BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań
w Dziale Komunalnych Nieruchomości Lokalowych

I. Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami, posiadana co najmniej od lat trzech oraz praktyka w obrocie nieruchomościami,
 • Uprawnienia do prowadzenia praktyk do licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • Co najmniej 5-cio letni staż pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows oraz obsługi oprogramowania biurowego – MS Word, MS Excel,
 • Odporność na stres
 • Niekaralność

II. Wymagania pożądane:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wskazane posiadanie samochodu

III. Zakres zadań:

Do głównych obowiązków Specjalisty ds. zamiany mieszkań należy:
 • Przyjmowanie i kompletowanie wniosków dotyczących zgłoszenia lokali do zamiany ze szczególnym uwzględnieniem lokali spoza zasobu,
 • Kontrola dokumentów związanych z własnością lokali np. akta notarialne wyciągi z ksiąg wieczystych itp.,
 • Wprowadzanie do ewidencji komputerowej danych dot. zamiany lokali,
 • Kojarzenie lokatorów oraz najemców na podstawie posiadanych ofert,
 • Weryfikacja stanu techniczno-eksploatacyjnego lokali będących przedmiotem zamiany,
 • Współpraca z innymi działami w zakresie dotyczącym kompletowania dokumentów związanych z zamianą mieszkań,
 • Nadzór nad praktykami pozostałych pracowników biura ubiegającymi się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami .

IV. Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań winny zawierać:
 • aktualne CV
 • odręcznie napisany list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Zarząd Nieruchomości w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Specjalisty ds. zamiany mieszkań oraz na publikację nazwiska i imienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeniowej GZNK ZB".

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.04.2006, osobiście w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych bądź korespondencyjnie na adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk Ofertę należy opatrzeć dopiskiem „Nabór – Specjalista ds. zamiany mieszkań.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru oraz lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia:
2006-04-12
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2006-04-13 07:50