BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego 33C m 3, Wita Stwosza 5 m 2 i Zimnej 1A m 31 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-01-30

Dnia 30.01.2020 r podpisano umowę z firmą EL-TIME Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słupskiej 66 z ceną 144 365,03 zł, z terminem wykonania zamówienia 40 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy 12 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-01-24

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego 33C m 3, Wita Stwosza 5 m 2 i Zimnej 1A m 31 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy EL-TIME Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słupskiej 66 z ceną 144 365,03 zł, z terminem wykonania zamówienia 40 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy 12 robót.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
BUILDING-KINGDOM Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 212

80-266 Gdańsk
Cena oferty: 147 057,41 zł

Termin wykonania zamówienia 55 dni od podpisania umowy

 
2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. j.

Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

 
Cena oferty: 148 916,32 zł

Termin wykonania zamówienia 40 dni od podpisania umowy

 
3
 

EL TIME Sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk

 
Cena oferty: 144 365,03 zł

Termin wykonania zamówienia 40 dni od podpisania umowy

 Doświadczenie kierownika budowy 12 robót

 
4
 

Biuro Obsługi Budownictwa

Paweł Biełuś

ul. Kominkowa 5

80-180 Kowale

 
 

Cena oferty: 146 794,69 zł

Termin wykonania zamówienia 40 dni od podpisania umowy

 Doświadczenie kierownika budowy powyżej 13 robót

 

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
3
60,00
25,00
15,00
100,00
4
59,01
25,00
15,00
99,01
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla terminu wykonania 40 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 25,00 pkt.

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla doświadczenia kierownika budowy 12 robót i więcej Zamawiający przyznał Wykonawcom po 15,00 pkt.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.01.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 511,22 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 80 696,78 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
2 wzór umowy 80 269,08 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
3 zał. 1 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty budowlane; Gdańsk ul. Stryjewskiego 33Cm3 33,62 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
4 zał. 2 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty sanitarne; Gdańsk ul. Stryjewskiego 33Cm3 44,32 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
5 zał. 3 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego,roboty elektryczne;Gdańsk ul. Stryjewskiego33Cm3 30,17 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
6 zał. 4 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31 30,08 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31– 37,22 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
8 zał. 6 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty elektryczne; Gdańsk ul. Zimna 1A m 31 30,63 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego. Gdańsk ul. Wita Stwosza 5 m 2. Branża ogólno 123,02 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar–remont lokalu mieszkalnego. Gdańsk ul. Wita Stwosza 5 m 2, Branża sanit. 138,31 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
11 zał. 9 Przedmiar–remont lokalu mieszkalnego,roboty elektryczne, Gdańsk ul. Wita Stwosza 5m2B 121,19 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
12 zał. 10 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 823,9 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
13 zał. 11 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna 350,19 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
14 zał. 12 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instal. wod 372,71 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
15 zał. 13 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucz. 254,92 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
16 zał. 14 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Roboty instalacyjne gazowe 316,45 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
17 zał. 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego 366,57 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
18 zał. 16 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 367,58 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
19 zał. 17 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 266,47 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
20 zał. 18 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 283,41 KB 2019-11-18 14:49 pobierz
21 zał. 19 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 172,73 KB 2019-11-18 14:49 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-11-18
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-18 14:56
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-03 17:05