BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 26.06 606,67 KB 2019-06-26 13:17:57 pobierz

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:     zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                  

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

na naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

 

Numer referencyjny: 34/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej ilości części : 2.

 

 

 

 

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 4, 7, 8 i 9.
Zakres robót obejmuje roboty w zakresie wykonania pokryć  dachowych i naprawy konstrukcji dachu,  np.:
miejscową likwidację przecieków wody poprzez:
dach papowy -  przecięcie pęcherzy oraz  wstawienie łat z papy wraz z przymocowaniem luźnych fragmentów papy, przesmarowaniem dachu preparatami bitumicznymi w celu uszczelnienia,
dach ceramiczny – wymiana uszkodzonych dachówek, uszczelnienie połączeń miedzy dachówkami,
uszczelnienie pokrycia dachowego - płynne pokrycia chemoutwardzalne,
czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych,
konieczną wymianę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich,
naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych  i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp. łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym,  
uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów,
reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp.,
uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie,
przemurowanie pęknięć komina,
osadzenie wyłazów dachowych, płotków śniegowych, drabinek kominiarskich,
zabezpieczenie naderwanego lub zerwanego pokrycia dachowego,
zabezpieczenie uszkodzonego komina,
naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm,
okresowa konserwacja dachów papowych – płynne pokrycia chemoutwardzalne,
inne roboty wymagane przy naprawie dachów.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót dekarskich, tynkarskich, murarskich.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45111220-6, 45111300-1, 45261210-9, 45262500-6, 45410000-4, 45450000-6

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

 

wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót dekarsko – blacharskich.

 
skieruje do realizacji zamówienia minimum:

w przypadku składania oferty na zadanie1 i/lub 2
1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

Informacje dodatkowe :

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty w ramach konsorcjum, powinno być tylko i wyłącznie związane z faktycznie realizowanym zakresem zadania, tzn., że posiada on doświadczenie tylko i wyłącznie wynikające ze zrealizowanych robót.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie robót potwierdzić, jaki zakres prac faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad a i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP-

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji;
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie okres gwarancji za wady.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.

Minimalny okres gwarancji winien wynosić 18 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 18 miesięcy – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w ofercie doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) – ilość lat kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                                              

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości :

w przypadku składania oferty na zadanie 1 – 1 400,00 zł;
w przypadku składania oferty na zadanie 2 – 2 400,00 zł;
w przypadku składania oferty na zadania 1 i 2 – 3 800,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

 

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie dotyczy

 
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena                                                                                                                                                       waga  0,45

koszty pośrednie KP do rbg                                                                                                                   waga  0,15

okres udzielonej gwarancji za wady                                                                                                       waga  0,25

doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienai                                         waga  0,15
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

 

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy
 
 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
1.    Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy,
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba Kierownika budowy będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż wskazana w ofercie.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

            wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
25.06.2019 r. godzina: 10:30,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 24.07.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
KRYTERIUM  - Cena- waga 45% (0,45) - odpowiada maksymalnej wartości 45 pkt
     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 45%

 

KRYTERIUM - koszty pośrednie KP do rbg
              do   55%                                               - 15 pkt

             powyżej  55% do  60%                                   -  10 pkt

             powyżej  60% do  65%                                    -   6 pkt    

            powyżej  65% do  70%                         -   3 pkt    

             powyżej  70% do  75%                                    -   1 pkt    

             powyżej  75%                                      -   0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIUM - okres udzielonej gwarancji
powyżej 42 miesięcy                         -  25 pkt 
powyżej 36 do 42 miesięcy                -  18 pkt
powyżej 30 do 36 miesięcy               -   12 pkt 
powyżej 24 do 30 miesięcy               -    7 pkt 
powyżej 18 do 24 miesięcy               -    3 pkt 
18 miesięcy                                        -    0 pkt.

 
Wykonawca winien zaokrąglić okres udzielonej gwarancji do pełnych miesięcy.

W przypadku określenia okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli okres miesięcy zgodnie z zasadami matematycznymi i taki okres gwarancji zostanie wpisany do umowy.

Jeżeli Wykonawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 18 miesięcy - jego oferta zostanie    odrzucona.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

KRYTERIUM – doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia:
Przez doświadczenie kierownika budowy rozumie się ilość lat kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

od 0 do 3 lat                                 0 pkt
powyżej 3 do 5 lat                        1 pkt 
powyżej 5 do 7 lat                        3 pkt  
powyżej 7 do 9 lat                        6 pkt  
powyżej 9 do 11 lat                      9 pkt  
12 lat i więcej                             15 pkt  
Jeżeli Wykonawca nie wskaże doświadczenia kierownika budowy (ilość lat kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane), Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

Punkty z w/w kryteriów oddzielnie zostaną zsumowane.

 


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 25.06.2019 r. godzina 10:45,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr 1

Nazwa: naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, 2 i 4.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia są naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, 2 i 4.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  45000000-7

Dodatkowe kody: 45111220-6, 45111300-1, 45261210-9, 45262500-6, 45410000-4, 45450000-6

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Kryteria oceny ofert:

1.   cena                                                                                                                                                  waga   0,45

2.   koszty pośrednie KP do rbg                                                                                                               waga  0,15

3.   okres udzielonej gwarancji za wady                                                                                                   waga  0,25

4.   doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia                                    waga  0,15
 

Część nr 2

Nazwa: naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 7, 8 i 9.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia są naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 7, 8 i 9.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny przedmiot:  45000000-7

Dodatkowe kody: 45111220-6, 45111300-1, 45261210-9, 45262500-6, 45410000-4, 45450000-6

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Kryteria oceny ofert:

cena                                                                                                                                      waga   0,45
koszty pośrednie KP do rbg                                                                                                  waga  0,15
okres udzielonej gwarancji za wady                                                                                     waga  0,25
doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia                       waga  0,15

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13 06 19.pdf 3,53 MB 2019-06-13 14:18 pobierz
2 modyfikacja siwz 13 06 19.pdf 1,94 MB 2019-06-13 14:18 pobierz
3 ST dach papowy.pdf 113,29 KB 2019-06-13 14:17 pobierz
4 ST dach ceramiczny.pdf 137,89 KB 2019-06-13 14:17 pobierz
5 SIWZ.doc 348,5 KB 2019-06-10 15:24 pobierz
6 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 600,97 KB 2019-06-10 15:23 pobierz
7 umowa-wzór.pdf 277,06 KB 2019-06-10 15:23 pobierz
8 wzór zlecenia.doc 29 KB 2019-06-10 15:23 pobierz
9 zał 1 - oswiadczenie wykluczenia.pdf 265,27 KB 2019-06-10 15:22 pobierz
10 zał 2 - oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.pdf 252,25 KB 2019-06-10 15:22 pobierz
11 zał 3 - oswiadczenie grupa kapitałowa.pdf 172,39 KB 2019-06-10 15:22 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2019-06-10
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-06-10 15:21
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-26 13:19