BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2017-03-02

Rozstrzygnięcie postępowania na część 4 BOM 7 - 02.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający na części 4 BOM 7 wybrał ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne PC  Paweł Cejnóg  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Husa 18/7 ze stawką  rbg 14,20 zł brutto z narzutami, wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii – poniżej 30 minut, kosztami pośrednimi KP do rbg. - 5% oraz ilością miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym 120.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu spośród złożonych ofert.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena, czas reakcji, KP do rbg, ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym

 
1
 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne PC 

Paweł Cejnóg 

80-315 Gdańsk,  ul. Jana Husa  18/7
- stawka rbg  14,20 zł

- czas reakcji – poniżej 30 minut

- KP do rbg - 5%

- ilością miesięcy pracy - 120
 

 

3
 

Zakład Budowlany „ALTON” Jan Cejnóg  

80-315 Gdańsk,  ul. Jana Husa  18/7

 
 

- stawka rbg  13,23 zł

- czas reakcji – ponizej 30 minut

- KP do rbg - 5%

- ilością miesięcy pracy - 120

 

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

   Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg - 50%
 

 

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji - 20%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

Koszty pośrednie KP do rbg  - 15%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

 Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym   - 15%
Razem
1
50,00
20,00
15
15
100,00
 

Umowa na część 4  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 13.03.2017 r.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:

 

- na części 1 BOM 1 wybrał ofertę nr 2 firmy „BRATEX” Arkadiusz Plotke z siedzibą w Cedrach Wielkich, Leszkowy 45 ze stawką  rbg 17,20 zł brutto z narzutami, wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii - 30 minut, kosztami pośrednimi KP do rbg. - 28% oraz ilością miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym ponad 498.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta i spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- na części 2 BOM 2 wybrał ofertę nr 5 firmy Usługi Ciesielskie Stolarskie Ogólnobudowlane i Instalacyjne Krzysztoń Józef z siedzibą w Gdańsku Kowale Pałacowa 19 ze stawką  rbg 24,30 zł brutto z narzutami, wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii - 30 minut, kosztami pośrednimi KP do rbg. - 55% oraz ilością miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym 120.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta i spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- na części 3 BOM 4 wybrał ofertę nr 6 KONSORCJUM FIRM: ELIA Elektroinstalacje Piotr Grygier  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/35 i Zakład Remontowo - Budowlany Marian Pieniążkiewicz  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piotrkowskiej  15/14 ze stawką  rbg 19,10 zł brutto z narzutami, wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii - ≤ 30 minut, kosztami pośrednimi KP do rbg. - 55% oraz ilością miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym 120.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta i spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- na części 6 BOM 9 wybrał ofertę nr 4 firmy „KOMPLEX” Lucyna Smerdel  z siedzibą w Żukowie przy ul. Wyspiańskiego 6 ze stawką  rbg 21,11 zł brutto z narzutami, wykazanym czasem reakcji od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce awarii - 30 minut, kosztami pośrednimi KP do rbg. - 49% oraz ilością miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym 468.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta i spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena, czas reakcji, KP do rbg, ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym

 
2
 

„BRATEX” Arkadiusz Plotke

83-020 Cedry Wielkie, Leszkowy 45

 
Część 1

- stawka rbg  17,20

- czas reakcji – 30 minut

- KP do rbg - 28%

- ilością miesięcy pracy - 498
 

 

4
 

„KOMPLEX” Lucyna Smerdel

 83-330 Żukowo, ul. Wyspiańskiego 6

 
Część 6

- stawka rbg  21,11

- czas reakcji – 30 minut

- KP do rbg - 49%

- ilością miesięcy pracy - 468

 

 
 

 

5
 

Usługi Ciesielskie Stolarskie Ogólnobudowlane i Instalacyjne Krzysztoń Józef

80-180 Gdańsku Kowale Pałacowa 19
Część 2

- stawka rbg  24,30

- czas reakcji – 30 minut

- KP do rbg - 55%

- ilością miesięcy pracy - 120

 
 

 

6
KONSORCJUM FIRM:

ELIA Elektroinstalacje Piotr Grygier 

80-747 Gdańsk ul. Toruńska 18B/35

Zakład Remontowo - Budowlany  Marian Pieniążkiewicz 

80-180 Gdańsk,   ul. Piotrkowska  15/14
Część 3

- stawka rbg  19,10

- czas reakcji – ≤ 30 minut

- KP do rbg - 55%

- ilością miesięcy pracy - 120
 

 

7
 

IGIS Radosław Zawada

83-021 Rokitnica, ul. Korzenna 4
Część 5

- stawka rbg  13,40

- czas reakcji – 30 minut

- KP do rbg - 70%

- ilością miesięcy pracy - 144
Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

CZĘŚĆ 1

   Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg - 50%
 

 

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji - 20%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

Koszty pośrednie KP do rbg  - 15%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

 Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym   - 15%
Razem
2
50,00
20,00
15
15
100,00
CZĘŚĆ 2

   Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg - 50%
 

 

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji - 20%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

Koszty pośrednie KP do rbg  - 15%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

 Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym   - 15%
Razem
5
50,00
20,00
15
15
100,00
CZĘŚĆ 3

   Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg - 50%
 

 

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji - 20%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

Koszty pośrednie KP do rbg  - 15%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

 Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym   - 15%
Razem
6
50,00
20,00
15
15
100,00
 

 

 

CZĘŚĆ 6

   Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Stawka rbg - 50%
 

 

Liczba pkt w kryterium

 

Czas reakcji - 20%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

Koszty pośrednie KP do rbg  - 15%
 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 

 Ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku kierowniczym   - 15%
Razem
4
50,00
20,00
15
15
100,00
 

Umowy na część 1, 2, 3 i 6  w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 10.02.2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowanie na części 5  zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art.93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.                                                                                                                                                                                                                        

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.2) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy- Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTZ:PL634

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Osoba do kontaktów: Grażyna Berowska

Tel.: +48 58 320 10 32

E-mail: berowska@gznk.pl

Fax: +48 58 345 82 35

Kod NUTZ:PL634

www.gznk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Numer referencyjny: 85/16/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

45210000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB w zakresie robót:

- ogólnobudowlanych obejmujących roboty dotyczące pokryć dachowych, elewacji budynków, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

- sanitarnych obejmujących roboty dotyczące instalacji wodno-kan., instalacji gazowych, instalacji  c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz usuwania awarii instalacji urządzeń i węzłów cieplnych,

- elektrycznych obejmujących roboty dotyczące wymiany przewodów, puszek rozgałęźnych, puszek instalacyjnych do gniazd i wyłączników, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej,

-  zapewnienia sprawności działania czujników tlenku węgla.

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

Maksymalna liczba części, które mogą być udzielone jednemu oferentowi: 2.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 1.

Część 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 1 – Gdańsk ul. Sienna 6.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 226
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi - 810
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 36.822  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                 
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 54
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 88
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 23.654 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 1 do siwz .

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 5200 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 2.

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 2 – Gdańsk ul. Zielona 8/9.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 284
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi – 1.148
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 55.482  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 68
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 171
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 47.9114 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 2 do siwz .

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 7900 PLN (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 4.

Część 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 4 – Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 167B.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 322
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi – 1.578
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 67.352  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 54
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 96
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 19.973 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 3 do siwz .

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 7300 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 7.

Część 4

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 7 – Gdańsk ul. Mściwoja II 4.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 291
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi – 1.161
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 58.615  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 141
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 271
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 64.067 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 4 do siwz.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 11300 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 8.

Część 5

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 8 – Gdańsk ul. Śniadeckich 12.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 381
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi – 1.171
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 53.747  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 65
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 119
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 34.291 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 5 do siwz.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 8600 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk na terenie BOM –u nr 9.

Część 6

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy Gdańsk, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie GZNK-SZB na terenie BOM –u nr 9 – Gdańsk ul. Na Zaspę 31.

     Struktura własności budynków oraz charakterystyka lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gdańsk:
 ilość  budynków mieszkalnych w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 187
całkowita ilość lokali mieszkalnych do obsługi - 885
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi - 37.019  m2 

Struktura własności budynków użytkowych oraz charakterystyka lokali użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk:                                                
 ilość budynków użytkowych  w 100% będących własnością  Gminy Gdańsk - 41
całkowita ilość lokali użytkowych do obsługi - 95
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi - 37.095 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 część 6  do siwz.

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

2. Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W zakresie zdolności technicznej – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy.
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

1)  Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje:
w przypadku składania oferty na jedną część:

- co najmniej 1 samochodem.
w przypadku składania oferty na dwie części:

- co najmniej 2 samochodami.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

2)  Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia:
w przypadku składania oferty na jedną część minimum – 11 osób,
w przypadku składania oferty na dwie części minimum – 15 osób,

 

w tym następujące osoby:

a) 1 osobę na stanowisku kierowniczym posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

e)  1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

f) 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW

g) osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

Osoby z poz. d)-g)  posiadają w/w uprawnienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

oraz
w przypadku składania oferty:

- na jedną część - minimum  4 osoby do wykonywania  robót dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

- na dwie części - minimum  8 osób do wykonywania  robót dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych i zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

   Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290)  i uprawnieniami  w zakresie  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – zgodnie z ustawą  Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z poźn. zm).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia osób na podstawie umów o prace poprzez:

- żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości,

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamówienia.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób  na podstawie umów o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej.
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  we wzorze umowy  stanowiącym załącznik  do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

17.01.2017,  godz. 10.00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/03/2017

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data 17.01.2017,

Czas lokalny 10.30

Miejsce: Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

 

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie dotyczy

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp oraz dodatkowo następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
Zmianie może ulec Wykaz obiektów, gdzie wykonywane będą roboty konserwacyjne, określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Wykaz adresowy budynków część od 1  do 6 gdy:
 zostaną przekazane obiekty w zarząd innemu zarządcy,
 zostaną przejęte  w zarząd nowe obiekty.
Zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku  gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót  nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót, itp.
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby  wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
 proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

 

II. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1-4, oraz złoży:
oświadczenie  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,    
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania  wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (szczegóły zostały określone w siwz).

 

III. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących robót konserwacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 6,5 % wartości zamówienia, tj.

      do kwoty 150 462,96 zł bez podatku od towarów i usług.

      Przewidywana orientacyjna wartość zamówienia na poszczególne części BOM-y. 
CZĘŚĆ/BOM
WARTOŚĆ
CZĘŚĆ 1 BOM 1
16 921,48
CZĘŚĆ 2 BOM 2
25 749,59
CZĘŚĆ 3 BOM 4
23 876,73
CZĘŚĆ  4 BOM 7
36 819,54
CZĘŚĆ  5 BOM 8
27 706,81
CZĘŚĆ  6 BOM 9
19 388,81
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:

po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.
w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

  

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni

od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800      

                           

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07.12.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedź na pytanie z dnia 05.01.2017 r 56,47 KB 2017-01-05 13:40 pobierz
2 SIWZ.pdf 812,03 KB 2016-12-12 11:28 pobierz
3 Wzór umowy + załącznik 2 i 3 do umowy.pdf 857,45 KB 2016-12-12 11:28 pobierz
4 Wykaz budynków BOM 1-załącznik nr 1.pdf 604,22 KB 2016-12-12 11:28 pobierz
5 Wykaz budynków BOM 2-załącznik nr 1.pdf 894,09 KB 2016-12-12 11:27 pobierz
6 Wykaz budynków BOM 4-załącznik nr 1.pdf 712,34 KB 2016-12-12 11:27 pobierz
7 Wykaz budynków BOM 7-załącznik nr 1.pdf 1,01 MB 2016-12-12 11:27 pobierz
8 Wykaz budynków BOM 8-załącznik nr 1.pdf 922,88 KB 2016-12-12 11:26 pobierz
9 Wykaz budynków BOM 9-załącznik nr 1.pdf 643,94 KB 2016-12-12 11:26 pobierz
10 Instrukacja wypełniania JEDZ-zał. 2b-pdf.pdf 1,13 MB 2016-12-12 11:25 pobierz
11 JEDZ-załącznik 2a- (word).doc 126,5 KB 2016-12-12 11:25 pobierz
12 JEDZ-załącznik 2-(xml).xml 259,61 KB 2016-12-12 11:25 pobierz
13 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 3.pdf 173,28 KB 2016-12-12 11:24 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2016-12-07
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2016-12-07 12:20
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-17 13:56