BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy referent ds. nieruchomości - 2 etaty

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: prawo, administracja, zarządzanie nieruchomościami);
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów prawa miejscowego dotyczących lokali użytkowych;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność.

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków Starszego referenta ds. nieruchomości należy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu obsługi lokali użytkowych, w tym garaży;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania przetargów publicznych pisemnych konkursów oraz trybu bezprzetargowego w drodze wyboru ofert na najem lokali użytkowych;
 • Sporządzanie umów najmu, umów dzierżawy oraz umów użyczenia dla lokali użytkowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw związanych z najmem lokali użytkowych.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GZNK-SZB w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015, poz.2135 z późn.zm.)”;
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK-SZB nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych- SZB
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: „nabór na stanowisko – Starszy referent ds. nieruchomości"
w terminie do 04.11.2016 r. (decyduje data wpływu do GZNK SZB).

Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr, Płac i Szkoleń)
Data wytworzenia:
2016-10-20
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP:
2016-10-20 12:29