BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2015-12-30

Umowy zawarto: - zadanie 1 - dnia 29.12.2015 r. z firmą Alfa Guard Security Daniel Jędrzejewski - umowa nr 102/2015/NZ; - zadanie 2 - dnia 30.12.2015 r. z Agencją Ochrony WENA Sp. z o.o. - umowa nr 103/2015/NZ; - zadanie 3 - dnia 30.12.2015 r. z Konsorcjum firm Jantar 2 Sp. z o.o. i Jantar Sp. z o.o. - umowa nr 104/2015/NZ.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2015-12-16

~~Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:
 - na zadaniu 1 wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy ALFA GUARD SECURITY Daniel Jędrzejewski z siedzibą w Czarnej Wodzie przy ul. Adama Mickiewicza 10 z ceną oferty 704 657,76 zł z VAT-em.
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych   warunków zamówienia.
- na zadaniu 2 wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 Agencji Ochrony ?WENA? Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1 z ceną oferty 428 739,03 zł z VAT-em.
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych   warunków zamówienia.
- na zadaniu 3 wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 Konsorcjum firm Jantar 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71  oraz Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 3 542,40 zł z VAT-em.
UZASADNIENIE WYBORU:
Jedyna złożona oferta oraz spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena i ilość wykazach usług 

1

 ALFA GUARD SECURITY Daniel Jędrzejewski
83-262 Czarna Woda, ul. Adama Mickiewicza 10                                                                                                                                                                                   
 Zadanie 1:
Cena  -  704 657,76 zł
Zadanie 2:
Cena  -  555 865,12 zł

 

2
 ?MARKO?  Agencja Consultingowo ? Usługowa Sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 8B/3                                                                                                                                                                                   
 Zadanie 2:
Cena  -  450 549,87 zł

3 Konsorcjum:
Impel Provider Security  Partner Sp. z o.o. Sp. k.,
 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118
Impel Security Polska Sp. z o.o., 
53-111 Wrocław ul. Ślężna  118
 Zadanie 1:
Cena  -  1 061 848,56 zł
Zadanie 2:
Cena  -  788 306,52 zł


4 Konsorcjum:
1)  JANTAR 2 Spółka z o.o.
     76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71
2) JANTAR  Spółka z o.o.
     76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71

 Zadanie 1:
Cena  -  879 687,72 zł
Zadanie 3:
Cena  -  3 542,40 zł

 


Agencja Ochrony WENA Sp z o.o.
80-042 Gdańsk, ul Sandomierska 1 Zadanie 1:
Cena  -  797 358,84 zł
Zadanie 2:
Cena  -  428 739,03 złEKOTRADE Sp. z o.o.
00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4                                                                                                                                                                
 Zadanie 1:
Cena  -  779 855,82 zł

 


Memling Security Sp. z o.o.
80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 309 
 Zadanie 1:
Cena  -  739 015,50 zł
Zadanie 2:
Cena  -  491 055,75 zł


Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:
ZADANIE 1
Nr
oferty Liczba pkt w kryterium
cena    - 90 Liczba pkt w kryterium
Doświadczenie zawodowe - 10 Razem
1 90,00 1 91,00
3 59,73 10 69,73
4 72,09 10 82,09
6 81,32 5 86,32
7 85,82 0 85,82

ZADANIE 2
Nr
oferty Liczba pkt w kryterium
cena    - 90 Liczba pkt w kryterium
Doświadczenie zawodowe - 10 Razem
2 85,64 1 86,64
3 48,95 10 58,95
5 90,00 10 100,00

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarta po 28.12.2015 r.

Treść postępowania:

~~ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk;
Województwo: Pomorskie
Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     
Państwo: Polska
Adres strony internetowej: www.gznk.pl
Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego
Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
   
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 207.000 EURO

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016 w budynkach Skarbu Państwa

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Kategoria usługi  23

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GDAŃSK
Kod NUTS PL634
Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony
fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący łącznie 14 obiektów Skarbu Państwa.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 79710000;
Dodatkowe przedmioty: 79711000, 79715000.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE

CZĘŚCI
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

CAŁKOWITA WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1. Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie  ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
a) całodobowy dozór 6 obiektów użytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym,  którego opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do siwz,
b) dozór 6 obiektów nieużytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej,
c) dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
a) Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku ? załącznik nr 1 do siwz,
b) Wzory umów ? załączniki nr 2a, 2b, 2c do siwz.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia ? dotyczy zadania 1.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umów o
pracę co najmniej 50 % osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
W/w osoby winny pracować głównie w dni  robocze w godzinach pracy firm użytkujących ochraniane obiekty.
  Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Informacja o opcjach
Opcje NIE

Informacja o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie: 31.12.2015
Zakończenie: 31.12.2016

NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający wymaga na etapie składania ofert wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 ? 11 000,00 zł
Zadanie 2 ?   7 500,00 zł
Zadanie 2 ?       70,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.
Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz wykonawcy.
1. Rozliczenie prac będzie następowało w cyklach miesięcznych, na podstawie przedłożonych przez  Wykonawcę faktur z załączonymi protokołami odbioru zrealizowanej usługi.
2. Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury będą stanowiły protokoły odbioru zrealizowanej usługi określające prawidłowość i okres sprawowania dozoru potwierdzone przez kierowników BOM-ów lub osoby przez niego upoważnione.
3. Faktury za wykonane prace Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktury dotyczą.
4. Należność za wykonaną usługę będzie płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia faktur z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)   koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1099) aktualną na dzień składania oferty.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę,
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9    wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2015 r. poz. 184).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane oświadczenia muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8) Zasady wykluczenia wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mając zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.
2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
4. Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie,  który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
5. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 14 SIWZ.
6. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz  Wykonawcy.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca
załączył do oferty następujące dokumenty:
1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:


- zadanie 1 ?  600 000,00 zł,
- zadanie 2 -  400 000,00 zł,
- zadanie 3 -     5 000,00 zł.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie do oferty musi być załączona polisa lub inny dokument ubezpieczenia w wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych zadań.
W przypadku składania oferty przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez co
najmniej jednego wykonawcę.
Wykonawca może polegać na zdolnościach
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
udowadniając, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w
formie oryginału.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia potencjału ekonomicznego odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie  nie ponosi winy.
 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:
- zadanie 1 ?  600 000,00 zł,
- zadanie 2 -  400 000,00 zł,
- zadanie 3 -      5 000,00 zł.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie do oferty musi być załączona polisa lub inny dokument ubezpieczenia w wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych zadań.

 

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego, wiedzy i
doświadczenia i dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez główne usługi Zamawiający rozumie:
- w przypadku składania oferty na zadanie 1 i/lub
zadanie 2- usługi polegające na dozorze obiektu(ów) w formie ochrony fizycznej, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na zadanie 3 - usługi polegające na dozorze obiektów w formie monitoringu, o wartości minimum 4 000,00 zł brutto.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych, w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w trakcie realizacji  zamówienia.
Dowodami, o których mowa w związku z Wykazem
usług są:
 - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych  usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu, chyba że za nieudostępnienie  nie ponosi winy.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące: 
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
- w przypadku składania oferty na zadanie 1
i/lub zadanie 2  minimum 2 usługi polegające na dozorze obiektu(ów) w formie ochrony fizycznej, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na zadanie 3 minimum 2 usługi polegającą na dozorze obiektów w formie monitoringu, o wartości minimum 4 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w/w warunki muszą być spełnione łącznie.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca musi wykazać:
W przypadku składania oferty na zadanie 3:
- 1 samochód patrolowy,
-  centrum operacyjne monitoringu.
3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawca musi wykazać minimum:
  a) w przypadku składania oferty na zadanie 1:
     - 1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) nadzorującą i kontrolującą pracę  pracowników ochrony fizycznej,
    - 18 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099),
Z w/w osób Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić co najmniej 50 % na podstawie umów o pracę.
b) w przypadku składania oferty na zadanie 2:
 - 1 osobą na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
   -  12 osobami na stanowisku pracownika ochrony posiadającymi zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1715),
c) w przypadku składania oferty na
zadanie 3:
- 2 osób zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
- 1 osobą do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099),
  - 2 osobami na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) i wyposażonych w broń palną.
 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH
Nie dotyczy

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1099).

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi 
tak

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
NIE DOTYCZY

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
NIE DOTYCZY

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Kryteria:  
? cena                                                                     waga 90 %
? doświadczenie wykonawcy w realizacji usług dozoru obiektów                     waga    10 %

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
87/15/A

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
NIE

Warunki  otrzymania  specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: do 30.11.2015 r.  Godzina: do 15:00

Dokumenty odpłatne TAK
Cena: 12,30  Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:
zaliczenie pocztowe, przelew.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 01.12.2015 r.  Godzina: 07:20

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Nie dotyczy

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 29.01.2016 r.

Warunki otwarcia ofert
Data: 01.12.2015 r.  Godzina: 07:30.
Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -
świetlica.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Okoliczności, po których zaistnieniu będzie udzielone zamówienie:
- w przypadku objęcia ochroną fizyczną dodatkowych obiektów Skarbu Państwa oraz objęcia ochroną w formie monitoringu elektronicznego, których wartość wynosi do 10 % zamówienia.
WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
a)   zmniejszenie zakresu świadczenia usługi,
b)   wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:
a)  przekazania obiektów innemu zarządcy lub w innym uzasadnionym przypadku w tym z powodu ograniczenia zakresu świadczenia usługi,
b)  wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
? stawki podatku od towarów i usług,
? wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 
  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa, Polska
e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl
adres internetowy : www.uzp.gov.pl
Tel  +48 224587801
Fax +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy

Składanie odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa, Polska
e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl
adres internetowy : www.uzp.gov.pl
Tel  +48 224587801
Fax +48 224587800


PUNKT KONTAKTOWY
80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11
Osoba do kontaktów: Marek Skuhra, tel.: +48 58 302 32 82, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,
Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 13.11.2015 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ  nr 1                                   
 NAZWA:  Dozór 6 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej.
 
KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór 6 obiektów użytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym. 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 79710000
 
Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone
zostały w załączniku nr 1 do siwz pn. Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do siwz.

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 31.12.2015
Zakończenie: 31.12.2016

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY

CZĘŚĆ  nr 2                                   
 NAZWA:  Dozór 6 nieużytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej.
 
KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest dozór 6 obiektów nieużytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 79710000
 
Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do siwz.

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 31.12.2015
Zakończenie: 31.12.2016

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY
 
CZĘŚĆ  nr 3                                   
 NAZWA:  Dozór 2 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z podłączeniem do własnego systemu monitorowania.
 
KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 79710000
Dodatkowe przedmioty: 79711000, 79715000
 
Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do siwz.

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: 31.12.2015
Zakończenie: 31.12.2016

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 87.doc 448,5 KB 2015-11-25 09:38 pobierz
2 załacznik nr 1.pdf 208,14 KB 2015-11-18 14:17 pobierz
3 wzór umowy zadanie 3.pdf 279,18 KB 2015-11-18 14:17 pobierz
4 wzór umowy zadanie 2.pdf 324,83 KB 2015-11-18 14:17 pobierz
5 wzór umowy zadanie 1.pdf 358,65 KB 2015-11-18 14:17 pobierz
6 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 1,35 MB 2015-11-18 14:16 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2015-11-13
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2015-11-13 14:50