BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2015-03-16

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

- na zadaniu 1 - ofertę nr 4 firmy KOM-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kochanowskiego 130E z ceną oferty 530 224,94 zł  z VAT.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona ofrta i spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- na zadaniu 2 -  ofertę nr 5 firmy P.H.U. MASTERCLEAN Radosław Łoś - Korobczak z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 14F/4  z ceną oferty 448 392,72 z VAT.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza cenowo

 

- na zadaniu 3 - ofertę nr 2 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX”  Spółka jawna - Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir  z siedzibą w  Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną oferty 451 280,95 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

 

1

 

„OLMAR” Sp z o.o.

80-293 Gdańsk, ul. Wichrowe Wzgórze 51

 

Zadanie 2 – 472 146,60

 

2

1.Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Spółka jawna  - Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn, ul. Spokojna 33

 

Zadanie 3 – 451 280,95 zł

  

 

     3

Przedsiębiorstwo Usługowe „Clean - Bud” Spółka jawna Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

81-601 Gdynia, ul. Amona 76

 

 

 Zadanie 2 – 498 024,78 zł

 

 

4

 

KOM-BIS Sp. z o.o.

80-405 Gdańsk, ul. Kochanowskiego 130E   

 

Zadanie 1 – 530 224,94 zł

 

5

 

P.H.U. MASTERCLEAN Radosław Łoś - Korobczak

80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14F/4 

 

Zadanie 2 – 448 392,72 zł

 

 

6

 

”PRIMUS” Jacek Bartlewski

83-110 Tczew, ul. Jagiellońska 56a

 

Zadanie 3 – 507 934,96 zł

 

7

 

 Krzysztof Pettke MASTER – BUD

83-112 Lubiszewo Tczewskie, Stanisławie 32

 

Zadanie 3 – 457 522,08 zł

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Zadanie 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

94,97

94,97

3

90,03

90,03

5

100,00

100,00

 

Zadanie 3

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

2

100,00

100,00

6

88,85

88,85

7

98,64

98,64

 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte:

-   zadanie 1 - po 16.03.20145r.

-   zadanie 2 i zadanie 3 - po 26.03.2015 r.

 

Treść postępowania:

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-10-32/ 58 320-02-20/ 58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35    

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

                                 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 207 000 EURO  

 

wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

 

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kategoria usługi  16

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GDAŃSK

Kod NUTS PL634

 

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

 

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA LUB ZAKUPU:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego obejmującej:
 • Powierzchnię wewnętrzną do sprzątania ?    69 683,00 m2 .
 • Powierzchnię zewnętrzną do sprzątania ? 1 485 966,00 m2 .
 1. Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk  stanowi  załącznik nr 1 do siwz.
 2. Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony  w załączniku nr 2 do siwz.
 3. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do  siwz..

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny:  90610000

Dodatkowe przedmioty: 90620000, 90911200, 90911300, 90513200

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): NIE

 

CZĘŚCI

To zamówienie podzielone jest na części: TAK    

Oferty można składać w odniesieniu tylko do jednej części

 

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

 

CAŁKOWITA WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

- Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania ?  69 683,00 m2 .

- Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania ? 1 485 966,00 m2 .

 

Informacja o opcjach

Opcje NIE

 

Informacja o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Rozpoczęcie 01.04.2015 r.

Zakończenie 31.03.2016 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wymagane wadia i gwarancje:

Kwota wadium:

Zadanie 1    13 500,00 zł

Zadanie 2    12 000,00 zł

Zadanie 3    11 000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy.

 

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz Wykonawcy.

 1. Rozliczenie prac będzie częściowe, po zakończeniu wykonywania usług w poszczególnych miesiącach na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur.
 2. Podstawę do rozliczenia prac i wystawienia faktury będą stanowiły protokoły odbioru wykonanych prac potwierdzone przez kierownika BOM lub upoważnionego przez niego pracownika.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić faktury VAT na Zamawiającego z podziałem na BOM-y.
 4. Protokół odbioru prac musi zawierać zestawienie faktycznie sprzątniętej powierzchni na poszczególnych BOM-ach w rozbiciu na powierzchnię zewnętrzną w okresach występowania pokrywy śnieżnej
  i w okresach pozostałych oraz powierzchnię wewnętrzną.
 5. Wartość faktury zostanie obliczona jako suma iloczynów cen przedstawionych w § 6 ust. 1 i faktycznych ilości sprzątniętej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej określonych w protokołach odbioru prac, nie większych niż określone w umowie.
 6. Fakturę za wykonane prace Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca.
 7. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
 2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

 

WARUNKI UDZIAŁU

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają   obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo  zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca

załączył do oferty następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenia muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Oświadczenie, w przypadku pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1.   Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.

2.  Podać w złożonej ofercie nazwy podwykonawców, w przypadku powoływania się na ich zasoby, w celu   wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3.   Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 14 SIWZ.

4.  Złożyć Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego na wybrane przez siebie zadanie.

5.  Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca

załączył do oferty następujące dokumenty:

1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia o wartości co najmniej

600 000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

wymagany dokument musi być złożony przez co

najmniej jednego wykonawcę.

Wykonawca może polegać na zdolnościach

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

udowadniając, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia.

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do

wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w

formie oryginału.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 600 000,00 zł.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów ekonomicznych odpowiada solidarnie z

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego, wiedzy i

doświadczenia i dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku

na terenie obejmującym:

-  powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2,

- powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 100 000 m2.

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych, w celu realizacji zamówienia wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału.

Podmiot, który zobowiązał się  do udostępnienia zasobów

odpowiada solidarnie z wykonawcą  za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dowodami, o których mowa w związku z wykazem

usług są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie

zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego,

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, o których mowa powyżej.

 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH

Nie dotyczy

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

dotyczące:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

- minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu

czystości i porządku na terenie obejmującym

powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum

5 000 m2 każda,

- minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu

czystości i porządku na terenie obejmującym

powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum

100 000 m2 każda.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym.

Wykonawca w przypadku składania oferty na  zadanie 1 lub  zadanie 2 lub zadanie 3 musi wykazać dysponowanie:

a) 2 samochodami o ładowności od 1 -1,5 tony,

b) 1  samochodem o ładowności od 3,5 ? 5 ton,

c) 1 maszyną roboczą do załadunku zgromadzonych

odpadów oraz śniegu,

d) 1 pługo ? piaskarką,

Uwaga.

W wykazie Potencjał Techniczny  należy podać dokładną ładowność samochodów.

Przez maszynę roboczą do załadunku

zgromadzonych odpadów oraz śniegu Zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcyjnie dostosowane do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu, jak np. koparko - ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, itp.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Wymagane jest wykazanie:

a) w przypadku składania oferty na zadanie 1:

-  1 osoby na stanowisku kierowniczym,

-  45 osób na stanowisku sprzątacz,

-  4 osób na stanowisku kierowcy

-  1 osoby na stanowisku operatora maszyny roboczej  do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

b) w przypadku składania oferty na zadanie 2:

-  1 osoby na stanowisku kierowniczym,

-  40 osób na stanowisku sprzątacz,

-  4 osób na stanowisku kierowcy

-  1 osoby na stanowisku operatora maszyny roboczej do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

c) w przypadku składania oferty na zadanie 3:

-  1 osoby na stanowisku kierowniczym,

-  35 osób na stanowisku sprzątacz,

-  4 osób na stanowisku kierowcy

-  1 osoby na stanowisku operatora maszyny roboczej do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone w art. 39 a ustawy z

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.).

Operatorzy maszyn roboczych do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

NIE DOTYCZY

 

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

NIE DOTYCZY

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Najniższa cena

 

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

5/15/A

 

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

NIE

 

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: do 27.02.2015 r.  Godzina: do 15:00

 

Dokumenty odpłatne TAK

Cena: 24,60  Waluta: PLN

 

Warunki i sposób płatności:

gotówka w kasie, zaliczenie pocztowe, przelew.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 02.03.2015 r.  Godzina: 07:20

 

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nie dotyczy

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 30.04.2015 r.

 

Warunki otwarcia ofert

Data: 02.03.2015 r.  Godzina: 07:30.

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

 1. Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
  1. zmniejszenie powierzchni sprzątanych zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie wykonywane będą usługi sprzątania, określone w załączniku nr 1 do siwz,
  2. wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.
 2. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:
  1. W przypadku konieczności zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego  względami organizacyjnymi lub finansowymi.

      Zamawiający przewiduje, że minimalna powierzchnia do sprzątania w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż:

         ZADANIE 1

 • wewnętrzna  około 25 000,00 m2,
 • zewnętrzna około 350 000,00 m2.

ZADANIE 2

 • wewnętrzna  około 10 000,00 m2,
 • zewnętrzna około 350 000,00  m2.

ZADANIE 3

 • wewnętrzna  około 10 000,00 m2,
 • zewnętrzna około 300 000,00  m2.
 1. wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
  • stawki podatku od towarów i usług,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały faktyczny wpływ na koszty wykonania tego zamówienia, co musi wykazać  Wykonawca i powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego.

ZASADY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mając zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

 

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

PUNKT KONTAKTOWY

80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11

Osoba do kontaktów: Marek Skuhra, tel.: +48 58 302 32 82, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,

Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.01.2015 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część  nr 1                                    

nazwa: wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 1, BOM 2 i BOM 4.

 

Krótki opis

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 1, BOM 2 i BOM 4.

2.  Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi  załącznik nr 1 zadanie 1 do siwz.

3.  Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony w załączniku nr 2 do siwz.

4.  Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 90610000

Dodatkowe przedmioty: 90620000, 90911200, 90911300, 90513200

 

Wielkość lub zakres:

 Powierzchnia do sprzątana:

- wewnętrzna ?    39 137,00 m2 .

- zewnętrzna  ?  525 145,00 m2 .

 

 Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 01.04.2015 r.

Zakończenie 31.03.2016 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

NIE DOTYCZY

 

Część  nr 2                                    

nazwa: wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 7.

 

 

 

 

Krótki opis

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 7.

2.  Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi  załącznik nr 1 zadanie 2 do siwz.

3.  Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony w załączniku nr 2 do siwz.

4.  Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 90610000

Dodatkowe przedmioty: 90620000, 90911200, 90911300, 90513200

 

Wielkość lub zakres:

 Powierzchnia do sprzątana:

- wewnętrzna ?    15 341,00 m2 .

- zewnętrzna  ?  506 960,00 m2 .

 

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 01.04.2015 r.

Zakończenie 31.03.2016 r.

       

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

NIE DOTYCZY

 

Część  nr 3                                   

nazwa: wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 8 i BOM 9.

 

 Krótki opis

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez BOM 8, BOM 9.

2.  Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi  załącznik nr 1 zadanie 3 do siwz.

3.  Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony w załączniku nr 2 do siwz.

4.  Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 90610000

Dodatkowe przedmioty: 90620000, 90911200, 90911300, 90513200

 

Wielkość lub zakres:

 Powierzchnia do sprzątana:

- wewnętrzna ?    15 205,00 m2.

- zewnętrzna  ?  453 861,00 m2.

 

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 01.04.2015 r.

Zakończenie 31.03.2016 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

NIE DOTYCZY

 

 

-               wewnętrzna 17 199,00 m2,

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12 02 15.pdf 277,7 KB 2015-02-12 15:39 pobierz
2 zmodyfikowany załącznik nr 2.pdf 157,51 KB 2015-02-12 15:38 pobierz
3 zmodyfikowany wzór umowy.pdf 341,21 KB 2015-02-12 15:38 pobierz
4 zmodyfikowany potencjał techniczny.pdf 40,72 KB 2015-02-12 15:38 pobierz
5 modyfikacja siwz 12 02 15.pdf 221,23 KB 2015-02-12 15:37 pobierz
6 odpowiedzi na pytania 12 02 15.pdf 281,18 KB 2015-02-12 15:37 pobierz
7 zał. nr 2 - zakres czynności.pdf 129,62 KB 2015-01-22 09:36 pobierz
8 zał. nr 1 zad. 3 - wykaz adr. BOM 9.pdf 494,52 KB 2015-01-22 09:36 pobierz
9 zał. nr 1 zad. 3 - wykaz adr. BOM 8.pdf 1,89 MB 2015-01-22 09:35 pobierz
10 zał. nr 1 zad. 2 - wykaz adr. BOM 7.pdf 5,13 MB 2015-01-22 09:35 pobierz
11 zał. nr 1 zad. 1 - wykaz adr. BOM 4.pdf 2,31 MB 2015-01-22 09:35 pobierz
12 zał. nr 1 zad. 1 - wykaz adr. BOM 2.pdf 1,93 MB 2015-01-22 09:34 pobierz
13 zał. nr 1 zad. 1 - wykaz adr. BOM 1.pdf 1,62 MB 2015-01-22 09:34 pobierz
14 wzór umowy.pdf 308,37 KB 2015-01-22 09:34 pobierz
15 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 1,13 MB 2015-01-22 09:34 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2015-01-19
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2015-01-19 15:01