BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. egzekucji

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. egzekucji.

I. Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe - kierunek prawo lub administracja;
  • Znajomość procedury cywilnej, szczególnie w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych;
  • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

  • Zdolności analityczne;
  • Oporność na stres;
  • Wysoka kultura osobista;
  • Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
  • Chęć rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy.

III. Zakres zadań:

  • Realizacja procesu windykacji należności cywilnoprawnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • Kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie projektów pozwów w sprawach o zapłatę i eksmisję, jak również wniosków  o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniem sądowym;
  • Kwalifikowanie spraw do postępowania komorniczego i sporządzanie projektów wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • Prowadzenie korespondencji z komornikami;
  • Przygotowywanie informacji niezbędnych do realizacji zobowiązań sądowych i komorniczych;
  • Analiza kont w systemie czynszowym oraz wydawanie dyspozycji księgowych celem aktualizowania sald spraw sądowych;
  • Monitorowanie prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych;
  • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Gdańskich Nieruchomościach, w tym w szczególności z Działem Prawnym oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku;
  • Ewidencjonowanie prowadzonych spraw w wersji papierowej i elektronicznej;
  • Przygotowanie zestawień i raportów w zakresie realizowanych zadań.

IV. Kandydatom oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
  • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych);
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
  • Specyfika pracy: praca biurowa;
  • Możliwość udziału w grupowym ubezpieczeniu na życie i zdrowie, pakietach opieki medycznej;
  • Możliwość dofinansowania okularów korekcyjnych;
  • Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2022 r.


V. Warunki finansowe:

  • Miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 4.000,00 - 4.700,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
  • Benefity płacowe:
  1. nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,
  2. uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,
  3. dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,
  4. nagroda jubileuszowa.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka” stanowiąca 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto (ok. jednomiesięczne wynagrodzenie brutto);
  • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
  • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłaty do FitProfit, do wypoczynku dla pracownika, do kolonii dla dzieci).

VI. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

  • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);
  • Kserokopie świadectw pracy;
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

VII. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
  • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomości (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. egzekucji", w terminie do 30.06.2022 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VIII. Klauzula informacyjna

  • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane  są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) dane  kandydata wybranego w procesie rekrutacji (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)  upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej BIP Gdańskich Nieruchomości.
  • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
  • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl.
Załączniki:
wzór oświadczenia.doc 2022-06-14
doc | 32,5 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia: 2022-06-14
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Daria Prewysz-Kwinto (Dział Organizacyjny)
Data publikacji w BIP GN: 2022-06-14 14:51

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
2
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2022-06-14
Opublikował w BIP:
Daria Prewysz-Kwinto (Dział Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2022-06-14 14:52
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
2 Modyfikacja 2022-06-14 Henryka Ziółkowska
Gdańskie Nieruchomości
2022-06-14 14:52 Daria Prewysz-Kwinto
1 Publikacja 2022-06-14 Henryka Ziółkowska
Gdańskie Nieruchomości
2022-06-14 14:46 Daria Prewysz-Kwinto