BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

wiadomość archiwalna

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy  o własności lokali, prawo spółdzielcze;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office), w tym umiejętności korzystania z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz posługiwania się serwisami mapowymi;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Doświadczenie w branży nieruchomości, inwestycyjnej, budowlanej;
 • Znajomość programu Auto CAD;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w sytuacji stresowej. 

III. Zakres zadań:

 • Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada oraz aktualizacja danych w zakresie podmiotu zarządzającego daną wspólnotą mieszkaniową, powierzchni użytkowej lokali komunalnych w danej wspólnocie, wysokości obowiązujących zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zarządzanych przez podmioty zarządzające wspólnotami mieszkaniowym;
 • Prowadzenie zbiorczej ewidencji lokali spółdzielczych, wysokości obowiązujących zaliczek na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, nieruchomości wspólnych i stanowiących mienie spółdzielni;
 • Współpraca z zarządami/zarządcami wspólnot mieszkaniowych; spółdzielniami mieszkaniowymi i jednostkami zewnętrznymi;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych za wykonanie usług;
 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej przy inwestycjach realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
 • Reprezentowanie Gminy Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały;
 • Reprezentowanie interesów Gminy Miasta Gdańska na walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych, w których Gmina jest członkiem;
 • Głosowanie pod uchwałami wspólnot w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
 • Sprawowanie nadzoru i kontrola działań, podejmowanych przez zarządy (zarządców) wspólnot mieszkaniowych w ramach zarządu nieruchomością wspólną pod względem ich zgodności z ustawą o własności lokali i zawartą umową o zarządzanie nieruchomością wspólną;
 • Dokonywanie weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości gruntowych oraz budynkowych;
 • Sprawdzenie zasadności kosztów remontu na podstawie kosztorysu, kompletowanie dokumentów i opisywanie rachunków;
 • Opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych za wykonanie usługi;
 • Udział w spotkaniach i wizjach dotyczących nieruchomości wspólnej.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych);
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań;
 • Możliwość udziału w grupowym ubezpieczeniu na życie;
 • Możliwość dofinansowania okularów korekcyjnych;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2024 r.

V. Warunki finansowe:

 • Miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 4.800,00 - 5.700,00 złotych, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji;
 • Benefity płacowe:

1)     nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

2)     uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,

3)     dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,

4)     nagroda jubileuszowa.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka” stanowiąca 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto (ok. jednomiesięczne wynagrodzenie brutto);
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłaty do FitProfit, do wypoczynku dla pracownika).

VI. Wymagane dokumenty:
Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

VII. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w kancelarii Gdańskich Nieruchomości (pokój nr 8), w zamkniętych kopertach z następująca adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego",
 • lub przesłać na adres: Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
  z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego",
 • lub elektronicznie poprzez formularz eRecruiter - APLIKUJ

w terminie do 15.04.2024 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości oraz Gdańskich Nieruchomości i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VIII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane  są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) dane  kandydata wybranego w procesie rekrutacji (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)  upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.
Załączniki:
wzór oświadczenia 2024-04-05
doc | 32,5 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Małgorzata Choniej (Zastępca Kierownika Dział Kadr)
Data wytworzenia: 2024-04-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji )
Data publikacji w BIP GN: 2024-04-05 10:13

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Choniej (Zastępca Kierownika Dział Kadr)
Data wytworzenia:
2024-04-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-04-05 11:19