BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY: Stanowisko ds. windykacji sądowej

Jesteśmy ważnym podmiotem na rynku nieruchomości, zarządzając ponad 17 tys. lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykonujemy zadania w zakresie administrowania, obsługi technicznej, finansowej oraz inwestycyjnej gminnego zasobu nieruchomości.
Chcesz pracować na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska, lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się ciekawych wyzwań zawodowych – dołącz do naszego zespołu.
DYREKTOR GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCI
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. windykacji sądowej.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – prawo/administracja;
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnych stanowisku;
 • Znajomość procedury cywilnej, w szczególności w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office);
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Zdolności analityczne;
 • Odporność na stres;
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Chęć rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy.

III. Zakres zadań:

 • Realizacja procesu windykacji należności cywilnoprawnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • Kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie projektów pozwów w sprawach o zapłatę i eksmisję, jak również wniosków o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniem sądowym;
 • Kwalifikowanie spraw do postępowania komorniczego i sporządzanie projektów wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami;
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do realizacji zobowiązań sądowych i komorniczych;
 • Analiza kont w systemie czynszowym oraz wydawanie dyspozycji księgowych celem aktualizowania sald spraw sądowych;
 • Monitorowanie prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Gdańskich Nieruchomościach, w tym w szczególności z Działem Prawnym oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku;
 • Ewidencjonowanie prowadzonych spraw w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Przygotowanie zestawień i raportów w zakresie realizowanych zadań.

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnych);
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań;
 • Możliwość udziału w grupowym ubezpieczeniu na życie;
 • Możliwość dofinansowania okularów korekcyjnych;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2024 r.

V. Warunki finansowe:

 • Miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale 5.200,00 - 6.200,00 złotych, w zależności od doświadczenia i kompetencji;
 • Benefity płacowe:

1)     nagroda za realizację celów rocznych, stanowiąca do 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

2)     uznaniowa roczna nagroda pieniężna za szczególne zaangażowanie,

3)     dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych zadań,

4)     nagroda jubileuszowa.

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka” stanowiąca 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto (ok. jednomiesięczne wynagrodzenie brutto);
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego;
 • Pakiet świadczeń socjalnych m.in. dopłaty do FitProfit, do wypoczynku dla pracownika.

VI. Wymagane dokumenty:
Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

VII. Do kolejnego etatu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty;
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskich Nieruchomościach przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w punkcie kancelaryjnym Gdańskich Nieruchomości, ul. Dyrekcyjna 7, w zamkniętych kopertach z następująca adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. windykacji sądowej",
 • lub przesłać na adres: Gdańskie Nieruchomości, ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk
  z następującą adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. windykacji sądowej",
 • lub elektronicznie poprzez formularz eRecruiter - APLIKUJ

w terminie do 26.07.2024 r. (decyduje data wpływu do Gdańskich Nieruchomości).

Wynik naboru zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości oraz Gdańskich Nieruchomości i na tablicy informacyjnej Gdańskich Nieruchomości.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VIII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) są Gdańskie Nieruchomości  z siedzibą przy ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Oferty nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów są przechowywane maksymalnie 3 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji a pozostałe niezwłocznie niszczone. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) pięciu najlepszych kandydatów wpisywane  są do protokołu z wyboru kandydata. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) dane  kandydata wybranego w procesie rekrutacji (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)  upublicznione będą przez 3 miesiące na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.
 • Szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować  się osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą elektroniczną na adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl oraz dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.
Załączniki:
wzór oświadczenia 2024-07-08
doc | 32,5 KB pobierz
Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Małgorzata Choniej (Zastępca Kierownika Działu Kadr)
Data wytworzenia: 2024-07-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP GN: Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji )
Data publikacji w BIP GN: 2024-07-08 11:28

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Małgorzata Choniej (Zastępca Kierownika Działu Kadr)
Data wytworzenia:
2024-07-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Maciej Dormanowski (Biuro Analiz i Innowacji)
Data aktualizacji w BIP:
2024-07-08 12:51