRYTERIUM   – Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji (minimalna)/Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji (badanej oferty) x 100 pkt x 5 % - odpowiada maksymalnej wartości 5 pkt.

 

3.         KRYTERIUM  – cena netto za naprawę odcinka kanalizacji 1 mb.

Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

 Cena netto za naprawę odcinka kanalizacji 1 mb (minimalna)/Cena netto za naprawę odcinka kanalizacji 1 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 % - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 

4.         KRYTERIUM  – cena netto za wymianę odcinka kanalizacji 1 mb.

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za wymianę odcinka kanalizacji 1 mb (minimalna)/Cena netto za wymianę odcinka kanalizacji 1 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 % - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

                                                                                                                                                                                                                  

5.         KRYTERIUM  – Cena netto za monitoring TV do 20 mb.

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za monitoring TV do 20 mb (minimalna)/Cena netto za monitoring TV do 20 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 % - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 

6.         KRYTERIUM  – Cena netto za naprawę odcinka wodociągu 1 mb

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za naprawę odcinka wodociągu 1 mb (minimalna)/Cena netto za naprawę odcinka wodociągu 1 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 5 % - odpowiada maksymalnej wartości 5 pkt.

 

7.         KRYTERIUM  – Cena netto za wymianę odcinka wodociągu 1 mb

        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za wymianę odcinka wodociągu 1 mb (minimalna)/Cena netto za wymianę odcinka wodociągu 1 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 % - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 

8.         KRYTERIUM   – doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia.

Wykonawca określi: w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” dla wykazanej osoby ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierownika budowy, skierowanego do realizacji zamówienia (w pełnych miesiącach).

-           0 do 36 m-cy                                 -   0 pkt

-           powyżej 36 m-cy do 48 m-cy        -  1 pkt.

-           powyżej 48 m-cy do 60 m-cy        -  2 pkt.

-           powyżej 60 m-cy do 72 m-cy        -  4 pkt.

-           powyżej 72 m-cy do 84 m-cy        -  7 pkt.

-           powyżej 84 m-cy do 96 m-cy        - 10 pkt.

-           powyżej 96 m-cy do 108 m-cy      - 15 pkt.

-           powyżej 108 m-cy                          - 20 pkt.

 

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy dotyczy tylko i wyłącznie czasu związanego z udziałem w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoba na stanowisku kierownika budowy to osoba posiadająca przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenia kierownika budowy (czas wyrażony w miesiącach związany z kierowaniem robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

9.         KRYTERIUM  - czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia.   

-           do 1  godziny                                        -    20 pkt

-           powyżej 1 godziny do 2 godzin     -   12 pkt

-           powyżej 2 godzin  do 3 godzin      -    6 pkt

-           powyżej 3 godzin  do 4 godzin      -    2 pkt

-           powyżej 4 godzin  do 5 godzin      -    0 pkt

 

Powyżej 5 godzin – Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie odrzucona.

 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

        Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

10.06.2019 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe starszy inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmiana SIWZ 7.06 325,58 KB 2019-06-07 15:31 pobierz
2 Zmodyfikowany Druk Oferta 196,18 KB 2019-06-07 15:31 pobierz
3 sprostowanie ogłoszenia 7.06 278,78 KB 2019-06-07 15:30 pobierz
4 SIWZ 639,26 KB 2019-05-31 08:32 pobierz
5 wzór umowy 242,84 KB 2019-05-31 07:53 pobierz
6 zał. 1 do umowy Zlecenie-wzór 183,71 KB 2019-05-31 07:53 pobierz
7 zał. 2 do umowy Protokół odbioru robót -wzór 160,3 KB 2019-05-31 07:53 pobierz
8 zał. 1 oświadczenie wykluczenia 263,82 KB 2019-05-31 07:53 pobierz
9 zał. 2 oświadczenie warunki udzialu 274,39 KB 2019-05-31 07:53 pobierz
10 zał. 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 171,06 KB 2019-05-31 07:53 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2019-05-31
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-05-31 09:04
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-11 13:43