BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

OFERTA PRACY

wiadomość archiwalna

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. zamiany mieszkań w wymiarze 05, etatu
w Dziale Komunalnych Nieruchomościami Lokalowych

I. Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie
 • Duże doświadczenie w zakresie zamiany mieszkań
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie obrotów nieruchomościami a w szczególności:
  • Kodeks Cywilny
  • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami
  • Ustawa o Własności Lokali
  • Ustawa - Prawo Spółdzielcze oraz przepisy prawa miejscowego .
 • Umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows oraz obsługi oprogramowania biurowego – MS Word, MS Excel,
 • Odporność na stres
 • Niekaralność

II. Wymagania pożądane:

 • Umiejętność współpracy z klientami,
 • Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań :

Do głównych obowiązków St. referenta ds. zamiany mieszkań należy:
 • Przyjmowanie i kompletowanie wniosków dotyczących zgłoszenia lokali do zamiany ze szczególnym uwzględnieniem lokali spoza zasobu,
 • Kontrola dokumentów związanych z własnością lokali np. akta notarialne wyciągi z ksiąg wieczystych itp.,
 • Wprowadzanie do ewidencji komputerowej danych dot. zamiany lokali,
 • Kojarzenie lokatorów oraz najemców na podstawie posiadanych ofert,
 • Weryfikacja stanu techniczno-eksploatacyjnego lokali będących przedmiotem zamiany,
 • Współpraca z innymi działami w zakresie dotyczącym kompletowania dokumentów związanych z zamianą mieszkań,

IV. Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na stanowisko St. referenta ds. zamiany mieszkań winny zawierać:
 • aktualne CV
 • odręcznie napisany list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Zarząd Nieruchomości w związku z prowadzonym naborem na stanowisko st. referenta ds. zamiany mieszkań oraz na publikację nazwiska i imienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeniowej GZNK ZB".

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.04.2006 , osobiście w kancelarii Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych bądź korespondencyjnie na adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Ofertę należy opatrzeć dopiskiem "Nabór – St. referenta ds. zamiany mieszkań" O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru oraz lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
GZNK
Wytworzył:
Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia:
2006-04-12
Podmiot publikujący:
GZNK
Opublikował w BIP:
Wojciech Borkowski (Dział Informatyczny)
Data aktualizacji w BIP:
2006-04-13 08:01