BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-06-25

Dotyczy: postępowania przetargowego dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm.) informuję, że w w/w postępowaniuZamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy FORNICA Jarosław Pataluch z siedzibą w Gdańsku przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 121 lok. 3 z ceną oferty 142 386,15 zł brutto, terminem realizacji zamówienia 24 dni od dnia podpisania umowy, okresem udzielonej gwarancji 48 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

udzielona gwarancja
1
TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa
Cena oferty: 191 253,93 zł

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

 

 

 
2
Office Plus Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Słupecka 4 lok. 85,

02-309 Warszawa
Cena oferty: 112 884,76 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 dni od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

 
 

3
FORNICA Jarosław Pataluch

ul. gen, Józefa Sowińskiego 12 lok. 3,

80-143 Gdańsk
Cena oferty: 142 386,15 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 dni od dnia podpisania umowy.

Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy

 
 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

Termin realizacji zamówienia

Waga 20%
Okresudzielonej gwarancji Waga 20%
 

Razem
1
44,67
0
14
58,67
3
60,00
20
14
94,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.     Punkty w kryterium termin realizacji zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla terminu 45 dni od dnia podpisania umowy [oferta nr 1] Zamawiający przyznał 0 pkt, dla terminu 24 dni od dnia podpisania umowy [oferta nr 3] Zamawiający przyznał 20 pkt.

3.       Punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla okresu  48 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcom po 14 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 01.07.2019 r.

 

           

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Gdańskich Nieruchomości

 

Numer referencyjny : 30/19/A

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz montaż i ustawienie mebli do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń.

             Ilości poszczególnych rodzajów mebli do ustawienia i montażu wykazana jest w Formularzu cenowym. 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
„Szczegółowy opis mebli” - załącznik nr 1 do siwz,
Szkic – „Pomieszczenia Działu Funduszy I” – załącznik nr 2 do siwz,
Szkic – „Pomieszczenia Działu Funduszy II” – załącznik nr 3 do siwz,
Szkic – „Pomieszczenia biurowe ul. Partyzantów 74 I” – załącznik nr 4 do siwz,
Szkic – „Pomieszczenia biurowe ul. Partyzantów 74 II” – załącznik nr 5 do siwz.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 39130000-2.

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

45 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Nie dotyczy.

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostawy mebli biurowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 
Informację dodatkowe:

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych dostaw, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych dostaw powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą dostawę, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał dostawy w ramach konsorcjum, powinno być tylko i wyłącznie związane z faktycznie realizowanym zakresem zadania, tzn., że posiada on doświadczenie tylko i wyłącznie wynikające ze zrealizowanych dostaw.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie dostaw potwierdzić, jaki zakres prac i o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  2 dostaw w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZPW ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w  zakresie zdolności zawodowej - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-        referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

-       oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

-          Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej i/lub zdolności zawodowej udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-          Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty sytuacji ekonomicznej i/lub zdolności zawodowej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk  OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.
 Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy.

 Jeżeli  Wykonawca określi termin późniejszy niż 45 dni - jego oferta zostanie odrzucona.

Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na meble zgodnie z zapisami wzoru karty gwarancyjnej (załącznik nr 3 do wzoru umowy).
Minimalny okres gwarancji na meble socjalne winien wynosić 24 miesiące.

Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Złożyć Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.     cena                                                                                                                                      waga   0,60

2.     termin dostawy                                                                                                                   waga   0,20

3.     okres udzielonej gwarancji                                                                                                waga   0,20
 
 
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

 
 
 Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy 

 

 Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
 

 

 

 

 

 

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

      zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie.
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2.
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymania realizacji  prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu  tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt f) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu  o ilość dni występowania  okoliczności, określonych  w pkt f).
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
 

 

Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
12.06.2019 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 11.07.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

 
KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.
    Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

 

 

 

KRYTERIUM  - termin dostawy    
do 24 dni włącznie od dnia podpisania umowy    20 pkt
od 25 do 29 dni od dnia podpisania umowy         14 pkt
od 30 do 34 dni od dnia podpisania umowy           9 pkt
od 35 do 39 dni od dnia podpisania umowy           5 pkt
od 40 do 44 dni od dnia podpisania umowy           2 pkt
45 dni od dnia podpisania umowy                          0 pkt (spełnienie warunku)
 

Wykonawca ma obowiązek określenia ilości dni  z dokładnością do pełnego dnia.

W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli  wartość  do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi.

 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

KRYTERIUM  - okres udzielonej gwarancji.
powyżej 48 miesięcy                         -  20 pkt
powyżej 42 do 48 miesięcy               -  14 pkt 
powyżej 36 do 42 miesięcy               -    9 pkt 
powyżej 30 do 36 miesięcy               -    5 pkt 
powyżej 24 do 30 miesięcy               -    2 pkt 
24 miesiące                                         -    0 pkt (spełnienie warunku)

 

Jeżeli Wykonawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy - jego oferta zostanie    odrzucona.

 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 12.06.2019 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 320 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 679,98 KB 2019-06-03 14:16 pobierz
2 Formularz cenowy.pdf 55,54 KB 2019-06-03 14:16 pobierz
3 Wzór umowy.pdf 291,31 KB 2019-06-03 14:15 pobierz
4 Karta gwarancyjna.pdf 160,9 KB 2019-06-03 14:15 pobierz
5 1. Szczegółowy opis mebli.pdf 326,33 KB 2019-06-03 14:15 pobierz
6 2. Pomieszczenia Działu Funfuszy I.pdf 839,7 KB 2019-06-03 14:15 pobierz
7 3. pomieszczenia Działu Funduszy II.pdf 836,83 KB 2019-06-03 14:14 pobierz
8 4. Pomieszczenia biurowe ul. Partyzantó 74 I.pdf 1004,17 KB 2019-06-03 14:14 pobierz
9 5. Pomieszczenia biurowe ul. Partyzantów 74 II.pdf 643,08 KB 2019-06-03 14:14 pobierz
10 6. Oświadczenie wykluczenia.pdf 265,27 KB 2019-06-03 14:13 pobierz
11 7. Oświadczenie warunki udzialu.pdf 330,7 KB 2019-06-03 14:13 pobierz
12 8. Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf 171,09 KB 2019-06-03 14:13 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2019-06-03
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Joanna Rybicka
Data publikacji: 2019-06-03 14:12
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-25 12:21