BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Inspektor nadzoru w branży sanitarnej

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora nadzoru w branży sanitarnej.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie conajmniej średnie;
 • Uprawnienia budowlane, wykonawcze, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office);
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków na stanowisku Inspektora nadzoru należy:         

 • Reprezentowanie inwestora i nadzór nad robotami remontowymi inwestycyjnymi i modernizacyjnymi w branży sanitarnej;
 • Wprowadzanie wykonawcy w związku z ww robotami;
 • Sprawdzanie jakości i rozliczanie wykonanych robót;
 • Sporządzanie przedmiarów robót;
 • Wykonywanie innych czynności technicznych.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 m-cy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych - zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Wynagrodzenie brutto w przedziale 5.500 – 7.000 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka”;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na ww. stanowisko złożone w języku polskim winny zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.) jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną  klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).”
  W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministra Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny".

VI. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • Złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • Spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W m-cu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Gdańskich Nieruchomościach (pokój nr 8) w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk                                                                                                                                        

z następującą adnotacją „nabór na stanowisko Inspektora nadzoru w branży sanitarnej” w terminie do 24.10.2019 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości)

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach http://bip.nieruchomoscigda.pl, http://www.nieruchomoscigda.pl i tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), są Gdańskie Nieruchomości z siedzibą przy ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn.zm.).
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania oferta pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 • Podane dane przetwarzane będą przez 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie www.nieruchomoscigda.pl.
   
   

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska (Kierownik Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2019-10-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Karolina Pilarska (Dział Organizacyjny)
Data aktualizacji w BIP:
2019-10-11 13:39