BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2014-12-30

Informuję, że w dniu 30.12.2014 r została podpisana przez zamawiajacego umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym EKOBUD Kazimierz Kisiel z siedzibą w Gdańsku przy ul. Biegańskiego 10/9 na kwotę 300 000,00 brutto.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2014-12-19

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający

wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Budowlanego EKOBUD Kazimierz Kisiel z siedzibą w Gdańsku przy ul. Biegańskiego 10/9 ze stawką roboczogodziny 14,63 zł brutto z narzutami oraz wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do momentu przyjazdu na miejsce awarii - 60 minut.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LEMA Sp. j.

Tysler Leszek, Pomierski Mariusz

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32

stawka rbg  18,40 zł

czas reakcji: 90-120 minut

2

Przedsiębiorstwo Budowlano ? instalacyjne PC

Paweł Cejnóg

80-315 Gdańsk,   ul. Jana Husa  18/7

stawka rbg  20,47 zł

czas reakcji: poniżej 30 minut

3

Zakład Budowlany ALTON Jan Cejnóg

80-315 Gdańsk,  ul. Jana Husa 18/7

stawka rbg  10,35 zł

czas reakcji: poniżej 30 minut

4

Przedsiębiorstwo Budowlane ?EKOBUD? Kazimierz Kisiel

80-807 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10/9

stawka rbg  14,63zł

czas reakcji: 60 minut

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

   Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg  85%

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji 15%

Razem

1

67,58

2,00

69,58

4

85,00

8,00

93,00

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.12.2014 r.

 

Treść postępowania:

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35    

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

                                 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 207.000 EURO

na wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez  GZNK SZB.

 

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

usługi                         

Kategoria usług ? 1

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

GDAŃSK   Kod NUTS  PL634.

 

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

 

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w zakresie robót:

 

- ogólnobudowlanych  dotyczących konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie i  pomieszczenia schronowe) oraz  w budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, w.c. wolnostojących, obejmują między innymi roboty w zakresie pokryć dachowych, elewacji budynków, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

 

- sanitarnych dotyczących konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii instalacji sanitarnych oraz urządzeń i węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa, w lokalch i częściach wspólnych, w budynkach użytkowych Skarbu Państwa  z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących,

 

- elektrycznych dotyczących konserwacji, drobnych napraw oraz usuwania awarii w części wspólnej budynków mieszkalnych Skarbu Państwa, na klatkach schodowych, w piwnicach, korytarzach, w.c. wspólnych oraz w budynkach użytkowych Skarbu Państwa wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących,

 

- zapewnienia sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu).

 

Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa:

-  ilość  budynków mieszkalnych                                                                                   -          18                   

-  całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi                             -     3.700,00 m2

 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa                                                

- ilość budynków użytkowych                                                                                        -         68

- całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi                                   -   56.416 m2

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny:  45210000

Dodatkowe przedmioty:  50700000; 50710000; 50711000; 50712000; 50720000;

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE

 

CZĘŚCI

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

 

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

 1. Konserwacje ogólnobudowlane
  1. Zakres robót obejmuje w szczególności:
 • miejscową likwidację przecieków wody poprzez przecięcie pęcherzy oraz wstawienie łat na powierzchni dachu,
 • uszczelnienie pokrycia dachowego,
 • czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych,
 • konieczną wymianę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich,
 • naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych  i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp. łącznie z       zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
 • uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów,
 • reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp,
 • miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża,
 • uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku,
 • usuniecie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia, murki oporowe),
 • naprawa płyt balkonowych (np. naprawa tynków, odwodnienia, izolacji),
 • naprawa ściany na klatce schodowej,
 • naprawa ściany z ewentualnym odgrzybieniem i dociepleniem na klatce schodowej przy drzwiach wejściowych i w okolicach strychu,
 • zabezpieczenie uszkodzonych stropów przez podparcie do czasu remontu,
 • dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychach, w piwnicy, oraz regulacja baskwili, zamków itp., szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy,
 • wymianę,  naprawę drzwi wejściowych i wiatrołapów,
 • naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek, słupków schodowych, stopni i podstopni) w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
 • odnowienie (malowanie) pomieszczeń wspólnego użytkowania,                   
 • reperację czap kominowych,
 • przemurowanie główek kominowych,
 • uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie,
 • przemurowanie pęknięć komina,
 • wymianę i osadzenie drzwiczek wyczystnych,
 • uzupełnienie kratek wentylacyjnych,
 • wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich,
 • zabezpieczenie lokali mieszkalnych po wykwaterowaniu włącznie z dorobieniem kluczy do pomieszczeń wspólnych, skrzynek listowych,
 • osadzenie wyłazów dachowych, płotków śniegowych, drabinek kominiarskich,
 • zabezpieczenie naderwanego lub zerwanego pokrycia dachowego,
 • udrożnienie rynien i rur spustowych,
 • uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów,
 • zabezpieczenie uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia,
 • zabezpieczenie uszkodzonej ściany przez podparcie do czasu remontu,
 • zabezpieczenie uszkodzonego komina,
 • zabezpieczenie lokali użytkowych,
 • inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia, lokalach użytkowych i garażach przeznaczonych do wynajmu oraz w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez zamawiającego  obejmuje:
 • wymianę, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę i naprawę  podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych,
 • wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe,
 • odnowienie ścian i sufitów
 • wykonanie wentylacji z włączeniem do istniejących przewodów kominowych.
  1. Naprawa chodników, schodów do budynku, osadzenie poręczy, opasek przy budynkach, wykonanie korytek odpływowych przy rurach spustowych.

 

 1. Konserwacje sanitarne
  1. zakres robót obejmuje w szczególności:

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

 • sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, kontrola plomb,
 • sprawdzenie stanu instalacji wodnej wraz z usunięciem nieszczelności, poprzez uszczelnienie połączeń            bądź wymianę odcinka przewodów,
 • uszczelnienie, wymiana i montaż zaworów odcinających mieszkaniowych i innych na wewnętrznej      instalacji,
 • montaż wodomierzy mieszkaniowych,
 • czyszczenie i udrożnienie pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz usuwanie miejscowych       przecieków,      poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę odcinków przewodów,
 • odpompowanie fekaliów i wody z piwnic ? z zalania powstałego w czasie likwidacji awarii,
 • naprawa i wymiana rur wywietrznikowych oraz zaworów napowietrzających zamontowanych na         pionach       kanalizacyjnych,
 • okresowe oględziny i czyszczenie rewizji montaż brakujących rewizji na pionach bądź poziomach w    piwnicach budynków,
 • czyszczenie kratek, studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i studni wodomierzowych przy         budynkach Skarbu Państwa,
 • naprawa, uzupełnienie i wymiana włazów studzienek rewizyjnych, wodomierzowych i szamb łącznie z            ich       zamontowaniem,
 • uszczelnienie, wykonanie nowych studzienek rewizyjnych w piwnicach budynków lub na zewnątrz       budynków,
 • naprawa lub wymiana urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
 • wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie,
 • zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
 • przeczyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych, przykanalików ze studzienką przed budynkiem   łącznie,
 • uszczelnienie złącza i kielichów instalacji kanalizacyjnej,
 • wymiana skorodowanych kształtek na instalacji wodnej od wodomierza głównego na budynku do punktu        odbiorczego, który należy do lokatora,
 • usunięcie ewentualnych przecieków instalacji wodociągowej wymiany uszczelnień od wodomierza       głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora,
 • wymiana głowic w zaworach na pionach,
 • w przypadku powstania innych awarii należy odciąć dopływ wody do  mieszkania, pionu lub budynku,
 • zabezpieczenie instalacji wodno - kanalizacyjnej przed zamarzaniem w opróżnionych lokalach,          klatkach       schodowych  i piwnicach opróżnionych budynków,
 • odmrażanie instalacji wodno ? kanalizacyjnej,
 • inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

 

Prace do wykonania wyłącznie na pionach kanalizacyjnych poziomach w piwnicach budynków i na przykanaliku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, a w zakresie instalacji  wodociągowej na odcinku od wodomierza głównego do zaworów odcinających w lokalach.

 

Instalacja gazowa:

 • usunięcie nieszczelności instalacji w budynku,
 • kontrola funkcjonowania podejść pod gazomierz,
 • przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność,
 • okresowa kontrola zabezpieczenie kurka głównego, wymiana szafki i jej zamknięcia na zamek          energetyczny oraz zaworów odcinających na urządzeniach, podejściach przed urządzeniami z oceną             stanu    zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji,
 • konserwacja antykorozyjna instalacji żółtą farbą ochronną,
 • zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
 • w razie konieczności odcięcia i zaspawania podejścia pod urządzenia gazowe zamontowane przez       najemcę bez zgody wynajmującego,
 • awaryjna likwidacja odwadniaczy, naprawa lub wymiana kurków,
 • wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie,
 • kontrola instalacji gazowej w lokalach do zasiedlenia,
 • zlokalizowanie nieszczelności na instalacji gazowej od głównego kurka gazowego do przyboru włącznie,
 • usuwanie przecieków gazu polegające na wymianie uszczelnienia instalacji gazowej wraz z wykonaniem        próby szczelności,
 • w przypadku powstania innych awarii gazowych odciąć dopływ gazu na instalacji gazowej,
 • inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

 

Prace do wykonywania na instalacji od kurka głównego do urządzeń odbiorczych (z wyłączeniem tych urządzeń) w budynkach Skarbu Państwa

 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:

 • w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z GPEC, spuszczenie i uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji,
 • kontrola stanu technicznego instalacji z usunięciem występujących przecieków,
 • uszczelnienie lub wymiana pojedynczych zaworów, grzejnikowych i zaworów przelotowych pod          pionami instalacji c.o. i cwu. oraz automatycznych odpowietrzników na pionach c.o.
 • wymiana skorodowanych odcinków rur wewnętrznych instalacji,
 • przeprowadzanie przeglądów instalacji przed i po sezonie grzewczym,
 • regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, wymiana lub naprawa pomp cyrkulacyjnych,
 • sprawdzenie i uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej przewodów c.o. i  c.w.u.,
 • zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
 • uzupełnienie manometrów i termometrów na rozdzielaczach instalacji c.o.,
 • okresowe czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji c.w.u. oraz na instalacjach c.o. w        pomieszczeniach rozdzielaczy,
 • odmrażanie instalacji c. o.  i  c. w. u.  w budynkach,
 • uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej c. o. (dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC),
 • odpowietrzenie instalacji c. o. ( dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC),
 • usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych,
 • usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych,
 • usuwanie przecieków dławic zaworów,
 • usuwanie przecieków odpowietrzników,
 • usuwanie przecieków na korkach grzejnikowych,
 • w przypadku powstania przecieków na złączach grzejnikowych należy zdemontować grzejnik i           zabezpieczyć gałązki korkami,
 • inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

 

Prace dotyczą całej instalacji wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych od:

 • zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego,
 • rozdzielaczy, gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez GPEC.

          

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia i lokalach użytkowych do wynajmu, w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje:
 • uszczelnienie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (bez urządzeń odbiorczych),
 • naprawę i wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zaworów grzejnikowych wraz z grzejnikami.

 

 1. Konserwacje elektryczne
 1. zakres robót obejmuje w szczególności:
 • wymiany lub uzupełnienia żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach itp.,
 • uzupełnienia brakujących kloszy,
 • wymiany lub naprawy lamp, wyłączników, przycisków,
 • naprawy, regulacji lub wymiany automatów schodowych,
 • naprawy lub wymiany ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających kradzież prądu,
 • wymiany bezpieczników, gniazd i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku,   wymiany dekli i pierścieni rozgałęźnych,
 • utrzymania skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,
 • sprawdzenia umocowania przewodów elektrycznych,
 • wyszukiwania przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z wymianą wypalonych          końcówek w obwodzie elektrycznym administracyjnym budynku,
 • usuwania uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku,


 

 • w przypadku dużego zakresu robót, zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii np. przez odłączenie          instalacji,
 • wymiany pierścieni rozgałęźnych w lokalach mieszkalnych,
 • wymiany elementów tablic licznikowych bez wymiany bezpieczników, zalicznikowych obwodów          mieszkaniowych,
 • wymiany elementów tablic licznikowych obwodów administracyjnych/lokatorskich,
 • wymiany zabezpieczeń obwodów przedlicznikowych, przeizolowanie puszek piętrowych lub ich           wymiana,
 • wymiany zabezpieczeń głównych pionów,
 • podłączenia upalonych przewodów za tablicą główną,
 • konserwacji i drobnych naprawy instalacji domofonowej,
 • inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.
 1. Konserwacja instalacji elektrycznej, drobne naprawy, usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych zasiedlonych             w budynkach  Skarbu Państwa obejmuje:
 • wymianę przewodów, puszek rozgałęźnych, puszek instalacyjnych do gniazd i wyłączników (bez         osprzętu),  
 • wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia oraz lokalach użytkowych i          garażach do wynajmu, w.c. wolnostojących stanowiących własność Skarbu Państwa  którego realizacja będzie            uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje:
 • naprawę i wymianę uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej z wyjątkiem osprzętu,
 • wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami celem założenia licznika energii elektrycznej dla           lokali mieszkalnych pod zasiedlenie,

Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do odbiornika w budynkach Skarbu Państwa.

 1. Zapewnienie sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu).

W przypadku zgłoszenia przez najemcę sygnalizacji przez czujnik przekroczenia stężenia tlenku węgla (czadu) zapewnienie w ciągu 30 min. przyjazdu na miejsce zgłoszenia i ustalenie źródła emisji gazu. Wyłączenie z eksploatacji źródła powstania czadu, np.: pieca etażowego ogrzewania, piecyka gazowego do c.w.u., pieca kaflowego, westfalki, piecyka typu koza, kominka, kuchni gazowej, itp. Sprawdzenie szczelności i sprawności przewodów dymowych i wentylacyjnych.

 

 1. Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zamawiającego stanowiących własność Skarbu Państwa przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do siwz pn. Wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa.

 

Informacja o opcjach

Opcje NIE

 

Informacja o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Rozpoczęcie 01.01.2015

Zakończenie 31.12.2015 r.

 

NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Wymagane wadia i gwarancje:

kwota wadium: 6 000,00 zł.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, przed podpisaniem umowy.

 

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy. Rozliczenie robót nastąpi częściowymi fakturami miesięcznymi.

Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz Wykonawcy.

 1. Rozliczenie robót będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur, których kwota za prace konserwacyjne i usuwanie awarii za 1 miesiąc nie powinna przekroczyć maksymalnie 1/12 wartości umowy.
 2. Podstawę do rozliczenia robót będą stanowiły następujące dokumenty:
 1.    protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru BOM ? bez zastrzeżeń,
 2. sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy szczegółowe powykonawcze na      poszczególne obiekty.
 1. Fakturę za wykonane roboty Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktura dotyczy.
 2. Należność za wykonaną usługę będzie płatne w terminie 30 dni od dnia złożenia faktur z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
 2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

 

WARUNKI UDZIAŁU

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 3. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 7. Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).                           

      W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia, wymagane zaświadczenia  muszą  być  złożone przez każdego wykonawcę.

 

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 Oświadczenie, w przypadku pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mając zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

 

 

 

Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Złożyć Druk  OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.
 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub         nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku       udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość          zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 3. Podać w złożonej ofercie czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii.

      Maksymalny czas reakcji winien wynosić 2 godziny. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Udzielić rękojmi za wady na okres 12 miesięcy.
 2. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium        wniesionego      w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ.
 3. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz       wykonawcy.

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:

-  300.000,00 zł,

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę

 

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

 

Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału.

 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia potencjału ekonomicznego odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł,

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Przez najważniejsze roboty budowlane Zamawiający rozumie:

 • roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto,
 • roboty polegające na wykonywaniu robót  remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto,
 • roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w         budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie żąda informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

 

LUB

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne usługi Zamawiający rozumie:

- usługi polegające na wykonywaniu usług  ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto,

- usługi polegające na wykonywaniu usług  konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto,

- usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji          elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto,

 

Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

 

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

 

 

 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dowodami, o których mowa z związku z wykazem  robót i/lub usług są:

a)  w przypadku robót budowlanych:

 • poświadczenie, że roboty te zostały wykonane      należycie,   zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub
 • inne dokumenty ? jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

b) w przypadku usług:

 • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

 

4. W przypadku, gdy roboty budowlane i lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 

5.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia  odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie  nie ponosi winy.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

dotyczące:

 

 

 

1)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musiał wykonać:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum:
  • 3 roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto  każda,
  • 3 roboty polegające na wykonywaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto każda,
  • 3 roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto każda.

 

LUB

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum:
  • 3 usługi polegające na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach o      wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda,
  • 3 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto każda,
  • 3 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto każda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

 Wykonawca musi wykazać dysponowanie 1 samochodem.

 

 

 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie 11 osobami posiadającymi n/w uprawnienia tj:

 1. 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w   budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-   budowlanej bez ograniczeń,
 2. 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 3. 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w     zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 4. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia         28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby           zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
 5. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,   instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
 6. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2.  Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,   instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
 7. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1.           Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,        instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

 

Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.

h)   4 osobami do wykonywania zleconych robót.

                  

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 

 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH

Nie dotyczy

 

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami),  Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394),

Ustawa z dnia 10 kwietnia Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz 348 z późn. zmianami) i wynikające z niej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby        zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

TAK

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

NIE DOTYCZY

 

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

NIE DOTYCZY

 

 

 

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Kryteria :

-cena                                                                                                                        waga            85 %

 • czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii          waga     15 %

 

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

67/14/A

 

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

NIE

Warunki OTRZYMANIA specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: do 12.12.2014 r.  Godzina: do 15:00

 

Dokumenty odpłatne TAK

Cena: 24,60  Waluta: PLN

 

Warunki i sposób płatności:

gotówka w kasie, zaliczenie pocztowe, przelew.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 15.12.2014 r.  Godzina: 10:00

 

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nie dotyczy

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 12.02.2015 r.

Warunki otwarcia ofert

Data: 15.12.2014 r.  Godzina: 10:15.

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 ? świetlica, pokój nr 6

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.  Nie

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących robót konserwacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 6,5 % wartości zamówienia.

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

 1. Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
 1. Wykaz obiektów, gdzie wykonywane będą roboty konserwacyjne, określony w załączniku nr 1 do siwz ? wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa.
 2. Zmianie może ulec osoba kierownika budowy lub kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy            pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
 3. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.

 

 1. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:
 1. Przekazania obiektów w zarząd innemu zarządcy.
 2. Przejęcia w zarząd nowych obiektów.
 3. Zmiana osoby kierownika budowy lub kierowników robót może nastąpić z przyczyn losowych,             niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez           Wykonawcę umowy z kierownikiem budowy lub kierownikami robót. Zamawiający zaakceptuje      zmianę tych osób, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki         postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

      - Stawki podatku od towarów i usług.

      - Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

      - Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne.

                         Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia.

 1. Zasady wprowadzenia zmian wynagrodzenia umownego przy zaistnieniu powyższych okoliczności.

- Zamawiający nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług, ponieważ ceną oferty jest stawka rbg brutto z narzutami bez podatku VAT. Wartością umowną jest maksymalna wartość jaką zamawiający może przeznaczyć na dane zamówienie. Rozliczenie robót będzie następowało na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o stawkę roboczogodziny netto, kosztów pośrednich i zysku wskazanych w ofercie. Do wartości netto kosztorysów zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT. W związku z powyższym zmiana stawki podatku VAT nie ma wpływu na wysokość stawki rbg brutto z narzutami określonej w ofercie.

- W związku ze znaną wysokością minimalnego wynagrodzenia mającego obowiązywać w 2015 roku (1750,00 zł), zamawiający nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia należnego wykonawcy z powyższego tytułu. Zgodnie z zapisem pkt 16 siwz  pn. ?opis sposobu obliczenia ceny? powyższa zmiana winna być uwzględniona przez Wykonawcę  w stawce rbg  brutto (z narzutami) określonej w ofercie.

      - Wysokość stawki rbg brutto na dzień wprowadzenia zmian dotyczących ubezpieczenia społecznego lub          zdrowotnego zmieni się proporcjonalnie do udziału w/w kosztów w wysokości stawki rbg brutto określonej                         w ofercie.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

PUNKT KONTAKTOWY

80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11

Osoba do kontaktów: Grażyna Pietrowska, tel.: +48 58 320 02 20, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,

Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 04.11.2014 r.

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wykaz adresowy budynków.pdf 26,63 KB 2014-11-10 09:02 pobierz
2 wzór umowy.pdf 703,25 KB 2014-11-10 09:02 pobierz
3 siwz.pdf 1,56 MB 2014-11-10 09:02 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2014-11-04
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2014-11-04 15:17