BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakres działania GZNK do 2007 r.

Spis treści

 1. Przedmiot działania zakładu
 2. Zakres działania zakładu
 3. Obowiązki i kompetencje Dyrektora
 4. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych
 5. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
 6. Zakres obowiązków Głównego Księgowego

Przedmiotem działania zakładu jest:

 1. Gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi. Na dzień rozpoczęcia działalności operacyjnej zakład przejmuje gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zgodnie ze stanem przekazanym protokółami zdawczo-odbiorczymi przez połączone zakłady budżetowe - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Śródmieście, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Wrzeszcz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Oliwa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Nowy Port i Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
 2. Dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na wniosek najemców, bądĽ samodzielne inicjowanie zamian lokali z korzyścią dla najemców.
 3. Dozór powierzonych nieruchomości i majątku.
 4. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych na nieruchomościach przekazanych w trwały zarząd.
 5. Zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację
 6. Zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach, w tym na obszarze zarządzanych wnętrz osiedlowych i terenów zielonych oraz placów zabaw.
 7. Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali socjalnych i mieszkalnych w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów dzierżawy oraz umów najmu:
  1. lokali użytkowych w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska,
  2. garaży,
  3. pomieszczeń ogólnego użytkowania w budynkach komunalnych (pralnie, suszarnie, komórki),
  4. schronów, łaźni, szaletów,
  5. gruntów pod ogródki warzywno-kwiatowe na okres do 3 lat,
  6. części nieruchomości wspólnych z upoważnienia współwłaścicieli.
 9. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy mienia Gminy Gdańsk.
 10. Windykacja należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych, w tym windykacja należności zlikwidowanych zakładów budżetowych – Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Oliwa, Gdańsk-Nowy Port oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych w celu uregulowania zobowiązań tych jednostek wg stanu na dzień ich połączenia.
 11. Archiwizacja dokumentacji księgowych połączonych Zakładów Budżetowych tj. Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Oliwa, Gdańsk-Nowy Port oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz archiwizacja dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych dla których Gmina Gdańsk była organem założycielskim.
 12. Wykonywanie zadań zleconych przez wspólnoty mieszkaniowe w zakresie swojej działalności.

Zakres działania zakładu obejmuje:


 1. Określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości będących przedmiotem zarządzania przez zakład.
 2. Opracowywanie rocznych projektów planów zadań objętych przedmiotem działania zakładu, w tym projektów planów finansowych zakładu.
 3. Przygotowywanie i realizacja zadań ujętych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
  1. Formalno-prawne przygotowywanie zadań do wykonania.
  2. Wybór wykonawcy na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
  3. Zawarcie umowy.
  4. Nadzór nad realizacją zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe.
  5. Egzekucję postanowień umownych dotyczących udzielonych przez wykonawcę gwarancji.
 4. Prowadzenie przeglądów technicznych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 5. Zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach, w tym na obszarze zarządzanych wnętrz osiedlowych i terenów zielonych oraz placów zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym: wnętrz osiedlowych, dróg wewnętrznych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych, zieleni osiedlowej oraz urządzeń małej architektury (w tym urządzeń zabawowych) poprzez ich konserwację, remonty, renowację lub modernizację.
 7. Prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia.
 8. Zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych będących przedmiotem zarządzania przez zakład na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 9. Nadzór nad sposobem użytkowania i utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych, będących przedmiotem zawartych umów najmu.
 10. Obsługę finansowo-księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, jak i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy oraz prowadzenie windykacji przedsądowej i sądowej należności z tytułu realizacji tych umów.
 11. Współpracę z zarządcami nieruchomości w zakresie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu.
 12. Współpraca z Zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie rozliczeń opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu udziału w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej.
 13. Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych oraz zabezpieczających koniecznych rozbiórek zarządzanego mienia.
 14. Zapewnienie dla zarządzanych budynków:
  1. dostawy wody i odbioru ścieków,
  2. dostawy energii cieplnej,
  3. dostawy energii elektrycznej,
  4. dostawy gazu przewodowego,
  5. wywozu odpadów stałych i płynnych.
 15. Dozór zarządzanego mienia poprzez przeciwdziałanie jego dewastacji.
 16. Archiwizowanie dokumentacji księgowych, przekazanych protokolarnie przez zlikwidowane zakłady budżetowe - Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej: Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Oliwa i Gdańsk-Nowy Port oraz dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Miasta Gdańska była organem założycielskim, w tym zapewnienie obsługi zarchiwizowanej dokumentacji.
 17. Wykonywanie czynności z zakresu Obrony Cywilnej.

Obowiązki i kompetencje Dyrektora:


 1. Określanie zadań i kierunków działania zakładu budżetowego
 2. Kontrola realizacji zadań
 3. Analiza i ocena wyników działalności zakładu
 4. Składanie oświadczeń woli i zaciągania w imieniu zakładu zobowiązań do kwot ustalonych w rocznym planie finansowym zakładu
 5. Zawieranie porozumień i umów długoterminowych za zgodą Prezydenta Miasta Gdańska
 6. Wydawanie zarządzeń regulujących porządek wewnętrzny zakładu oraz prowadzoną działalność gospodarczą
 7. Wnioskowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego zakładu
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników zakładu
 9. Powoływanie pełnomocników oraz określanie granic ich umocowania
 10. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz warunkami pracy załogi
 11. Nadzór nad ochroną mienia oraz przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej
 12. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników
 13. Koordynacja i kontrola pracy podległych pionów i samodzielnych stanowisk pracy
 14. Nagradzanie i premiowanie pracowników oraz stosowanie kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 15. Podejmowanie decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:
  • Zaliczania w pozostałe koszty operacyjne zakładu należności przedawnionych i nieściągalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej - z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych i części niemieszkalnych nieruchomości komunalnych, w szczególności z garaży, ogródków przydomowych, dodatkowych piwnic, suszarni, pralni, wózkarni itp.
  • Odstąpienia od naliczania i egzekwowania kwot odsetek od zaległych opłat w granicach określonych odrębnymi przepisami
  • Strat spowodowanych wypadkami losowymi
  • Innych strat ustalonych w przepisach szczególnych
 16. Organizowanie i kierowanie zadaniami w zakresie obronności kraju przy pomocy wyznaczonych i uprawnionych do tych prac pracowników zgodnie z przepisami dotyczącymi tajemnicy państwowej i służbowej
 17. Przyjmowanie, rozstrzyganie, nadzór i kontrola załatwiania wniosków, skarg mieszkańców

Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych


 1. Koordynacja i kontrola całości spraw dotyczących utrzymania w należytym stanie porządkowym i estetycznym zarządzanych nieruchomości komunalnych
 2. Koordynacja pracy podległych komórek
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległe komórki, w szczególności obejmujący:
  • przygotowanie i kompletność dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań eksploatacyjnych, zlecanych podmiotom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach zatwierdzonego planu finansowego zakładu
  • prawidłowe stosowanie procedur, związanych z udzielaniem zamówień publicznych
  • należyte sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań eksploatacyjnych w zakresie utrzymania czystości, wywozu odpadów stałych i płynnych, konserwacji i napraw urządzeń małej architektury, w tym urządzeń zabawowych, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, okresowej deratyzacji nieruchomości komunalnych
 4. Podpisywanie umów na wykonanie zadań eksploatacyjnych, zleconych w ramach planu finansowego zakładu w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora zakładu
 5. Nadzór i kontrola nad administrowaniem mieniem powierzonym w zarząd w celu zapewnienia ciągłego i należytego utrzymania stanu obiektów, zaopatrzenia w media, zapobieżeniu ich dewastacji i zniszczeniu przy współpracy z najemcami oraz odpowiednimi urzędami, instytucjami i podmiotami a także nadzór nad prawidłowym przygotowaniem planu na dany rok kalendarzowy w zakresie zadań eksploatacyjnych. Zadania powyższe będą realizowane w szczególności przez:
  • kontrolę nad prawidłowym rozliczeniem prac eksploatacyjnych wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego
  • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych urządzeń małej architektury, w tym urządzeń zabawowych usytuowanych na zarządzanych nieruchomościach i prawidłowym sporządzeniem protokołów
  • koordynacja działań związanych z należytym utrzymaniem dróg i chodników na zarządzanych nieruchomościach w ramach akcji zimowej
  • nadzór nad prawidłowym stosowaniem stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego
  • nadzór nad prowadzeniem ewidencji zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawidłowym naliczaniem i rozliczeniem opłat wnoszonych przez najemców
  • nadzór i koordynacja działań dotyczących windykacji należności czynszowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego
  • nadzór nad prowadzeniem zbiorczej ewidencji eksploatacyjnej zarządzanych zasobów, aktualizacja pomiarów lokali i terenów
  • reprezentowanie zakładu na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wynikającego z pełnionej funkcji
  • nadzór nad zabezpieczeniem majątku w podległych komórkach organizacyjnych oraz zapewnienie dozoru zarządzanego mienia
  • bieżące informowanie dyrektora zakładu o zaawansowaniu wykonania zadań w podległym pionie
  • zapewnienie terminowego wykonania zarządzeń wewnętrznych dyrektora zakładu, zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli wewnętrznej w podległych komórkach organizacyjnych
  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących stanu sanitarno-porządkowego zarządzanych nieruchomość oraz realizacji zadań eksploatacyjnych
  • nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem wniosków, skarg mieszkańców i krytyki prasowej przez podległe komórki organizacyjne
  • kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań statystycznych w podległych komórkach organizacyjnych

Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych


 1. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem planu remontów wieloletnich i rocznych kalendarzowych, w szczególności:
  • wytypowaniem technologii przy pracach remontowych modernizacyjnych
  • typowaniem budynków do remontu lub modernizacji - w celu realizacji obowiązku dbania o należyty stan techniczny mienia zarządzanego przez Zakład
  • organizowanie i prowadzenie właściwej ewidencji zarządzanego mienia w oparciu o przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem wykazu prowadzonych remontów i modernizacji
 2. Kontrola nad prawidłowym wykonaniem i rozliczeniem robót remontowych wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego, oraz zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
 3. Koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych-poprzez nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległe komórki, w szczególności obejmujący:
  • przygotowanie i kompletność dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych, zlecanych podmiotom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach zatwierdzonego planu finansowego zakładu
  • prawidłowe stosowanie procedur, związanych z udzielaniem zamówień publicznych
  • należyte sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań remontowych i modernizacyjnych
 4. Podpisywanie umów na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych, zleconych w ramach planu finansowego zakładu w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora zakładu
 5. Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzeniem protokółów oraz aktualizacją prowadzonych książek obiektów zgodnie z wymaganiami przepisów prawa
 6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych w budynkach zarządzanych przez zakład, w szczególności: instalacji i urządzeń ciepłowniczych, instalacji i urządzeń energetycznych, instalacji i urządzeń gazowych oraz dźwigów osobowych
 7. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania studni publicznych, za pomocą których zaopatrywani są w wodę mieszkańcy zarządzanych budynków nie podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej
 8. Koordynacja i kontrola całości spraw dotyczących utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanych nieruchomości komunalnych wraz z nadzorem nad prowadzeniem odpowiedniej ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 9. Współpraca z właściwymi komórkami Urzędu Miejskiego w zakresie polityki remontowej nieruchomości komunalnych. Zadnia opisane powyżej będą realizowane w szczególności przez:
  • eprezentowanie zakładu na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wynikającego z pełnionej funkcji
  • podejmowanie decyzji oraz podpisywanie korespondencji w zakresie spraw realizowanych przez podległy pion
  • nadzór nad zabezpieczeniem majątku i mienia w podległych komórkach organizacyjnych
  • ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika działu przygotowania modernizacji i remontów i kierownika działu nadzoru wykonawczego
  • bieżące informowanie dyrektora zakładu o zaawansowaniu wykonania zadań w podległym pionie
  • zapewnienie terminowego wykonania zarządzeń wewnętrznych dyrektora zakładu, zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli wewnętrznej w podległych komórkach organizacyjnych
  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących stanu technicznego zarządzanych nieruchomość oraz realizacji zadań remontowych
  • nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem wniosków, skarg mieszkańców i krytyki prasowej przez podległe komórki organizacyjne
  • kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań statystycznych w podległych komórkach organizacyjnych
  • wnioskowanie i opiniowanie zmian personalnych, nagród i kar dyscyplinarnych oraz przeszeregowań pracowników w podległych komórkach organizacyjnych
  • odpowiedzialność prawno-finansowa z tytułu nieprawidłowego wykonania obowiązków w ramach pełnionej funkcji

Zakres obowiązków Głównego Księgowego


 1. Sporządzanie planów finansowych wieloletnich i rocznych oraz prowadzenie stałych analiz ekonomicznych i gospodarki finansowej zakładu
 2. Prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności obejmującej:
  • zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia
  • bieżącą kontrolę pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych wpływających do zakładu
  • zapewnienie prowadzenia księgowości w sposób kompletny i chronologiczny, umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych zgodnie z opracowanym zakładowym planem kont
  • ewidencję mienia zakładu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu w zakresie:
  • prawidłowego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz ochrony środków pieniężnych
  • kontroli terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań zakładu
 4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zakładu z planem finansowym
  • wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 5. Koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych
 6. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej
 7. Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez dyrektora zakładu w zakresie dotyczącym prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia inwentaryzacji, itp.
 8. Nadzór nad całością zagadnień związanych z wynagradzaniem pracowników zakładu
 9. Nadzór i kontrola nad prawidłowym obiegiem korespondencji i dokumentów w zakładzie wraz z zaopatrzeniem ich w materiały biurowe i eksploatacyjne
 10. Nadzór nad zaopatrzeniem w materiały biurowe i eksploatacyjne wszystkich komórek organizacyjnych zakładu
 11. Zakres uprawnień i obowiązków głównego księgowego reguluje ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póĽniejszymi zmianami

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-06-10
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji w BIP: 2015-06-11 11:13