BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2014-12-19

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) informuję, że w w/w postępowaniu:

- na zadaniu 1 Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 Agencji Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY? Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 78 z ceną oferty 952 476,17 zł z VAT-em i ilością 0 punktów z tytułu doświadczenia zawodowego.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

 

- na zadaniu 2 postępowanie zostało  unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty niepodleghającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena i ilość wykazach usług

 

1

 

ALFA GUARD SECURITY Daniel Jędrzejewski

83-262 Czarna Woda ul. Mickiewicza 10

Zadanie 1

Cena  -  763 710,60 zł

Ilość wykazach usług - 4

 

 

 

2

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Wykonawcze ?HEVELIUS? Sp. z o.o.

80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 76/78

Zadanie 1

Cena  -  1 022 427,17 zł

Ilość wykazach usług - 2

 

 

3

 

Konsorcjum:

- Impel Provider Security  Partner Sp. z o.o. Sp. k.,  53-111 Wrocław

  ul. Ślężna 18

- Impel Security Polska Sp. z o.o.,  53-111 Wrocław ul. Ślężna 18

-  Impel Monitoring Sp. z o.o. sp. k., 53-111 Wrocław ul. Ślężna 18

Konsorcjum firm:

Agencja Ochrony Osób i Mienia  INTER - POL SECURITY Sp. z o.o.

70-236 Szczecin  ul. Sowińskiego 78

Vision Group Sp. z o.o.

00-501 Warszawa ul. Bracka 3/13                                                                                                                                                                

 

 

Zadanie 1

Cena  -  1 195 800,17 zł

Ilość wykazach usług - 22

 

 

4

 

?Agencja Ochrony Osób i Mienia  INTER - POL SECURITY? Sp. z o.o.

70-236  Szczecin ul. Sowińskiego 78

Zadanie 1

Cena  -  952 476,17 zł

Ilość wykazach usług - 2

 

 

5

 

Konsorcjum:

Ochrona Osób i Mienia ?DURANGO? Krzysztof Ziółkowski 81-231 Gdynia ul. Marii Curie ? Skłodowskiej15B/20

ADRIANEX Sp. z o.o. 81-364 Gdynia ul. 3-go Maja 27/46

Zadanie 1

Cena  -  1 048 381,53 zł

Ilość wykazach usług - 2

 

 

6

 

?EKOTRADE? Sp. z o.o.  00-712 Warszawa ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Gdańsku :   80-416 Gdańsk ul. Gen. J. Hallera 107

Zadanie 1

Cena  -  776 065,49 zł

Ilość wykazach usług - 2

Zadanie 2

Cena  -  3 985,20 zł

Ilość wykazach usług - 2

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr

oferty

Liczba pkt w kryterium

cena    - 90

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie zawodowe - 10

Razem

2

83,84

0

83,84

3

71,69

10,00

81,69

4

90,00

0

90,00

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.12.2014 r.

Treść postępowania:

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35    

Państwo: Polska

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

                                 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 207.000 EURO

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015 w budynkach Skarbu Państwa

 

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kategoria usługi  23

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GDAŃSK

Kod NUTS PL634

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

 

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony

fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący obiekty Skarbu Państwa.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000;

Dodatkowe przedmioty: 79711000, 79715000.

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE

 

CZĘŚCI

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

 

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

 

CAŁKOWITA WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

 1. Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony

fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:

a)  całodobowy dozór 12 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej,

b)  dozór 3 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorach umów (ochrona fizyczna obiektów  oraz monitoring § 1, 2 i 4).

 

Informacja o opcjach

Opcje NIE

 

Informacja o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Rozpoczęcie: 31.12.2014

Zakończenie: 31.12.2015

 

NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający wymaga na etapie składania ofert wniesienia wadium w wysokości 18 100,00 zł w tym:

Zadanie 1 ? 18 000,00 zł

Zadanie 2 ?     100,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

 

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz wykonawcy.

 1. Rozliczenie prac będzie następowało w cyklach miesięcznych, na podstawie przedłożonych przez  Wykonawcę faktur z załączonymi protokołami odbioru zrealizowanej usługi.
 2. Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury będą stanowiły protokoły odbioru zrealizowanej usługi określające prawidłowość i okres sprawowania dozoru potwierdzone przez kierownika danej jednostki lub upoważnionego przez niego pracownika.
 3. Faktury za wykonane prace Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktury dotyczą.
 4. Należność za wykonaną usługę będzie płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia faktur z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
 2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

 

WARUNKI UDZIAŁU

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.
   1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
    1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
    2.   koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1099) aktualną na dzień składania oferty.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę,

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9    wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 1. pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mając zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. Złożyć Druk ?OFERTA?, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.
 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 3. Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie,  który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
 4. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 13 SIWZ.
 5. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz  Wykonawcy.

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w

postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca

załączył do oferty następujące dokumenty:

1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:

- zadanie 1 ? 1 000 000,00 zł,

- zadanie 2 -     100 000,00 zł.

W przypadku składania oferty na dwa zadania do oferty musi być załączona polisa lub inny dokument ubezpieczenia w wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych zadań.

W przypadku składania oferty przez wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

wymagany dokument musi być złożony przez co

najmniej jednego wykonawcę.

Wykonawca może polegać na zdolnościach

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

udowadniając, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

 

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w

formie oryginału.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia potencjału ekonomicznego odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie  nie ponosi winy.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:

- zadanie 1 ? 1 000 000,00 zł,

- zadanie 2 - 100 000,00 zł.

W przypadku składania oferty na dwa zadania do oferty musi być załączona polisa lub inny dokument ubezpieczenia w wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych zadań.

 

 

 

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego, wiedzy i

doświadczenia i dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne usługi Zamawiający rozumie:

- w przypadku składania oferty na zadanie 1 - usługi polegające na dozorze obiektu(ów) w formie ochrony fizycznej, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto,

- w przypadku składania oferty na zadanie 2 - usługi polegające na dozorze obiektów w formie monitoringu, o wartości minimum 7 000,00 zł brutto.

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych, w celu realizacji zamówienia wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dowodami, o których mowa w związku z Wykazem

usług są:

 - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych  usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

 - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie

zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego,

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, o których mowa powyżej.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie  nie ponosi winy.

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

dotyczące:                                                      

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

- w przypadku składania oferty na zadanie 1 minimum 2 usługi polegające na dozorze

obiektu(ów) w formie ochrony fizycznej, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto,

- w przypadku składania oferty na zadanie 2 minimum 2 usługi polegającą na dozorze obiektów w formie monitoringu, o wartości minimum 7 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty na dwa zadania w/w warunki muszą być spełnione łącznie.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca musi wykazać:

W przypadku składania oferty na zadanie 2:

- 1 samochód patrolowy,

-  centrum operacyjne monitoringu.

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Wykonawca musi wykazać minimum:

a) w przypadku składania oferty na zadanie 1:

- 1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) nadzorującą i kontrolującą pracę  pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,

- 12 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099),

- 12 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadających zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1715),

W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH

Nie dotyczy

 

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1099).

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

NIE DOTYCZY

 

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

NIE DOTYCZY

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Kryteria:  

-cena                                                                                                                        waga            90 %

 • doświadczenie wykonawcy w realizacji usług dozoru obiektów                     waga     10 %

 

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

74/14/A

 

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

NIE

 

Warunki OTRZYMANIA specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: do 20.11.2014 r.  Godzina: do 15:00

 

Dokumenty odpłatne TAK

Cena: 24,60  Waluta: PLN

 

 

Warunki i sposób płatności:

gotówka w kasie, zaliczenie pocztowe, przelew.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 21.11.2014 r.  Godzina: 07:20

 

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nie dotyczy

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

 

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 19.01.2015 r.

 

Warunki otwarcia ofert

Data: 21.11.2014 r.  Godzina: 07:30.

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Okoliczności, po których zaistnieniu będzie udzielone zamówienie:

- w przypadku objęcia ochroną fizyczną dodatkowych obiektów Skarbu Państwa oraz objęcia ochroną w formie monitoringu elektronicznego, których wartość wynosi do 10,39% zamówienia.

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

a)   zmniejszenie zakresu świadczenia usługi,

b)   wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:

a)  przekazania obiektów innemu zarządcy lub w innym uzasadnionym przypadku w tym z powodu ograniczenia zakresu świadczenia usługi,

b)  wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

 • stawki podatku od towarów i usług,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne,

  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia.

Zasady wprowadzenia zmian w umowie przy zaistnieniu okoliczności w punkcie b):

 1. wysokość wynagrodzenia brutto pozostałego do rozliczenia na dzień wprowadzenia nowej stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian) zmieni się o współczynnik X/1,23, gdzie X - zmiana stawki podatku VAT;

np. przy wzroście/spadku stawki podatku VAT o 1% wynagrodzenie wzrośnie/zmaleje o ok. 0,813%;

 1. w związku ze znaną wysokością minimalnego wynagrodzenia mającego obowiązywać w 2015 roku (1 750,00 zł), Zamawiający nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia należnego wykonawcy z powyższego tytułu.

Zgodnie z zapisem w punkcie 17 siwz pn. ?opis sposobu obliczenia ceny? powyższa zmiana winna być uwzględniona przez Wykonawcę w cenie jednostkowej netto wykonania usługi;

 1. wysokość wynagrodzenia brutto pozostałego do rozliczenia na dzień wprowadzenia zmian dotyczących ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego zmieni się proporcjonalnie do udziału w/w kosztów w wysokości wynagrodzenia określonego w ofercie.

 

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

PUNKT KONTAKTOWY

80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11

Osoba do kontaktów: Grażyna Berowska, tel.: +48 58 320 10 32, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,

Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 05.11.2014 r.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część  nr 1                                  

 nazwa:  Dozór 12 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej.

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 12 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy (ochrona fizyczna obiektów) § 1, 2 i 4 stanowiącym załącznik do siwz.

 

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 31.12.2014

Zakończenie: 31.12.2015

 

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY

 

Część  nr 2                                  

 nazwa:  Dozór 3 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 3 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000

Dodatkowe przedmioty: 79711000, 79715000

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy (monitoring) w § 1, 2 i 4 stanowiącym załącznik do siwz.

 

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2014

Zakończenie: 31.12.2015

 

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz.doc 590,5 KB 2014-11-18 14:09 pobierz
2 Odpowiedź na pytania 17-11-2014.pdf 23,98 KB 2014-11-17 14:30 pobierz
3 wzór umowy -- zadanie 2 - monitoring.pdf 280,88 KB 2014-11-10 09:04 pobierz
4 wzór umowy - zadanie 1 - ochrona fizycana.pdf 331,76 KB 2014-11-10 09:04 pobierz
5 SIWZ.pdf 1,18 MB 2014-11-10 09:04 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2014-11-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2014-11-05 13:48