BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Strajku Dokerów 23 lok. 6 i ul. Zakopiańskiej 19 lok. 2 w Gdańsku.

załączniki

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 15.07 625,86 KB 2019-07-15 14:18:58 pobierz

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO

 

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Strajku Dokerów 23 lok. 6 i ul. Zakopiańskiej 19 lok. 2 w Gdańsku.

 

Numer referencyjny: 41/19/A

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Strajku Dokerów 23 lok. 6 i ul. Zakopiańskiej 19 lok. 2 w Gdańsku.

2.         Zakres robót obejmuje między innymi:

a)    roboty ogólnobudowlane tj.

­      roboty rozbiórkowe,

­      roboty tynkarskie,

­      roboty posadzkarskie,

­      wykonanie ścianek działowych,

­      wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg,

­      wykonanie posadzek,

­      roboty malarskie,

­      montaż stolarki okiennej,

­      montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

b)    roboty sanitarne tj.

-   wymiana/ remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń,

­      wykonanie/ remont instalacji gazowej,

c)     roboty elektryczne tj.

­      remont instalacji elektrycznej,

d)    wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla każdego wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac,

e)    wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla każdego wyremontowanego mieszkania.

f)      ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.

 

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

 

Uwaga

Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 7 do SIWZ.

Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach.

 

3.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

3.1.  Strajku Dokerów 23 lok. 6

1.     Przedmiar, remont lokalu, ul. Strajku Dokerów 23/6 – załącznik nr 1 do siwz.

2.     Przedmiar, remont mieszkania - instalacja sanitarna, Gdańsk ul. Strajku Dokerów 23/6 – załącznik nr 2 do siwz.

3.     Przedmiar, wymiana instalacji elektrycznej, ul. Strajku Dokerów 23/6 – załącznik nr 3 do siwz.

3.2.  Zakopiańska 19 lok. 2  

1.     Przedmiar, remont lokalu, ul. Zakopiańska 19/2 – załącznik nr 4 do siwz.

2.     Przedmiar, remont mieszkania- instalacja sanitarna, Gdańsk ul. Zakopiańska 19/2 – załącznik nr 5 do siwz.

3.     Przedmiar, remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 2, Gdańsk ul. Zakopiańska 19– załącznik nr 6 do siwz.

3.3.  Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do siwz.

3.4.   Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna - załącznik nr 8 do siwz.

3.5.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 9 do siwz.

3.6.   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 10 do siwz.

4.     Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

 

5.     W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

6.     Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, kafelkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45000000-7

Dodatkowe kody: 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45262321-7, 45310000-3,

45332200-5, 45332300-6, 45333000-0, 45400000-1, 45421132-8, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45450000-6, 45410000-4, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8.

 

III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

90 dni od dnia podpisania umowy

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

1.     Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

a)    wykażą, że wykonali w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót adaptacyjnych (remontowych) lokali lub budynków, każda z nich obejmująca roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda.  

b)    skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:

-        1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

 

-        1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-          1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.),

-          1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

-          1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr  89 poz. 828 z późn. zm.).

Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe :

ad a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie robót budowlanych potwierdzić, jaki zakres prac i jaki rodzaj oraz o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

ad b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-         referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,

-         inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji;

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

-         Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-         Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

1.         Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia:

a)      wykaz osób, (dotyczy kierownika budowy- zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

-         Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

-         Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

2.         Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

3.         Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.

4.         Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5.         Udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 3 lat – jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji.

6.         Złożyć Kosztorysy ofertowe (uproszczone), wg przedmiarów robót Zamawiającego.

7.         Złożyć Zestawienie kosztorysów, które należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

8.         Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania powyżej 90 dni jego oferta zostanie odrzucona.

9.         Podać w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia) - ilość robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

10.       Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

11.       Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.

12.       Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 13 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : Ne dotyczy

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
cena                                                                                waga  0,60
termin wykonania zamówienia                              waga  0,25  
doświadczenie kierownika budowy                       waga  0,15     
 
 

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak
 
 

Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy

Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

-      zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

-      wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-      konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

-      wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

-      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

-      w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)    łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)      dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

-      klęski żywiołowe,

-      wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub w skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

-      innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,

-      konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót,

-      wystąpienie zmian w przepisach prawa,

-      wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy prawo budowlane,

-      wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

-      wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych,

-      konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na wymianę stolarki okiennej,

-      konieczności złożenia zgłoszenia na wymianę stolarki okiennej i związanego z tym czasu oczekiwania jego przyjęcia,

-      konieczności uzyskania nowych warunków technicznych na dostawę mediów do lokali,

-      konieczności podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową z uwagi na ingerencję w części nieruchomości wspólnej np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

g)    w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

h)    zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:

-          zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikiem robót.

-          Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba na stanowisku kierownika budowy będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż wskazana w ofercie.

i)      Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

-      proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

j)      Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:

-      w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

 wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.       Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)    zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)    nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

-      zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

-      zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

-      zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

-      polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
15.07.2019 r. godzina: 10:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 01.08.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

1.     KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.

     Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

    (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.  KRYTERIUM – termin wykonania zamówienia.

-      60 dni i mniej od dnia podpisania umowy                     -  25 pkt.

-      od 61 do 67 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  18 pkt.    

-      od 68 do 74 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -  12 pkt.    

-      od 75 do 81 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    7 pkt.    

-      od 82 do 89 dni włącznie od dnia podpisania umowy   -    3 pkt.    

-      90 dni od dnia podpisania umowy                                 -    0 pkt.     

                                                                                                                                                                         

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 90 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca ma obowiązek określić termin wykonania z dokładnością wartości do pełnego dnia.

W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia z zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako termin wykonania robót.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 90 dni od dnia podpisania umowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

 

 

 

 

3.     KRYTERIUM  - doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia)

Przez doświadczenie kierownika budowy rozumie się kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

-         do 2 robót budowlanych                0 pkt.

-         od 3 do 5 robót budowlanych        1 pkt. 

-         od 6 do 7 robót budowlanych        3 pkt.  

-         od 8 do 9 robót budowlanych        6 pkt.  

-         od 10 do 11 robót budowlanych   10 pkt.  

-         12 i więcej robót budowlanych     15 pkt.  

 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenia kierownika budowy (ilość robót ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 15.07.2019 r. godzina 11:15,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 41 966,12 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
2 wzór umowy 41 347,28 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
3 zał 1 - strajku dokerów 23 m 6 37,5 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
4 zał 2 - strajku dokerów 23 m 6 san 49,12 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
5 zał 3 - strajku dokerów 23 m 6 ele 30,58 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
6 zał 4 - zakopiańska 19 m 2 34,64 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
7 zał 5 - zakopiańska 19 m 2 san 59,49 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
8 zał 6 - zakopiańska 19 m 2 elekt 84,07 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
9 zał 7 - specyfikacja budowlana 448 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
10 zał 8 - specyfikacja wod-kan 113,84 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
11 zał 9 - specyfikacja gaz 110,73 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
12 zał 10 - specyfikacja elektryczna 156,11 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
13 zał nr 11 - oswiadczenie wykluczenia 428,97 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
14 zał nr 12 oswiadczenie warunki udzialu 424,45 KB 2019-06-28 08:36 pobierz
15 zał nr 13 oswiadczenie grupa kapitałowa 272,99 KB 2019-06-28 08:36 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2019-06-28
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-06-28 10:06
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 14:19