BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zamówienia publiczne

Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2019-07-18

ZP/45/19/A                                                                                         Gdańsk, dnia 18.07.2019 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

 
 
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Pisemnie - pocztą lub osobiście

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

                                              

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO

 

Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

 

Numer referencyjny: 45/19/A

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

 

 

 

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej na terenie Gdańska w 2019 r. wraz z ich naprawami oraz wymianą elementów nienadających się do dalszej eksploatacji.
Zakres robót obejmuje między innymi:
wykonanie wcinek do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub jej wymiany,
usuwanie zatorów sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:
monitoring TV kanalizacji sanitarnej,
czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,
przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej,
naprawę lub wymianę studni kanalizacyjnych,
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej,
usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej,
wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej,
zaślepienie kanału,
naprawę lub wymianę instalacji wodociągowej na posesjach,
wymianę pionów i poziomów instalacji wodociągowej, 
wymianę lub naprawę studzienek wodomierzowych.
Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót instalatorskich w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

     Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV):

Główny kod: 45232460-4

Dodatkowe kody: 45232100-3, 45232410-9, 45255600-5, 45330000-9.

 
III. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 

IV. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od dnia podpisania umowy do  31.12.2019 r.

 

V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

           Nie dotyczy

 

V.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

           Nie dotyczy

 

V.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykażą, że dysponują co najmniej 1 koparką o szerokości łyżki minimum 50 cm.
 

      Uwaga

      Przez koparkę zamawiający rozumie również koparko-ładowarki, itp.

 

Wykonawcy spełnią warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na usuwaniu zatorów kanalizacji sanitarnej oraz awarii instalacji wodociągowej wraz z ich naprawami.
skierują do realizacji zamówienia, co najmniej:
1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
1 osobę na stanowisku operatora koparki.
Operator koparki lub maszyny odpowiadającej koparce musi mieć ukończone szkolenie na operatora danego rodzaju sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

 

Informacje dodatkowe :

ad 2a)

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych usług, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych usług powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą usługę, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony.

 

Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał usługi w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia.

 

Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki zakres prac i jaki rodzaj oraz o jakiej wartości faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

 

Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

ad 2b)

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

ad 2 a) i b)

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia i osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

ad 1, 2 a) i b)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych lub technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP – Nie dotyczy

 

XI. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PUNKTACH OD VII DO X

Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób, (dotyczy kierownika budowy) skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

     Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4.
Podać w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do
realizacji zamówienia)- czas wyrażony w miesiącach związany z kierowaniem robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału
w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia
będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane usługi.
Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji.
Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 12 miesięcy – jego oferta zostanie odrzucona.
Podać w złożonej ofercie ceny netto za:
- Udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb,
- Udrażnianie kolejnego 1 mb odcinka kanalizacji,
- Naprawę 1 mb odcinka kanalizacji,
- Wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN 200 w terenie utwardzonym oraz w terenie
zielonym i określenie średniej ceny,
- Monitoring TV do 20 mb,
- Naprawę 1mb odcinka wodociągu,
- Wymianę 1 mb odcinka wodociągu o średnicach nominalnych DN 32, 40, 50 i określenie średniej ceny.

Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia.
Maksymalny czas przyjazdu winien wynosić 24 godziny. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie
oferty.

Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 14
ppkt. 2-5 SIWZ.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

XII. PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł.

 

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

 

Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : Nie dotyczy

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

 

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
 
 Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb                                               -waga 0,10

Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji                                          -waga 0,05

Cena netto za naprawę 1 mb odcinka kanalizacji                                                            -waga 0,10

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200    -waga 0,10

Cena netto za monitoring TV do 20 mb                                                                         -waga 0,10

Cena netto za naprawę 1 mb odcinka wodociągu                                                            -waga 0,05

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu                                                 -waga 0,10

Doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia                         -waga 0,20

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia                                              -waga 0,20

 
 Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:

Tak    
 
 

 

 

 

XIV. ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy.
Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie,
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

 
XV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Termin składania ofert:
16.07.2019 r. godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

 

Termin związania ofertą: do 14.08.2019 r.

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

Informacje dodatkowe:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM – Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb - waga 10% odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb (minimalna)/Cena netto za udrażnianie odcinka kanalizacji do 10 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 %

 

KRYTERIUM   – Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 mb odcinka kanalizacji- waga 5% odpowiada maksymalnej wartości 5 pkt.

 
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji (minimalna)/Cena netto za udrażnianie kolejnego 1 m odcinka kanalizacji (badanej oferty) x 100 pkt x 5 %

 

KRYTERIUM  – cena netto za naprawę 1 mb odcinka kanalizacji - waga 10% odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 

Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:
 Cena netto za naprawę 1 mb odcinka kanalizacji (minimalna)/Cena netto za naprawę odcinka kanalizacji 1mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 %

 

KRYTERIUM  – Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200- waga 10% odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 (minimalna)/ Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 (badanej oferty) x 100 pkt x 10 %

 

Wzór na obliczenie średniej ceny za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200:

 

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 = (cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 na terenie utwardzonym + cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 na terenie zielonym)/2

 

UWAGA!

Cena netto za wymianę 1 mb odcinka kanalizacji o średnicy nominalnej DN200 na terenie utwardzonym i na terenie zielonym zgodnie z ofertą.

                                                                                                                                                                                                                  

KRYTERIUM  – Cena netto za monitoring TV do 20 mb- waga 10% odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za monitoring TV do 20 mb (minimalna)/Cena netto za monitoring TV do 20 mb (badanej oferty) x 100 pkt x 10 %

 

KRYTERIUM  – Cena netto za naprawę 1 mb odcinka wodociągu- waga 5% odpowiada maksymalnej wartości 5pkt.

 
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Cena netto za naprawę 1 mb odcinka wodociągu (minimalna)/Cena netto za naprawę 1 mb odcinka wodociągu (badanej oferty) x 100 pkt x 5 %

 

KRYTERIUM  – Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu- waga 10% odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

 
        Kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu (minimalna)/ Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu (badanej oferty) x 100 pkt x 10 %

 

Wzór na obliczenie średniej ceny za wymianę 1 mb odcinka wodociągu:

 

Średnia cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu = (cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu o średnicy nominalnej DN32 + cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu o średnicy nominalnej DN40 + cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu o średnicy nominalnej DN50)/3

 

           UWAGA!

Cena netto za wymianę 1 mb odcinka wodociągu o średnicach nominalnych odpowiednio DN32, DN40 i DN50 zgodnie z ofertą.

 

 

 

KRYTERIUM   – doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia- waga 20% odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

 
Wykonawca określi: w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” dla wykazanej osoby ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierownika budowy, skierowanego do realizacji zamówienia (w pełnych miesiącach).

0 do 36 m-cy                               -   0 pkt
powyżej 36 m-cy do 48 m-cy        -  1 pkt.
powyżej 48 m-cy do 60 m-cy        -  2 pkt.
powyżej 60 m-cy do 72 m-cy        -  4 pkt.
powyżej 72 m-cy do 84 m-cy        -  7 pkt.
powyżej 84 m-cy do 96 m-cy        - 10 pkt.
powyżej 96 m-cy do 108 m-cy      - 15 pkt.
powyżej 108 m-cy                        - 20 pkt.

 
Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy dotyczy tylko i wyłącznie czasu związanego z udziałem w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoba na stanowisku kierownika budowy to osoba posiadająca przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenia kierownika budowy (czas wyrażony w miesiącach związany z kierowaniem robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

KRYTERIUM  - czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia - waga 20% odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
 

do 6 godzin                                 -    20 pkt
powyżej 6 godzin do 12 godzin      -   12 pkt
powyżej 12 godzin  do 18 godzin   -    6 pkt
powyżej 18 godzin  do 23 godzin   -    2 pkt
24 godziny                                  -     0 pkt

 

Powyżej 24 godzin – Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku określenia wartości w niepełnych godzinach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnej godziny z zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym czasem przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy, jako czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia.

                                                                                                                                                                                    

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w treści oferty czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce awarii od zgłoszenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

 

        Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.


DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

16.07.2019 r. godzina 11:00,

Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204 – sala konferencyjna

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Daria Paprocka- Fabisiak stanowisko służbowe starszy inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 12 95

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.

 

 

Załączniki do postępowania
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 omyłka pisarska w ogłoszeniu 244,29 KB 2019-07-09 10:18 pobierz
2 SIWZ 643,68 KB 2019-07-08 15:01 pobierz
3 wzór umowy 242,9 KB 2019-07-08 14:39 pobierz
4 Zlecenie-wzór- załącznik nr 1 do umowy 183,73 KB 2019-07-08 14:39 pobierz
5 Protokół odbioru robót -wzór -zał nr 2 do umowy 160,32 KB 2019-07-08 14:39 pobierz
6 zał. 1 oswiadczenie wykluczenia 263,87 KB 2019-07-08 14:39 pobierz
7 zał. 2 oswiadczenie warunki udzialu 267 KB 2019-07-08 14:39 pobierz
8 zał. 3 Oświadczenie grupa kapitałowa 171,07 KB 2019-07-08 14:39 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2019-07-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2019-07-08 15:31
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-18 14:12