BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Zastępca kierownika Działu Technicznego

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne mile widziane w branży elektrycznej lub sanitarnej;
 • Minimum czteroletni staż pracy;
 • Uprawnienia budowlane;
 • Znajomość programu Norma Pro;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustaw - prawo budowalne i zamówienia publiczne;
 • Znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych oraz doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych;
 • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Predyspozycje do kierowania zespołem.

III. Zakres zadań:

 • Nadzór i kontrola prawidłowego funkcjonowania działu w zakresie przygotowania zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych;
 • Koordynacja przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych;
 • Przygotowanie wytycznych i wstępnych założeń dokumentacji technicznej projektów realizowanych przez dział;
 • Kierowanie i nadzorowanie prac projektowych realizowanych przez dział;
 • Nadzór nad odbiorem i weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • Nadzór nad sporządzaniem wyceny kosztorysowej i wyceny prac projektowych;
 • Nadzór i kontrola nad prowadzeniem sprawozdawczości działu.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 4 500.00 – 5 500.00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Przewidywalny termin zatrudnienia: kwiecień 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902, z 2017 poz. 60);
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK - SZB nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - SZB
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Działu Technicznego",
w terminie do 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu do GZNK SZB).

Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej GZNK, na stronie firmowej www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: GZNK
Wytworzył: Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr i Administracji)
Data wytworzenia: 2018-03-09
Podmiot publikujący: GZNK
Opublikował w BIP: Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data publikacji w BIP: 2018-03-09 12:38

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij