BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2017 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2016-12-22

30.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia na zadanie  nr 1 Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71  oraz Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71.

 

22.12.2016 r.

Zamawiający unieważnił postępowanie na:

ZADANIE NR 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Wystąpiła konieczność zmiany sposobu dozoru administrowanych obiektów z ochrony fizycznej na monitoring elektroniczny.

ZADANIE NR 3

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

W związku powyższym Zamawiający nie udzielił zamówienia na Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny : 89/16/A

                       

           

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2017 w budynkach Skarbu Państwa

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
całodobowy dozór 8 obiektów użytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym,  którego opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
dozór 2 obiektów nieużytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej,
dozór 1 obiektu Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku – załącznik nr 1,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b, 2c do „Opisu warunków zamówienia”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.
 w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
 24 osobami na stanowisku pracownika ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników      ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432).
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2
4 osobami na stanowisku pracownika ochrony posiadającymi zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015r. poz.2323),
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
2 osobami zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
2 osobami na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanych  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) i wyposażonych w broń palną.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 - usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 - usługi patrolowe.

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

V.1.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
 
 
 

 

nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,
  24 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432).
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
   4 osoby na stanowisku pracownika ochrony posiadającymi zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2323),
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
 2 osoby zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
 1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanych  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) i wyposażonych w broń palną.

 

  W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wyżej wymienione warunki muszą być       spełnione łącznie.

  

  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

zdolności technicznej,

       Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie, w przypadku składania oferty na ZADANIE 3:
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:
 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1.      Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.      Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

3.       Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  
 w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą    stanowić   potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
 
 
 
 
 
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium:  
ZADANIE 1 i ZADANIE 2 i ZADANIE  3

 

             cena      - waga 100%  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 06.12.2016 r.  Godzina: 7:20

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 06.12.2016 r.  Godzina: 7:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Grażyna Berowska stanowisko służbowe starszy specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel.  58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: berowska@gznk.pl

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZADANIE  nr 1                                   

 nazwa:  Dozór 8 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór 8 obiektów użytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym.   

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały w załączniku nr 1 do ”Opisu warunków zamówienia” pn. Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017
ZADANIE  nr 2                                   

 nazwa:  Dozór 2 nieużytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 2 obiektów nieużytkowanych Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017
ZADANIE  nr 3                                   

 nazwa:  Dozór 1 obiektu Skarbu Państwa sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z podłączeniem do własnego systemu monitorowania. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 1 obiektu Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis WarunkówZamówienia.pdf 679,98 KB 2016-11-25 11:21 pobierz
2 Oświadczenie-spełnienie warunków-zał. 4.pdf 255,98 KB 2016-11-25 11:21 pobierz
3 Oświadczenie-podstawy wykluczenia-zał 3.pdf 426,79 KB 2016-11-25 11:20 pobierz
4 wzór umowy - zadanie 3.pdf 252,05 KB 2016-11-25 11:20 pobierz
5 wzór umowy - zadanie 2.pdf 252,32 KB 2016-11-25 11:19 pobierz
6 wzór umowy - zadanie 1.pdf 259,93 KB 2016-11-25 11:19 pobierz
7 załacznik nr 1.pdf 208,14 KB 2016-11-25 11:18 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2016-11-25
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2016-11-25 11:22
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22 10:37