BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Główny Księgowy

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy .

I. Wymagania niezbędne:

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
 • Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 • Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odpowiednich przepisów;
 • Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odpowiednich przepisów;

      oraz

 • Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Minimum 3-letni staż pracy;
 • Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w obszarze finansów i rachunkowości;
 • Biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • Wysoki poziom organizacji pracy własnej i podległego zespołu pracowników;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia budżetów zadań i planów operacyjnych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe  w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem podległych pracowników.

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego  należy:

 • Prowadzenie rachunkowości zakładu budżetowego;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących dla samorządowego zakładu budżetowego;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Opracowanie planów finansowych oraz opracowanie planu kont zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  operacji gospodarczych i finansowych;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem podatków, w tym podatku VAT oraz sporządzeniem pliku JPK VAT oraz podatku od nieruchomości;
 • Kontrola nad dekretowaniem i wprowadzaniem danych do systemu księgowego;
 • Tworzenie i kontrola budżetów zadaniowych;
 • Wykonywanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia właściwego funkcjonowania zakładu w zakresie powierzonych zadań.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 7 500,00 – 10 000,00 zł, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Przewidywalny termin zatrudnienia: maj 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz.902 z późn.zm.) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną  klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu realizacji obecnego  procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).”;
 • W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie "Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomości (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ",
w terminie do 04.05.2019  r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  są Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn.zm.).
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, jednakże  po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe  osób, które biorą udział  w procesie rekrutacji będą przechowywane.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 • Podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować   się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl.

Metryka

Ostatnia aktualizacja

Wersja:
2
Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2019-04-08
Opublikował w BIP:
Iwona Ćwik (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2019-04-17 10:30
Rejestr zmian:
Wersja Akcja Data
wytworzenia
Wytworzył Data
publikacji
Opublikował w BIP
2 Modyfikacja 2019-04-08 Henryka Ziółkowska
Gdańskie Nieruchomości
2019-04-17 10:30 Iwona Ćwik
1 Publikacja 2019-04-08 Henryka Ziółkowska
Gdańskie Nieruchomości
2019-04-08 09:24 Iwona Ćwik