BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2019-07-18

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

(dotyczy Zadania 2)

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że postępowanie na Zadanie 2 zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

 

Numer referencyjny : 44/19/A

Rodzaj zamówienia: usługi

 

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
demontaż starych tablic numerowych (porządkowych) na budynkach administrowanych przez Zamawiającego,
dostawa i montaż na budynkach administrowanych przez Zamawiającego panelowych, w maksymalnej ilości 1800 sztuk tablic numerowych (porządkowych) oraz tabliczek z nazwą zarządcy umieszczanych pod tablicami numerowymi wykonanych zgodnie z księgą standardów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) obowiązującą w Gdańsku (minimalna ilość tablic nie będzie mniejsza niż 50% ich maksymalnej liczby wskazanej przez Zamawiającego),
dostawa i montaż w maksymalnej ilości 700 sztuk tablic porządkowych na garażach administrowanych przez Zamawiającego.
Charakterystyka tablic:
numerowe i z nazwą zarządcy na budynkach mieszkalnych i użytkowych:
płaskie o grubości ok. 1 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej,
elementy mocujące jak płaskowniki, śruby, wkręty, nakrętki i podkładki ze stali ocynkowanej,
liternictwo i inne elementy tablicy należy wykonać metodą druku solwentowego,
czcionka: Arial Narrow CE, wielkość czcionki na tablicy zgodnie z SIM, sposób opisania - zgodnie z SIM,
powierzchnia tła tablicy winna być wyklejona białą folią odblaskową,
kolorystyka tablic dla poszczególnych dzielnic zgodnie z SIM,
cała powierzchnia tablicy winna być końcowo zabezpieczona folią transparentną lub lakierem,
na garażach:
płaskie o grubości ok. 1 mm,
wymiary: 300 mm x 300 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej,
posiadające otwory montażowe w każdym narożniku,
kolor : tło tablicy białe, pasek z nazwą zarządcy według kolorystki zgodnej z  Systemem Informacji Miejskiej  (SIM) obowiązującym w Gdańsku dla poszczególnych dzielnic
liternictwo i inne elementy tablicy należy wykonać metodą druku solwentowego,
czcionka: Arial Narrow CE, liternictwo czarne, pogrubione - w przypadku nazwy: garaż/zespół garaży oraz nr garażu oraz białe -w przypadku nazwy zarządcy,
powierzchnia tła tablicy winna być wyklejona białą folią odblaskową,
cała powierzchnia tablicy winna być końcowo zabezpieczona folią transparentną lub lakierem,
wysokość liter i cyfr dostosowana do ilości tekstu,
tekst wypośrodkowany względem boków,
dane zawarte na tablicy: nazwa – garaż/zespół garaży, numer garażu (jeżeli został wskazany), nazwa zarządcy.
Montaż tablic:
na budynkach
tablice powinny być odsadzone od ściany na 2-2,5 cm,
odległość między górna a dolna tablicą wynosi 10 mm,
sposób mocowania – zgodnie z SIM,
tablice należy umieszczać zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, najlepiej w rejonie wejścia głównego na wysokości ok. 2,5 m od progu budynku lub poziomu chodnika – w przypadku tablic umieszczanych poza rejonem wejścia głównego; tablice winne być zwrócone licem do ulicy, od której nadany został numer porządkowy.
na garażach:
tablice należy umieszczać zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, w miejscu widocznym na froncie garażu lub w miejscu starych tablic.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
System Informacji Miejskiej w Gdańsku; Księga Standardów - załącznik nr 1 do SIWZ,
Zdjęcia przykładowe starych tablic na budynkach - załącznik nr 1a do SIWZ,
Rysunek poglądowy tablic garażowych wraz ze zdjęciami ich umieszczenia - załącznik nr 1b do SIWZ,
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorach umów odpowiednio dla Zadania 1 i dla Zadania 2 stanowiących załączniki do SIWZ.

                      

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 30195000-2

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zadanie 1 - 143 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 2 - 103 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna : nie dotyczy

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa :

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert na zadanie 1 i zadanie 2 co najmniej 2 usługi polegające na dostawie wraz z montażem zewnętrznych tablic metalowych takich jak: tablice informacyjne, porządkowe, informacyjno-reklamowe, regulaminowe itp.) w ilości co najmniej 100 sztuk każda.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

Informację dodatkowe:

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych usług powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą usługę, a drugi drugą, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał usługi w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki zakres prac i jaki rodzaj oraz o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności ekonomicznej i /lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej i/lub zdolności zawodowej udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty sytuacji ekonomicznej i/lub zdolności zawodowej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk  OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia.

        Maksymalny termin wykonania  zamówienia nie może być dłuższy niż:
Dla Zadania 1- 143 dni od dnia podpisania umowy.

        Jeżeli  Wykonawca określi termin późniejszy niż 143 dni - jego oferta zostanie odrzucona,
Dla Zadania 2- 103 dni od dnia podpisania umowy.

        Jeżeli  Wykonawca określi termin późniejszy niż 103 dni - jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w złożonej ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady.

Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji i rękojmi poniżej 5 lat–jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie.
Podać w złożonej ofercie na Zadanie 1 cenę jednostkową netto za 1 m2  tablicy.
Złożyć Formularz cenowy na Zadanie 2, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1 –    5 500,00 zł
Zadanie 2 –    1 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.     cena                                           waga   0,60

2.     termin dostawy                        waga   0,20

3.     okres udzielonej gwarancji    waga   0,20
 
 
 
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

 
 
 Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: Nie dotyczy 

 

 Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy

 
 
XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

      zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  umowie.
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2.
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zmniejszeniu może ulec ilość tablic na budynkach/na garażach jednak do ilości nie mniejszej niż 50% ich maksymalnej liczby wskazanej przez Zamawiającego,
zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:
wstrzymania realizacji  prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu  tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
klęski żywiołowe,
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie usług objętych zamówieniem,
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt g) termin może ulec odpowiedniemu przesunięciu  o ilość dni występowania  okoliczności, określonych  w pkt g).
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.

 

XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert:
16.07.2019 r. godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 14.08.2019 r.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
KRYTERIUM  - Cena- waga 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt.
   Cena  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

   (Cena oferowana minimalna brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

 KRYTERIUM  - termin dostawy - waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.  
 Dla Zadania 1

do 100 dni włącznie od dnia podpisania umowy                  - 20 pkt
od 101 do 107 włącznie dni od dnia podpisania umowy  - 17 pkt
od 108 do 114 włącznie dni od dnia podpisania umowy    - 14 pkt
od 115 do 121 włącznie dni od dnia podpisania umowy    - 11 pkt
od 122 do 128 włącznie dni od dnia podpisania umowy    -  8 pkt
od 129 do 135 włącznie dni od dnia podpisania umowy    -  5 pkt
od 136 do 142 włącznie dni od dnia podpisania umowy    -  2 pkt
143 dni od dnia podpisania umowy                                       - 0 pkt (spełnienie warunku)

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 143 dni od dnia podpisania umowy jego  oferta zostanie odrzucona.

 

             Dla Zadania 2
do 70 dni włącznie od dnia podpisania umowy                  - 20 pkt
od 71 do 78 włącznie dni od dnia podpisania umowy       - 16 pkt
od 79 do 86 włącznie dni od dnia podpisania umowy       - 12 pkt
od 87 do 94 włącznie dni od dnia podpisania umowy       -  8 pkt
od 95 do 102 włącznie dni od dnia podpisania umowy     -  4 pkt
103 dni od dnia podpisania umowy                                      -  0 pkt (spełnienie warunku)

Jeżeli wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 103 dni od dnia podpisania umowy – jego oferta zostanie odrzucona.

    

     Wykonawca ma obowiązek określenia ilości dni z dokładnością do pełnego dnia.

W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi.

 
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty terminu dostawy dla wybranego Zadania, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dla zadania 1 i zadania 2) i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

KRYTERIUM  - okres udzielonej gwarancji- waga 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
powyżej 120 miesięcy                       -  20 pkt
powyżej 105 do 120 miesięcy           -  14 pkt 
powyżej 90 do 105 miesięcy             -   9 pkt 
powyżej 75 do 90 miesięcy               -   5 pkt 
powyżej 60 do 75 miesięcy               -   2 pkt
60 miesięcy                                        -   0 pkt (spełnienie warunku)
Jeżeli Wykonawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 60 miesięcy - jego oferta zostanie    odrzucona.

Wykonawca ma obowiązek określić okres udzielonej gwarancji z dokładnością wartości do pełnego miesiąca.

W przypadku określenia wartości w niepełnych miesiącach, Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego miesiąca z zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym okresem udzielonej gwarancji. Tak określony okres gwarancji zostanie wpisany do umowy, jako okres udzielonej gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty okresu gwarancji dla wybranego Zadania, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

      Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

 

DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 16.07.2019 r. godzina 10:30,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe starszy inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1

Nazwa: Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) oraz tabliczek z nazwą zarządcy na budynkach.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz demontaż starych tablic na budynkach administrowanych przez Zamawiającego panelowych, w maksymalnej ilości 1800 sztuk tablic numerowych (porządkowych) oraz tabliczek z nazwą zarządcy umieszczanych pod tablicami numerowymi wykonanych zgodnie z księgą standardów Systemu Informacji Miejskiej (SIM) obowiązującą w Gdańsku (minimalna ilość tablic nie będzie mniejsza niż 50% ich maksymalnej liczby wskazanej przez Zamawiającego).

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod:  30195000-2

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

143 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

1.   cena                                           waga   0,60

2.   termin dostawy                        waga   0,20

3.   okres udzielonej gwarancji    waga   0,20

 
Część nr 2

Nazwa: Dostawa i montaż tablic porządkowych na garażach z nazwą zarządcy.

 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz demontaż starych tablic w maksymalnej ilości 700 sztuk tablic porządkowych na garażach administrowanych przez Zamawiającego.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod:  30195000-2

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

103 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

1.     cena                                           waga   0,60

2.   termin dostawy                        waga   0,20

3.   okres udzielonej gwarancji    waga   0,20
 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 657,28 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
2 Wzór umowy -zad 1 301,96 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
3 zał. 2 do umowy Karta gwarancyjna-budynki 39,58 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
4 Wzór umowy -zad 2 304,87 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
5 zał. 2 do umowy Karta gwarancyjna- garaże 39,51 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
6 zał. 1 System Informacji Miejskiej w Gdańsku; Księga Standardów.PDF 2,5 MB 2019-07-05 13:43 pobierz
7 zał. 1a Zdjęcia przykładowe starych tablic na budynkach 2,79 MB 2019-07-05 13:43 pobierz
8 zał. 1b Rysunek poglądowy tablic garażowych wraz ze zdjęciami ich umieszczenia 4,45 MB 2019-07-05 13:43 pobierz
9 zał. 2 oswiadczenie wykluczenia 348,81 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
10 zał. 3 oswiadczenie warunki udzialu 406,02 KB 2019-07-05 13:43 pobierz
11 zał. 4 oświadczenie grupa kapitałowa 172,17 KB 2019-07-05 13:43 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2019-07-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-07-05 14:07
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-18 14:13