BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Zastępca kierownika Działu Technicznego

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane w branży elektrycznej lub sanitarnej;
 • Minimum czteroletni staż pracy;
 • Uprawnienia budowlane;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustaw - prawo budowalne i zamówienia publiczne;
 • Znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych oraz doświadczenie w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych;
 • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Predyspozycje do kierowania zespołem.

III. Zakres zadań:

 • Nadzór i kontrola prawidłowego funkcjonowania działu w zakresie przygotowania zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych;
 • Koordynacja przygotowania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego na wykonanie zadań remontowych;
 • Przygotowanie wytycznych i wstępnych założeń dokumentacji technicznej projektów realizowanych przez dział;
 • Kierowanie i nadzorowanie prac projektowych realizowanych przez dział;
 • Nadzór nad odbiorem i weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • Nadzór nad sporządzaniem wyceny kosztorysowej i wyceny prac projektowych;
 • Nadzór i kontrola nad prowadzeniem sprawozdawczości działu.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 4 500.00 – 5 500.00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Przewidywalny termin zatrudnienia: maj 2018 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902, z 2017 poz. 60);
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZNK - SZB przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - SZB
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Działu Technicznego",
w terminie do 07.05.2018 r. (decyduje data wpływu do GZNK SZB).

Wynik naboru zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej GZNK, na stronie firmowej www.gznk.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - SZB.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr i Administracji)
Data wytworzenia:
2018-04-24
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Zespół ds. Komunikacji i Informacji Społecznej)
Data aktualizacji w BIP:
2018-04-24 11:23