BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2017-04-26

Gdańsk, 26.04.2017r.
ZP/9/17/A                                                                                                      

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH 2 i 3.

 

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że:

Unieważniono postępowanie na zadaniach 2 i 3.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1.

 

 

 

 


ZP/9/17/A

Gdańsk, dnia 21.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę materiałów budowlanych, elektrycznych,                     hydraulicznych i sanitarnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu:

na zadaniu 1 Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy „METALZBYT- HURT" Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Bardowskiego 2 z ceną 512 744,20 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 18 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 8 km.  

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
na zadaniu 2 Zamawiający wybrał ofertę nr 4 firmy PRZEDSIĘBIORSTWO EL12” Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, przy ulicy Św. Anny 5 z ceną 46 896,89 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 18 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 18 km.  

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
na zadaniu 3 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 MISAN HPK SIERGIEJ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Kościuszki 27 z ceną 449 336,20 zł z VAT z czasem realizacji zamówienia 15 godzin i odległością od siedziby zamawiającego 2 km.  

UZASADNIENIE WYBORU:

   Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków    zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/

Czas realizacji dostawy materiałów/

                   Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego

 
 

 

1
 

 

METALZBYT- HURT" Sp. z o. o.

ul. Bardowska 2

43-300 Bielsko -Biała
Zadanie 1

Cena oferty:         512 744,20

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia  zamówienia: 18 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 8 km

 

Zadanie 3

Cena oferty:         618 489,95 

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 18 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 8 km

 

 

 
 

2
 

MISAN HPK SIERGIEJ SPÓŁKA JAWNA

ul. Kościuszki 27

80-445 Gdańsk
Zadanie 3

Cena oferty:  449 336,20        

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 15 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 2 km

 
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TEX-2 Zofia Burnos

ul. Hallera 32

82-500 Kwidzyn
Zadanie 1

Cena oferty:     321 173,50     

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 72 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 100 km

 
4
PRZEDSIĘBIORSTWO EL12 Sp. z o. o.

ul. Św. Anny 5

45-117 Opole
Zadanie 2

Cena oferty:   46 896,89        

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 18 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 18 km

 
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „BYSEWO” Sp. z o. o.

ul. Trakt Św. Wojciecha 57

80-043 Gdańsk
Zadanie 1

Cena oferty:  383 209,04        

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 72 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 9 km

Zadanie 2

Cena oferty:  54 662,27,95        

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 72 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 9 km

Zadanie 3

Cena oferty:  818 849,24        

Czas realizacji dostawy materiałów od terminu złożenia

zamówienia: 72 godz.

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego,

tj. od ul. Partyzantów 74: 9 km

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  60%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
50,00
30,00
20,00
100,00
ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  60%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
4
50,00
30,00
14,00
94,00
 

ZADANIE 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena  60%
Liczba pkt w kryterium

czas realizacji dostawy 30%
Liczba pkt w kryterium

Ilość kilometrów od siedziby Zamawiającego 20%
Razem
1
36,33
30,00
20,00
86,33
2
50,00
30,00
20,00
100,00
 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 2.05.2017 r.

 

 

 

 

Treść postępowania:

 

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

www.gznk.pl

E-mail: nz@gznk.pl

Faks: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

 

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka

Tel.: +48 583021295

E-mail: daria.paprocka@gznk.pl

Faks: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

www.gznk.pl

 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.1.1) Nazwa:

dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Numer referencyjny: 9/17/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

44000000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

II.1.4) Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska w 2017 r.

2) Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzach cenowych.

3) Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ tj.:

   - Formularz cenowy na dostawę materiałów budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ,

   - Formularz cenowy na dostawę materiałów elektrycznych - załącznik nr 2 do SIWZ,

   - Formularz cenowy na dostawę materiałów hydraulicznych i sanitarnych - załącznik nr 3 do SIWZ.

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak-

Ilość części 3

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów budowlanych

Część nr: 1

 

II.2.1) Dodatkowy kod lub kody CPV

44100000

44111000

44170000

44190000

44800000

 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska w 2017 r.

2) Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.

3) Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

II.2.5.) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

8500 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy przed podpisaniem umowy.

 

II.2) Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów elektrycznych

Część nr: 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31200000

31210000

31300000

31500000

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska w 2017 r.

2) Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.

3) Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy przed podpisaniem umowy.

 

II.2) Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych

Część nr: 3

 

II2.2.) Dodatkowy kod lub kody CPV

44160000

44410000

44620000

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

II.2.4) Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do miejsca remontowanych lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gdańska w 2017 r.

2) Minimalna ilość materiałów w całym okresie realizacji umowy, którą Zamawiający zamówi, nie będzie mniejsza niż 50% całości asortymentu określonego w formularzu cenowym.

3) Opis asortymentu oraz ilości określone są w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

 

II.2 6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

7500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy przed podpisaniem umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

 

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis warunków:

1) w zakresie sytuacji finansowej - posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) zakresie sytuacji ekonomicznej - posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę:

• w przypadku składania oferty na jedno zadanie:

- zadanie 1 - 400 000,00 zł;

- zadanie 2 - 70 000,00 zł;

- zadanie 3 - 350 000,00 zł;

• Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę o wartości będącej sumą posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poszczególnych zadaniach

2) Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

• w przypadku składania oferty na jedno zadanie:

- zadanie 1 - 500 000,00 zł;

- zadanie 2 - 80 000,00 zł;

- zadanie 3 - 450 000,00 zł;

•Wykonawca składający ofertę łącznie na więcej niż jedno zadanie winien wykazać posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na kwotę o wartości będącej sumą wartości ubezpieczenia na poszczególnych zadaniach.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Nie dotyczy

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Nie dotyczy

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/03/2017

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2017

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 14/03/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert. Nie dotyczy

 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 zostały spełnione łącznie następujące warunki:
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2.
łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
zmianie może ulec producent oferowanych materiałów w przypadku, gdy materiały zamienne będą miały nie gorsze parametry użytkowe, natomiast ceny jednostkowe nie będą wyższe niż określone w ofercie.
zmniejszeniu może ulec ilość zamawianych materiałów jednak nie mniej niż 50% całości asortymentu kreślonego w formularzach cenowych.
zmniejszeniu lub zwiększeniu może ulec ilość zamawianych materiałów w każdej z pozycji asortymentu określonego w formularzach cenowych z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się wartość umowy.
zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną zgodnie z art. 144 ust.1e pkt 1, 2
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych dotyczących dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych- szczegóły zostały określone w SIWZ
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z  postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5, oraz złoży:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (szczegóły zostały określone w SIWZ).
 

VI.4) Procedury odwoławcze

 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel.: +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +22 4587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni

od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel.: +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +22 4587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

1.02.2017

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ZMODYFIKOWANY Formularz cenowy- załącznik nr 1. 58,5 KB 2017-03-16 08:17 pobierz
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.03.2017 77,4 KB 2017-03-03 15:15 pobierz
3 modyfikacja SIWZ z dn. 03.03.2017 40,5 KB 2017-03-03 15:15 pobierz
4 zmodyfikowany Formularz cenowy zal 1 178,8 KB 2017-03-03 15:15 pobierz
5 pytania i odpowiedzi z dn. 03.03.2017 52,21 KB 2017-03-03 15:14 pobierz
6 modyfikacja wzoru umowy z dn. 28.02.2017 2,86 MB 2017-02-28 12:49 pobierz
7 odpowiedź na pytanie z dn. 14.02.2017 100,5 KB 2017-02-16 12:19 pobierz
8 Formularz cenowy- załącznik nr 3. 76 KB 2017-02-07 13:44 pobierz
9 Formularz cenowy- załącznik nr 2 41,5 KB 2017-02-07 13:44 pobierz
10 Formularz cenowy- załącznik nr 1 52,5 KB 2017-02-07 13:44 pobierz
11 SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 714,88 KB 2017-02-06 09:01 pobierz
12 Umowa wzór 219,12 KB 2017-02-06 09:01 pobierz
13 Formularz cenowy- zał. nr 1 239,53 KB 2017-02-06 09:00 pobierz
14 Formularz cenowy- zał. nr 2 228,25 KB 2017-02-06 09:00 pobierz
15 Formularz cenowy- zał. nr 3 287,15 KB 2017-02-06 09:00 pobierz
16 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf)-zał.4 317,84 KB 2017-02-06 08:59 pobierz
17 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word)-zał.4 132 KB 2017-02-06 08:58 pobierz
18 JEDZ-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml)- zał.4a 135,63 KB 2017-02-06 08:56 pobierz
19 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-zał. 4b 1,13 MB 2017-02-06 08:56 pobierz
20 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał.5 167,6 KB 2017-02-06 08:53 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2017-02-01
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka
Data publikacji: 2017-02-01 15:19
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-20 13:35