BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

I. Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość obsługi komputera
 • Samodzielność
II. Wymagania pożądane:
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprawami administracyjnymi firmy
 • Umiejętność współpracy
 • Odporność na stres
 • Minimum 5 lata stażu pracy
III. Zakres zadań:
Do głównych obowiązków Kierownika Działu Administracyjnego należy:
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii i sekretariatu
 • Nadzór nad stanem technicznym budynków administracyjnych zakładu oraz ich wyposażeniem
 • Zapewnienie archiwizacji dokumentów w podległych jednostkach
 • Nadzór i współpraca z firmami świadczącymi usługi na rzecz zakładu
 • Współpraca z innymi działami zakładu
IV. Wymagane dokumenty
Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego winny zawierać:
 • aktualne CV
 • odręcznie napisany list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o stanie zdrowia

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych –Z.B. w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego oraz na publikację nazwiska i imienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeniowej GZNK - ZB.”

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13.02.2006 osobiście w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych bądź korespondencyjnie na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych –Z.B.
ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Nabór – Kierownik Działu Administracyjnego”

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru oraz lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Z.B..

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Anna Juncewicz
Data wytworzenia:
2006-01-27
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2006-01-27 12:48