BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych na terenie BOM 2 i BOM 4 stanowiących własność gminy Gdańsk

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2016-02-25

informuję, że umowa na części 1 BOM 2 została podpisana w dniu 25.02.2016 r. z firmą Usługi Ciesielskie Stolarskie Ogólnobudowlane i Instalacyjne Krzysztoń Józef z siedzibą w Gdańsku Kowale Pałacowa 19.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2016-02-18

~~Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:
- na części 1 BOM 2 wybrał ofertę nr 1 firmy Usługi Ciesielskie Stolarskie Ogólnobudowlane i Instalacyjne Krzysztoń Józef z siedzibą w Gdańsku Kowale Pałacowa 19 ze stawką  rbg 17,92 zł brutto z narzutami oraz wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii - do 30 minut.
UZASADNIENIE WYBORU:
Jedyna złożona oferta  i spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena [zł]
1 Usługi Ciesielskie Stolarskie Ogólnobudowlane i Instalacyjne Krzysztoń Józef
80-180 Gdańsk, Kowale Pałacowa 19 Część 1
- stawka rbg  17,92
- czas reakcji ? do   30 minut


2 KONSORCJUM FIRM:
ELIA Elektroinstalacje Piotr Grygier 
80-747 Gdańsk ul. Toruńska 18B/35
Zakład Remontowo - Budowlany  Marian Pieniążkiewicz 
80-180 Gdańsk,   ul. Piotrkowska  15/14 Część 2
- stawka rbg  12,32
- czas reakcji ? ? 30 minut


Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

CZĘŚĆ 1
   Nr oferty Liczba pkt w kryterium
Stawka rbg  85% Liczba pkt w kryterium

Czas reakcji 15% Razem
1 85,00 15,00 100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 18.02.2016 r.

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowanie na części 2  zostało unieważnione.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
UZASADNIENIE PRAWNE:
Art.93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Treść postępowania:

~~ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk;
Województwo: Pomorskie
Państwo: Polska
Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     
Adres strony internetowej: www.gznk.pl
Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego
Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
   
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 209.000 EURO

na wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych na terenie BOM 2 i BOM 4 stanowiących własność gminy Gdańsk.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
usługa   
Kategoria usługi 1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
GDAŃSK   Kod NUTS  PL634.

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM 2 i BOM 4 w zakresie robót:
- ogólnobudowlanych  dotyczących konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w budynkach stanowiących własność Gminy Gdańsk, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie i  pomieszczenia schronowe) oraz  w budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, w.c. wolnostojących, obejmują między innymi roboty w zakresie pokryć dachowych, elewacji budynków, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
-  sanitarnych dotyczących konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii instalacji sanitarnych oraz urządzeń i węzłów cieplnych w budynkach gminnych w lokalach i częściach wspólnych, w budynkach użytkowych gminnych wolnostojących, z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących,

-  elektrycznych dotyczących konserwacji, drobnych napraw oraz usuwania awarii w części wspólnej budynków gminnych mieszkalnych, na klatkach schodowych, w piwnicach, korytarzach w.c. wspólnych oraz w budynkach  użytkowych gminnych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących ,

- zapewnienia sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu).

 


Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdańsk:
? ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk             -           629
? całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi                                                        -         2.686
? całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi                            -     121.110 m2 
Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gdańsk:                                                
? ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk                -           112
? całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi                                                           -           264 
? całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi                               -      65.172 m2

Przedmiotem zamówienia może być wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie w których obowiązują uchwały o  rozdzielczości instalacji c.o. instalacji gazowej i elektrycznej.
Orientacyjna całkowita ilość budynków mieszkalnych i użytkowych wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB wynosi 4 szt., natomiast ilość lokali mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach wynosi 12  szt.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny:  45210000
Dodatkowe przedmioty:  50700000; 50720000; 50712000; 50711000; 50710000

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE
CZĘŚCI
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Konserwacje ogólnobudowlane
a) zakres robót obejmuje w szczególności:
? miejscową likwidację przecieków wody poprzez przecięcie pęcherzy oraz wstawienie łat na powierzchni  dachu,
? uszczelnienie pokrycia dachowego,
? czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych,
? konieczną wymianę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich,
? naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych  i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp. łącznie z  zabezpieczeniem antykorozyjnym,  
? uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów,
? reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp,
? miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża,
? uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku,
? usuniecie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie,  zadaszenia, murki oporowe),
? naprawa płyt balkonowych (np. naprawa tynków, odwodnienia, izolacji),
? naprawa ściany na klatce schodowej,
? naprawa ściany z ewentualnym odgrzybieniem i dociepleniem na klatce schodowej przy drzwiach  wejściowych i w okolicach strychu,
? zabezpieczenie uszkodzonych stropów przez podparcie do czasu remontu,
? dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychach, w piwnicy, oraz regulacja  baskwili, zamków itp., szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy,
? wymianę,  naprawę drzwi wejściowych i wiatrołapów,
? naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek, słupków schodowych, stopni i  podstopni) w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
? odnowienie (malowanie) pomieszczeń wspólnego użytkowania,                    
? reperację czap kominowych,
? przemurowanie główek kominowych,
? uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie,
? przemurowanie pęknięć komina,
? wymianę i osadzenie drzwiczek wyczystnych,
? uzupełnienie kratek wentylacyjnych,
? wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich,
? zabezpieczenie lokali mieszkalnych po wykwaterowaniu włącznie z dorobieniem kluczy do pomieszczeń  wspólnych, skrzynek listowych,
? osadzenie wyłazów dachowych, płotków śniegowych, drabinek kominiarskich,
? zabezpieczenie naderwanego lub zerwanego pokrycia dachowego,
? udrożnienie rynien i rur spustowych,
? uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów,
? zabezpieczenie uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie,  zadaszenia,
? zabezpieczenie uszkodzonej ściany przez podparcie do czasu remontu,
? zabezpieczenie uszkodzonego komina,
? zabezpieczenie lokali mieszkalnych,
? inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.
b) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia, lokalach użytkowych i garażach przeznaczonych do wynajmu oraz w.c. wolnostojących stanowiących własność Gminy Gdańsk, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez zamawiającego  obejmuje:
? wymianę, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej,
? wymianę i naprawę  podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych,
? wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe,
? odnowienie ścian i sufitów,
? wykonanie wentylacji z włączeniem do istniejących przewodów kominowych.
c) Naprawa chodników, schodów do budynku, osadzenie poręczy, opasek przy budynkach, wykonanie korytek odpływowych przy rurach spustowych.

2. Konserwacje sanitarne
a) zakres robót obejmuje w szczególności:
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
? sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, kontrola plomb,
? sprawdzenie stanu instalacji wodnej wraz z usunięciem nieszczelności, poprzez uszczelnienie połączeń  bądź wymianę odcinka przewodów,
? uszczelnienie, wymiana i montaż zaworów odcinających mieszkaniowych i innych na wewnętrznej  instalacji,
? montaż wodomierzy mieszkaniowych,
? czyszczenie i udrożnienie pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz usuwanie miejscowych przecieków,
 poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę odcinków przewodów,
? odpompowanie fekaliów i wody z piwnic ? z zalania powstałego w czasie likwidacji awarii,
? naprawa i wymiana rur wywietrznikowych oraz zaworów napowietrzających zamontowanych na pionach kanalizacyjnych,
? okresowe oględziny i czyszczenie rewizji montaż brakujących rewizji na pionach bądź poziomach w  piwnicach budynków,
? czyszczenie kratek, studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i studni wodomierzowych przy  budynkach gminnych, na sieciach będących w eksploatacji Zamawiającego,
? naprawa, uzupełnienie i wymiana włazów studzienek rewizyjnych, wodomierzowych i szamb łącznie z  ich zamontowaniem,
? uszczelnienie, wykonanie nowych studzienek rewizyjnych w piwnicach budynków lub na zewnątrz  budynków,
? naprawa lub wymiana urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
? wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie,
? zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
? przeczyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych, przykanalików ze studzienką przed budynkiem  łącznie,
? uszczelnienie złącza i kielichów instalacji kanalizacyjnej.
? wymiana skorodowanych kształtek na instalacji wodnej od wodomierza głównego na budynku do punktu
 odbiorczego, który należy do lokatora,
? usunięcie ewentualnych przecieków instalacji wodociągowej wymiany uszczelnień od wodomierza  głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora,
? wymiana głowic w zaworach na pionach,
? w przypadku powstania innych awarii  należy odciąć dopływ wody  do  mieszkania, pionu lub budynku.
? zabezpieczenie instalacji wodno - kanalizacyjnej przed zamarzaniem w opróżnionych lokalach, klatkach schodowych  i piwnicach opróżnionych budynków,
? odmrażanie instalacji wodno ? kanalizacyjnej,
? inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.
Prace do wykonania wyłącznie na pionach kanalizacyjnych poziomach w piwnicach budynków i na przykanaliku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, a w zakresie instalacji  wodociągowej na odcinku od wodomierza głównego do zaworów odcinających w lokalach.

Instalacja gazowa:
? usunięcie nieszczelności instalacji w budynku,
? kontrola funkcjonowania podejść pod gazomierz,
? przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność,
? okresowa kontrola zabezpieczenie kurka głównego, wymiana szafki i jej zamknięcia na zamek  energetyczny oraz zaworów odcinających na urządzeniach, podejściach przed urządzeniami z oceną  stanu zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji,
? konserwacja antykorozyjna instalacji żółtą farbą ochronną,
? zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
? w razie konieczności odcięcia i zaspawania podejścia pod urządzenia gazowe zamontowane przez  najemcę bez zgody wynajmującego,
? awaryjna likwidacja odwadniaczy, naprawa lub wymiana kurków,
? wymiana urządzeń w lokalach pod zasiedlenie,
? kontrola instalacji gazowej w lokalach do zasiedlenia,
? zlokalizowanie nieszczelności na instalacji gazowej od głównego kurka gazowego do przyboru  włącznie,
? usuwanie przecieków gazu polegające na wymianie uszczelnienia instalacji gazowej wraz z  wykonaniem  próby szczelności,
? w przypadku powstania innych awarii gazowych odciąć dopływ gazu na instalacji gazowej,
? inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

Prace do wykonywania na instalacji od kurka głównego do urządzeń odbiorczych (z wyłączeniem tych urządzeń) w budynkach gminnych.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
? w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z GPEC, spuszczenie i uzupełnienie czynnika  grzewczego   w instalacji,
? kontrola stanu technicznego instalacji z usunięciem występujących przecieków,
? uszczelnienie lub wymiana pojedynczych zaworów, grzejnikowych i zaworów przelotowych pod  pionami instalacji c.o. i cwu. oraz automatycznych odpowietrzników na pionach c.o.
? wymiana skorodowanych odcinków rur wewnętrznych instalacji,
? przeprowadzanie przeglądów instalacji przed i po sezonie grzewczym,
? regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, wymiana lub naprawa pomp cyrkulacyjnych,
? sprawdzenie i uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej przewodów c.o. i  c.w.u.,
? zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
? uzupełnienie manometrów i termometrów na rozdzielaczach instalacji c.o.,
? okresowe czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji c.w.u. oraz na instalacjach c.o. w  pomieszczeniach rozdzielaczy,
? odmrażanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach,
? uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej c.o.(dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC),
? odpowietrzenie instalacji c.o. ( dotyczy węzłów nie przekazanych do GPEC),
? usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych,
? usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych,
? usuwanie przecieków dławic zaworów,
? usuwanie przecieków odpowietrzników,
? usuwanie przecieków na korkach grzejnikowych,
? w przypadku powstania przecieków na złączach grzejnikowych należy zdemontować grzejnik i  zabezpieczyć gałązki korkami,
? inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.

Prace dotyczą całej instalacji wewnętrznej od:
? zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego,
? rozdzielaczy, gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez GPEC.

b) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia i użytkowych do wynajęcia, w.c. wolnostojących stanowiących własność Gminy Gdańsk, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje:
? uszczelnienie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (bez urządzeń odbiorczych),
? naprawę i wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zaworów grzejnikowych wraz z  grzejnikami.

3. Konserwacje elektryczne
a) zakres robót obejmuje w szczególności:
? wymiany lub uzupełnienia żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach itp.,
? uzupełnienia brakujących kloszy,
? wymiany lub naprawy lamp, wyłączników, przycisków,
? naprawy, regulacji lub wymiany automatów schodowych,
? naprawy lub wymiany ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających kradzież prądu,
? wymiany bezpieczników, gniazd i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynku,  wymiany dekli i pierścieni rozgałęźnych,
? utrzymania skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,
? sprawdzenia umocowania przewodów elektrycznych,
? wyszukiwania przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z wymianą wypalonych
 końcówek w obwodzie elektrycznym administracyjnym budynku,
? usuwania uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku,
? w przypadku dużego zakresu robót, zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii np. przez odłączenie  instalacji,
? wymiany elementów tablic licznikowych z wymianą bezpieczników zalicznikowych obwodów  mieszkaniowych
? wymiany i sprawdzenia połączeń w pierścieniach rozgałęźnych w lokalach mieszkalnych,
? wymiany elementów tablic licznikowych obwodów administracyjnych/lokatorskich,
? wymiany zabezpieczeń obwodów przedlicznikowych, przeizolowanie puszek piętrowych lub ich  wymiana,
? wymiany zabezpieczeń głównych pionów,
? podłączenia upalonych przewodów za tablicą główną,
? konserwacji i drobnych naprawy instalacji domofonowej,
? inne roboty konserwacyjne nie wymienione wyżej.
b) Konserwacja instalacji elektrycznej, drobne naprawy, usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych zasiedlonych gminnych w budynkach gminnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych obejmuje:
? wymianę przewodów, puszek rozgałęźnych, puszek instalacyjnych do gniazd i wyłączników (bez  osprzętu)   
? wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.
c) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia oraz lokalach użytkowych i garaży do wynajmu, w.c. wolnostojących stanowiących własność Gminy Gdańsk, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego, obejmuje:
? naprawę i wymianę uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej z wyjątkiem osprzętu,
? wykonanie pomiarów ochronnych na instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,
? sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami celem założenia licznika energii elektrycznej dla  lokali mieszkalnych pod zasiedlenie.

Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do odbiornika w budynkach gminnych, a w budynkach wspólnot mieszkaniowych instalacja od tablicy licznikowej do odbiorników.
4. Zapewnienie sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu).
W przypadku zgłoszenia przez najemcę sygnalizacji przez czujnik przekroczenia stężenia tlenku węgla (czadu) zapewnienie w ciągu 30 min. przyjazdu na miejsce zgłoszenia i ustalenie źródła emisji gazu. Wyłączenie z eksploatacji źródła powstania czadu, np.: pieca etażowego ogrzewania, piecyka gazowego do c.w.u., pieca kaflowego, westfalki, piecyka typu koza, kominka, kuchni gazowej, itp. Sprawdzenie szczelności i sprawności przewodów dymowych i wentylacyjnych.

5. Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zamawiającego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez GZNK-SZB przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do siwz  ?Wykaz adresowy budynków części od 1 do 2?.

Informacja o opcjach
Opcje NIE

Informacja o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE
 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Rozpoczęcie 01.03.2016
Zakończenie 31.12.2016 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

WYMAGANE WADIA I GWARANCJE:
KWOTA WADIUM: 16 700,00 ZŁ.   W TYM
CZĘŚĆ 1 ?      8 900,00  ZŁ
CZĘŚĆ 2 ?      7 800,00  ZŁ
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, przed podpisaniem umowy.

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy. Rozliczenie robót nastąpi częściowymi fakturami miesięcznymi.
Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz Wykonawcy.
1. Rozliczenie robót będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur, których kwota za prace konserwacyjne i usuwanie awarii za 1 miesiąc nie powinna przekroczyć maksymalnie 1/12 wartości umowy.
2. Podstawę do rozliczenia robót będą stanowiły następujące dokumenty:
a)  protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru BOM ? bez zastrzeżeń,
b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy szczegółowe powykonawcze na  poszczególne obiekty.
3. Fakturę za wykonane roboty Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca, którego faktura dotyczy.
4. Należność  za wykonaną usługę będzie płatne w terminie 30 dni od dnia  złożenia  faktur z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
 Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
? posiadają wiedzę i doświadczenie,
? dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
? znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
? nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).       
 W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  zamówienia, wymagane zaświadczenia  i oświadczenia muszą  być  złożone przez każdego wykonawcę.

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
 Oświadczenie, w przypadku pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.
2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub  nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
3. Udzielić rękojmi za wady na okres 12 miesięcy.
4. Podać w złożonej ofercie  czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii.
Maksymalny czas reakcji winien wynosić 120 minut. Określenie czasu powyżej 120 minut spowoduje  odrzucenie oferty.
5. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 14 SIWZ.
6. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu i na rzecz wykonawcy.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:
- w przypadku składania oferty na część 1 -  480.000,00 zł,
- w przypadku składania oferty na część 2 -  420.000,00 zł,

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.


Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowadniając, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożony w formie oryginału. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:
?  w przypadku składania oferty na część 1 -  480.000,00 zł,
? w przypadku składania oferty na część 2 -  420.000,00 zł,

 

 

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przez najważniejsze roboty budowlane Zamawiający rozumie:
? roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto,
? roboty polegające na wykonywaniu robót  remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto,
? roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w  budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie żąda informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

LUB
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przez główne usługi Zamawiający rozumie:
- usługi polegające na wykonywaniu usług  ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto,
- usługi polegające na wykonywaniu usług  konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto,
- usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto,

Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia.

3. Dowodami, o których mowa z związku z wykazem  robót i/lub usług są:
a)  w przypadku robót budowlanych:
? poświadczenie, że roboty te zostały wykonane      należycie,   zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub
? inne dokumenty ? jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
b) w przypadku usług:
? poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
? oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.


4. W przypadku, gdy roboty budowlane i lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1)  posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musiał wykonać:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum:
? 3 roboty polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w budynkach o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto  każda,
? 3 roboty polegające na wykonywaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto każda,
? 3 roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto każda.

LUB
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum:
? 3 usługi polegające na wykonywaniu usług ogólnobudowlanych konserwacyjnych w budynkach o  wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda,
? 3 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynkach o wartości co najmniej 6 000,00 zł brutto każda,
? 3 usługi polegające na wykonywaniu usług konserwacyjnych wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach o wartości co najmniej 3 000,00 zł brutto każda.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
 Wykonawca musi wykazać dysponowanie 1 samochodem.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie 11 osobami posiadającymi n/w uprawnienia tj:
a) 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
b) 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych,
c) 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
e) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie  konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i  sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa  gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,  instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
f) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
g) 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się  eksploatacją urządzeń,  instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),
Wyżej wymienione uprawnienia powinny upoważniać do wykonywania pomiarów ochronnych instalacji do 1 kV.
h)   4 osobami do wykonywania zleconych robót.
 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami).
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).


INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH
Nie dotyczy

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz 1409 z późn. zmianami) oraz ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), Prawo Energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zmianami).
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi 
TAK

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
NIE DOTYCZY

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
NIE DOTYCZY

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Kryteria:  
? cena                                                                     waga 85 %
? czas reakcji Wykonawcy od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii          waga    15 %

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
1/16/A

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
NIE

Warunki OTRZYMANIA specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: do 12.02.2016 r.  Godzina: do 15:00

Dokumenty odpłatne TAK
Cena: 24,60  Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności:
zaliczenie pocztowe, przelew.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 15.02.2016 r.  Godzina: 10:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Nie dotyczy

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 14.04.2016 r. 

Warunki otwarcia ofert
Data: 15.02.2016 r.  Godzina: 10:30.
Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 ? świetlica, pokój nr 6
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.  Nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących robót konserwacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 6,5 % wartości zamówienia.
WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
a) Wykaz obiektów, gdzie wykonywane będą roboty konserwacyjne, określony w załączniku nr 1 do siwz ?  wykaz adresowy budynków części od 1 do 2.
b) Zmianie może ulec osoba kierownika budowy lub kierowników robót, jako przedstawicieli Wykonawcy  pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
c) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania  warunków   
 udziału w postępowaniu.
d) Możliwość realizacji umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert
e) Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:
a) Wykaz obiektów może ulec zmianie w przypadku
      - przekazania obiektów w zarząd innemu zarządcy,
      - przejęcia w zarząd nowych obiektów.
b) Zmiana osoby kierownika budowy lub kierowników robót może nastąpić z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z kierownikiem budowy lub kierownikami robót. Zamawiający zaakceptuje zmianę tych osób, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach  określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu  jest możliwa w przypadku wykazania przez wykonawcę, iż  proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w  postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d)  Zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w przypadku braku zadeklarowania  realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jest możliwa, jeżeli w  stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została  wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
e) wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
? wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 
    jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa, Polska
e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl
adres internetowy : www.uzp.gov.pl
Tel  +48 224587801
Fax +48 224587800

Składanie odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa, Polska
e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl
adres internetowy : www.uzp.gov.pl
Tel  +48 224587801
Fax +48 224587800

PUNKT KONTAKTOWY
80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11
Osoba do kontaktów: Grażyna Berowska, tel.: +48 58 320 10 32, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,
Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 04.01.2016 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ  nr 1                                   
 NAZWA:   wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM ?u nr 2.
 
KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM 2 - Gdańsk ul. Zielona 8/9.

Przedmiotem zamówienia może być wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie w których obowiązują uchwały o  rozdzielczości instalacji c.o. instalacji gazowej i elektrycznej.
Orientacyjna całkowita ilość budynków mieszkalnych i użytkowych wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB wynosi 2 szt., natomiast ilość lokali mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach wynosi 3  szt.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 45210000
Dodatkowe przedmioty: 50700000, 50720000, 50712000, 50711000, 50710000
 
Wielkość lub zakres:
Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność  gminy Gdańsk:
- ilość budynków mieszkalnych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk          -           290
- całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi                                                   -        1.158
- całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi                       -      55.941 m2
 
Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
- ilość budynków użytkowych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk             -             64
- całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi                                                      -            170
- całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi                          -       46.765 m2
 
Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia  
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY
 
CZĘŚĆ  nr 2                                   
 NAZWA:   wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM ?u nr 4
 
KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie  BOM 4 - Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 167B.

Przedmiotem zamówienia może być wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w obcym zarządzie w których obowiązują uchwały o  rozdzielczości instalacji c.o. instalacji gazowej i elektrycznej.
Orientacyjna całkowita ilość budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB wynosi 2 szt., natomiast ilość lokali mieszkalnych w tych budynkach wynosi 9  szt.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Słownik główny: 45210000
Dodatkowe przedmioty: 50700000, 50720000, 50712000, 50711000, 50710000

Wielkość lub zakres:
Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność  gminy Gdańsk:
- ilość budynków mieszkalnych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk        -          339
- całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi                                                  -        1.528
- całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi                        -     65.169 m2
 
Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
- ilość budynków użytkowych w 100% będących własnością Gminy Gdańsk             -           48
- całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi                                                      -           94
- całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi                          -      18.407 m2
 
Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia  
NIE DOTYCZY.
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: NIE DOTYCZY

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wykaz budynków BOM 4-załącznik nr 1.pdf 305,2 KB 2016-01-07 07:26 pobierz
2 Wykaz budynków BOM 2-załącznik nr 1.pdf 434,3 KB 2016-01-07 07:26 pobierz
3 Wzór umowy + załącznik nr 2 i 3.pdf 759,77 KB 2016-01-07 07:26 pobierz
4 SIWZ.pdf 1,72 MB 2016-01-07 07:26 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2016-01-04
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2016-01-04 14:38