BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Kierownik Działu Utrzymania Technicznego i Remontów

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Remontów.

I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane;
 • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office);
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • uprawnienia budowlane.

III. Zakres zadań:

Do głównych zadań na tym stanowisku należy kierowanie działem w zakresie:           

 • realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych wolnych lokali mieszkalnych;
 • wykonywania prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii i ich skutków;           
 • prowadzenia gospodarki magazynowej;
 • wykonywania przeglądów urządzeń zabawowych i ich konserwacji;
 • przygotowania dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych.

 IV. Kandydatom oferujemy:

 • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych - zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • specyfikacja pracy: praca biurowa oraz w terenie, związana z realizacją zadań;
 • wynagrodzenie brutto w przedziale 6.000 – 7.500 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka”;
 • przewidywany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2019 r.

 V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ww. stanowisko złożone w języku polskim winny zawierać:

 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.) jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).”

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W m-cu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomościach (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk                                                                                                                                        

z następującą adnotacją „nabór na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Technicznego i Remontów” w terminie do 17.05.2019 r.

(decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości)

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), są Gdańskie Nieruchomości z siedzibą przy ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn.zm.).
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 • Podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl.

 

 

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2019-05-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Dyba-Chenenaoui (Dział Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2019-05-02 14:19