BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-02-23

umowa na zadaniu 1 została podpisana z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2017-02-22

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu:

- Zamawiający na zadaniu 1 wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Oddział Regionalny Gdańsk Oddział Gdynia z siedzibą w Gdyni,  Pl. Kaszubski 8 z ceną 1 155 272,04 zł. 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta oraz spełniająca wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- zadanie 2 zostało unieważnione

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/kontynuacja ubezpieczenia/

rozszerzony zakres świadczeń
 

 

 

1
 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

na Życie Spółka Akcyjna

Oddział Regionalny w Gdańsku

Oddział Gdynia

81-350 Gdynia, Pl. Kaszubski 8
Zadanie 1

cena  - 1 155 272,04 zł   

 stawka za 1 tysiąc sumy ubezpieczenia – 5 PLN

rozszerzony katalog chorób ciężkich: tak,                                                               

skrócenie minimalnego czasu pobytu w szpitalu:  nie, 

 rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej:  tak

 rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na cały świat:                                                                                                   nie, 

 rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o trwałą niezdolność ubezpieczonego do pracy  i samodzielnej egzystencji: tak,

 możliwość obsługi programu ubezpieczeniowego za pośrednictwem aplikacji informatycznej:   tak.

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Zadanie 1:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

50%
Liczba pkt w kryterium

Indywidualna kontynuacja

 10 %
Liczba pkt w kryterium

rozszerzony zakres usług

 40 %
Razem
1
50,00
10,00
28
88,00
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 22.02.2017 r.

 

Treść postępowania:

 

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.2) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy- Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTZ:PL634

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Osoba do kontaktów: Marek Skuhra

Tel.: +48 58 302 32 82

E-mail: skuhra@gznk.pl

Fax: +48 58 345 82 35

Kod NUTZ:PL634

www.gznk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020

 

Numer referencyjny: 2/17/A

II.1.2) Główny kod CPV

66511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

Przewidywana ilość osób objętych ubezpieczeniem na życie – 403 osoby

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać we odniesieniu do wszystkich części.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa: świadczenie usług grupowego ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin.

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 


 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników GZNKSZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do siwz pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie 1 zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 200 PLN (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa: świadczenie usług grupowego ubezpieczenie zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020.

Część nr: 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66512200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNKSZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do siwz pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie 2 zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

 

 

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Wykonawca spełni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień jeżeli wykaże, że posiada:

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej działu I grupa 1 i 5 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844. z późniejszymi zmianami).

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje:

a) w przypadku składania oferty na zadanie 1:

minimum 3 usługi, z których każda z osobna obejmowała/obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla minimum 400 (czterystu) osób.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie realizacji dotychczasowa zrealizowana na dzień składania ofert część musi obejmować grupowe ubezpieczenie na życie dla minimum400 (czterystu) osób.

b) w przypadku składania oferty na zadanie 2:

minimum 3 usługi, z których każda z osobna obejmowała/obejmuje grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla minimum 100 (stu) osób.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie realizacji dotychczasowa zrealizowana na dzień składania ofert część musi obejmować grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla minimum100 (stu) osób.

c) w przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 powyższe warunki muszą być spełnione

łącznie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy

1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 11.9.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1844 z późn. zm.) ustawie z dnia23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).

2) Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

15.02.2017,  godz. 07.20

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15.04.2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data 15.02.2017,

Czas lokalny 07:30

Miejsce: Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

a. konieczna jest zmiana terminu realizacji zamówienia;

b. niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia  i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy;

c. konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;

d. konieczne jest dokonanie zmian w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców;

e. konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy;

f. wystąpienia potrzeby zmiany osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem umowy;

g. zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmian dotyczących terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą;

h. zmian postanowień umowy w zakresie osób ubezpieczonych, wynikających także z woli przystąpienia bądź odstąpienia od umowy ubezpieczenia;

i. w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka (np. nowej jednostki chorobowej, nowej metody leczenia, itd. nie objętej zakresem ubezpieczenia, a wynikającej np. z rozwoju wiedzy, nauki, techniki, itd.), Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia oraz wysokości należnych składek,

j. zmian podmiotowych i formy prawnej Zamawiającego (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.).

Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5, oraz złoży:

oświadczenie  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,          
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania  wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (szczegóły zostały określone w siwz).

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800      

                         

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.01.2017 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 JEDZ- xml 133,51 KB 2017-02-14 11:45 pobierz
2 Odpowiedzi na pytania 595,55 KB 2017-02-08 07:45 pobierz
3 Zał. nr 2-JEDZ w formie edytowalnej 138 KB 2017-01-23 09:01 pobierz
4 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 755,11 KB 2017-01-09 08:47 pobierz
5 wzór_umowy 205,63 KB 2017-01-09 08:47 pobierz
6 Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 296,14 KB 2017-01-09 08:47 pobierz
7 Zał. nr 2 - JEDZ 1,05 MB 2017-01-09 08:46 pobierz
8 Zał. nr 3 - ośw. frupa kapitałowa 32,54 KB 2017-01-09 08:46 pobierz
9 Zał. nr 4 - instrukcja wypełniania JEDZ 1,13 MB 2017-01-09 08:45 pobierz
10 Zał. nr 5- Struktura zatrudnienia 57 KB 2017-01-09 08:45 pobierz
11 Zał. nr 6 - ośw. o braku środka zapobiegawczego 52,29 KB 2017-01-09 08:45 pobierz
12 Zał. nr 7 - ośw. o niezaleganiu 59,18 KB 2017-01-09 08:44 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2017-01-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2017-01-05 14:44
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-15 14:38