BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej
w Dziale Przygotowania Modernizacji i Remontów

I. Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie - budownictwo
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji i architektury
 • Odporność na stres
 • Niekaralność

II. Wymagania pożądane:

 • Samodzielność, kreatywność
 • Minimum 3 lata stażu pracy

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków Specjalisty ds. dokumentacji technicznej należy:
 • Ustalanie zakresu i założeń do projektów na remonty planowe
 • Przygotowanie postępowania w celu wyłonienia z zebranych ofert biur i pracowni projektowych wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na remonty budynków zgodnie z planem remontów oraz orzeczeń o stanie technicznym budynków
 • Przejmowanie dokumentacji od wykonawców i przekazywanie do działu zamówień z wnioskiem o uruchomienie postępowań przetargowych na realizacje remontów
 • Sporządzanie dokumentacji do konserwatora zabytków oraz Urzędu Miejskiego WUAiOZ w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Prowadzenie rejestru zlecanych dokumentacji technicznych oraz robót wykonawczych w oparciu o zlecane projekty

IV. Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko specjalisty ds. dokumentacji technicznej winny zawierać:
 • aktualne CV
 • odręcznie napisany list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Zarząd Nieruchomości w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji technicznej oraz na publikację nazwiska i imienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeniowej GZNK ZB.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.03.2006 (decyduje data stempla pocztowego), osobiście w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych bądź korespondencyjnie na adres:
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Nabór- specjalista ds. dokumentacji technicznej”

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru oraz lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Anna Juncewicz
Data wytworzenia:
2006-03-10
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2006-03-13 20:50