BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

BIP

1. DANE TELEADRESOWE

ul.Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel.: 58 524 10 17, 58 524 10 60
e-mail: biurodyrekcji@nieruchomoscigda.pl
www: www.nieruchomoscigda.pl

NIP: 957-08-44-969
REGON: 192817769
KONTO: Bank PEKAO SA 78 1240 1268 1111 0010 3862 2060

Godziny urzędowania:

Poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00.


W środy w godzinach 7:00 - 17:00 dyżurują wyznaczeni pracownicy:

  • Kancelarii Zakładu,
  • Obszarów Administracyjnych,
  • Działu Zarządzania Należnościami,
  • Działu Technicznego.

PUNKTY OBSŁUGI KANCELARYJNEJ przy Obszarach Administracyjnych:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 -15:00
środa 9:00 - 17:00

PUNKT OBSŁUGI KANCELARYJNEJ przy ul. Siennej 6 pełni dyżur w:

poniedziałek, czwartek, piątek 12:00-15:00

wtorek 7:00-10:00

środa 14:00-17:00

KANCELARIA OGÓLNA:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00 -15:00
środa 7:00 - 17:00

Rzecznik Prasowy
tel. 58 524 10 82, e-mail: tomasz.sandak@nieruchomoscigda.pl

2. FORMA PRAWNA

Gdańskie Nieruchomości działają na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  3. przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych,
  4. uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych Zakładów i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden Zakład Budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (tj. Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2013 r. poz. 2591 ze zmianami).

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działania Zakładu
1. Gospodarowanie, zarządzanie i administrowanie oraz władanie na innej podstawie prawnej komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz innymi nieruchomościami przekazanymi w tym celu przez Gminę Miasta Gdańska.

2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja lub remont obiektów budowlanych i nieruchomości, o których mowa w pkt. 1, a także utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym.

3. Dozór przekazanych nieruchomości i majątku.

4. Zapewnienie utrzymania czystości i porządku na przekazanych nieruchomościach.

5. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji umów, których stroną jest Gmina Miasta Gdańska względem nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

6. Windykacja należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych, w tym windykacja należności połączonych zakładów budżetowych Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk- Śródmieście, Gdańsk - Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Gdańsk - Nowy Port oraz „Zarządu Nieruchomości Komunalnych".

7. Archiwizowanie dokumentacji połączonych zakładów budżetowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port i „Zarządu Nieruchomości Komunalnych” oraz archiwizowanie wraz z obsługa dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Gdańsk była organem założycielskim.

Zakres działania Zakładu

1. Określanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji nieruchomości.
2. Opracowywanie rocznych projektów planów i planów zadań objętych przedmiotem działania zakładu, w tym projektów planów i planów finansowych zakładu i jego środków o celowym przeznaczeniu i sprawozdań w tym zakresie.

3. Opracowywanie wieloletnich projektów planów i planów zadań objętych przedmiotem działania zakładu, ich realizacja oraz opracowywanie i składanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

4. Przygotowywanie i realizacja zadań ujętych w zatwierdzonych planach rocznych poprzez:

1) formalno-prawne przygotowywanie zadań do wykonania,

2) wybór wykonawcy,

3) zawarcie umowy,

4) nadzór nad realizacją zadania, jego odbiór i rozliczenie finansowe,

5) egzekucje postanowień umownych dotyczących udzielonych przez wykonawcę gwarancji.

5. Prowadzenie ewidencji majątkowej przekazanego mienia.

6. Zawieranie umów dotyczących nieruchomości komunalnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

7. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie realizacji umów dotyczących nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, jak i lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy oraz
prowadzenie windykacji przedsądowej i sądowej należności z tytułu realizacji tych umów.
8. Współpraca i współdziałanie z zarządcami nieruchomości w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej, w której Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.

9. Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających nieruchomości.

10. Opracowywanie lub aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i innych obiektów budowlanych.

11. Dozór przekazanego mienia celem przeciwdziałania jego dewastacji.

12. Archiwizowanie dokumentacji połączonych zakładów budżetowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Oliwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port i „Zarządu Nieruchomości Komunalnych” oraz archiwizowanie wraz z obsługa dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Gdańsk była organem założycielskim.

4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

zobacz szczegóły »

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
22
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Beata Majsterek (Kierownik Działu Organizacyjnego)
Data wytworzenia:
2023-05-09
Opublikował w BIP:
Daria Prewysz-Kwinto (Dział Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2023-05-23 12:44
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
22 Modyfikacja 2023-05-09 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-23 12:44 Daria Prewysz-Kwinto
21 Modyfikacja 2023-05-09 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-23 12:42 Daria Prewysz-Kwinto
20 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-09 11:19 Daria Prewysz-Kwinto
19 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-09 11:19 Daria Prewysz-Kwinto
18 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-09 11:18 Daria Prewysz-Kwinto
17 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-09 11:17 Daria Prewysz-Kwinto
16 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-05-09 11:17 Daria Prewysz-Kwinto
15 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-04-20 11:35 Daria Prewysz-Kwinto
14 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-03-06 09:05 Daria Prewysz-Kwinto
13 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-03-02 14:16 Daria Prewysz-Kwinto
12 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-01-31 14:47 Daria Prewysz-Kwinto
11 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-01-31 14:47 Daria Prewysz-Kwinto
10 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-01-31 11:51 Daria Prewysz-Kwinto
9 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2023-01-31 11:35 Daria Prewysz-Kwinto
8 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-12-07 14:49 Daria Prewysz-Kwinto
7 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-06-01 13:20 Daria Prewysz-Kwinto
6 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-05-09 09:08 Daria Prewysz-Kwinto
5 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2022-04-11 12:43 Daria Prewysz-Kwinto
4 Modyfikacja 2019-06-04 Beata Majsterek
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:26 Daria Prewysz-Kwinto
3 Modyfikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:26 Daria Prewysz-Kwinto
2 Modyfikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2020-02-06 13:24 Daria Prewysz-Kwinto
1 Publikacja 2019-06-04 Magdalena Dyba-Chenenaoui
Gdańskie Nieruchomości
2019-06-04 11:08 Wojciech Borkowski