BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2017

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2016-12-30

umowy nr 120, 121, 122, 123 i 124/2016/NZ podpisano dnia 30.12.2016 r. z firmą JANTAR 2 Sp. z o.o.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2016-12-23

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

 

na zadanie  nr 1 firmie JANTAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 186 432,58 zł z VAT-em,

 
na zadanie  nr 2 firmie JANTAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 29 734,02 zł z VAT-em,
 

na zadanie  nr 3 firmie JANTAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 582 730,10 zł z VAT-em,
 

na zadanie  nr 4 firmie JANTAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 51 231,96 zł z VAT-em,
 

na zadanie  nr 5 firmie JANTAR 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zygmunta Augusta 71 z ceną oferty 527 381,57 zł z VAT-em.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU – zadanie 1, 2, 4 i 5:

Jedyna złożona oferta i spełniająca wymagania zamawiającego.

 

UZASADNIENIE WYBORU – zadanie 3:

Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Opisie warunków  zamówienia.

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny : 87/16/A

                       

           

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2017

 

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego:
obiektu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu, sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z:
naprawą i konserwacją  monitoringu wideo w budynkach ul. Partyzantów 74 (Zarząd i B)   – zgodnie z załącznikiem 1a „Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB” – ochrona fizyczna”,
rozbudową monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wideo w budynkach ul. Partyzantów 74  wraz ze sprzętem dodatkowym oraz oprogramowaniem do kontroli monitoringu  zgodnie z załącznikiem nr 1c pn. „Wykaz sprzętu – parametry techniczne” obejmującego między innymi  zamontowanie i zainstalowanie kamer:
na piętrach w budynku  Zarządu „A” ul. Partyzantów 74  - 2 szt.,
na piętrach w budynku „B” ul. Partyzantów 74   – 4 szt.,
zewnętrznych na budynku Zarządu „A” ul. Partyzantów 74 – 1 szt.,
zewnętrznych na budynku „B” ul. Partyzantów 74 – 1 szt.,

 zgodnie z załącznikiem nr 1c pn. „Wykaz sprzętu – parametry techniczne”,
montażem 2 rejestratorów (z 2 dodatkowymi dyskami każdy) i 2 monitorów w budynku Zarządu  zgodnie załącznikiem  nr 1c pn. „Wykaz sprzętu – parametry techniczne”,
dostarczenie i zainstalowanie na własny koszt na czas realizacji umowy 3 szt.  urządzeń patrolujących (rejestratorów pobytu) w obiektach objętych umową w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zainstalowania programu do kontroli rejestratorów oraz do przeglądu monitoringu na bazach Zamawiającego,
dokonywaniem patrolu poza godzinami urzędowania GZNK z częstotliwością określoną we wzorze umowy, tj. co najmniej co 2 godziny,
dokonywaniem patrolu w budynku ul. Partyzantów 74  B + archiwum  poza godzinami urzędowania GZNK – w dni urzędowania minimum 3 razy na dobę, w dni wolne minimum 5 razy na dobę,
w okresie zimowym przy opadach – pomoc przy odśnieżaniu wejść i wyjść ewakuacyjnych; w przypadku zabrudzenia korytarza – przetarcie na mokro,
przygotowanie korespondencji i przesyłek pocztowych poza godzinami pracy kancelarii w budynku Zarządu oraz pomoc w przygotowaniu przesyłek pocztowych w godzinach pracy kancelarii,
10 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego wraz z rozbudową (ul. Dyrekcyjna 6), konserwacją i naprawami systemów alarmowych i monitoringu wideo wraz z:
zamontowaniem i podłączeniem do sieci teleinformatycznej Zamawiającego 2 kamer zewnętrznych na budynku przy ul. Floriańskiej 2,
zainstalowaniem na własny koszt rejestratora (z dwoma dodatkowymi dyskami) w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 6,
zainstalowaniem na własny koszt rejestratora (z dwoma dodatkowymi dyskami) w budynku przy ul. Floriańskiej 2,
zainstalowaniem u Zamawiającego programu do rejestracji zdarzeń dla 10 jednostek objętych umową  ochrony monitoringu,
rozbudową istniejącego systemu alarmowego przy ul,. Dyrekcyjnej 6 – dodanie 10 czujek alarmowych wraz z okablowaniem oraz ich podłączenie do systemu alarmowego,

zgodnie z załącznikiem nr 1c pn. „Wykaz sprzętu – parametry techniczne”,
6 obiektów- budynki użytkowe czasowo nie wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk,
20 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowane lub obiekty użytkowe wynajmowane, administrowane przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie,
170 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
„Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB” – ochrona fizyczna” - załączniku nr 1a -  do „Opisu warunków zamówienia”,
 „Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB” – monitoring” - załączniku nr 1b -           do „Opisu warunków zamówienia”,
„Wykaz sprzętu – parametry techniczne” – załącznik nr 1c- do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do „Opisu warunków zamówienia”.

   
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.
 w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
1 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę  pracowników ochrony fizycznej,
3 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1432),
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i /lub  ZADANIE 5
2 osób na stanowisku operatora systemu monitoringu,
2 osób na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanych  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) i wyposażonych w broń palną.
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
1 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
12 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadających  zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323),
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 - usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 - usługi patrolowe.

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części.

 
         INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących świadczenia usług dozoru w formie ochrony fizycznej oraz w formie monitoringu, których wartość wynosi 540 000,00 zł bez podatku od towarów i usług.

 Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku konieczności ochrony nowych obiektów.
W przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 03.01..2018

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

VI.1.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
 
 
 

 

nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
w przypadku składania oferty na zadanie 1
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę  pracowników ochrony fizycznej,
 3 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432),
  w przypadku składania oferty na zadanie 3
 1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
            12 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadające zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323),
w przypadku składania oferty na zadanie 2 i/lub zadanie 4 i /lub  zadanie 5
 2 osoby na stanowisku operatora systemu monitoringu,
 1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) i wyposażonych w broń palną.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wyżej wymienione warunki muszą być    spełnione łącznie.

  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 

zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie, w przypadku składania oferty na zadanie 2 i/lub zadanie 4  i/lub zadanie 5
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:
 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1.      Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.      Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

3.       Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  
 w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą    stanowić   potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
 
 
 
 
 
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium:  
ZADANIE 1 i ZADANIE 2 i ZADANIE  3 i ZADANIE 4 i ZADANIE 5

 

             cena     - waga 100%  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 22.12.2016 r.  Godzina: 7:20

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 22.12.2016 r.  Godzina: 7:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel.  58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: skuhra@gznk.pl

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZADANIE  nr 1                                   

 nazwa: dozór obiektu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu, sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektu Zarządu GZNK SZB – budynek A Gdańsk, ul. Partyzantów 74 sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z rozbudową monitoringu wideo (w tym zamontowaniem i zainstalowaniem kamer) oraz jego naprawą i konserwacją w budynkach, montażem rejestratora do kamer oraz monitorów, montażem urządzeń patrolujących wraz z programem do kontroli oraz dokonywaniem patrolu poza godzinami urzędowania Zamawiającego.   

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy (ochrona fizyczna obiektów) w § 1, 2 i 4 oraz w załączniku nr 1a – „Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB – ochrona fizyczna” a także w załączniku nr 1c – „Wykaz sprzętu – parametry techniczne” do Opisu warunków zamówienia..

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2017

Zakończenie: 03.01.2018
ZADANIE  nr 2                                   

 nazwa:  dozór 10 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 10 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego wraz z rozbudową (ul. Dyrekcyjna 6), konserwacją i naprawą systemów alarmowych,  zamontowaniem i podłączeniem do sieci teleinformatycznej Zamawiającego 2 kamer zewnętrznych na budynku przy ul. Floriańskiej 2, zainstalowaniem na własny koszt rejestratora w budynku przy ul. Floriańskiej 2 oraz zainstalowaniem u Zamawiającego programu do rejestracji zdarzeń dla 10 jednostek objętych umową  ochrony monitoringu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4 

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79715000-9

 

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy (monitoring baz) w § 1, 2 i 4 oraz w załączniku nr 1b – „Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB – monitoring” a także w załączniku nr 1c – „Wykaz sprzętu – parametry techniczne” do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2017

Zakończenie: 02.01.2018
ZADANIE  nr 3                                   

 nazwa:  dozór 6 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 6 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017
ZADANIE  nr 4                                   

 nazwa:  dozór 20 obiektów użytkowych czasowo nie wynajmowanych lub użytkowych wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z dostawą i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 20 obiektów użytkowych czasowo nie wynajmowanych lub użytkowych wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z dostawą i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4 

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79715000-9

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2d do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017
ZADANIE  nr 5                                   

 nazwa:  dozór 170 lokali mieszkalnych administrowanych przez  Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu elektronicznego.

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia (lokalne systemy alarmowe), ich konserwację i naprawę oraz dozór lokali.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4 

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79715000-9

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone

zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2e do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 31.12.2016

Zakończenie: 29.12.2017

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 modyfikacja opisu warunków zamówienia 16.12.2016 115,59 KB 2016-12-16 12:24 pobierz
2 zmodyfikowany wzór umowy zadanie 4 425,51 KB 2016-12-16 12:23 pobierz
3 opis warunków zamówienia 1004,04 KB 2016-12-14 15:21 pobierz
4 oświadczenia 306,8 KB 2016-12-14 15:21 pobierz
5 wzór umowy zad. 1 454,95 KB 2016-12-14 15:20 pobierz
6 wzór umowy zad. 2 463,68 KB 2016-12-14 15:20 pobierz
7 wzór umowy zad. 3 392,16 KB 2016-12-14 15:20 pobierz
8 wzór umowy zad. 4 436,32 KB 2016-12-14 15:19 pobierz
9 wzór umowy zad. 5 402,67 KB 2016-12-14 15:19 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2016-12-14
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2016-12-14 15:18
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-16 12:24