BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

BIP

1. DANE TELEADRESOWE

ul.Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel.: 58 524 10 17, 58 524 10 60
e-mail: biurodyrekcji@nieruchomoscigda.pl
www: www.nieruchomoscigda.pl

NIP: 957-08-44-969
REGON: 192817769
KONTO: Bank PEKAO SA 78 1240 1268 1111 0010 3862 2060

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00.

w środy:

 • Kancelaria Zakładu,
 • Obszary Administracyjne,
 • Dział Nieruchomości,
 • Dział Nadzoru Właścicielskiego,
 • Dział Windykacji,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Eksploatacji Zasobu

w godzinach 7.00 - 17.00

PUNKTY OBSŁUGI KANCELARYJNEJ w Obszarach Administracyjnych

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 -15:00
środa 9:00 - 17:00

Rzecznik Prasowy
tel. 58 524 10 82, e-mail: aleksandra.strug@nieruchomoscigda.pl

2. FORMA PRAWNA

Gdańskie Nieruchomości działają na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2019 r. Dz. U. poz. 506 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2019 r. Dz. U. poz. 869 ze zmianami),
 3. przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
 4. uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych Zakładów i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden Zakład Budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (tj. Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2013 r. poz. 2591, ze zmianami).

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 1. gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Gdańsk do zarządzania. Na dzień rozpoczęcia działalności operacyjnej Zakład przejmuje gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami zgodnie ze stanem na dzień zamknięcia ksiąg łączonych zakładów budżetowych o nazwie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port i Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
 2. dozór powierzonych nieruchomości i majątku,
 3. zapewnienie utrzymania powierzonych nieruchomości w należytym stanie technicznym poprzez ich remonty i modernizację,
 4. zapewnienie utrzymania czystości i porządku na powierzonych nieruchomościach,
 5. obsługa finansowo - księgowa w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy mienia Gminy Gdańsk,
 6. windykacja należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych, w tym windykacja należności zlikwidowanych Zakładów Budżetowych - Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdańsk - Śródmieście, Gdańsk - Wrzeszcz, Gdańsk - Oliwa, Gdańsk - Nowy Port oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych w celu uregulowania zobowiązań tych jednostek według stanu na dzień ich połączenia,
 7. zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów budowlanych na nieruchomościach przekazanych w trwały zarząd,
 8. archiwizacja dokumentacji połączonych zakładów budżetowych tj. Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej: Gdańsk - Śródmieście, Gdańsk - Wrzeszcz, Gdańsk - Oliwa, Gdańsk - Nowy Port oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz archiwizacja dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Gdańsk była organem założycielskim.

Zakres działania Zakładu obejmuje:

 1. określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości będących przedmiotem administrowania przez Zakład,
 2. opracowywanie rocznych projektów planów i planów zadań objętych przedmiotem działania Zakładu, w tym projektów planów i planów finansowych Zakładu, i jego środków o celowym przeznaczeniu,
 3. opracowywanie rocznych projektów planów i planów rzeczowo-finansowych remontów i sprawozdań w tym zakresie,
 4. opracowywanie wieloletnich projektów planów rzeczowo-finansowych remontów oraz realizacja wieloletnich planów remontowych i modernizacyjnych; opracowywanie i składanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych;
 5. przygotowywanie i realizacja zadań ujętych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:
  • formalno - prawne przygotowywanie zadań do wykonania,
  • wybór wykonawcy,
  • zawarcie umowy,
  • nadzór nad realizacją zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,
  • egzekucję postanowień umownych dotyczących udzielonych przez wykonawcę gwarancji,
 6. prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia,
 7. zawieranie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych będących przedmiotem zarządzania przez Zakład na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 8. obsługę finansowo - księgową w zakresie realizacji umów najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, jak i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy oraz prowadzenie windykacji przedsądowej i sądowej należności z tytułu realizacji tych umów,
 9. opracowywanie lub aktualizacja dokumentacji technicznej budynków,
 10. współpracę i współdziałanie z zarządcami nieruchomości w zakresie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 11. wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających zarządzanego mienia,
 12. dozór zarządzanego mienia poprzez przeciwdziałanie jego dewastacji.

4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

zobacz szczegóły »

5. ZESTAWIENIE LOKALI

zobacz szczegóły »

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
8
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Beata Majsterek (Kierownik Działu Organizacyjnego)
Data wytworzenia:
2019-06-04
Opublikował w BIP:
Daria Prewysz-Kwinto (Dział Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2022-12-07 14:49
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
8 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-12-07 14:49 Daria Prewysz-Kwinto
7 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-06-01 13:20 Daria Prewysz-Kwinto
6 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-05-09 09:08 Daria Prewysz-Kwinto
5 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-04-11 12:43 Daria Prewysz-Kwinto
4 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:26 Daria Prewysz-Kwinto
3 Modyfikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:26 Daria Prewysz-Kwinto
2 Modyfikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:24 Daria Prewysz-Kwinto
1 Publikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2019-06-04 11:08 Wojciech Borkowski